Középdunántúli Napló, 1958. november (Veszprém, 14. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

KÖZÉPMNAMTISZ Világ proletárjai, egyesüljetek! NAPLÓ XIV. évfolyam — 258. szám. ÁRA 50 FILLÉR Szombat, 1958. november 1. Zárt ajtók mögött tartják a genfi atomértekezlet üléseit Genf (MTI) A DPA genfi tudósí­tója jelenti: Az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Nagy-Britannia kül­döttsége csütör­tökön megegyezett, hogy az újabb g­efi atomértekezle­tet ismét szigorúan zárt ajtók mö­gött tartják meg. Csak a pénteken délutáni megnyitó ülés lesz nyilvá­nos. A többi tárgyalási napról csak az ülésezések végén adnak ki rövid közleményt a sajtónak. Értesülés szerint az értekezlet el­ső ülésén Carapkin nagykövet, a szovjet küldöttség vezetője elnököl, a továbbiakban a küldöttségvezetők felváltva látják el az elnöki tisztsé­get. A mintegy félórás ünnepi meg­nyitóülésen felolvasták Hammarsk­jöld külön üzenetét. Aktívaülés volt tegnap a megye kultúrmunkásai részére Veszprémben Tegnap délelőtt Veszprémben az MSZMP Veszprém Megyei Párt­­bizottsága és a megyei tanács, az SZMT székházában aktívaülést tartott a megye kultúrmunkásai számára, amelyen megtárgyalták a párt által kibocsájtott művelő­dési irányelveket, és a megye kulturális helyzetét. Az aktívan az elnökségben fog­lalt helyet Pap János elvtárs, az MSZMP Veszprém megyei Bizott­ságának első titkára, Slamovics Zoltán elvtárs, az MSZMP Vesz­prém megyei végrehajtó bizott­ságának tagja, Rácz Béla elvtárs, a Veszprém megyei Tanács elnök­­helyettese és Rozsnyai Géza elv­társ, a megyei tanács művelődési osztályának vezetője. A beszámolót Slamovics Zoltán elvtárs tartotta. Negyedév alatt 441 ezer forint nyereség a Balatonfüredi Sütőipari Vállalatnál A Balatonfüredi Sütőipari Válla­lat az elsőő félévben nem volt éppen veszteséges, de nyereséges sem. A harmadik negyedévet már 441 ezer forint nyereséggel zárták, 151 ezer forinttal több ez, mint amennyit terveztek. Minek köszönhetik ezt az ered­ményt? Töb­b oka van. Javítottak a munkaszervezésen. Sokkal szigorúb­ban kezelték az anyagnormákat, so­kat jelentett azok betartása. Nem utolsósorban az a siker titka, hogy a társadalmi tulajdonra a korábbinál sokkal jobban vigyáztak. Korábban igen sok minőségi rek­lamáció érte a vállalatot. Ezen a té­ren is jelentős javulás tapasztalha­tó, mert a 106 százalékos tervtelje­­sítés mellett azt is elmondhatjuk a vállalatról, hogy lényegesen jobb az általuk készített áruk minősége. Az USA újabb fegyvereket szállít Csang Kaj-seknek New York (TASZSZ) Amerikai hírügynökségek tajpeji jelentései szerint az Egyesült Államok újabb korszerű fegyvereket szál­lít a csangkajsekista klikknek. Csütörtökön a tajvani amerikai katonai hatóságok a csangkajse­kista hadsereg páncélos egységei számára nehéz terepen is gyorsan mozgó M—41 mintájú páncélgép­kocsikat adott át. Tajvan egyik déli kikötőjébe az Egyesült Államokból négy ha­talmas teherszállító hajó is érke­zett. Hamarosan további négy hasonló hajó érkezését várják. A hajók lőszert és élelmiszert szál­lítanak majd a partmenti szige­tekre. A csangkajsekista klikk fegy­veres erői az Egyesült Államok­tól nemrég több F-100 típusú lök­­hajtásos vadászgépet is kaptak. (MTI) Szovjet jegyzék az amerikai és angol kormányhoz Moszkva (TASZSZ) A szovjet kormány válaszolt az amerikai kormány október 20-i jegyzékére és az angol kormány hasonló tar­talmú jegyzékére. A jegyzékvál­tás a nukleáris fegyverkísérletek ügyében összehívott genfi érte­kezletre vonatkozik. A szovjet kormány válaszjegy­zéke ismerteti a nukleáris fegy­verkísérletek megszüntetésére összehívott genfi értekezletet ille­tő szovjet álláspontot. E szerint a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia részvételével összeülő genfi értekezlet munká­jának arra kell irányulnia, hogy egyezményt kössenek a nukleáris fegyverkísérletek végleges meg­szüntetéséről, megfelelő ellenőr­zéssel. A szovjet kormány reméli — mondja a jegyzék —, hogy az ok­tóber 31-én Genfben megkezdő­dött tárgyalások eredményeként minden állam egyszer s minden­­korra megszünteti a nukleáris fegyverkísérleteket. A szovjet kormány a maga részéről minden tőle telhetőt megtesz ezért. A szovjet kormány sajnálja, hogy a nyugati hatalmak nem támogatják a javaslatát, hogy a genfi értekezletet külügyminisz­teri síkon rendezzék. A szovjet kormánynak továbbra is az a vé­leménye, hogy az értekezlet kül­ügyminiszteri szinten kedvező fel­tételeket teremtene ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt egyez­ményt kössenek a nukleáris kí­sérletek megszüntetéséről. Figyelembe véve azonban, hogy az amerikai kormány jegyzéké­ben elvileg készségét fejelte ki, hogy a tárgyalások bizonyos sza­kaszában az amerikai külügymi­niszter is Genfbe érkezik, a szov­jet kormány javasolja, hogy a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia külügyminisz­terei a tanácskozások későbbi szakaszában vegyenek részt az értekezlet munkájában. Ez két­ségtelenül elősegítené, hogy mi­előbb megegyezzenek a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésé­ben. (MTI) Nemzetközi egyházi békekonferencia Debrecenben Pénteken Debrecenben megkezdő­dött a nemzetközi egyházi békekon­ferencia. A tanácskozáson részt­­vesznek a magyar protestáns egyhá­zak püspökei és,a debreceni teoló­giai akadémiák dékánjai, professzo­rai, továbbá a csehszlovák, a román, a lengyel és az NDK-beli protestáns egyházak vezető személyiségei, teo­lógusai, a Szovjetunióban működő evangélikus és baptista egyházak vezetői. Képviseltetik magukat a konferencián a szovjetunióbeli, a ro­mániai, a bulgáriai ortodox egyhá­zak is. A megnyitó ülésen megjelent Hantos János, az Országos Béketa­nács titkára. Dr. Bartha Tibor, a tiszántúli re­formátus egyházkerület püspöké­nek imája után dr. Vető Lajos, evan­gélikus püspök köszöntötte a meg­jelenteket, majd V. Hajek, a cseh testvéregyházak zsinati elnöke, a nemzetközi egyházi békekonferencia elnöke megnyitotta a négynapos ta­nácskozást. Ezután H. Vogel, a berlini Hum­boldt egyetem teológiai karának dé­kánja tartott előadást, majd B. Pos­­pisil prágai teológiai professzor, a konferencia főtitkára beszámolt a keresztény egyházak feladatairól, amelyek megoldásával a legered­ményesebben hozzájárulhatnak a bé­ke megvédéséhez, a pusztító atom­háború megakadályozásához. Magyar tudósok a szovjet gyermek­­védelem helyzetéről Moszkva (TASZSZ) Moszkvában befejeződtek a szovjet-magyar or­vosnapok. A magyar orvostudósok egy csoportja csütörtökön látogatást tett a Szovjetunió Egészségügyi Mi­nisztériumában és beszélgetett Ma­rija Kovrigina miniszterrel. Gegesi-Kiss Pál akadémikus elis­­meréssel nyilatkozott a szovjet gyer­mekgyógyászat eredményeiről. Babics Antal akadémikus elmon­dotta, hogy a magyar orvosok so­kat láttak és sok hasznos tapaszta­latot visznek magukkal. Hiúsági szövetkezet alakult Lovászpatonán Ifjúsági szövetkezetet alakított október 28-án 16 fiatal Lovászpa­tonán. A fiatalok nyolc hold földdel kezdik a közös munkát. A szövetkezetnek 90 úttörő is tagja. Ők egy hold földet kap­tak megmunkálásra, ahol szer­ződéses növényeket termelnek. Az úttörők korai zöldhagymát és másodnövényeket termelnek. A tagok az alakuló ülésen mű­ködési szabályzatot is fogadtak el. Eszerint a tiszta bevétel öt százalékát tartalékolják, majd, a többit pedig a végzett munka arányában szétosztják. A munkák irányításával Szabó Alajost bízták meg. Új eljárást osoztatt ki a generátorgázok kéntermelésnél való hasznosítására A Nehézvegyipari Kutató In­tézet munkatársainak új eljárása alapján közel egy éve külön üzemrész épült a Dorogi Szénfel­dolgozó Vállalatnál, ahol a barna­szénlepárlási gázokból kéntermé­­keket nyernek. Az eddig végzett munka során bebizonyosodott, hogy a NEVIKI kutatóinak elkép­zelése minden szempontból tö­kéletes: egy év alatt egymillió forint értékű, eddig külföldről beho­zott kénterméket állítottak elő. A vegyészek most a dorogi üzem fejlesztésének terveit dolgoz­ták ki. Eszerint az üzem teljesít­ményét a mosóoldat összetételé­nek javításával, ötven százalék­kal növelhetik. Ugyanakkor üze­­mileg kikísérletezett lepárlási gá­zokon kívül a generátorgázokat is felhasználhatják a kéntermelésre. A tervek szerint a generátorgá­­zokból — amelyeket a mészégetés­­nél használnak —, valamint a le­párlási gázokból való kénterme­­lést, az újfajta eljárás során egy­bekapcsolják. Ezzel a módszerrel évente további egymillió forint érté­kű kénterméket állíthatnak elő. Mindamellett az ilyen kénszegény generátorgázzal égetett mész mi­nősége is javítható. Felhívás 1958. november 2-án, vasárnap délelőtt tíz órakor a színházban választási nagygyűlést tartunk. Előadó: Gáspár Sándor, a SZOT­E főtitkára. Mindenkit szeretettel­­ vár a Hazafias Népfront Vesz­­­­prém városi bizottsága. Mai számunkból: A kormány szóvivőjének sajtótájékoztatója Pótolják az elmulasztottakat „Műsoron kívüli“ szám a várpalotai kultúrházban Képek Vaszar község életéből A MÉSZÖV negyedévi választmányi ülést tartott Negyedévi választmányi ülését tartotta október 30-án az SZMT- székházban a MÉSZÖV választmá­nya. A tanácskozás fő napirendi pontjaként a földművesszövetkezet választott szerveinek eddigi munká­ját és a további feladatokat beszél­ték meg. A beszámolót Lexatusz Ká­roly, a MÉSZÖV igazgatóság elnöke mondotta, amelyet kivonatosan köz­lünk. — A SZÖVOSZ országos kongresz­­szusának határozata értelmében — kezdte beszámolóját az előadó —, ez év elején újjáválasztották a föld­művesszövetkezetek vezetőségét. A szövetkezeti tagság hetven szá­zaléka jelen volt a választásokon, s az általuk javasolt 2873 vezetősé­gi tagot választották meg. Általában nagy gyakorlattal rendel­kező, aktív vezetőségi tagok kerül­tek újra a szervekbe. Ezeknek 37,1 százaléka a szövetkezetek megala­kulása óta részt vesz a szövetkezeti munkában. A választott szervek összetétele helyes arányban oszlik meg, minden réteg képviselve van a vezetőségek­ben. A statisztikai adatok szerint az összvezetőség 9,4 százaléka tsz-tag, 40,5 százaléka egyéni dolgozó pa­raszt 1—10 holdig, tíz holdon felüli földdel rendelkezők 11,8 százalékban vannak képviselve. Ezenkívül mező­­gazdasági munkás 5, földművesszö­­vetkezeti alkalmazott 4,2 és egyéb foglalkozású 29,2 százalék. A megye szövetkezeti apparátusa erős aktíva­­hálózattal rendelkezik, amely képes a tagság széleskörű mozgósítására. Ezután részletesen elemezte a vá­lasztó szervek munkáját, kezdve a legalacsonyabbtól a legfelsőbb szer­vekig. Az igazgatóságok munkáját így értékelte: —­ Az igazgatóságok szervezeti élete jó, rendszeresen megtartják üléseiket és mozgósítanak egy-egy feladat végrehajtására. Zircen, Pá­pán, Balatonfüreden és még több helyen előre meghatározott munka­terv alapján dolgoznak. De ez még nem általános, és azzá kell tenni. Sok szó esett a továbbiakban a felügyelő bizottságokról. Sajnos, e téren van hiányosság. Az ellenőrzéseket elmulasztják és nem üléseznek rendszeresen, vagy közösen tartják megbeszéléseiket az igazgatósággal. Még olyan is előfordul, hogy az igazgatóság el­nöke számoltatja be a­ felügyelő bizottság tagjait, holott ennek ép­pen a fordítottja lenne a helyes. Az ellenőrző munka csak egy-egy szakterületre korlátozódik. Legtöbb helyen a leltározás ellenőrzésében kimerül ez a tevékenység. A leg­utóbbi választmányi ülés határozata alapján azonban már jelentős javu­lás van.­­ Segíteni kell továbbra is a fel­ügyelő bizottságokat, részükre el­lenőrzési szempontokat és módszer­tani útmutatót kell kiadni. Amellett módszerben is nyújtsunk segítséget — szögezte le a beszámoló. A beszámoló fő mondanivalója kö­zött szerepelt a mezőgazdaság szo­cialista átszervezésének kérdése. A földművesszövetkezetek csak akkor tudják betölteni szerepüket — mint falusi tömegszervezet —, ha széles­körű kapcsolatot teremtenek a tag­sággal. Ehhez pedig az kell, hogy a taggyűléseket rendszeresen meg­tartsák, ahová szövetkezeten kívü­lieket is meghívnak. A gyűlések a falut érintő problémákkal foglalkoz­zanak, szóljon az ő terveikről és el­gondolásukról is. A földművesszövetkezeteknek nagy tábora van. Széles alkalom nyílik a közös gazdálkodás eredményei­nek népszerűsítésére. Ma már nyíltan kell beszélnünk a tsz kérdésekről. Senki előtt nem vi­tatott, hogy a tsz-ek többsége jól gazdálkodik, többet nyújt tagjainak, mintha egyénileg dolgoznának. A földművesszövetkezeteken belül számos társulási lehetőség van, me­lyek szervezésével egy lépéssel kö­zelebb hoznánk a falu gazdáit a jobb élethez. De ide elsősorban példamu­tatásra van szükség. Maguk a vá­lasztott szervek tagjai lépjenek elő­re. Ne elégedjenek meg azzal, ami van, hanem akarjanak többet. Ezt a többet pedig nem teremti meg egy­két alacsonyabb fokú társulás létre­­(Folytatás a harmadik oldalon)

Next