Középdunántúli Napló, 1958. december (Veszprém, 14. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

2 Van miből ajándékot venni Átléptük az év utolsó hó­napjának küszöbét. Még szokat­lan leírni a szót: december, ke­zünkben és tollunkban még ott van a harmínc napon át jól meg­szokott november lendülete. Hiá­ba, hozzá kell szoknunk, decem­ber van. A meteorológia már ha­vat jósol. Mérföldes léptekkel ro­han felénk a tél, s vele együtt az évenként ismétlődő, s mégis mindig újnak tűnő gondok. Kö­zöttük a karácsonyi ajándékozás kedves, kellemes gondja. Heteken át töprengünk, mivel szerezhet­nénk legnagyobb örömet azoknak, akik legközelebb állnak hozzánk. Mennyivel más az ajándék­vé­tel, mint az egyszerű nézelődés az üzletekben, mennyivel több, mint köznapi vásárlás. Ilyenkor, amikor ajándékvásárlásra indu­lunk, picit gyorsabban ver a szí­vünk, s pillantásunk mindenütt valami nagyon szép, rendkívüli után kutat, közben töprengünk, mérlegeljük a kiszemelt tárgya­kat, melyiknek örül jobban a nagymama, vagy a kis Marika. Kedves Ajándékozó! Engedje meg, hogy kalauzoljam ajándék­szemlélő körútján, s megkönnyít­­sem (vagy éppen megnehezítsem) a választást. Ugye méltó nevéhez ez a kis üzlet, zsúfolt polcaival? Valósá­gos kiállítást rögtönöztek a sok szép dísztűből, gyöngyháznyakék­­ből, alumíniumkarkötőből, a csal­fa, színjátszó teklagyöngyökből. Olcsó és szép ajándék bármelyik darab leányok, asszonyok számá­ra, csak úgy, mint a műanyag süteményes­ készlet, az eloxárt Alumínium tálca Drágább ajándé­kot keres? Tessék, lehet válasz­tani az ezüst cigarettatárcák, ezüst púdert­artók, markazitköv és ezüst gyűrűk között, vagy a he­rendi dísztárgyakból, kristályvá­zákból és hamutartókból. A bőrönd-bőrdíszmóboltba is érdemes bemenni. Azok számára, akik sokat utaznak, tetszetősebb és egyben hasznosabb ajándékot kívánni sem lehet egy szép mű­bőr vagy bőr utazó táskánál, bő­röndnél, neszesszernél — attól füg­gően, hogy a mega­jándékozó me­lyik nemhez tartozik.. Csak a leg­ritkább esetben hagyja el a vá­rost kedves ismerőse? Pénztár­cát, bőrkesztyűt, levél­tárcát bizo­nyára örömmel fogad akkor is. Ezekből legalább 20—25 félével várja a vevőket az üzlet vezetője. Azt mondja kedves ajándék­vásárló, hogy a családtagok szen­vedélyes fényképészek? Akkor talán lépjünk be egy pillanatra az OFOTÉRT-ba is­ Ugye önnek is feltűnt, hogy milyen ízléses ajándékcsomagok láthatók a ki­rakatban? És bent a boltban? Az üzletvezető felsorolni is alig győzi mi­ mindeznnel készültek fel a karácsonyi vásárra. Gyermekek­nek olcsó fényképezőgép­ (160 fo­rintos Pajtás, 220 forintos Altissa) a legutóbb kibocsátott kisfilmes gép, amely táskával együtt 580 forint, felnőtteknek is örömet okoz. Részletfizetésre is lehet fényképezőgépet, nagyítót vásá­rolni. A Zenit C, a Zorkij 4, a Flexaret és még jó néhány ismert márkájú gép kapható részletre. Szépítőszerek is érdeklik? Nagy­szerű! Az illatszerbolt számos kü­lönlegességgel vár bennünket. Francia rúzs, púder és a híres francia parfüm, szintén kedves ajándék lehet. Az üzlet legkedvesebb tárgyai­­ a színes, csillogó karácsonyiad!-­ szék. A tavalyról jól ismert göm­­­bök, gombák, csengők mellett ott díszlenek az újdonságok, a ke­cses szamovárok, gólyák, a lehe­­­­letkönnyű, átlátszó,­­ tarkamintás­­ üveggömbök. A szomszédos játékboltba is bepillantunk. Kisfiúnak, kis-­­ leánynak való ajándékot keres? Mindegyiknek? Babakocsit nézünk. Van még belőle — bár a boltvezető" el­árulta, hogy eddig 80 babakocsit és közel 90 darab 3 kerekű bl-­ ciklit adott el. Többszáz mackót­ szereztek be — igaz sokat eladtak már — azonkívül 25 fajta társas­játék, sok tucat baba, játékautók, helikopterek, kis főzőedények, játékkártyák, vetítőgépek, dia­­filmek, babaágyak, bababútorok közül választhatunk. Elnézés­­korük kedves ajándékvásárló, majd elfelejtet­tem elkísérni a Csemege és Élelmiszerkereskedelmi Vállalat 124-es boltjába. Pedig ők is fel­készültek a nagy forgalomra. 35 mázsa szaloncukor, rengeteg cso­koládé, karácsonyfafüggelék, leg­alább 40-féle szelet-csokoládé, 30 mázsa Jonathán-alma, dió, mo­gyoró, mazsola várja a vevőket. Karácsony előtt még datolyát, narancsot, fügét is kapnak. Nem szereti barátja az édessé­get? Akkor talán nézzünk szét az ital­fronton. 200 ezer forint érté­kű itallal , sokféle különleges pálinkával, likőrrel, minőségi bo­rokkal, 400 üveg pezsgővel vár­ják a közönséget. A veszprémi boltvezetők gon­doskodtak áruról. Most már raj­tunk, ajándékvásárlókon a sor. M. T.-né Új afrikai államszövetség Afrika két legfiatalabb önálló néger állama, Ghana (237 870 négyzetkilomé­ter, 4 850 000 lakos) és Guinea (243 800 négyzetkilométer, 2 507 000 lakos) 1958 november 23-án Nyugat-Afrikai Unió néven államszövetséget alkottak. Ghana 1957 márciusa óta a Brit Nemzetközösség tagja, a Guineai Köz­társaság az 1958 szeptember 28-án meg­tartott népszavazás eredményeképpen vált ki a Francia Unióból és lett füg­­geten állam. Az új afrikai államszövetség terü­lete tehát közel félmillió négyzetkilo­méter, lakosainak száma 7,5 millió fő. JELMAGYARÁZAT:­­ tervek az új államszövetség legkö­t. Ghana és Guinea államszövetsége. I­zelebbi tagjaiként emlegetnek. Nigéria, Sierra Leone és Gambia 3. Egyéb négerlakta nyugat-afrikai or-Suit gyarmatok. am?l y?Kel­egyo r­szágok, (SS3 3 PG -- Portugjl Guinea ^K­SPANYO) O F FA N CI AC- N Y.U.G A T iA F R í K A' *• 6 í R • A ttr\ 1 I I B I » KOZEPDUNANTÜLI NAPLÓ 1958. december & Ev végén Kispiriten A napokban elkészült a kispiriti József Attila Tsz idei zárszámadása. Az elkészült zárszámadást a járási tanácson egy bizottság a tsz vezetői­vel együtt megtárgyalta. A tárgyalás derűs hangulatban folyt le. A zár­számadásból sorra elénk tárult és kirajzolódott a József Attila Tsz éle­te. A 183 holdas termelőszövetkezet kiállta az ellenforradalom viharát is. Azóta ismét tovább erősödtek és je­lenleg 32-en dolgoznak a tsz-ben. A kis tsz-nek 1 millió 377 ezer forint vagyona van. A szövetkezeti tagság saját erőből ehhez 270 ezer forinttal járult hozzá. Csak a tavalyi zárszá­madás óta 111 ezer forinttal nőtt a vagyonuk. Ebből 75 ezer forintot be­ruházásra fordítottak. A szövetkezet ugyan kislétszámú még jelenleg, de szépen fejlődik. Eb­ben az évben terven felül elvégezték 100 hold föld javítását. Felhasznál­tak 176 mázsa műtrágyát. A gépi munkáknak is egyre nagyobb a be­csülete a tsz-ben. Tavaly például lo­vaik jelentős részét eladták, és a pénzből vontatót vásároltak. Mind­ezek eredményeként növény termetme­tétben jelentős eredményeik szület­­­ek. Rozsból 2, árpából 4,5 mázsá­­val termeltek■■ többet holdanként mint a község egyéni gazdái. A legnagyobb fejlődés azonban az állattenyésztés területén van. A já­rás területén itt a legjobb az állat­­sűrűség. Mivel tejtermelési tervüket 150 literrel túlteljesítették is , 2549 literes fejest átlagot értek el. A mel­lae szaporulat átlaga a tíz­ben 14,3. A tsz az idén jelentősen túlteljesítette árutermelési tervét. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy fejlett ál­lattenyésztésük van. A tsz bevételei­nek kétharmada állat­tenyésztésből származik. Ez évben eladtak az ál­lam számára 16 darab hízottsertést, 29 darab süldőt, 23 darab hízómar­­hát. Nagyon érdekes például önre­­hasonlítani, hogy a termelőszövetke­zet 130 hold szántójáról egy évben 23 darab hízómarhát adott el, amíg a falu egyéni gazdái az 576 holdnyi szántóterületről mindössze 22 darab hízottmarhát adtak el A kispiriti tsz tagjai szerint a 3004-es kormányrendeletet igen ,ered­ményesen lehet felhasználni. Ha ,ék ös­szesítjü­k az eredményt, amelyet a tsz a fenti rendelet alapján ér­­ el, akkor ez pénzben is 31437 forintot jelent. Nem is szólva arról az ered­ményről, amelyet a megnövekedett termelés és értékesítés jelent a tsz számára. A tsz-ben évről-évre nö­vekszik a munkaegység értéke. Ta­valy például 38 forint volt, az idén 39 lett. Az idén a munkaegységre jutó részesedés lényeges vonása, hogy a 39 forintnak 66 százalékát készpénz­ben fizették ki a tsz tagok számára. A kispiriti József Attila Tsz zár­számadása azt igazolja, hogy a tvz évről-évre fejlődik és­­ okosan hasz­nálja fel az állam által a tsz-ek szá­mára biztosított kedvezményeket és lehetőségeket. Kapcsol Péter Két tanteremmel bővítették a várpalotai iskolát. INTERJÚ a Marcalvölgyi Állami Gazdaság Ilmanek­an"-jére! Éppen úgy tetszelegnek, mint a manökenek, akik a divat leg­újabb fazonú ruháiban hódíta­nak. Ők négyen, alakjukra, kö­vérségükre büszkék. Szemrevalók, dagadt testükből nagy sárga sze­mek kacsintgatnak a csodálkozók felé. Körmendy elvtárs a négy „maneken” tulajdonosa, nem győzi eleget nézni őket. Minden­kinek eldicsekszik velük. Tenye­rén hordja mindegyiket, úgy mut­togatja. — Emeljék csak meg! — így biztatja a kíváncsiskodó ven­dégeket. Mindenki kap az alkal­mon és tekintetével végigciró­gatja a mintákat. A négy közül a legducibb megszólal. Bemutat­­­kozi­k. — Hibridkukorica vagyok! Egy­magam nyolcvan dekát nyomok. Társaim szintén jól bírják ma­gukat. — Egyébként ismeretlenek va­gunk. Nem nagyon szívelnek ben­nünket máshol. Azt hiszik, amo­lyan kukorica kisasszonyok­­ va­gyunk, pedig tessék megnézni bennünket Erősek és sokan vagyunk. Abban a táblában, ahol én ne­velkedtem, holdanként 50 mázsa 20 kilót nyomtunk a mázsaüléskor. Nem rakoncátlan­kod­tunk, hanem a száron két oldalt helyezkedtünk el és úgy nézegettünk. Úgy hallottuk érés előtt, hogy a kukoricaszedő­kombájn alanyai vagyunk, mivel szépen, sorjában ütünk a száron. — De mitől ilyen szépek? — kíváncsiskodtunk. — Áldom azt a napot, amikor idehoztak a Marcalvölgyi Állami Gazdaságba. Csupa jó és ügyes emberek kezei közé kerültünk. Gazdag földbe raktak bennünket, jól tápláltak éven át. Képzeljék, az ősszel 160 mázsa istállótrágyát szórtak szét holdanként. Ráadá­sul 2,5 mázsa szuperfoszfátot is dolgoztak a földbe. Tavasszal megint műtrágyázták. Alaptrá­gyaként a magasabb dózisú terü­leten — amiben én is voltam —­­holdanként egy mázsa pátisót és egy mázsa kálisót adtak. Majd, amikor már soroltunk, még hol­danként 50 kiló pétisót szórtak ki ránk. — Olyan volt a vetőágyunk, mint a róna. Sima, apró morasás. És egy szép április végi napon jött a négyzetes vetőgép és elrakott valamennyiünket a helyére. 70x70 centiméteres tő- és­, sortávolság­ra kerültünk egymástól. Mi ket­ten pottyantunk ki egyszerre. De az­­ első kézi kapáláskor a társa­mat könyörtelenül kivágták. Saj­náltam szegényt. — És sokat evett? — Ami előttem volt, mindent felszippantottam. Természetem­nél fogva erős a gyökvérzetem, de amúgy zömök a növésem és a sok evéstől sokáig zöld maradok. Gondos kezek vigyáztak szépsé­günkre. — Ha jól emlékszem, három­szor ment el közöttünk a hidrau­likus kultivátor és ugyanennyi­­szer kézi kapával rendezgették a földet a tövek körül. — Úgy, úgy — bólogat rá a fő­­agronómus. Jól, helyesen emlék­­szik az ápolási munkákra a „mö­xigkefl”. — Októberben „vetkőztünk" így le. Addigra kifejlődtünk, meg­sárgultunk, és most ott vagyunk a gazdaság Irodájában, mutogat*, naik bennünket... * Tény, hogy sok gazdaeim­berben keltettek érdeklődést a mezőgaz­daságnak az új jövevényei. Növésükkel, alakjukkal számta­lan dicsérő szót csaltak ki a gaz­daemberek ajkáról. Akik a kör­nyéken eddig idegenkedtek a hibridkukorica termelésétől, most saját szemükkel győződhettek meg, hogy a hibridkukorica kiváló tu­­lajdonsága a bő termés.. Ezt bizo­nyította be a gazdaság 50 holdas táblája, ahol ezt a kukoricát ter­melték. Érdekes kísérleti eredmé­nyekhez is jutottak a gazdaság vezetői. Ezekről így beszélnek: a) A hibridkukorica hidegebb talajba is vethető, így például nem kell megvárni, hogy a talaj 10—12 Celsius fokra felmeleged­jen, hanem vethető 4—6 Celsius fokos talaj­melegnél is, így hosz­­szabb tenyészidőt érünk el. A bev­éredésre is több idő jut. b) A kukoricaszárak középma­gasra nőnek meg, amelyeken de­rékmagasságban helyezkednek el a csövek, a szártól kife­lé nyúlva, amelyek lehetővé teszik a kuko­ricaszedő kombájn használatát is. c) Bő terméssel fizet és a mű­trágyát kiválóan hasznosítja. Hol­danként 50 mázsa 20 kiló termést adott a hibrid kukorica. A Vizsga jól sikerült. A hibridkukori­ca be­váltotta a hozzá fűzött reménye­ket.

Next