Középdunántúli Napló, 1959. január (Veszprém, 15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam — 1. szám.Ara 60 FILLÉR Világ proletérjai, egyesiíljelefi! Csütörtök, 1959. január 1. Meccsen étt a pohár Alig néhány órája fehér asz­talnál találkoztunk rokonaink­kal, jóbarátainkkal, ismerő­seinkkel, és amikor éjfélt ütött az óra, felállva nyújtottuk egymás felé poharainkat. Meg­csendültek a poharak, s ezzel együtt megcsendült bennünk a jövőbe vetett bizakodás, a jó, szép jövő reménye. Megcsen­dült bennünk a mindennap ezernyi gondjával, bajával és örömével teli élet szeretete. Egymásra tekintettünk, s hol­­,­dog új esztendőt kívántunk. S a csók, amellyel egymást illet­tük, a barátság, az emberség csókja volt. S ha kicsordult a könny is szemünkből, az is a boldogság, a remény könnye volt. örültünk egymásnak, örül­tünk az életnek, örültünk az el­múlt és a beköszöntött évnek. Milyen gondolatok keltek bennünk? Megfogadtuk, hogy ebben az esztendőben is úgy dolgozunk, hogy „ne érje szó házunk elejét” Megfogadtuk, hogy úgy vigyázunk gyerme­keinkre, mint a szemünk fé­­­nyére, hogy ha felnőnek, ők is örömteli boldogságban köszönt­hessék évről-évre az új eszten­dőt. S megfogadtuk, hogy együtt, közösen, mindnyájan vigyázunk életünk alapjára, a teremtő békére. E gondolat mellett nem árt időznünk néhány percet, hiszen napjainkban a békénél nincs jelentősebb emberi kívánság. Ez a legemberibb kívánság, amely valaha ember szájából elhangozhatott. Tegnap este és ma nagyon sokan beszéltek a békéről, hiszen ellenség és jó­­­ barát egyaránt látszat-, vagy igazi jókívánságot mondott. Nemcsak beszélni kell azonban, hanem cselekedni. Városunk dolgozói tudják, hogy amikor pl. a textilgyár­ban három millió méterrel túl­teljesítik évi tervüket, vagy az Elekthermaxban kétmilliós túl­vállalást tesznek és teljesítik, vagy a többi üzemben és egyéb munkahelyeken szép eredmé­nyeket érnek el, akkor a békét is szolgálják. Becsületesen élni, becsülete­sen dolgozni — a béke védel­mét is jelenti, mert a békét igaz szívből csak becsületes emberek tudják kívánni és megőrizni. A békéről gondolkodni ma — jószándékot jelent. Még jobb szándékot jelent, ha holnaptól kezdve úgy dolgozunk, taní­tunk, vagy tanulunk, hogy nem­csak saját és családunk érde­keit tartjuk szem előtt, hanem nagyobb ügyet, a köz ügyét, az egész emberiség ügyét , a bé­két. Erre csendült a pohár, erre csendült az ígéret és erre csen­düljön a tett is az új esztendő­ben. 1Uj esztendei kívánságok GULYÁS FERENC, A PÁPAI VÁROSI TANÁCS ELNÖKE — Az új esztendő első napján a városi tanács végrehajtó bizott­sága nevében szeretettel köszön­töm Pápa város lakosságát. — Most, az új év első napján üdvös, ha visszapillantunk az el­múlt esztendőre, s megcsillantjuk az előttünk álló év kilátásait is. 1958-ban, s a korábbi évek­ben nagyon sok alkotás született városunkban, amelyekre minden pápai büszke lehet. Utakat, utcá­kat javítottunk, új lakásokat ad­tunk át rendeltetésüknek. Bőví­tettük a villany- és vízhálózatot, s egyéb hasznos, mindenki által élvezett létesítményeket valósí­tottunk meg. A kommunista és szocialista embert az jellemzi, hogy nem elégszik meg az eredményekkel, hanem fokozza azokat. A várost is tovább kell fejlesztenünk nem­csak a dolgozók termeléseredmé­­nyei, hanem az életszínvonal te­kintetében is, amelynek növeke­déséhez városi létesítményeink is hozzáj­árulnak. A tanácsülések, valamint a dol­gozók megnyilvánulásai a város fejlesztésével kapcsolatban meg­nyugtatóak. Kifejezik, hogy a pá­paiak kellőképpen, lelkiismerete­sen törődnek városukkal, s kez­deményezéseiket a városi tanács mindig kötelességének tartja megvalósítani. Erre ebben az évben is szük­ség van, hiszen számítva a ko­rábbi lelkes részvételre, a városi tanács számít a lakosság munká­jára, közreműködésére 1959-ben is. Nagy feladatok állnak előt­tünk. Hogy csak néhányat em­lítsek: megépítjük a szabadtéri színpadot, bővítjük a kertvárosi iskolát, parkosítunk, és ami a legnagyobb, hozzákezdünk az 1960-ban megvalósuló városi für­dő építéséhez. Ezek a feladatok mind nagyon sok társadalmi mun­kát kívánnak, de ha teljesülnek, maradandók lesznek, mint az a munka is, amelyet a köz érdeké­ben végeznek az emberek. 1959-ben arra törekszünk, hogy a város lakosságával együttmű­ködve, tovább szépítsük városunk képét, kulturáltságát, hogy az egyre inkább a lakosság kényel­mét szolgálja. Megvalósítandó elképzeléseink biztos, ho­gy a pápaiak tetszésével találkoznak, s az is biztos, hogy mint az elmúlt évben, az újban is számíthatunk áldozatkészsé­gükre. Az új esztendőben minden la­kosnak — idősnek, fiatalnak egy­aránt — eredményekben, sikerek­ben és boldogságban gazdag éle­tet, erőt, egészséget kívánok. Kí­vánom, hogy közös törekvésünk váljon közös életünk boldogító­jává. Elkészültek az új piaci árusító padok Nem egy esetben kaptak fi­gyelmeztetést az illetékes szer­vek azért, hogy a pápai piac kor­szerűsítése érdekében sürgősen intézkedjenek. Az elhasználódott árusító pad­ok egészségügyi szem­pontból sem voltak megfelelőek, de kevés is volt az árusító pad, s főként a földön árusítottak. Az idei városfejlesztési terv keretében ezt a hiányosságot is megszüntetik. Budapesten műkő­ből készítettek időálló és könnyen tisztán tartható árusító padokat, amelyek már leszállításra ke­rültek, s a jövő hónapban meg­kezdik beállításukat. Kb. ötven új pad kerül a piacra. A padok közötti járdát betonlapokkal rak­ják le. Mindez előrehaladást je­lent és kényelmet biztosít a dol­gozóknak. A meglepetések gyára ! Már sok szépet, s jót hallot­tunk az Elektrenmaxról, leg­újabb értesülésünk azonban arra késztet bennünket, hogy a meg­lepetések gyárának tituláljuk. Az ok megvan rá. Két meglepetést tartogatott tarsolyában a gyár vezetősége. Az egyik a fogyasztó­­közönségnek, elsősorban a házi­asszonyoknak szól: ebben az esz­tendőben a gyár új típusú villa­­mostűzhely, újfajta mosógép gyártásához kezd, ezenkívül el­készítik egy háztartási edénymo­­sogató gép D-szériáját is. A második meglepetés a gyár dolgozóinak szól. Eddig úgy tud­ták, hogy körülbelül 12—13 napi bérnek megfelelő összegű lesz ez évi nyereségrészesedésük. Leg­újabb értesülésünk szerint a nye­reségrészesedés 14 napi munka­bérnek felel meg, de lehet, hogy több is lesz. Ha kiderül, hogy igen, ez lesz a legnagyobb meg­lepetés. „A meglepetések gyárában” egyébként nagy eseményre ké­szülnek. A gyár fennállásának 50. esztendejét nem tudták megün­nepelni az ellenforradalom miatt. A fennállás 52. évét azonban megünneplik a tavasszal, valószí­nű, hogy él üzemavatással együtt. Most­ már biztos a neonvilágítás A városi tanácson értesültünk arról, hogy a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága 430 000 forintot biztosított póthitelkeretből váro­sunknak, hogy megvalósíthassák nálunk is a neonvilágítást. A köz­­világítás átszervezéséről már írtunk, de örömmel közölhetjük olvasóinkkal, hogy erre valóban sor kerül először a vasútállomás­tól a Gyimóti útig, s a Kossuth utcán, valamint a Fő téren, majd ha lehetőség nyílik rá, akkor a város több útvonalán is. Megjavítják az Erkel utcát Azért, hogy a Torma Lajos utca és a Dégi út közötti új település építke­zéseit elősegítsék, megkönnyítsék az építőanyagok szállítását, május—jú­nius során az Erkel Ferenc utca ma­­kadámpályát kap. Ezzel egyidőben teljesül az Erkel Ferenc utcaiak régi kérelme is. Jó út vezet­ majd a téglagyárhoz A városi tanács legutóbbi ülésén Horváth József tanácstag felszólalt és megemlítette a Győri út sarkától a téglagyárig veze­tő út elhanyagolt állapotát. Elmondta, hogy az itt közlekedők, va­lamint a téglagyár és Vaszari út közti új lakótelep lakosai kérik, a tanács javíttassa meg ezt az utat. Határozat született arra vo­natkozóan, hogy az említett út májusban makadámburkola­­tot kap. Készül a vásártér kerítése Évek óta sok kifogás hangzott el amiatt, hogy Pápán nincsen megfelelő vásártér. Bekerítetten, rendezetlen területen tartották a heti- és a nagyforgalmú országos vásárokat. Az év elején a tanács végrehajtó bizottsága részben költségvetési, részben városfej­lesztési alapból biztosította a vá­sártér korszerűsítését. Megrendelték a kerítésanyagot s megkezdték az új állatorvosi rendelő, járlatlev­él-átíró iroda, s a gondnoki lakást magában fogla­­ló ház építését. Az elmúlt napokban megér­keztek a korlátoszlopok és össze­kötő gerendák, amelyek elhelye­zését már megkezdték. Az épület is hamarosan felépül. A vásártér mellett fásítottak egy kisebb te­rületet, hogy védettebbé tegyék. Rövidesen rendezik a területet, és beépítik a hídmérleget. Min­den remény megvan arra, hogy a tavaszra már a korszerűen elké­szített vásártéren tarthatják a vásárokat. Az Aradi utcáról sem feledkeznek meg? A Kertvárosban nagyon sokan emlegetik nap, mint nap az Aradi utca burkolatának állapotát. Az­óta került előtérbe ez a problé­ma, amióta bevezették az autó­busz helyijáratot, amely ezen az útvonalon is nagy forgalmat bo­nyolít le. Az Aradi utca az isko­lától az autóbusz végállomásig július—augusztus hónapokban olajos makadámburkolatot kap. Minden kedves előfizetőnknek, olvasónknak boldog új évet kívánunk!

Next