Középdunántúli Napló, 1958. február (Veszprém, 2. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-01 / 27. szám

K­ÖZÉPBUM­ TftLI « mi m • AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA II­. évfolyam — 27. szám. ÁRA 50 ‘FILLÉR Szombat, 1958. február 1. Világ proletárjai, egyesüljetek! Mai számunkból: A nép szolgálatában Somló, a történelmi borvidék Akikről sohasem írnak... Kis Pajtás Bulganyin elvtárs távirata dr. Münních Ferenc elvtárshoz Moszkva (TASZSZ). N. Bulganyin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke az alábbi táviratot intézte dr. Münních Ferenchez, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöké­hez: „Kedves Münních elvtárs! A szov­jet kormány, valamint a magam ne­vében melegen köszöntöm önt, magyar forradalmi munkás-paraszt a kormány elnökévé történt megvá­lasztása alkalmából, s kívánom, hogy magas tisztében érjen el nagy sikereket a Magyar Szocialista Mun­káspárt vezetése alatt a szocializ­must építő magyar nép javára Erősödjék és fejlődjék országaink megbonthatatlan barátsága a mar­xizmus—leninizmus tanításának mindent legyőző zászlaja alatt. Moszkva, 1958. január 30. N. Bulganyin a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke.“ Kedvezően fo­gnak a német-szovjet tárgyalások Bonn (DPA) Bonnban óvatos optimizmussal ítélik meg moszkvai német-szovjet tárgyalá­a­sok kilátásait. Politikai megfigye­lők azt hiszik, hogy a tárgyalások eddigi jó lefolyása hatással lesz a jövendő politikai érintkezésre is, amely talán már belátható időn belül létrejöhet Bonn és Moszkva között. Bonnban nagy figyelmet kel­tett, hogy a szovjet kormány hosszas nehézségek után hajlandó volt tárgyalni a német hazatele­pítési kívánságokról. Mindeneset­re még bizonytalan, hogy meg­egyezésre jutnak-e erről a prob­lémáról. Lahr különleges megbízatású nagykövet, a német tárgyaló kül­döttség vezetője, aki csütörtökön este Düsseldorfból visszautazik Moszkvába, szerdán megbeszélést folytatott Szmirnov bonni szov­jet nagykövettel. Arra számítanak, hogy a terve­zett kereskedelmi és konzuli egyezményt kora tavasszal Bren­tano és Gromiko írta alá Bonn­ban. Addig még több problémát tisztázni kell és tökéletesen ös­­­sze kell állítani az árulistát. Záróközlemény a bagdadi paktum értekezletéről Ankara (MTI) Csütörtökön vé­get ért a bagdadi paktum mi­niszteri tanácsának értekezlete. A Reuter Iroda ismerteti az ér­tekezleten kiadott záróközle­ményt. A bagdadi paktum miniszterei a záróközlemény szerint követel­ték, hogy szűnjék meg az ENSZ Biztonsági Tanácsában a vétó­jognak „vaktában való alkalma­zása”. A nyugati katonai tömbökben megszokott kommunistaellenes frázisok után a közlemény minél szorosabb együttműködést java­sol a bagdadi paktum és „a sza­bad világ más regionális kollek­tív biztonsági szervezetei” között. Felszólítja az ENSZ tagjait, hogy fogadják el az ENSZ fegyveres erőit zavarok esetén bevethető eszközöknek. A közlemény beje­lenti, hogy a bagdadi paktum újonnan felállított katonai terve­ző vezérkari csoportja hamarosan együttes „hadijátékot”, vagyis csapatok nélkül, térképen rende­zett hadgyakorlatot tart. (MTI) Ismét­ elhalasztották az amerikai mesterséges hold kilövését A Cape Canaveral-i kísérleti köz­ponttal érintkezésben álló szakértők az AFP értesülése szerint csütörtö­­kön a koraesti órákban még azt mondották, jó kilátások vannak ar­ra, hogy a péntekre virradó éjszaka kilövik az amerikai mesterséges hol­dat. Emlékezetes, hogy a kísérletet a szerdára virradó éjszaka, a kedve­zőtlen időjárási viszonyok miatt el­halasztották. Az AFP péntek hajnali hírében már arról számolt be, hogy a had­­­sereg mesterséges holdjának kilövé­­­­sét ismét elhalasztották. A hírügy­­­­nökség szer­nt nagyon valószínű,­­ hogy a mesterséges holdat hordozó I Jupiter C-rakétát a közeljövőben ki­lövik. Jelenleg a légkör felső rétegeiben uralkodó heves szélviharok gátolják a kísérletet. Jóllehet a sajtónak semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adtak, feltehető, hogy még né­­­­hány nap eltelik, amíg a légköri vi­szonyok annyira megjavulnak, hogy a kísérlet lehetővé válik. A „Gül baba“ megyénkben Az eddig megyénkben még nem ismert Országos Kamaraszínház együttese megyei körútra indul Mar­tos-Kardos: Gül baba című operett­jével, mely azok közé a kevésszámú operettek közé tartozik, melynek van némi mondanivalója is. A cselekmény Budán, a mai Ró­zsadombon — ahol Gül baba sírja van — játszódik le, a török hódolt­ság idejében. Gül baba, a „rózsák atyja" a messzeföldön híres rózsáit ápolgatja. Halálbüntetés vár arra, aki leszakít egyet is a szent rózsák­ból. Gábor diák és Mujkó cigány a várba vezető alagút keresése közben leszakít egy-egy rózsát. Közben egy bájos szerelem szövődik. Halálra ítélik őket. Az utoló kívánságuk az, hogy a háremben tölthessenek egy napot... No, de a történet folyta­tását majd megtudjuk az előadáson. Gül baba lányát Pozsonyi Mária I a’alátja, vidéki színpadon szinte szo­­­­katlan szép hangon, kultúrált ének-­­­ modorban. A jóságot sugárzó Gál­i baba — Győri Gyula alakítása — és Máday Endre da’iás Gábor diákja. Jó erősségei az előadásnak. Általában az egész együttesnek — bár még nem kovácsolódott eléggé össze — teljesítménye jó, mértéket tartó, a táncok változatosak. A zenekar nem kibővítése aján­latos lenne, hogy még jobban tol­mácsolhassa Huszka Jenő közismert szép dallamait. Ki. Csokoládé szputnyik, kalózhajó, mézesházikó, rózsalugas Veszprémben, a Bakony-étteremben A Veszprém és Kör­nyéke Vendéglátó Vál­lalat szombaton, vasár­nap és hétfőn árusítás­sal egybekötött cuk­rászipari bemutatót rendez Veszprémben, a Bakony-étteremben. — Bemutatásra kerülnek a legújabb cukrászké­szítmények, a veszpré­mi cukrászok remekei. Csokoládéból és marci­pánból készült szput­nyik, művészi kivitelű csokoládé mandolin, kalózhajó, mézesházikó Jancsi és Juliskával várja a vendégeket. Látható lesz a bemu­tatón Kolontári Sarol­ta másodéves cukrász­­segéd remeke: a boribo­­nos doboz, rózsalugas és csendélet, ezenkívül különböző desszertek, csemege készítmények. A vendéglátó vállalat legifjabb cukrászainak, az első- és másodéves tanulóknak készítmé­nyeit is bemutatják. A bemutatón három értékes cukrászkészít­ményt sorsolnak ki, sorsjegyek a helyszínen kaphatók. A cukrász­készítményeken kívül láthatók és megvásá­rolhatók a francia hi­degkonyha és magyaros hidegételek különböző fajtái is. Kétezernégyszázh­uszonhat vagon szén a középdunántúli bányászok januári tervelőnye A középdunántúli bányászok januárban tovább folytatták termelési sikersorozatot. Péntek reggelig már kétezernégy­százhu­a­szonhat vagon szenet küldtek felszínre terven felül, annak ellené­re, hogy a januári tervük lényegesen magasabb a decemberinél. Ezúttal elmondhatjuk, hogy egyetlen elmaradó bánya sincs Középdunántúli Tröszt területén. A legjobb eredményt 113,7 szá­a­zalékos havi tervteljesítést a pusztavámiak érték el. Balinka 112,1, Ajka 111,7, Dudar 109,8 százalékos tervteljesítéssel büszkélkedhet. A Hazafias Népfront megyei elnökségének mozgalma: „Tegyük széppé a magyar tengert!“ A Hazafias Népfront megyei elnöksége ülést tartott Veszprém­ben. Az ülésen megvitatták az elmúlt negyedév tapasztalatait és március 31-ig meghatározták tennivalókat. Operatív bizottságot a alakítottak azzal a feladattal, hogy segítse a balatonvidéki köz­ségek tervszerű fejlesztését és megszervezze a „Tegyük széppé a magyar tengert” mozgalmat. A bizottság a helyi náciszervek, valamint párt és ma­a KISZ szervezetek közreműködésével fa­lugyűléseket rendez, s ezeken lakosság bevonásával határozzák a meg, hogy milyen módon lehet a községfejlesztési terveket az álta­lános balatonfejlesztési program­ba illeszteni. Elhatározták a termelőszövet­kezeti agitáció élénkítését. Köz­ségenként néhány közmegbecsü­lésnek örvendő gazdát meghív­nak egy-egy termelőszövetkezet­be, hogy ott egy hétig, vagy akár hosszabb ideig személyesen győződjék meg a nagyüzemi gazdálkodás módszereiről, előnyeiről. Az elnökség tervei között nagyszabású, országos balatoni fesztivál megrendezése is szerepel. Végül többek javaslatára elhatá­rozták, hogy a népfront megyei elnökségét több egyházi vezető­vel egészítik ki. Tűz Badacsony­tör­demicen Tegnap éjjel 11 óra tájban tűz­vész lobbant fel Badacsonytörde­­mic községben. Zsuppán Sándor és Németh Imre tördemici lako­sok közös házánál lévő pajtában keletkezett a tűz. A pajtaépület­ben egy régi kamra állott, amely­nek kéményét húsfüstölésre hasz­nálták. Az eddigi megállapítások sze­rint valószínűleg az okozta a tü­zet, hogy a kémény meghibásodása kö­vetkeztében a pajta padlásán felhalmozott széna tüzet fo­gott, és azt lángra gyullasztotta. A felcsapó lángok erősen fenye­gették a lakóépületet is, azonban az éjszakai órák ellenére is, a nagy számban segítségre siető lakosság támogatásával, a helyi tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a tűz át­terjedését. Csakhamar megérkezett a ne­­mesgulácsi és keszthelyi tűzoltó­ság is. Közös erővel eloltották a tüzet, a pajta tetőzetét és a mint­egy 8 szekérnyi szénét azonban már nem lehetett megmenteni. Változások a gépállomási szerződéskötésben Növekszik a földművesszövetkezetek szerepe Az 1958. évi gépállomási szer­ződéskötésre kiadott földműve­lésügyi miniszteri rendelet a Magyar Szocialista Munkáspárt agrártéziseinek megfelelően to­vábbfejlesztette a szerződésköté­si rendszert és a terméseredmé­nyek fokozása céljából szabályoz­za a gépi munkák tervezését is. A gépállomások 1958-ban a tsz-ekkel, termelőszövetkezeti cso­portokkal és földművesszövetke­zetekkel kötnek éves kötbéres szerződést. A termelői társulások, szakcsoportok, szakszövetkezetek, egyéni termelők, állami vállala­tok és más közületek gépi mun­kájuk elvégzésére a földműves­szövetkezetekkel köthetik meg az éves gépi munka­szerződést. A földművesszövetkezetek velük megkötött szerződések a alapján tervezik a működé­si területekre gépállomás­ elő- és kihelyezett munka­gépek munkáját. Ennek a rendszernek az az elő­nye, hogy akik gépi munkára akarnak szerződni, vagy megálla­podást kötni, nem kell a gépállo­másra a távoli falvakból sem be­­utazniok, hanem a lakóhelyükön levő földművesszövetkezetnél min­den gépi munkával kapcsolatos kívánságukat és dolgukat elintéz­hetik. Esetleges panaszaikat is itt orvosolják, így közvetlenebb lesz a mun­kák ellenőrzése, s remélhető­leg javulni fog a gépi mun­ka minősége. A gépállomások a termelőszö­vetkezetekkel, a termelőszövetke­zeti csoportokkal és a földmű­vesszövetkezetekkel szerződések alapján a megkötött munkák elvégzéséhez szükséges gépeket, traktoros brigádokat az év egész tartamára a munkaterületre he­lyezik ki. A kihelyezett gépek munkáját teljes felelősséggel tsz-ek elnökei és a földművesszö­­­vetkezetek ügyvezetői irányítják, ők szabják meg, hogy a gépek mi­lyen munkát végezzenek. Ezzel szemben gondoskodniok kell a gépek folyamatos éves tervüknek megfelelő kihasználásáról. A gépállomások biztosítják a tsz-eknek, a termelőszövetkezeti csoportoknak és földművesszövet­kezeteknek azt a jogát, hogy a te­rületükre kihelyezett gépek veze­tőit személy szerint kiválasszák. Ha pedig a traktorosok viselke­désükkel, vagy nem jól végzett munkájukkal akadályozzák a gé­pek jó kihasználását, a termésho­zam növelését, kérhetik a trak­torvezetők leváltását. Ezenkívül még a gépállomás által kitűzött jutalom, és nyereségrészesedés csökkentésére is tehetnek javas­latot. A jól dolgozó traktorosokat pedig jutalomban is részesíthetik. A gépállomások ilyen formán azt biztosítják, hogy a tsz-ek, s a községek dol­gozó parasztsága sajátjának tekintse a területére kihelye­zett gépeket. Ezzel még szorosabbá fűződik a gépállomás és a dolgozó paraszti­ság kapcsolata.

Next