Középdunántúli Napló, 1958. május (Veszprém, 14. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-01 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek!k­özÉpddaAntifk­ NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam — 102. szám. ARA 60 FILLER Csütörtök, 1958. május 1. Májusi zászlók alatt írta: Slamovics Zoltán I­atvankilencedszer köszön- f­­ölt ránk május­­, a nemzet­közi proletariátus nagy ünne­pe, mely napon szerte a vilá­gon milliók vonulnak ki az ut­cára, tüntetve, s hirdetve a munkásosztály élniakarását, ere­jét. A magyar munkásosztály, a magyar dolgozó nép tizenhá­rom éve ünnepli szabadon ezt a napot, melyre pártunk Köz­ponti Bizottsága minden évben kiadta munkára, harcra, bé­kénk megvédésére mozgósító­­ jelszavait. Ezen jelszavak mindegyike egy-egy vörös zászló, május 1. zászlaja, melyet pártunk az illegalitás esztendeiben is és felszabadulásunk óta állandóan magasra emel, s mely zászlót a munkásosztály, dolgozó né­pünk törhetetlen hűséggel és ragaszkodással követ. Az első zászló május 1-ét, a munkásosztály, a békéért, az atomháború megakadályozásá­ért harcoló népek nemzetközi seregszemléjét ünnepli. Euró­pában és Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában a dolgozók ezen a napon félelmetes erejük megmutatásával, megálljt kiáll­í­tanak a háborús uszítóknak, figyelmeztetve, hogy ne halad­janak tovább ezen az úton, mert a népek szabadságot, békét követelnek. A hatvan­kilenc év alatt a május 1-i seregszemléken résztvevő tömegek száma mindig nőtt. A lyoni szövőmunkások, akik em­bertelen helyzetük megváltoz­tatásáért mentek ki május 1-én az utcára, annak idején példát mutattak, hogyan lehet a mun­kásosztály erejének összefogá­sával eredményeket kiharcolni. Az azóta eltelt több évtized alatt a május 1 jelentősége ál­landóan emelkedett, újabb és újabb milliók csatlakoztak a májusi vörös zászlók mögé, és a feladataik is nőttek. Ma, a május 1-i felvonulások célkitűzése, nem apró eredmé­nyek elérése, hanem az impe­rialista országokban és gyar­mataikon a dolgozók felszaba­dítása, az emberiség szabadsá­gáért folyó harc, s emellett odaírtuk május­­ zászlajára a harmadik világháború kirob­­­­bantása elleni tiltakozást is. E célkitűzés érdekében vonulnak ma ki a munkások milliói és minden nép, amelynek drága a béke, amely szabadon, függet­lenül akar élni. A május 1-i fel­vonulások legszilárdabb töme­ge a­ szocializmust építő orszá­gok munkásosztálya és dolgozó népe. Azért, mert a szocializ­mus és a­­béke ügye — egy és oszthatatlan. Az imperializmus­nak éppen úgy velejárója a há­ború, mint ahogy a szocializ­mus éltető ereje a béke. E­z­­ért nincs a békének szilárdabb védelme­id­­ is, mint a szocia­lista tábor, élén a Szov­jetunióval, amely fennállása el­ső percétől kezdve a békét írta jelszóként vörös lobogójára. Ezért ragyog májusi zászlain­­kon a tartós béke szilárd bás­tyája, a Szovjetunió dicső ne­ve. A Szovjetunió a bé­ke, az épülő komm­u­ni z­­■­u­s országa. Azok a ha­talmas eredmények, amelyeket a Szovjetunió az utóbbi eszten­dőkben elért a tudomány, a technika, a kultúra, a szocia­lista népgazdaság egész terüle­tén, a szovjet nép békeakaratát is hirdetik, reménységet nyúj­tanak, és példát mutatnak a világ minden dolgozójának. A Szovjetunió rendíthetetlen bé­keakaratát tolmácsolta a nem­régen hazánkban járt Hruscsov elvtárs is, amikor ismételten kijelentette, hogy a Szovjetunió továbbra is következetesen küzd a háború elkerüléséért, s a bé­kéért folyó harcban, a béke megvédésében szilárdan szá­míthat rájuk dolgozó népünk is. Május 1. a népek összefogá­sának, a proletár nemzetközi­ségnek nagy ünnepe. Májusi jelszavaink népünk forró üd­vözletét küldik a baráti népi demokráciáknak, amelyek ve­lünk közösen, egymást segítve építik országunkban a szocia­lizmust. Üdvözletet küldünk a világ minden népének, amely szabadságáért, a békéért har­col. Üdvözöljük a francia mun­kásosztályt, amely hűen sok évtizedes forradalmi hagyomá­nyaihoz, továbbra is szembe­száll imperialista urai háborús, gyarmatosító törekvéseivel. Hiá­ba tiltotta be a francia kor­mány a francia munkások má­jus 1-i felvonulását, a francia munkásokat ez nem ijeszti meg. S nemcsak saját szabad­ságukért és függetlenségükért, hanem a francia gyarmatok el­nyomott népeinek szabadságá­ért is küzdenek minden elnyo­matással, terrorral szemben. Üdvözletünket küldjük az algé­riai és más gyarmati népek sza­badságharcosainak, kik fegy­verrel a kézben harcolnak az imperializmus gyarmatosító po­litikája ellen. Ezek harca is arról tanúskodik, hogy hiába akarják az amerikai imperialis­ták lángra lobbantani a har­madik világháború tüzét, szem­betalálják magukat a­­ népek erejével, melyek békét óhajta­nak. A nemzetközi pro­le­t­á­r­s­z­o­l­i­d­ari­t­á­s ma a béke védelméért való összefogást, az atom­robbantási kísérletek megszüntetését, a Szov­jetunió vezette hatal­mas béketábor harcá­nak támogatását je­lenti. Népünk vezetőjét, pártunkat köszönti a következő májusi zászló. A kommunisták pártját, mely négy évtizede vezeti a magyar dolgozók harcát a szo­cializmusért. A pártot köszönt­jük, amely kemény küzdelmet folytatott népünk szabadságá­ért és függetlenségéért, s az el­lenforradalom fegyveres leve­rése után, jobban, mint azelőtt bármikor, szoros egységbe for­rott dolgozó népünkkel. Ez az egység teszi május 1-ét, a pro­letár nemzetköziség napját nemzeti ünnepünkké, a világ dolgozóival való összefogás nap­ja mellett egyben szocialista hazafiságunk kifejezőjévé is. A Szovjetunió segít­ségével a mi pártunk tette ezt a földet igazán hazánkká, mely hazát né­pünk megtanulta szeretni, s ez a hazaszeretet kapcsol össze bennünket azokkal a népekkel, amelyek ugyanúgy szeretik szü­lőföldjüket, mint mi, azokkal a népekkel, amelyek nem akar­ják tűrni, hogy az imperialis­ták gyarmatává, s egy harma­dik világháborúban a pusztu­lás színhelyévé váljon. Ma, május 1-én Veszprém megye dolgozóinak tízezrei is az utcára vonulnak, magasra emelt vörös zászlókkal. Élükön ott haladnak Veszprémben a Középdunántúl bányászai, Pá­pán a textilgyár szövői, s az urkuti bányászok, a becsületes és áldozatkész munka árán el­nyert minisztertanácsi vándor­­zászlóval, és szerte a megyében az élüzem címet nyert üzemek munkásai, a termelőszövetkeze­tek tagjai, az állami gazdasá­gok dolgozói, az ifjúság és a nők, s az értelmiség különböző rétegei, akik felvonulásukkal a dolgozó magyar milliókkal együtt saját erejükbe vetett hitüket, a nagy béketáborhoz való hűségüket is világgá kiált­ják. A májusi zászlók sorában ott halad az, amelynek jelszava, munkára, fegyelemre é­s a külső ellenség el­leni kíméletlen harc­ra hívja fel a dolgo­zókat. A tavalyi május 1-én a felvonuló nép kifejezésre ku­tatta egyetértését pártunk, kor­mányunk politikájával, és hitet tett népi demokráciánk mellett. A­ Z azóta, eltelt egy esszendő alatt nagyot léptünk előre. Po­litikailag, gazdaságilag megszi­lárdultunk, s a dolgozó tömeg­e , egyre inkább helyeslik némi demokráciánk célkitűzéseit. Jö­vőnk biztató, útunk világos. Azonban célunk eléréséért­­so­kat kell tennünk, közös össze­­fogással, munkásosztályunk al­kotó erejével, pártunk vezeté­sével. Az alkotó szocialista munka friss szelleme, szilárd és öntudatos fegyelem, forradalmi éberség szükséges ahhoz, hogy további eredményeket érjünk el. Május 1-én a felvonuló­ dol­gozók, mint az ország gazdái vonulnak fel, s ez tükröződik vissza jelszavainkban, eredmé­nyeinkben is. Májusi zászlaink, májusi jel­szavaink mozgósítják dolgozó népünket a párt és kormány politikájának végrehajtására. E feladatok nem kicsinyek, b­ár­ 12 fünk kell a szocializmus épí­téséért, a termelés minőségének fokozásáért, és takarékoskod­nunk kell anyaggal, idővel, né­pünk életszínvonala, népgazda­ságunk erősödése, továbbhala­dásunk érdekében. A feltétel ehhez adva van. Van erős, a népi demokráciát magáénak valló munkásosztályunk, egysé­ges pártunk, mely az elmúlt egy esztendő alatt kimagasló eredményeket ért el a terme­lés minden területén. Felvonul dolgos termelőszövetkezeti pa­rasztságunk, és az egyéniek­­. tí­zül is számosan azok, akik hű­séges hívei népi demokráciá­nak" -, akik az elmúlt egy es­z­­tendő alatt is példás munkájuk­kal segítették népgazdaságunk helyreállítását. Köszöntik a májusi zászlók a magyar asszonyokat, az anyá­kat, a dolgozó nőket, akik leg­hűségesebb hívei a békének és következetes harcosai a béke megőrzésének. Köszöntik a má­jusi Rászólt a dolgozó és tanuló ifjúságot is, akiknek népi de­mokráciánk adta és csak a szo­cializmust építő hazánk adhat­ja meg a jogokat a munkához és tanuláshoz, a nyugodt, gond­talan jövőhöz. Ott vonulnak ők is a májusi menetben, élükön a magyar ifjúság színe-javával a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség tagjaival, a kommunista fiatalokkal, akik hűséges se­gítői pártunknak, szocialista hazánk építésében. A májusi zászlók ünnepre és további harcra hívnak. Ragyogó a munka ünnepe, mert a mun­kásosztály legjobbjai, a terme­lés élenjárói a munka ünnep­napjaivá tették hétköznapjain­kat is. Május 1. harcot jelent, folytatása és előrelendítője a hétköznapok harcainak, a szo­o­cialista termelésnek, a béke­harcnak , annak a küzdelem­nek, amely népünk számára is egyre közelebb hozza a szocia­lizmus győzelmét. Külföldi szakszervezeti kü­l­­öttséget várnak Veszprémbe A munkásosztály nemzetközi ünnepén hazánkban tartózkodó külföldi szakszervezeti delegáció Veszprémbe is ellátogat. A 15 tagú küldöttséget szombaton délelőttre várják a Szakszervezetek Megyei Tanácsánál. A programból egyelőre annyi ismeretes, hogy három napig tartózkodnak megyénkben. Ez alatt az idő alatt ba­ráti beszélgetést folytatnak majd a megye szakszervezeti vezetői­vel. Látogatást tesznek a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, meg­tekintik a város nevezetességeit. A külfejtésé az elsőség a Bakonyi Bauxitbányánál A Bakonyi Bauiitbánya dolgozói is versenyt kezdeményeztek május­­ tiszteletére. Az üzemrészek kö­zött a darvastói külfejtés dolgozói vezetnek 112,8 százalékos tervtelje­sítéssel. Túlteljesítették a tervet a határvölgyi és a cseresi aknák bá­nyászai is. Egyedül az iza­majori bá­nya maradt el 0,7 százalékkal. A vállalat tervelőnye így is több mint 66 vagon bauxit. ­ tapolcai gimnázium két­­tanulója fásítás ép 18 közben, Kővágóörsi,n Éljen május 1, a nemzetközi proletariátus harci seregszemléje! Ma kigyú­ a villany Cserszegtomajon Cserszeg­to­máj is azok közé a fal­vak közé tartozik, amelyek egyre erőteljesebb léptekkel haladnak a fejlődés útján. Már hozzákezdtek a másfél millió forintos költséggel épülő négytantermes központi is­kola munkálataihoz. A három év óta épülő törpe vízművet 60 000 Ft-os költséggel villamosították. A megyei tanács segítségével pedig 1 km hosszúságú villanyhálózat -bővítést hajtottak végre. A bővítés során villany került a faluba, a tanácshá­zára, kultúrotthonba és az iskolá­ba. A lakosság saját erejéből fokoz­hatja a hálózat bővítését. Ma, május elsején nagy esemény­re készül a falu az újonnan „villa­mosított“ kultúrotthonban a falu történetében először, filmelőadás­ban gyönyörködhetnek a lakosok. Ekkor történik meg az ünnepélyes villanygyújtás is. Urhuton határidő előtt ad ércet a külfejtés Az urkuti bányászok május 1-re való készülődése nemcsak a külső­ségekben, hanem a végzett munká­ban is mérhető. Nem is annyira a tonnák hajtották őket, hanem in­kább a felkészülés a későbbi időre. A Csord­a-hegyi külfejtésen leta­­karítási munkát végeztek. Eredetileg úgy tervezték, hogy május közepé­re már ércet tud adni ez a munka­hely. A letakarításnál folyó verseny er­edményeként szerdán már ércet is termeltek. Az útépítésnél befejezték az alap­kövezést. A II. aknát előkés­ztették az ünnep utáni betonozáshoz. Elké­szült a transzformátorház betono­zása is.

Next