Középdunántúli Napló, 1959. április (Veszprém, 15. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! KÖZÉPMNilNTlíLl NAPLÓ XV. évfolyam — 76. szám. ARA 50 FILLÉR Szerda, 1959. április 1. Mai számunkból: A közösségi élet útján Csökken az influenzás betegek száma Tapasztalatcserén Bálinkén Kispajtás Előnyös lenne a kormányfői értekezlet összehívása A szovjet kormány nyilatkozata Moszkva (TASZSZ) A szovjet kormány megújította azt a javas­latát, hogy a NATO és a varsói szerződés szervezete kössön meg nem támadási szerződést. A szovjet kormány nyilatkoza­tot tett abból az alkalomból, hogy Washingtonban április 2-től 4-ig megtartják az Északatlanti Szö­vetség Tanácsának rendes ülés­szakát. A szovjet kormány nyi­latkozatában rámutat, hogy egy ilyen szerződés megkötése gyö­keres fordulatot jelentene a je­lenlegi nemzetközi helyzet fej­lődésében az államok baráti vi­szonyának megerősítése és a bi­zalom légkörének megteremtése javára. — Ugyanakkor — mutat rá a kormánynyilatkozat — a meg nem támadási szerző­dés megkötése komoly fékező tényező lenne minden agresz­­szor számára, minthogy háború kirobbantása esetén az agresszor nemzetközi­leg elszigetelendő, és rá hárulna a felelősség az agresszió minden következményéért. A szovjet kormány úgy véli, — hangzik a nyilatkozat, — hogy a jelenlegi viszonyok között teljes mértékben megfelelne az euró­pai béke megszilárdítása érde­keinek, ha a NATO és a varsói szerződés tagállamai megegyezés­re jutnának, hogy nem nyújta­nak segítséget az agresszornak. A szovjet kormány nyilatkoza­tában felhívja a NATO tagálla­mok kormányait, állapodjanak meg a közép­európai atom-, hidrogén- és rakétafegyvermentes övezet megteremtéséről szóló lengyel kormányjavaslat megvalósí­tásában. Mint a szovjet kormány rámu­tat, egy ilyen övezet megteremté­se komoly mértékben enyhítené az európai kontinensen kialakult feszültséget és kedvező hatást gyakorolna az egész nemzetközi helyzetre. A szovjet kormány nyilatkoza­tában megerősítette azt a javas­latát, hogy csökkentsék a külföldi csa­patok létszámát az európai államok területén. " A szovjet kormány, amikor java­solja: csökkentsék a külföldi csa­patok létszámát Németország te­rületén és a többi európai állam határain belül, kész részt venni olyan kérdések megvitatásában, mint a NATO-hoz és a varsói szerződéshez tartozó tagállamok fegyveres erőinek kölcsönös visz­­szavonása, vagy annak az öve­zetnek kérdése, ahol korlátoznák a csapatokat és a fegyverzetet, valamint a felügyelet problémá­ját. A szovjet kormány nyilatkoza­tában ismét rámutatott: sürgősen szükséges, hogy megoldják az atomfegyver teljes eltiltásának és az államok fegyverzetéből való kiiktatásának kérdését, valamint a hagyományos fegyverzet és az államok fegyveres erőinek lé­nyeges csökkentését. A Szovjet­unió e feladatok megoldásának első fontos lépéseként azt java­solja, hogy haladéktalanul állapodjanak meg az atom- és hidrogén­fegyver kísérletek örök idők­re szóló betiltásában. Mint a szovjet kormány rá­mutat, az európai kontinens bé­kéjét mindaddig nem lehet biz­tosítani, amíg meg nem oldják Európa központi kérdését, a né­met békeszerződés megkötésének és a nyugat-berlini helyzet nor­malizálásának kérdését. Ami a berlini kérdést illeti, a szovjet kormány véleménye szerint e kér­dés megoldásának legreálisabb útja, ha Nyugat-Berlin számára biztosítják a demilitarizált szabad város státusát, amelynek meg­tartása ellenőrzésében tevékeny részt vehetne az Egyesült Nem­zetek Szervezete. A szovjet kormány nyilatkoza­tában hangsúlyozza, hogy az volna a legelőnyösebb, ha a megérett nemzetközi kérdé­seket kormányfői értekezle­ten vitatnák meg. Amennyiben azonban a nyugati hatalmak kormányai még nem készek részt venni a kormányfői értekezleten, a szovjet kormány úgy véli, hogy a német békeszer­ződés és a nyugat-berlini kérdés megvitatása céljából össze lehet­ne hívni a megfelelő államok külügyminisztereinek értekezle­tét. (MTI) A Csang Kaj-sek klikk beismerte kapcsolatát a tibeti lázadókkal Peking (Új Kína). A tibeti lá­zadás hírére a Csang Kaj-sek klikk sietett „tevékeny támogatá­sáról” biztosítani az összeesküvő­ket, és kijelentette, hogy régóta „szoros kapcsolatban” áll a láza­dók vezetőivel és évek óta támo­gatja őket. Csang Kaj-sek március 26-án felhívást intézett „a tibeti honfi­társakhoz” és azzal buzdította az árulókat, hogy „nincsenek elszi­getelve”, mert ő mindent megtesz azért, hogy állandó és hatékony segítséget kapjanak. (MTI) A kínai nép országszerte elítéli a tibeti lázadást Peking (Új Kína). Vasárnap és hétfőn Kínában gyűlések voltak, amelyeken a lakosság elítélte a tibeti reakciós lázadást. Kifejezte, hogy támogatja az Államtanács határozatait és üdvözölte a népi felszabadító hadsereg győzelmét, a lhászai lázadás gyors leverését. A lakosság országszerte kifeje­zésre juttatta azt a meggyőződé­sét, hogy a tibeti helyi kormány összejátszott az imperialistákkal, a csangkajsekistákkal és más ide­gen reakciós erőkkel, megszegte a 17 cikkelyes egyezményt és dur­ván megsértette a törvényeket, s ezért szigorú büntetést érdemel.­­ Több mint 800 tibeti pedagógus­­ és tanuló a Tibetben működő ném­­­pi hatóságokhoz írt levelében kö­­­­vetelte, szigorúan büntessék meg­­ a lázadók főkolomposait. Levelü­­­­­ket a következő szavakkal fejezik be: „Jól tudjuk, hogy az új Tibet építésének dicső feladata a mi vállunkra nehezedik”. " Befejeződön az angol K. P. XXVI. kongresszusa London (TASZSZ), Nagy-Bri­­tannia Kommunista Pártja XXVI. kongresszusának szombati ülésén Palme Dutt, a párt végrehajtó bizottságának elnökhelyettese „Az afrikai népek harca a szabadság­ért” címmel rendkívüli határozati javaslatot terjesztett a kongresz­­szus elé. A határozati javaslat többek között hangsúlyozza, hogy az afrikai népek szabadságmoz­galma elválaszthatatlan az angol munkásosztálynak az angol kapi­talizmus ellen vívott harcától. A javaslat szolidaritását fejezi ki a nyaszaföldi nép hősi harca iránt, és határozottan elítéli a közép­afrikai angol hatóságok megtorló intézkedéseit. A határozati javaslatot egyhan­gúlag elfogadták. A kongresszus szombat délutáni ülésén A. M. Rumjancev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának tagja üdvö­zölte a kongresszust. A vasárnap délelőtti ülésen folytatták a politikai beszámoló vitáját, hétfőn a kongresszus be­fejezte munkáját. A magyar kormány melegen üdvözli a szovjet kormány nyilatkozatát A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK NYILATKOZATA AZ ÉSZAK ATLANTI SZÖVETSÉG TA­NÁCSÁNAK ÜLÉSSZAKÁVAL KAPCSOLATBAN A Szovjet Szocialista Köztársa­ságok Szövetségének kormánya március 29-én nyilatkozatot tett abból az alkalomból, hogy az Északatlanti Szövetség Tanácsá­nak rendes ülésszakát április 2- ára összehívták Washingtonba. A Magyar Népköztársaság kormá­nya tanulmányozta a Szovjetunió kormánya által a szóbanforgó nyilatkozatban tett javaslatokat, s álláspontját a következőkben összegezi: A Magyar Népköztársaság kormánya melegen üdvözli a szovjet kormány március 29-i nyilatkozatát, s úgy véli, hogy az abban foglalt javaslatok teljes egészükben al­kalmasak a világ népei, köztük a magyar nép érdekeinek megfele­­­­lően a nemzetközi feszültség eny­­­­hítésére, az államok közti biza-­­ lom légkörének megteremtésére­­ és megerősítésére. A szovjet kor- I mány őszinte békeakaratát bizo­nyítja az Északatlanti Szövetség­­ tagállamainak kormányaihoz in- t­tézett, az elmúlt években már­­ több ízben megtett javaslatának­­ megismétlése a varsói szerződés tagállamai és a NATO országok közt kötendő meg nem támadási szerződés megkötéséről, valamint,­­ hogy a két szerződés szövegébe iktassanak pontot, az agresszortól meg kell vonni minden nemzet­közi támogatást. A magyar nép, amely egy em­beröltő alatt két ízben vérzett ide­gen érdekekért, átélte a horthysta ellenforradalmi rendszer minden nyomorúságát, alig másfél évti­zede vált valóban szabaddá, alig több mint két éve hárította el a­­ létérdekeire törő ellenforradalmi kísérletet, békében és biztonság­ban kíván élni. Meghamisíthatat­­lan akarata, hogy a nép igazi ott­honává lett hazájában felépíti a szocialista társadalmat, s hogy független államát megvédi. A szocializmust építő társadalomban — a nép tudatos ellenségeinek szánalmas csoportjától eltekintve — nincs egyetlen ember sem, aki érdekelt volna egy új világhábo­rú kirobbantásában. A Magyar Népköztársaság kormánya a nép érdekeitől és akaratától vezéreltetve ép­pen ezért teljes súlyával tá­mogatja a Szovjetunió kor­mányának a nemzetközi biz­tonság megnövelésére, a tar­­­­tós béke megteremtésére tett fenti kezdeményezését -­ a varsói szerződés tagállama-­ént kész a NATO-országokka­­l kötendő meg nem támadási szer­ződés aláírására. A Magyar Nép­­köztársaság kormánya egyetért azzal is, hogy e szerződések szö­vegébe beiktattassék megfelelő rendelkezés: az agresszoroktól meg kell tagadni minden nemzet­közi támogatást. A Magyar Népköztársaság kor­mányának véleménye szerint a varsói szerződés és az északatlan­ti szerződés államai közötti meg nem támadási szerződés megköté­se egyúttal kedvező talajt terem­tene a világbéke szempontjából legfontosabb, megoldásra meg­érett nemzetközi kérdések rende­zésére békés tárgyalások útján. A magyar nép érdekei minde­nekelőtt azt követelik, hogy a német kérdés rendeződjék a kon­tinens biztonságának, a történel­mi tapasztalatok messzemenő fi­gyelembevételével, az Európa né­peinek békéjét oly­annyiszor fel­dúló német militarizmus végleges megfékezésével. A Magyar Nép­­köztársaság országgyűlése február 18-i határozatában felhatalmazta a kormányt, hogy vegyen részt a német kérdés rendezésére össze­hívandó konferencián; a kor­mány, tagjai és képviselői már ismételten síkraszálltak a Német­ország — akár egy esetleges kon­föderáció, akár a történelem so­rán kialakult két német állam — képviselőivel kötendő békeszerző­dés mellett. Tizennégy év telt el a hitleris­ta Németország szétzúzása óta. Itt a legfőbb idő, a háború maradványainak végső fel­számolására. A Magyar Népköztársaság kor­mányának szilárd meggyőződése, hogy a Szovjetunió kormányának a német kérdés rendezésére elő­terjesztett javaslatai reáls ala­pot nyújtanak. Ugyancsak Európa, a világ né­peinek érdekei, a nemzetközi biztonság javát szolgálná a szov­jet kormány és más szocialista kormányok által már korábban is előterjesztett javaslatok elfogadá­sa, az atom- és hidrogénfegyve­­rek törvénytelenné nyilvánítása és az államok fegyverzetéből való kiiktatása, az e fegyverekkel vég­zett kísérletek örök időkre szóló eltiltása, a közép-európai atom- és hidrogén, és rakétafegyverek­­től mentes övezet megteremtésé­re tett lengyel kormányjavaslat elfogadása, a hagyományos fegy­verzet szintjének és a fegyveres erők létszámának lényeges csök­kentése, az európai államok te­rületén állomásozó külföldi csa­patok létszámának csökkentése. A Szovjetunió és a varsói szerződés többi tagállamai nemcsak javaslatokat tesznek e tárgyban, de egyoldalúan tettekkel is alátámasztották békés szándékukat. A Szovjetunió többízben csök­kentette fegyveres erőinek lét­számát, és a varsói szerződés ér­telmében egyes országok terüle­tén tartózkodó csapatainak je­lentékeny részét kivonta. A varsói szerződés többi tagállamai, köz­tük Magyarország, ugyancsak több ízben csökkentették saját fegyveres erőik létszámát. A Szovjetunió egyoldalúan felfüg­gesztette az atom- és hidrogén­fegyverekkel végzett kísérleteket, és csak azután kényszerült újabb kísérletek végzésére, hogy a nyu­gati hatalmak tovább folytatták kísérletsorozatukat. A sor most a NATO országok kormányain van. A szovjet kor­mány békeszerető javaslatainak elfogadásával, vagy hasonló célok elérését szolgáló javaslatok téte­lével bizonyíthatják, hogy a ma­guk részéről valóban készek a hidegháború felszámolására és a vitás nemzetközi kérdések békés rendezésére. A Magyar Népköztársaság kormánya üdvözli a Szovjetunió kormányának állhatatos kiállását a nemzetközi kérdések rendezését valóban előmozdító, legfelsőbb szintű értekezlet összehívásáért, valamint azt a mély felelősségér­­zerről tanúságot tévő hajlékony­ságát, hogy hajlandó részt venni a NATO hatalmak által május 11-re javasolt külügyminiszteri ér­tekezleten a német békeszerződés és a nyugat-berlini helyzet meg­tárgyalása céljából. A magyar nép békeakaratát ismerve, a Magyar Népköztársaság kormánya teljes erejével küzd a megoldásra megérett nemzetközi kérdések rendezé­séért, s éppen ezért úgy véli, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormánya által tett javaslatok, illetve a NATO ha­talmak által esetleg teendő ha­sonló eredménnyel kecsegtető elő­terjesztések elfogadása, a szüle­tendő megegyezés kedvező hatást gyakorolnának az egész nemzet­közi helyzetre és­ megteremtenék Eib­rónában az általános béke és biztonság korszakának előfeltéte­leit. (MTI)

Next