Középdunántúli Napló, 1959. február (Veszprém, 15. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! középdux Antúli NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam — 27. szám. ARA 60 FILLÉR Vasárnap, 1959. február 1­ 8-ai számunkból: Kossa István elvtárs nyilatkozata közel-keleti útjáról A tudomány és technika világából Sport F­órum Kormányhatározat a termelőszövetkezetek gazdasági megerősítéséről és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről (3040—1—1050 számú határozat) A párt és a kormány az elmúlt években jelentős intézkedéseket hozott a termelőszövetkezetek gazdasági szilárdításának, erősí­tésének, valamint a mozgalom to­vábbfejlesztésének segítésére. E célok megvalósítására adta ki a 3004/1958. számú kormányhatáro­zatot is. E határozat végrehajtá­sánál szerzett tapasztalatok, a bevált és helyesnek bizonyult módszerek fenntartása mellett indokolttá vált néhány intézke­désnek a gyakorlati élet követel­ményeinek megfelelő kiegészítése és továbbfejlesztése annak érde­kében, hogy a termelőszövetke­zetek, elsősorban saját erőforrá­saikra támaszkodva, szorgalmas munkával, a közös vagyon állan­dó növelésével példamutató, sok árut termelő nagyüzemi gazdasá­gokká váljanak, s ezzel is hozzá­járuljanak a termelőszövetkezeti mozgalom számszerű fejlődésé­hez. Ennek érdekében a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány az alábbiakat határozza: Szervezeti megerősítés és fejlesztés A kormány fontosnak tartja a termelőszövetkezetek megerősíté­sét, politikailag szilárd, a veze­tésben jártas, a politikai és szer­vező munkában nagy gyakorlat­tal rendelkező és a szocializmus­hoz hű, jól képzett szakemberek­kel. Ezért azok a termelőszövet­kezetek, amelyek a vezetést sa­ját erejükből nem tudják kielégí­tően megoldani, valamint az újonnan alakuló, vagy gyenge termelőszövetkezetek, az elnöki feladatok ellátásra kérjenek fel és válasszanak elnökké olyan dol­gozót, aki képzettségénél, ráter­mettségénél, gyakorlati ismeretei­nél fogva a szövetkezeti nagyüze­mi gazdálkodás megszervezésére és irányítására alkalmas. A ter­melőszövetkezetekben a szabály­­szerű számvitel, a pénz- és hitel­­gazdálkodás megerősítése érdeké­ben alkalmazzanak állandó jel­leggel képzett könyvelőket. A mezőgazdászt, vagy a könyvelőt a termelőszövetkezet lehetőleg vegye fel tagjai sorába. A községekben és a mezőgaz­dasági jellegű városokban a me­zőgazdaság szocialista átszervezé­sének segítése érdekében készít­senek fejlesztési terveket, s a községi tanács végrehajtó bizott­ságának irányítása mellett, a köz­ségi népfront-bizottságok bevo­násával alakítsanak állandó jel­legű fejlesztési bizottságot. Az elmúlt évek gyakorlati ta­pasztalatait felhasználva, új ala­pokra kell helyezni a falu szo­cialista átalakítását támogató patronázsmozgalmat. Kívánatos, hogy ipari üzemek, állami-, kí­sérleti-, tan- és célgazdaságok, a mezőgazdasági tudományos kuta­tó és oktató intézmények, erdé­szeti, valamint a vízügyi szervek, a mezőgazdasági termelésre ala­kult szövetkezeteket a helyszínen részesítsék támogatásban. Az új termelőszövetkezetek — különösen abban az esetben, ha egy község dolgozó parasztságá­nak 70—80 százaléka egyszerre lép a szocialista gazdálkodás út­jára, s így szocialista községgé válik, — valamint a területileg fejlődő termelőszövetkezetek, a kedvezményesen megállapított gépállomási díjból az első év­ben további 50 százalékos, a má­sodik évben 25 százalékos díjked­vezményt kapnak. A növénytermesztés fejlesztése A termelőszövetkezetek belter­jes gazdálkodásának segítésére, a termésátlagok növelésére és a termelési költségek csökkentésére a határozat előírja többek között, hogy a zöldtrágyázott területek-­­re a termelőszövetkezetek vető­magszükségletét állami vetőmag­­akcióval kell biztosítani. Zöldtrá­gyázás céljára az új és a terüle­tileg fejlődő termelőszövetkeze­teknek további 50 százalékos ked­vezményt kell adni. Azok a termelőszövetkezeti cso­portok, amelyek a használatukban lévő területen a növénytermelés valamennyi munkáját közösen végzik, s az egy hold szántóra számítva — a gabonacséplés ki­vételével — két normál hold el­végzésére március 10-ig szerző­dést kötnek a gépállomásokkal, a munkadíjakból a mezőgazdasági termelőszövetkezeteket megillető kedvezmények 70 százalékát kap­ják. A kedvezmények további fel­tétele, hogy a termelőszövetkezeti csoportok alapszabály szerint mű­ködjenek, a jövedelem 50 száza­lékát munkaegység alapján fizes­sék ki, továbbá a jövedelem 10 százalékát beruházásokra fordít­sák. Ezek a termelőszövetkezeti csoportok a műtrágya vételárából is ugyanilyen mértékű kedvez­ményben részesülnek. El kell érni, hogy az új és a területileg fejlődő termelőszövet­kezetek az első évben területük 10 százalékán, a második évben pedig 15 százalékán évelő pillan­gós virágú takarmánynövényeket termeljenek, és már az első év­ben megkezdték a silókukorica termelését. A pillangós virágú évelő takarmánynövények terme­léséhez szükséges vetőmagot az állam kedvezményes hitelfeltéte­lek mellett biztosítja. Az ország legfontosabb zöldség­­termelő tájain, a nagyvárosok, ipari központok és üdülőhelyek környékén egy-egy már jól mű­ködő termelőszövetkezet zöldség­­termesztését példamutató nagy­üzemmé kell fejleszteni. A nagyüzemi gyümölcs- és sző­lőtermesztés további fejlesztésére a jelenlegi hitelkedvezményeken túl további engedményekben kell részesíteni azokat a termelőszö­vetkezeteket, amelyek a rendszer­telenül telepített, sűrű gyümöl­csösöket felújítják, vagy új üze­mi gyümölcsöst telepítenek. 1959-ben 5000 hold új öntöző­telep létesítését kell segíteni. A termelőszövetkezeti gazdasá­gok talajjavítási és talajerőgaz­dálkodási tevékenységének javí­tására az igényekhez képest 1959- ben mintegy 35 000 hold savanyú- és szikes talaj javításához kell támogatást adni. Az állattenyésztés fejlesztése A közös szarvasmarhaállomány szaporulatán és a saját erőből történő vásárlásokon kívül ebben az évben 20 000 tenyész szarvas­­marhát, tehenet, vemhes és te­­nyész üszőt kell a termelőszövet­kezet részére felvásárolni. Erre a célra a termelőszövetkezetek árkedvezményt kapnak. A termelőszövetkezetek hizlalá­­si igényeinek kielégítésére folya­matosan biztosítani kell 1959-ben 25 000 hízónak való növendék és felnőtt szarvasmarha felvásárlá­sát. A szarvasmarhaállomány és vágómarha hústermelés növelésé­re 1959-től kezdve akciót kelt in­(Folytatás a 3. oldalon) Megyeszerte munkaversenyek a Tanácsköztársaság 40. évfordulója tiszteletére Az a munkaverseny kezdemé­nyezés, amely a Tanácsköztársa­ság 40 éves évfordulója tiszteleté­re született a Péti Nitrogénmű­­követőkre talált. A Középdunántúli Szénbányá­szati Tröszt ajkacsingervölgyi bá­nyaüzemének dolgozói is elhatá­rozták, hogy csatlakoznak a pé­tiek felhívásához. Mindhárom mű­szak dolgozói vállalták, hogy az 1959-es évi tervüket 102 száza­lékra teljesítik, a szénminőséget a tervhez viszonyítva fél száza­lékkal javítják, 150 folyóméter fejtést hajtanak ki vastámmal, 200 méter vágatot pedig korszerű eszközökkel biztosítanak, beállí­tanak a termelésbe 3 darab Hi­dasi-féle rakodógépet, mindeze­ken felül pedig megtakarítanak 200 ezer forintot. A péti példa nyomán a Pápai Text­­gyár dolgozói is elhatároz­ták, hogy nagyszabású munka­versenyt szerveznek a Tanács­köztársaság , kikiáltásának 40 éves évfordulója, illetve azon túl­menően hazánk felszabadításánál­ 14 évfordulója tiszteletére. Ez­ért munkaverseny felhívással for­dultak Pápa város összes üzemé­hez. Pápa városban a Textilgyáron kívül a Húsipari Vállalatnál kez­deményeztek munkaversenyt a Tanácsköztársaság 40 éves évfor­dulója, valamint április 4 és má­jus 1 tiszteletére. "­ A kommunizmus az emberiség tavasza ... Az SZKP XXI. kongresszusának szombat délelőtti ülése Moszkva (TASZSZ) Az SZKP XXI. kongresszusának szombat délelőtti ülésén elnöklő Leonyid Jefrenmov (Gorkij város) elsőnek , D. Musztafajevnek, Azerbajd­zsán Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága első titkárának adta meg a szót. Musztafajev el­mondotta, hogy Azerbajdzsán fel­készült a népgazdaságfejlesztési terv ellenőrző számaiban kifeje­zésre juttatott feladatok megol­dására. A hétéves terv végére a köztársaság teljes termelése hoz­A második felszólaló Alekszej Kiricsenko, az SZKP Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság Elnökségének tagja volt. A XXI. kongresszus — mon­dotta — az a határmezsgye, amely jelzi, hogy országunk egy új, magasabb fejlődési fok­ra lép, s megkezdődik az át­menet a kommunista társadalom általánosan kibontakozó építésé­be. Az utóbbi öt esztendőben és különösen az SZKP XX. kong­resszusa óta a Szovjetunió olyan magaslatra jutott, ahonnan fel­tárulnak a hétéves országfejlesz­tési terv széles és nagyszerű táv­latai. Kiricsenko elítélte Malenkov, Kaganovics, Molotov, Bulganyin és Sepilov pártellenes csoportját, amely nyomban Sztálin halála után mindent megtámadott a Központi Bizottság Elnökségének ülésein, ami új, ami a lenini ta­nításból az ország életének köve­telményeiből fakad. Közismert, — mondotta Kiri­­csenko — hogy a pártel­lenes cso­­port tagjai a konzervativizmus mocsarába süppedtek, csupán a marxizmus—leninizmus klasszi­kusaiból vett idézetekkel ope­ráltak, s elszakadtak az élettől és a néptől. Elmondhatjuk — hang­súlyozta Kiricsenko —, hogy a pártellenes csoport szétzúzása pártunk nagy győzelme a lenini vonal érvényesítéséért vívott harcban. Kiricsenko aláhúzta azoknak az intézkedéseknek fontos­ságát, jelentőségét, amelyeket rávetőleg 93 százalékkal növek­szik. 1965-ben Azerbajdzsán 22 mil­lió tonna kőolajat ad majd a népgazdaságnak. Musztafajev hangsúlyozta, hogy az azerbajdzsán nép barátságban akar élni a szomszédos Iránnal és Törökországgal. A nyugati hatal­mak agresszív imperialista körei igyekszenek megzavarni ezt a ba­rátságot. Ez azonban nem sike­rül nekik. Szomszédaink biztosak lehetnek benne, hogy a legjobb szándékkal viseltetünk irántuk, a Szovjetunióban a Központi Bizottság kezdeményezésére az ipar és építőipar igazga­tásának átszervezésére haj­tottak végre, valamint azok­nak a központi bizottsági ha­tározatoknak jelentőségét, amelyek a szovjet népgazda­ság rohamos fejlesztését tűz­ték ki célul. A XX. pártkongresszus — mondotta Kiricsenko — új sza­kaszt nyitott meg az ország párt­­szervezeteinek életében. Meg­élénkült a munka a párt alap­szervezeteiben, erősödött a párt tömegkapcsolata. Kiricsenko megállapította, hogy most a XX. kongresszus megelő­ző időszakához képest sokkal töb­ben kérik felvételüket a kommu­nista pártba. Kiváló munkások, kolhozparasztok és értelmiségiek jelentkeznek felvételre. Kiricsenko foglalkozott a káde­rek kiválasztásának, elhelyezésé­nek és nevelésének kérdéseivel. Hangoztatta, hogy nemcsak Moszkvában, Leningrádban és az ország más központi kerületében kell vezető kádereket képezni, ha­nem a vidéken is. A kommunizmus, eszmei igaz­ságaikkal ejtik hatalmukba a népeket — jelentette ki Kiricsenko, s utalt a kapitalizmus ideológusai­ra, akik jobb ügyhöz méltó buz­galommal próbálják leplezni a kapitalizmus fekélyeit, valamiféle jótékonysági intézménynek tün­tetik fel a kapitalizmust, sőt a kapitalizmus „evolúciójáról” „a kapitalizmus szocializmusba való átnövéséről” szóló elméleteket gyártanak. Bármilyen elméleteket agyarnak is ki a kapitalizmus ideológusai, nem menthetik meg a kapitalizmus­t, amely már idejét múlta. Kiricsenko rámutatott, hogy világszerte gyorsan erősö­dik a kommunista és munkás­­mozgalom, növekszenek a testvéri kommunista és munkáspártok, s a tőkés országokban sokasodnak a forradalmi ifjúság sorai. Kiricsenko azt mondotta, hogy a kommunizmus az emberiség tavasza, é­s a kommunizmus eszméi a tavaszi vizekhez ha­sonlóan szerteáradnak min­den országban. A következő felszólaló Dmitrij Baraskin, a Minszki Autógyár olvasztára volt, majd Vlagyimir Milazscsikov, az SZKP Központi Bizottságában az oroszországi fö­deráció mezőgazdasági ügyeivel foglalkozó osztály vezetője. Az OSZSZSZK mezőgazdaságának fejlesztésével foglalkozott. Kiricsenko elvtárs felszólalása Sivero Aguirre elvtárs felszólalása A kongresszus küldöttei meleg fogadtatásban részesítették Sive­ro Aguirrét, a Kubai Népi Szo­cialista Párt Országos Bizottságá­nak képviselőjét. A kubai nép — mondotta — mélységes rokonszenvvel és őszin­te érdeklődéssel figyeli a Szov­jetunió hatalmas sikereit. A ku­bai hazafiaknak az átélt sötét na­pokban nagy örömet hozott a három szputnyik. Az űrrakéta felbocsátása újabb győzelem a ka­pitalista tömegbutítás erői fölött.­­ Ez a győzelem, — tette hozzá — egybeesett a kubai népnek az imperialista elnyomók fölött ara­tott győzelmével. A Batista diktatúrája össze­omlott. A kommunisták a felkelők első soraiban har­coltak és kivívták bajtársaik nagyrabecsülését. A győzelmet az új nemzetközi erőviszonyok, a szocialista tábor országainak erőgyarapodása, az ázsiai és afrikai népek imperia­­(Folytatás a 2. oldalon!)

Next