Középdunántúli Napló, 1958. december (Veszprém, 14. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

§ fd­tZtPDVNANTttU NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYE! BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACSlAPJaJ Világ proletárjai, egyesüljetek! Mai számunkból: Interjú a Marcalvolgyi A. G. „maneken"-jével Nagyobb a munkakedv a szénkéneg üzemben A „két“ kultúráról Vasárnapi sporteredmények (5-6. old.) A francia nemzetgyűlési választások eredménye Páriz* (MTI) A Francia Bülügy-­tum (a korzikai szavazási erőd­minisztérium közlése szerint a mények még nem ismeretesek) a nemzetgyűlési választások ered- következőképpen oszlik meg: menyeként 464 képviselői manda-Francia Kommunista Párt­­*«■> 10 mandátum A Kommunista Párt, amely az első fordulóban mintegy négy millió szavazatot kapott, 10 man­dátumhoz jutott, az Unió az Új Köztársaságért viszont 3 600 000 szavazattal 187 mandátumot szer­zett. Ilyen formán a Kommunista Párt jelöltjeire szavazó választók millióit megfosztották parlamenti képviseletüktől A Szajna megyei Montreuil vá­rosában Jacques Duclos, a Fran­cia Kommunista Párt K. B. tit­kárának jelöltségével szemben Profiche helyi jelöltet léptették fel Az első fordulóban a szava­zatok több mint negyven százalé­kát Duclos kapta, lényegesen töb­bet, mint Profiche, a második for­duló előestéjén azonban a Szocia­lista Párt jelöltje visszalépett Profiche javára, és ezzel hozzájá­rult Profiche megválasztásához. A reakció erőinek azonban minden igyekezetük ellenére sem sikerült meghiúsítaniuk Maurice Thorez megválasztását. A FKP Központi Bizottságának főtitkára választó­­kerületében megkapta a szavaza­toknak több mint felét. Francia Szocialista Párt 40 m Más baloldali csoportok 2 * Az úgynevezett baloldali központ csop. 8 m A Radikális és Radikális Szocialista Párt 13 « Unió az új köztársaságért (vezetője: Soustere) 187 » Parasztpárti Országos Központ 120 n MRP 44 * Keresztény Demo­krata Párt (vezetője: G. Bidault) 13 „ Más csoportok 27 m Beépített fronyfiaberentyés és szekrények, elektromos itároló, infravörös gázsugárzó A lakások műszaki berendezése a lakásépítés távlati tervében Hetek óta nagy ezeadású tervező­i m­­ti­ka folyik az Építésügyi Minisz­térium különböző szakigazgatóságain és tervező irodáiban. Mint ismeretes, a kormány — előzetes számítások alapján — már bejelentette a lakás­építés 15 éves társati tervét. A szak­ember most már a terv részletes és végleges kidolgozásán munkálkodnak. Ezúttal arra kaptunk választ, hogy az 1961-ben kezdődő második ötéves terv során, és az azt követő években épülő lakásokat milyen műszaki be­rendezésekkel szeretik fel íme az első felvilágosítások: — Kezdjük a szek­rénynél. A felső­ruhást, cipők, bőröndök tárolására, a Lakásban lakó minden felnőttre egy 60x60 centiméteres, mennyezetig érő, beépített szekrényt tervezünk. A terv szerint a lakások nagy részénél a konyha alapberendezését­ is beépít­jük, így: a tűzhelyet, az úgynevezett asztalszekrényt és a mosogatóasztalt. Egy újfajta, egyrészes „csepegtető­­vel” kombinált mosogató prototípusa elkészült és most hozatunk külföldről több korszerű gáztűzhelyet, hogy a közeljövőben tervezendő hazai típu­soknál, a külföldi tapasztalatokat is felhasználjuk. — A jövőben épülő lakásokban — még részleges közm­űvesítés esetén is — korszerű berendezéssel kívánjuk biztosítani a fürdőhelyiségek és a konyhák melegvíz-ellátását. Ahol van gáz, ott a kisebb családok részére tervezett lakásokban korszerű, per­cenként öt liter vizet melegítő be­rendezést, a nagyobb lakásokban pe­dig percenként 10 liter vizet mele­gítő berendezést szerelünk fel Az öt­literes vízmelegítő készülék prototípu­sa már elkészült és a régivel szem­ben , amelyet csak 10 percig lehe­tett üzemeltetni, az a nagy előnye, hogy akár órákon keresztül melegít­heti a vizet Ahol nincs gáz, ott a lakások egy részében úgynevezett éj­­zeti árammal működő, automatikus elektromos hőtárolókat szerelünk fel. Ez 75 liter vizet 85 fokra hevít fel, ami körülbelül 150 liter 30—35 fo­kos víz keveréséhez elegendő. — A gáztűzhellyel felszerelt kony­hák fűtését is meg akarjuk oldani. Máris elkészült néhány darab úgy­nevezett infravörös gázsugárzó. Eze­ket a készülékeket is rövidesen fel­szerelik próbaüzemeltetésre. Az in­fravörös gázsugárzó egy 15x25 cen­timéteres elnés készülék, amely óránként fél kö­bméter gázt éget el és 700—940 fokon izzó kerámia lap­jából áramló infravörös sugarai ont­ják a kellemes meleget . Tekintettel arra, hogy mind több család vásárol rádiót és televí­ziót az ötéves tervben épülő lakó­épületek zömét központi rádió- és televízió-antennával is felszereljük — mondották a terv részleteiről tájé­koztató szakemberek. A szalai külügyminiszter nyilatkozata Kairó (TASZSZ) A MEN hír­ügynökség Khartum­ tudósítójá­nak jelentése szerint Heir Szu­dán­ külügyminiszter Khartum­­ban adott nyilatkozatában hang­súlyozta, hogy az új szudáni kor­mány külpolitikája a tömböktől vagy egyezményektől való tartóz­kodásán alapszik. A szudáni kor­mány — hangsúlyozta a külügy­miniszter — „alkalmazkodik a bandungi és az akkrai értekezle­ten hozott határozatokhoz”. Heir arra is rámutatott, hogy Szudán rendezni óhajtja az Egye­sült Arab Köztársasággal kapcso­latban felmerült minden függő kérdést (MTI) Ellenőrző állomások felállítása, 1800 kilométeres légi fényképezési övezet, a nukleáris és rakétafegyverek kivonása Németországból A szocialista országok új javaslatai nyomán előrehaladást várnak a genfi tanácskozáson • Genfi november 30. A Novikov, a TASZSZ tudósítója írja: A váratlan támadások megelőzését célzó intézkedések ügyében folyó genfi értekezleten hosszú napirendi vita után a tíz állam szakértői áttér­tek a küldöttségek által előterjesztett javaslatok vitájára. A nyugati sajtó, amely az értekez­let zárt jellege ellenére rendszerint részletesen beszámol az ülésekről, közli, mit tartalmaznak azok a javas­latok, amelyeket Albánia, Csehszlo­vákia, Lengyelország, Románia és a Szovjetunió küldöttségei nyújtottak be november 28-án. E javaslatok egyes gyakorlati in­tézkedéseket foglalnak magukban a váratlan támadások csökkentésére. Ezeket az intézkedéseket bizonyos leszerelési lépésekkel összekapcsolva lehetne végrehajtani. Sajtójelentések szerint ezek a ja­vaslatok figyelembe veszik azt a kö­rülményt, hogy Európában és a Kö­zép-Keleten közvetlen közel vannak egymáshoz a NATO, a bagdadi szer­ződés és a varsói szerződés fő fegy­veres erői. Ezért az említett térségre vonatkozólag elsősorban az alábbi lépésekben való megegyezést indít­ványozzák: 1. A vasúti csomópontokon, a nagyobb kikötőkben és a gépko­csi-főútvonalakon ellenőrző őrsé­geket állítsanak fel annak meg­figyelésére, nem vonnak-e össze ezeken a pontokon megengedhe­tetlenül veszélyes arányban fegy­veres erőket és haditechnikai fel­szereléseket. 2. Létesítsenek Európában a NATO és a varsói szerződés fő fegyveres erőit egymástól elvá­lasztó vonaltól keletre és nyugat­ra nyolcszáz kilométer mélység­ben, valamint néhány más ország területén légifényképezési öveze­tet. 3. Ezzel egyidejűleg a leszere­lés terén hajtsák végre az alábbi lépéseket: a) Csökkentsék legalább egy­­harmadával azokat a fegyveres erőket, amelyek jelenleg az eu­rópai államoknak az ellenőrzési övezetbe eső területén tartózkod­nak. b) A nukleáris- és rakétafegy­verekkel rendelkező államok kö­telezzék magukat, hogy nem he­lyeznek el ilyen fegyvereket Né­metország egyik részében sem, ahol a NATO és a varsói szerző­dés fegyveres erői közvetlenül érintkeznek egymással. A Nemzetek Palotájának folyo­­sóin és a sajtó hasábjain nagy érdeklődéssel foglalkoz­nak a szocialista országok küldöttségének javaslataival. A La Suisse című svájci lap megál­lapítja, hogy a javaslatok bizonyos hatást gyakorolnak a világ közvéle­ményére. E javaslatok számolnak Eisenhower amerikai elnök légifény­képezésre vonatkozó gondolatával A lap ezzel kapcsolatban hangsúlyoz­za, hogy e javaslatok nyugati eluta­sítása „rendkívül meglepő“ lenne. Michael Goldsmith, az AP genfi tudósítója szerint szombaton az Egyesült Államok, Anglia és a Szov­jetunió „közelebb áll, mint bármikor“ olyan szerződés megszövegezéséhez, amely megvalósítaná a nukleáris fegyverekkel folytatott kísérletek el­lenőrzése mellett történő beszünte­tését. Nyugati szóvivők hangoztatják —­ mondja az AP tudósítója —, hogy a Szovjetunió közeledett a Nyugat álláspontjához, amikor beleegyezett abba, hogy megvitatja a nukleáris fegyverekkel folytatott kísérletek be­tiltása és e betiltás ellenőrzésével megbízott szerv egymással összekap­csolt kérdését. A Nyugat szemmel­­láthatóan hajlik annak a korábbi álláspontjának elejtésére, hogy az el­lenőrzést végző szervre vonatkozó valamennyi részletet teljesen ki ke® dolgozni, mielőtt megszövegezhető lenne maga a szerződés. A tavalyinál magasabb nyereségrészesedésre számíthatnak a bányászat, az építő- és élelmiszeripar, kevesebbre a könnyűipar dolgozói Az év végi mérleg jóváhagyása után kerül sor a kifizetésre Közeledik az év vége és a jól működő üzemek dolgozói élénken találgatják, hogy vajon mennyi nyereségrészesedést kapnak. Meg­állapítható — az illetékesek véle­ménye alapján —, hogy az év el­ső háromnegyedévének pénzügyi gazdálkodásában biztató eredmé­nyek mutatkoznak. Az állami vállalatok 1958 I—XII. negyedévé­ben vállalati eredménytervüket túlteljesítették. Az eddig megállapított eredmé­nyek, valamint a negyedik negyed­évi terveik azt mutatják, hogy a minisztériumi iparban a kifizetésre kerülő nyereség­részesedés megközelíti a ta­valyi átlagot. Az építőiparban előreláthatólag az 1957. évinél magasabb lesz. Egyes vállalatok és minisztériumok tavalyi és idei nyereségrészesedése között va­lószínűleg eltéréseik lesznek. Míg pél­dául a könnyűiparban tavaly 17 napi nyereségrészesedés került kifi­zetésre, addig ebben az évben alacso­nyabb összeggel számolnak. A kohó- és gépiparban a nyereségrészesedés a tavalyi szint körül alakul, viszont magasabb nyereségrészesedésre lehet számítani a bányászatban és az élel­iszerparban. A Nehézipari Minisztérium vegy­ipari ágazatához tartozó vállalatok­nál­­- mint az MTI jelentette - a III. negyedévi mérlegbeszámolóban kimutatott számadatok és az utolsó negyedévben várható megtakarítások alapján átlagosan 16—17 napi mun­kabérnek megfelelő 50—55 millió fo­rint összegű nyereségrészesedésre számítanak. Ez az összeg természe­tesen különbözőképpen oszlik meg a vállalatok között, aszerint, hol, mi­lyen gazdaságosan dolgoztak és év végéig miként növelik még a nyere­ségtöbbletet. A legtöbb vállalatnál még csak ezután készítik el az évévi mérleget és csak érmék jóváhagyása után fi­zetik majd ki a törvényesen járó nyereségrészesedést. • •Ülést tartott Berlinben a KGST egyik bizottsága Berlin, november 30. (TASZSZ) A KGST gazdasági, tudományos és műszaki együttműködési bizottsága november 25-től 29-ig Berlinben ülést tartott. Az ülésen megvitatták a vegyipar fejlesztésének kérdéseit. Az ülésen Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Né­met Demokratikus Köztársaság, Ro­mánia és a Szovjetunió képviselői vettek részt. Megfigyelőként jelen voltak a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi Demokratkus Köztár­saság és a Mongol népköztársaság képviselői. Az ülésszakon megvitatták a mű­anyagok, a műgumi, a műrost és a műtrágyafélék gyártásának fejleszté­sével, specializálásával és kooperáció­jával k­apcsolatos kérdéseket, megha­tározták azokat a feladatokat, ame­lyek megoldásával a gép- és kohá­szati ipar biztosíthatja a vegyipar korszerű felszerelését és fejlesztését. Az ülésszakon jóváhagyták a bi­zottság 1959. évi munkatervét is Elkísérték utolsó útjára Georgi Damjanovot Szófia (MTI) Vasárnap délelőtt százezer ember kísérte utolsó út­jára Georgi Damjanovot, a Bol­gár Kommunista Párt Politikai Bizottságának váratlanul elhunyt tagját, a Bolgár Nemzetgyűlés El­nökségének elnökét. A koporsó után a hozzátartozók, a Bolgár Kommunista Párt és kormány vezetői, valamint a temetésre ér­kezett párt- és kormányküldött­­ségek tagjai,­­ köztük Kiss Ká­­rolynak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának vezetésével a magyar párt- és kormányküldött­ség tagjai vonultak. A gyászme­net a Szeptember 9-e térre vo­nult, a Georgi Dimitrov Mauzó­leum elé, ahol gyásznagygyűlést tartottak. A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa és a Bolgár Nemzetgyűlés Elnök­sége nevében Boján Balgaranov, a Bolgár Kommunista Párt Poli­tikai Bizottságának titkára bú­csúztatta a halottat.

Next