Középdunántúli Napló, 1957. november (1. évfolyam, 258-283. szám)

1957-11-01 / 258. szám

KÖZÉPDHMÁNTIK­LI­S NAP, AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS I. évfolyam — 258. szám. ARA 50 FILLÉR Péntek, 1957. november 1. A háziasszonyok örömére... A Pápai Elekthermax dolgozói karácsonyra már a kereske­delem számára is biztosítanak az elektromos univerzális háztartási készülékekből. A képen látható készülékkel többféle munkát, va­salást, hajszárítást, stb. is elvégezhetnek a háziasszonyok. Az új készülék iránt igen nagy az érdeklődés külföldön is. A gyár ve­zetői úgy vélekednek róla, hogy érdemes lesz exportra gyártani, mert kevés anyag kell hozzá és több munka, az ára viszont ked­vező, tehát gazdaságos. Az elektromos univerzális háztartási készülék. Meghirdetik a II. országos gyapjútermelési versenyt A gyapjútermelés fokozása ér­dekében 1957/58. évben másod­ízben szervezik meg az országos gyapjútermelési versenyt. Ebben a versenyben részt vehetnek az állami kísérleti gazdaságok, me­zőgazdasági termelőszövetkezetek, magyar fésűsmerinó juhtenyésze­­tei, azok juhászai és az egyénileg gazdálkodó parasztok. A gyapjú­termelési verseny egyedi ver­senyre is kiterjed Ebben a fenti tenyészetek tenyészkosai egyedi­leg vehetnek részt. A versenybe 1957 november 15-ig lehet benevezni. Az állami gazdaságok a termelési igazgató­ságnál, a tsz-ek és az egyéni pa­rasztok a megyei törzskönyvelési felügyelőségen jelentkezzenek. A szovjet gazdasági küldöttség vezetője elutazott Szíriából Damaszkusz (TASZSZ). Dzsabara, a szíriai legfőbb gazdasági tanács elnöke kedden fogadást rendezett P. V. Nyikityin és a szovjet gazda­sági küldöttség tiszteletére. A foga­dáson a Szíriai miniszterelnök Dzsa­­barát és Nyikityint magas szíriai ér­demrenddel tüntette ki. P. V. Nyikityin, a szovjet gazda­sági küldöttség vezetője szerda reg­gel Damaszkuszból Kairóba repült, innen folytatja útját Moszkva felé. Megkezdték a polietilén gyártását a Papkeszi Colorchémiában A polietilén nagyon sok célra — a PVC-nél szélesebb körben — felhasználható műanyag. Magyar­­országon eddig nem gyártották ezt az anyagot. A Műanyagipari Kutató Intézet irányításával a Papkeszi Colorchémiában létre­hoztak egy kísérleti üzemet. Ed­dig csak az átalakítások és az üzempróbák folytak. Egy héttel ezelőtt már megkezdte a terme­lést az etilén üzemrész. A polime­­rizálást pedig szerdán kezdték el a Műanyagipari Kutató Intézet irányításával. Az új műanyag, amiből novem­ber 7-ig 200 kilogrammot akar­nak legyártani, azért is jelentős, mert hazai alapanyagokból ké­szül. Ezért úgy tervezik, hogy az első kísérletek után az üzem ka­pacitását a jelenleginek ötszörö­sére növelik. Demokratikus tanácskozások November 17-én me­gyénkben közel 700 me­gyei, járási, városi és községi tanácstagra sza­vaznak az új választást tartó választókerületek­ben, hogy betöltsék a megüresedett tanácsta­gi helyeket. Most foly­nak a jelölőgyűlések, amelyeken a választók arról döntenek, kik ke­rüljenek a jelöltek lis­tájára. Az eddig meg­tartott jelölőgyűlések tapasztalatai szerint termelésben kitűnt dol­gozókat, tömeg­szerve­zeti, párt és állami mun­kában élenjárókat je­lölnek. Így volt ez a Vesz­prém Dózsa­ városi vá­lasztókerületi jelölőgyü­­lésen is, ahol Rácz Béla elvtársat jelölték az 1. számú megyei választó­kerületben megüresedett tanácstag helyének be­töltésére. Róna Sándor, a Hazafias Népfront megyei elnökségének tagja tett javaslatot a jelölt személyére. Rácz elvtárs bemutatkozás­képpen azok számára, akik nem ismerték, el­mondotta, hogy 6 holdas dolgozó parasztszülök gyermeke, általános mérnök, korábban a Sümegi Építőipari Tech­nikumban tanított, majd a Veszprémi Állami Építőipari Vállalatnál töltött be mérnöki mun­kakört. Jelenleg a me­gyei tanács megbízott elnökhelyettese. A szűk szavak mögött áldoza­tos, eredményes munka húzódik meg. A hosszú ideig tartó tanulás, hogy másokat is taníthasson, nevelhessen, építkezések tervezése, vezetése,, pél­damutató magatartás a társadalmi munkában, hűség a népi demokrá­cia mellett. A jelölőgyű­­lés résztvevői örömmel és bizalommal szavaz­ták meg jelölését. El­mondották, azt várják, hogy törődjön városré­szük problémáival. A jelenlévők valamennyien felszólaltak, és mindjárt el is mondották a hibá­kat, hiányosságokat a dózsavárosi út megépí­tésével, a fiatalság ne­velésével, a városrész fejlesztésével kapcsola­tosan. Ezek a jelölőgyűlések — bátran elmondhatjuk — demokratikus tanács­kozások, mert azokon a választók nemcsak puszta szemlélő, vagy tudomásulvevő szerepet töltenek be, hanem a tanácstagok jelölésébe ténylegesen is beleszól­nak. Dr. Imre Zoltán a Partizán­ úti iskolában tartott jelölőgyűlésen részletesen elmondta véleményét a javasolt Kiss János elvtárs sze­mélyéről. Más felszóla­lók is hangoztatták: lát­ják a változásokat Vesz­prém városban, ahol ja­vítják az utakat, szépí­tik a várost, törődnek a lakosság kulturális és szórakozási igényeinek kielégítésével, stb. Tud­ják, hogy mindezekben a jelölt jó munkája is benne van. Ezt fejezték ki azzal, hogy nemcsak megszavazták a jelölé­sét, hanem hosszas tapssal bizonyították egyetértésüket az iránt, hogy Kiss elvtárs a 3. számú megyei választó­kerületben megürese­dett tanácstagi helyet betöltse. Egyúttal a je­­lölőgyűlés résztvevői azt kérték tőle: segítse elő, hogy Veszprém várost ne csak úgy tekintsék, mint egy várost a sok közül, hanem mint me­gyeszékhelyt, és ennek megfelelően is gondos­kodjanak továbbfejlesz­téséről. Somlóvásárhelyen Dobrai András vb. tit­kárt, Mészáros György és Varga József dolgozó parasztokat, Somlójenőn Csordás Istvánné vb. tit­­­kárt és Kapcsos Péter járási főagronómust je­lölték községi, illetve járási tanácstagnak. És még számos példát so­rolhatnánk fel annak bi­zonyítására, hogy a je­­lölőgyűléseken a válasz­tó­polgárok olyan dol­gozókat jelölnek ta­nácstagnak, akik jó munkájukkal, példás magatartásukkal kiérde­melték a lakosság bizal­mát, a demokratikus je­lölés folytán, tekinté­lyükkel, rátermettsé­gükkel előre tudják len­díteni a tanácsok mun­káját. Czibor László. Világ proletárjai, egyesüljetek! Mai számunkból: Telefonbeszélgetés három kultúrothonnal Az őszi csúcsforgalom sikeréért dolgoznak A segítség alapos, tartalmas legyen A moszkvai csillagvizsgálóban Üzembe helyezték az ország egyik legkorszerűbb ü­zemi konyháját az Ajkai Erőműnél A bővülő Ajkai Erőműnél — ahol az építő vállalatok egész sora a munkások százait foglalkoztatja — nagy gondot okozott a dolgozók ét­keztetése. Ezért az elmúlt hónapok­ban hozzáláttak egy nagy és kor­szerű üzemi konyha és étkezde épí­téséhez. A 3 millió forint költséggel épült létesítmény az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb üzemi konyhája, ahol a legfejlettebb tech­nikájú berendezésekkel egyszerre kétezer személy részére főznek. Az étkezdében — ahol minden igényt kielégítő italbolt és eszpresszó is működik — egyszerre 360 ember ét­kezhet. Az új konyha készítményeire sincs panasz: háromféle menüt főz­nek egyszerre. Eredményes volt a homokbödögei szakcsoport munkája A pápai járásban megnőtt a dolgozó parasztok kedve a társu­lásra. A mezőgazdasági szakcso­portok száma egyre több lesz. Ed­dig 26 szakcsoportot tartanak nyilván. Különösen említésre méltó eredményeket ért el a homokbö­dögei burgonyatermesztői szak­csoport. 11 gazda társult, és 20 holdon ültettek kisvárdai rózsa­burgonyát. A gondos munka ered­ményeként 130—140 mázsás át­lagtermést értek el. Újabb üzemrészben csökkentik a munkahetet a Fűzfői Festékgyárban Már korábban hírt adtunk arról, hogy a Fűzfői Festékgyárban több új termék, köztük több gyógyszeralap­anyag előállítására készülődnek. Az új termékek gyártásának bevezetésé­vel egyidőben, november 1-én a „Kémia II.“ üzemrészben bevezetik a 40 órás munkahetet. Eddig 75 dol­gozó végezte munká­ját csökkentett idővel, most újabb 100 dolgozót érint az átszervezés, természetesen anél­kül, hogy azok keresete csökk­enne. A csökkentett munkaidő természe­tesen létszámigényt jelent. Mintegy 50 embernek kínálkozik új kereseti le­hetőség. A munkásf­elv­ételt máris megkezdték a Fűzfői Festékgyárban. Kim Ir Szen vezeti a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság küs döltségét a Nagy Október 40. évforduló­­jának ünnepségein Phenjan (TASZSZ). A Koreai Közt­ponti Távirati Iroda jelentése sze­rint a küldöttséget, mely képviseli a Koreai­­Népi Demokratikus Köztár­saságot a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójának ün­nepségein, Kim Ir Szen, a miniszter­­tanács elnöke vezeti. Növekedik a takarékbetétállomány Az év eleje óta ismét nőtt a dol­gozók takarékossági kedve, s állan­dóan emelkedett a betétek összege is. A takarékbetétállomány 1957 ok­tóber végére elérte az egymilliárd százötvenmillió forintot. Ez az ösz­­szeg több mint ötvenmillió forinttal nagyobb a tavalyi — ellenforradalom előtti — legmagasabb szintnél. Továbbra is enyhe marad az idő Egy hét óta tart a vénasszonyok nyarának harmadik szakasza, az ajándék-ráadás. A hőmérsékleti ma­ximumok állandóan 15 fok körül in­gadoznak. Az éjszakai lehű­és csu­pán helyenként okozott kisebb ta­lajszinti fagyokat. A reggelek őszie­sen párásak, ködösek, a nappalok derültek s az évszakhoz képest szo­katlanul melegek. A Meteorológiai Intézet Távprog­­nózis Osztálya tájékoztatójában el­mondotta, hogy csaknem egész Kö­­zép-Európában rendkívül enyhe, szép idő uralkodik, amit a magas légnyomásnak és a felhőképződést gátló leszálló légáramlásnak köszön­hetünk. Észak-Európában viszont változékony jellegű, hűvös az idő. Az enyhe, szép idő nálunk előreláható­­lag tovább tart. Mérsékelt déli, dél­nyugati szél várható ugyan az elkö­vetkező napokban, s a borulás így gyakoribb lesz, sőt a jövő hét felé valószínűleg már esőt i­s hoz, jelen­tősebb lehűléstől azonban egyelőre nem kell tartanunk. Részgépesítés a lázmérő gyártásánál Az idén az influenzás megbetege­dések idején sokszor hangzott el az a panasz, nem lehet lázmérőt kapni. A lázmérő már évek óta hiánycikk. Az üzem régóta nem tudja kielégí­teni a kereskedelem igényeit. A múltban 200 000—240 000 lázmérőt adtak át évenként a kereskedelem­nek, s ezen a mennyiségen kívül még 180 000 lázmérőt szereztek be kül­földről. A hiány oka az, hogy az üzem még jelenleg is az úgynevezett búzás és cilinderes lázmérőket gyártja, amelyet kizárólag kézi mun­kával állítanak elő. Ehhez pedig nincs elegendő szakemberünk. Ez az oka annak, hogy most havonta mind­össze 10—11 000 lázmérőt tudnak csak készíteni. A lázmérőgyártás ve­zetői javasolták, hogy a jelenlegi tí­pus helyett vezessék be a külföldön elterjedt, úgynevezett bot-lázmérőt, amelyet teljesen gépesítve lehet elő­állítani. A felhasználók azonban a jelenlegihez ragaszkodnak. Ez pedig igen munkaigényes, kézműipari mód­szereken alapuló gyártmány. Ezért most folyamatban van a lázmérő­­gyártás részgépesítése. Azokat a műveleteket, amelyeknél kiküszöböl­hető az emberi munka, gépekkel he­lyettesítik.

Next

/
Thumbnails
Contents