Középdunántúli Napló, 1959. január (Veszprém, 15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

a Dobni kíván elvtárs rádióbeszéde Kedves hallgatóim! Elhangzott a himnusz, össze­csendülnek a poharak. Szeretetet, barátságot és bizakodást fejeznek ki a szavak, amelyeket egymás­hoz intézünk, amikor 1959 meg­érkezését ünnepeljük. Az éjfél­nek ezekben a perceiben — ame­lyek az én, sok fáradsággal és megpróbáltatással teljes egyéni emberi életemben is évfordulót jelentenek — meleg testvéri kö­szöntéssel üdvözlöm Magyaror­szág népét, s azokat is, akiknek a határokon túl, magyar érzések élnek a szívükben, de valami ok­ból nem lehetnek közöttünk. Köszöntöm népünknek az el­múlt évben végzett sok jó mun­káját, és — ami ebből követke­zett —, hogy ezt az évfordulót fejlődésünkkel és eredményeink­kel elégedetten ünnepelhetjük. A sok baj után, amely bennünket ért, igen megnyugtató és felemelő tudat volt, hogy megint erősek, egységesek, politikai értelemben, emberi érzésekben és bizalomban összeforrottnak éreztük és érez­hetjük a nemzetet. Ennek hatása életünk minden területén meg­mutatkozott, újabb és újabb bá­tor kezdeményezésekre ösztönzött mindannyiunkat, összefogtunk a népi hatalom megszilárdításában, a termelésben, az építkezésekben és a jövő öntudatos megmunkálá­sában. Szép sikerek jártak erőfe­szítéseink nyomában, kinek-kinek az egyéni életében és az ország általános helyzetében. Mikor az óra éjfélt ütött, vi­rágzó életünk kalendáriumában új lapot nyitottunk. Törekedjünk, hogy ez a lap tartalmában még szebb és gazdagabb legyen, mint amit most lezártunk. Tőlünk függ, hogy ebből az elhatározás­ból nagy tettek szülessenek. Szor­galmunk, népünk tehetsége, or­szágunk gazdag adottságai, belső testvéri, emberi egyetérté­sünk vezesse tovább felemelkedé­se útján a nemzetet, a szocializ­mus csillaga felé, amely már szinte kézzelfogható közelségben ragyog előttünk. Ehhez kívánunk mindannyiuknak jó munkát, friss egészséget, örömteljes, boldog új esztendőt (MTI) Újévi köszöntő a fiatalokhoz Kedves Klitdzsakl Kedves Fia­tal Barátaink! A Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség Veszprém megyei Bizottsága sok szeretettel köszönt benneteket az új esztendő alkal­mával! Megint végére értünk egy év­nek. Ahogy a múlt év végi kö­szöntőnkben írtuk, sok munka, harc, tanulás, áldozat várt ránk, s ezek nagy részét sikerrel le is gyűrtük. Egész évben együtt ha­ladtunk veletek hűen a néphez, a párthoz, a szocializmushoz és a békéhez. Együtt veletek, mert nélkületek, a Ti dolgos kezeitek és szellemi erőfeszítéseitek nél­kül semmilyen sikert nem tud­tunk volna elérni. Együtt veletek a névért és a pártért, mert a nép és párt ügyéért való harc hívott életre, csatasorba valamennyiün­ket. Minden, amit 1958-ban elér­tünk, a fásítás, a KISZ K. B. ván­dorzászlójának megszerzése, a sokmilliónyi megtakarítás az üze­mekben, az önkéntes társadalmi munkák, a hansági munka — a megye egész fiatalságának, fiúk­nak és lányoknak, kiszistáknak és nem kiszistáknak közös sikere. Mi, a KISZ egyszerű tagjai és funkcionáriusai, legfeljebb irá­nyító szóval, eszmét, értelmet ad­va az egésznek, vezettük a fiata­lok harcát a sikerekért. Amit el­értünk, köszönet érte mindnyája­toknak. De mi fiatalok vagyunk. Mint az idősebbek mondják, nyugha­tatlanok. Amikor év végén szám­vetést csinálunk, képzeletünk már ott táncol az új feladatokon, melyeket majd a tavaszi fásítás, a nyári munkák, a munkaver­seny, a falusi ifjúsági szövetkeze­tek létrehozása, lakásépítkezések és más társadalmi munkák terén kell megoldanunk, hogy segíthes­sük népünket és a pártot a szo­cializmus útján még gyorsabban előrehaladni. Tudjuk, 1959-ben is számíthatunk rátok, drága bará­taink, ugyanúgy, mint 1956-ban. A kiszisták sorai most rende­lődnek. Új tagsági könyvet kap mindenki. 1959 lesz az első év, hogy zsebünkben hordhatjuk a kicsi piros könyvet. Nem szabad rá szégyent hozni! Animistának mindig mindenben együtt a szer­­v­ezeten kívüli fiatalokkal, azok idén kell járni. Tudjuk, nem fo­gunk csalódni bennetek, ifjúkom­­munista elvtársaink. Az új év új­­ kerek, új győzelmek éve lesz, tiert a párt vezet bennünk és miert együtt dolgozunk az ifjúság egren tömegeivel A Szilveszter bizonyára kelle­mesen telik el mindnyájatoknak. Azt kívánjuk, szórakozzatok jól, legyetek vidámak, teljen benne­tek kedve minden felnőttnek, s aztán friss kedvvel, lendülettel kezdjetek az új évnek. Minden kedves barátunknak és elvtársunknak szívből kívánunk boldog új esztendőt, sok erőt és jó egészséget. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Veszprém megyei Bizottsága. Az elm­ntt évben is Január SA­NTUGAT­­INDIA (3) néven létrejön a nyugat­­indiai szigetvilág­hoz tartozó 12 brit gyarmat szövetsé­ge. E szövetség lét­rehozása a brit im­­périum megtartásá­ra irányuló lépések egyike azzal a cél­lal, hogy a gyarma­toknak látszatönál­lóságot adva, gaz­dasági, valamint adminisztratív kötelékkel szorosab­ban fűzzék a Brit Nemzetközösség­hez. Február 1: Egyiptom és Szíria egye­süléséből létrejön az EGYESÜLT arab köztársaság (), az új arab szövetségi köztársaság terüle­te 1185 ezer négyzetkilométer, la­kosainak száma 28,2 millió Február 14: Jordánia és Irak relkelői királyai a nyugati imperialista ha­talmak sugalmazására országaikat ARAB SZÖVETSÉG (5) néven egye­sítik. március 14: Az Egyesült Arab Köz­társaság és Jemen államszövetségre lép egymással. Az államszövetség nevei EGYESÜLT ARAB ÁLLA­MOK (8). Március 14: A 289 négyzetkilométer nagyságú, 330 ezer lakosú GAZA (7) terület Egyiptomon belül autonóm közigazgatási egység lesz. Áprils­sI: Spanyolország kénytelen átadni Marokkónak a 28 000 négy­zetkilométer nagyságú úgynevezett Dél-Marokkó-­ zónát, amely TAR­FA YA (8) néven Marokkó új tarto­mánya lesz. Július 30: A Kalmük Autonóm Terü­let a Szovjetunióban átalakul KAL­MÜK AUTONÓM SZOVJET SZO­CIALISTA KÖZTÁRSASÁGGÁ (3). Augusztus 2: Az Iraki forradalom eredményeként létrejön az IRAKI KÖZTÁRSASÁG (10). Az új köztár­saság megalakulása után a reakciós Arab Szövetség felbomlik. Augusztus 28: ALASZKA (11) az USA 49. tagállama lesz. Szeptember: Pakisztán, valamint Maszkat és Omán közötti megálla­podás értelmében GVADAR (11) ki­kötőt és környező területét Nyugat- Pak­isztánhoz csatolják. Szeptember 28: A Francia Nyugat- Afrikához tartozó Francia Guinea lakossága a Francia Unió Új túr­ut­mányával kapcsolatos népszavazás­kor kifejezésre juttatta, hogy az Unióból kilép. A 246 ezer négyzet­kilométer nagyságú, 2,3 millió la­kosú terület GUINEA (13) néven önálló állammá alakul. Szeptember: BILDCHEN és LOS­HEIM (14) német falvak, melyek a második világháború óta belga ka­tonai közigazgatás alatt álltak, újra Nyugat-Ném­etország fennhatósága alá kerültek. Október 1: Ausztráliához csatolják az Indiai-óceánban fekvő KARÁCSONY (Christmas) szigetet (15). Október itt Madagaszkár szigetén autonóm köztársaság alakul, mely a Francia Unió helyébe lépő Fran­cia Közösség tagállama marad. Az Új autonóm köztársaság neve: MAL­­GAS KÖZTÁRSASÁG (IS). November—december: A francia im­perialisták számára a növekvő fel­szabadító­ mozgalmak következtében egyre nehezebbé válik gyarmataik megtartása. Ezért kénytelenek azok­nak más státust és valamelyes lát­­szatfüggetlenséget megadni, azon­ban gazdaságilag továbbra is ezek a területek az anyaország függvé­nyek E látszatfüggetlenségi folya­mat eredményeként Francia Nyu­­gat-Afrika területeiből az alábbi autonóm köztársaságok alakultak« DAHOMEY KÖZTÁRSASÁG 01)» elefántcsontpart köztár­saság (18), felső-volta köz­társaság (19), MAURITÁNIA iszlám köztársaság (au, Ni­ger KÖZTÁRSASÁG (31), SZENE­GÁL KÖZTÁRSASÁG (33), SZUDÁ­NT KÖZTÁRSASÁG (33), a Francia Egyenlítői Afrikában pedig az aláb­­bi autonóm köztársaságok jöttek lét­re: esAD köztársaság (*1), Ka­boni KÖZTÁRSASÁG (25), KON­GÓI KÖZTÁRSASÁG (26), KÖZÉP­­AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG (*» Viewsi-sarif» következő Jelentő­sebb események vál­toztatták meg a világ politikai térképét (az alábbi felsorolás sor­számainak a térké­pen ugyanazon, ka­rikába foglalt szá­mok felelnek meg): Január 1: A nyugat­afrikai spanyol bir­tokokat közigazga­tásilag két tarto­mányra, IFNT-re (1) és SPANYOL SZA­HARÁRA (2) oszt­ják fel a spanyol imperialisták. (ffgSX) »■■■■»■■ wi..i ......N i v ■ ^iniiari»TnTMiVi?rnii—■■■■■■ »jfo "iVtr ..........................................................ZJ SltJfö/ifretséfl WITCT7ÄS0K A VILfiG TEKKEWN 195S-BÁN' Slsat * Si K■ AutonimSmlallst»SiorjetKSilersisSg, tiK-IgijesulMnt!Köiársastg, Ikk•Ilyesült inb­lllamok,l-Jonlsals, Kr Kőctársaság, W 5JK* Keinet Siöv.ffóztírs. —— KOTffFT)TTNANTÜT,I PTAFI O 190». jhm* % Ma lépnek életbe az új termelői­ és egyes fogyasztói árak A kormány Tislakoztatási Hiva­tala közli: A párt és a kormány határozata alapján 1959 január 1-től új ipari termelői árak, új építőipari egységáraik, új áruszál­lítási díjtételek és kereskedelmi haszonkulcsok lépnek életbe. Az árrendezés révén megváltoz­nak a vállalatok egymás közötti forgalmában érvényesülő árak. A cél az, hogy az alapanyag­termelő iparágak — a bányá­szat, a kohászat, az építőipar — együttesen több milliárd forintos állami támogatására ne legyen többé szükség, a­hogy a termelői árak jobban tükrözzék a termékek önkölt­ségét. Azok az iparágak, amelyeket eddig az államnak támogatnia kellett, a tényleges önköltségen aluli árakon adták el termékeiket a feldolgozó iparágaknak. Az ál­lami ártámogatásnak az volt a következménye, hogy a feldolgo­zó iparágak önköltségében az alapanyagok alacsony összeggel szerepeltek, ezért az ezeken ala­puló termelői árak a feldolgozó iparágakban sem tükrözték a tényleges önköltséget. Egyes gyártmányok termelői ára tehát jelentékenyen eltért az előállítás tényleges költségeitől. Az új ár­rendszer a gazdaságosabb terme­lést szolgálja, mert megszünteti ezeket a visszásságokat. A termelői árrendezés folytán szükségessé vált egyes fo­gyasztói árak emelése, ez azonban a kiskereskedelmi áruforgalomnak rendkívül szűk körét, mindössze fél szá­zalékát érinti és az áremelést bőségesen ellensúlyozza az egyes fogyasztási cikkeknél végrehajtott kiskereskedelmi árleszállítás. Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érintenek, amelyeket a lakosság általában nem rendsze­resen és nem nagy mennyiségben vásárol, s az áremelések összege országos viszonylatban körülbelül évi 330 millió forint, az árcsökkentések viszont nagyrészt a lakosság ellátása szempontjából jelentős cik­kekre vonatkoznak, s évi ösz­­szegük mintegy 650 millió fo­rint, vagyis az áremelések összegének csaknem kétsze­rese. Az áremelés a következő fon­tosabb cikkekre terjed ki: külön­böző vas, műszaki áruk (alkatré­szek, szerszámok, szerelési anya­gok), egyes vegyszerek, mozaik- és cementlapok, vasbetongeren­dák, nád- és gyékénylemezek, to­rontáli és perzsaszőnyegek, köte­lek, vatta, egyes hangszerek, va­dásztöltény, bognár- és kádár­ipari termékek, zsákszövetek. Az árcsökkentés a következő fontosabb cikkekre terjed ki: A zsír ára kilogrammonként 28 forintról 25 forintra, a zsír­­szalonna és húl fogyasztói ára 27 forintról 24 forintra, a sózott kenyérszalonna ára 32 forintról 27 forintra, a füstölt, paprikás csemegeszalonna fo­gyasztói ára 46 forintról 40 forintra, az egyéb szalonnafé­­leségek ára 4­7 forinttal, a rétesliszt ára 2,40 forinttal, a bors ára 300 forinttal csökkent. Az éttermekben megszűnik a kiszolgálási díj, az úgyneve­zett mne-s­ozst pedig bele­számítják az árakba. A könnyűipari cikkek közül az árleszállítás több textil, ruházati és cipőipari terméket érint A nylon harisnya fogyasztói ára szál­­­­vastagságtól függően, páronként­­ 17, 12, illetve 7 forinttal, a férfi­­ és női nylon zoknik ára mintegy­­ 20—25 százalékkal, a nylon női pulóver fogyasztói ára mintegy 5—12 százalékkal, a festett nylon méteráruk fogyasztói ára méte­renként 6—25 forinttal csökken. A kordbársony ára 97 forint he­lyett 85 forint lesz. Mintegy 20—40 százalékkal csökken a pvc anyagból készült esőkabá­tok, térítők és egyéb közszük­ségleti cikkek fogyasztói ára. A tiszta műszálból készült pa­mutszerű méteráru árát 15—20 százalékkal szállították le. Csökken a mikroporózus gumi­talpú cipők és szandálok, vala­mint a tornacipők, a cérnafélesé­­gek és kézimunkafonalak, továb­bá a gumiból készült játékok ára is. Az ajtók és ablakok fogyasztói ára 10 százalékkal, a mész fo­gyasztói ára pedig 32 százalékkal csökkent Csökkentik a 300-as és a 400-as cement árát is. Vidéken bevezetik a terület szerint megállapított egységes háztartási és világítási áram díj­szabását, ez 24 millió forint meg­takarítást jelent a lakosságnak. A petróleum ára 6 forintról 4 forintra, a benzin ára 4 forintról 2,70 forintra csökken. A kormány intézkedése alapján a kereskedelemnek január 1-től már az új árakon kell biztosítani a forgalom lebonyolítását (MTI)

Next