Középdunántúli Napló, 1959. június (Veszprém, 15. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-02 / 127. szám

ZÍPOVMÁVTÜK­ Világ mustárjai, egyesüljetek! NAPLÓ XV. évfolyam — 127. szám. ÁRA 50 FILLÉR Kedd, 1959. június 2. Hruscsov elvtárs beszéde a tiranai nagygyűlésen Szombaton délután Tiranában a Szkander bég téren albán—szov­jet barátsági nagygyűlés volt. A nagygyűlésre eljött az albán fő­város majdnem egész lakossága, valamint sok ezer paraszt a kör­nyező falvakból. A gyűlés részt­vevői kitörő lelkesedéssel fogad­ták az emelvényen megjelenő N. Sz. Hruscsovot, a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjait, Enver Hodzsát, Mehmet Shehut és Albá­nia más vezetőit. A nagygyűlés első szónoka Enver Hodzsa volt. Ezután N. Sz. Hruscsov, a szov­jet küldöttség vezetője lépett a mikrofonhoz. A szovjet kormány­fő köszönetet mondott Albánia dolgozóinak azért a testvéri fo­gadtatásért, amelyben a szovjet párt- és kormányküldöttséget ré­szesítették. * — Az önök országa — mon­dotta —, a szocializmus előre­tolt bástyája a Földközi-tengeri térségben. A nemzetközi reakció erőfeszítéseket tesz, hogy meg­akadályozza az albán népet a szo­cializmus építésében. Az impe­rialisták még mindig arra számí­tanak, hogy visszaállíthatják Al­bániában a régi rendet. De egy­szer s mindenkorra elmúlt az az idő, amikor az imperialisták fel­tételeket diktálhattak Albániá­nak. A szocialista tábor egysége azt jelenti, hogy aki merény­letet követ el Albánia vagy bármely más szocialista or­szág ellen, annak az egész szocialista tábor erejével kell szembenéznie. A szovjet küldöttség vezetője beszéde további részében foglal­kozott a genfi külügyminiszteri értekezlettel. Sajnos — mondot­ta —, a nyugati hatalmak részé­ről nem látunk törekvést az égető nemzetközi kérdések megoldá­sára. A Szovjetunió őszintén óhajtja a megegyezést, de elutasítja azt az elvet, hogy az egyik fél rá­kényszerítse saját feltételeit a másikra. Adenauer úr és külügy­minisztere, Brentano úr pedig ezt az elvet próbálják a külügymi­niszterek nyakába varrni. Mi nem az „engedményt en­gedményért” elv alapján tárgya­lunk — folytatta Hruscsov. — Nincs miért engedményeket ten­nünk, mert javaslatainkat nem alku céljából terjesztettük elő. Abból indultunk ki, hogy olyan ésszerű megoldást kell találni, amely egyik felet sem károsítja meg. A továbbiakban Franciaország és Nyugat-Németország viszonyá­nak kérdésével foglalkozott. Szá­molni kell azzal a ténnyel — mu­tatott rá Hruscsov —, hogy Né­metország valóban erős állam, de katonai szempontból ugyanakkor igen veszélyes állam is. Nyugat- Németországban javarészt most is ugyanazok az emberek vannak ve­zető tisztségekben, akik annak idején aktívan támogatták Hitlert. Hruscsov elvtárs beszédének további részében az Olaszország­ban létesülő amerikai rakétatá­maszpontok kérdésével foglalko­zott. Megállapította, hogy a ra­kétatámaszpontok kizárólag tá­madó célokat szolgálnak és ebből a tényből le kell vonni a szük­séges következtetéseket. Kijelent­jük — mondotta —, hogy ha Görögország ugyanerre a veszélyes útra lép, a Szovjet­unió és Albánia kormánya kénytelen lesz megállapodni albániai rakétatámaszpontok felállításában. — A Balkánt — folytatta a szovjet miniszterelnök — régen Európa puskaporos hordójának tartották. Minthogy a balkáni or­szágok többségében népi hatalom van és létrejött a szocialista vi­lágrendszer, a helyzet itt is lé­nyegesen megváltozott. A szocia­lista országok fontos tényezői a Balkán békéjének. Megoldják Balatonfüred vízellátását A Balatoni Intéző Bizottság tervei szerint a közeljövőben meg­javítják a nagyobb balatoni üdü­lőtelepek vízellátását. E feladat első mozzanataként a napokban megkezdték a munkát Balatonfü­reden, ahol a környező bővizű karsztforrások vizét használják fel. Egyelőre mintegy másfél millió forintos beruházással gyors, ideig­lenes megoldásról gondoskodnak. A kéki források vizének haszno­sítására 700 méteres vezetéket és egy nagyobb méretű tároló me­dencét építenek. Ezzel rövidesen napi 700—800 köbméter vízzel ja­vítják Balatonfüred vízellátását. A nagylátogatottságú idegen­­forgalmi központ, Balatonfüred víz­problémájának végleges meg­oldásához augusztusban látnak hozzá, amikor hosszabb vezetéke­ket, kutakat, s újabb tárolóme­dencét építenek. ünnepélyes külsőségek között megnyílt megyénkben az idei könyvhét Szoabalon este a megye több községében ünnepélyes külsőségek között megnyitották az idei könyvhe­tet. Kővágóörsön nagyszabású irodalmi estet rendeztek, amelyen többek kö­zött részt vett Szentiványi Kálmán író, Cserhát József költő, Fáldy Róbert, a megyei könyvtár vezetője és a veszprémi Irodalmi Színpad több tag­ja. Az irodalmi esten több mint háromszázan vettek részt, és számos látogatója volt az ez alkalommal ren­dezett könyvkiállításnak is. Az irodalmi estet a zsúfolt nézőtér előtt Drei László, a községi tanács elnöke nyitotta meg, aki szívélyes szavakkal köszöntötte a megjelent vendég írók­at és az Irodalmi Színpad tagjait. A megnyitó után Páldy Róbert, a megyei könyvtár vezetője a könyv jelentőségét méltatta rövid bevezető­jében. Néhány szóval beszámolt a felszabadulás utáni magyar könyv­kiadás sikereiről, az olvasómozgalom rendkívül méretű kiszélesedéséről, és méltatta a szocialista irodalom je­lentőségét az emberek gondolkodás­­módjának átformálásában. Az irodalmi est műsorában Szent­iványi Kálmán író a Sárgakezű leá­nyok című regényéből olvasott fel részletet, Cserhát József legújabb verseiből mondott el néhányat a lelkes közönség előtt. Az Irodalmi Színpad tagjai — Pin­tér Tibor, Hódossi Géza, Török Györ­gyi, Maród Rezső, Fu­dzs Pál és Flink Kornél — Arany János, Pe­tőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Simon István, Ba­bits Mihály, Madarász Emil és Várnai Zseni verseiből szavaltak. A nagysikerű irodalmi est könyv­­bállal ért véget. Hasonló jól sikerült irodalmi es­tet rendeztek Lovászpalonán, ahol többek között megjelent Barabás Ti­bor író is, továbbá Somlószöllősön, ahol a veszprémi Irodalmi Színpad tagjai adtak műsort. Vasárnap délelőtt Veszprémben az Állami Könyvterjesztő könyvsát­ránál Szentiványi Kálmán mondott rövid megnyitót, és az író a könyv­sátornál dedikálta műveit. Jól sikerült a tapolcai bútorkiállítás Kétnapos lakberendezési kiállít­­ást rendezett Tapolcán a föld­­művesszövetkezet. A Vasutas­­kultúrotthon ez alkalommal megtelt szebbnél-szebb korszerű bútorokkal. Jellemző a kiállítás sikerére, hogy az ott bemutatott lakberendezési tárgyak egytől­­egyig elkeltek. A vásárlók 80 szá­zaléka dolgozó paraszt, 20 száza­léka pedig ipari dolgozó volt. Szemünk fénye: a gyermek Ünnepségek megyénkben a Gyermeknapon Ez évben is méltóan megünne­pelték megyénkben a Nemzetközi Gyermeknapot. Veszprém megye városaiban és csaknem mindegyik községében megemlékeztek a nap jelentőségéről és a gyermekek ré­szére szórakoztató előadásokat rendeztek. Veszprémben vasárnap délelőtt az SZMT kultúrtermében és a tiszti klubban filmelőadásokat tartottak: ez a városi nőtanács ajándéka volt a gyermekeknek. Ezenkívül „Szellemi tornát” is rendeztek az ifjú nemzedék szá­mára, amelyen az általános isko­lák alsó- és felsőtagozatai egy­aránt részt vettek. A felső tagoza­­túak magyar irodalomból, törté­nelemből és földrajzból mérték össze tudásukat, dicséretes ered­ménnyel.­­ Kedves ünnepély színhelye volt vasárnap délután a megyei ta­nács nagyterme is. Itt a tanács dolgozóinak gyermekei részére tartottak ünnepséget, színvonalas kultúrműsorral egybekötve. A szebbnél-szebb mesejátékok, népi­játékok, táncok és énekszámok bemutatásáért a veszprémi Ének- Zenei Általános Iskola pedagógu­sait,­­illeti őszinte elismerés, akik a­­kiís apróságokból valóságos ele­ven tündéreket varázsoltak, ének­­lő-táncoló tündérkéket, kik úgy mozogtak­ a színpadon, mintha sok sikert látott „felnőtt” színé­szek lettek volna . . . Megérdemelt tapsot is kaptak a tehetséges, na­gyon ügyes gyerekek. A műsor után minden jelenlévő emek cukorkákat és legyömt­öött. A hűvös idő miatt a verseny és a babakörze­t maradt. M­ai számunkból Jókedvű a tagság Nyilvánosságnak — a nyilvánosságról Az ördög nem alszik . Vasárnapi sportesemények Véget értek a keszthelyi Helikon Ünnepségek Vasárnap este véget értek a három napig tartó keszthelyi Helikon ün­nepségek. A kedvezőtlen időjárás ellenére is az ötvenöt dunántúli középiskola mintegy hatszáz és a keszthelyi kö­zépiskolák mintegy négyszáz diákja vett részt a Helikon ünnepségeken, amelyet a Művelődésügyi Miniszté­rium és a KISZ Központi Bizottságá­nak felhívására, a Keszthelyi Állami Vajda János Általános Gimnázium és a Nagyváthy János Mezőgazdasági Technikum KISZ szervezetei rendez­tek. Pénteken délelőtt tartották az ün­nepélyes megnyitót, amelyen mintegy ezerötszázan vettek részt. Az ünnepi beszéd előtt Horváth Valéria, a keszthelyi gimnázium negyedik osz­tályos tanulója szavalta a Helikoni seregszemle című verset, majd Ács László, a városi tanács elnöke mon­dott ünnepi beszédet. A beszédben méltatta a helikoni ünnepek jelentő­ségét, majd Kocsmáros Iván, a gim­názium KISZ szervezetének titkára meggyújtotta a helikoni lángot. Az ünnepélyes megnyitó után — amely egyben a könyvhét megnyitó­ja is volt Keszthelyen — megkezdőd­tek a dunántúli középiskolások között a nemes vetélkedések. Délelőtt a járási parti bizottság szék­házának nagytermében mintegy nyolcvan szavaló mérte össze tudá­sát. A késő esti óráikig tartó szavaló­versenyen Rácz Éva, a szekszárdi gimnázium tanulója nyerte az első díjat. A Dunántúl középiskolásainak ze­nei szólóhangszer-versenyét a keszt­helyi Tisztiklub helyiségeiben ren­dezték, amely egy győri és egy szom­bathelyi diák holtversenyét eredmé­nyezte. Első helyezettek: Vükön György, a szombathelyi gimnázium és Bothoff Csaba, a győri gimnázium tanulója. Az ünnepségek első napján este közel ezer résztvevővel nagyszabású ismerkedési estet rendeztek a kastély parkjában, és a hangulatos ifjúsági esten a kőszegi gimnázium és a sztá­­linvárosi technikum tánczenekarai szolgáltatták a talpalávalót. Szombaton délelőtt a szólóéneke­sek népdalversenyét rendezték meg, amelyen közel hatvan diák vett részt. A szólóének versenyen holt­versenyben első helyen végzett Paár Edit, a győri zenei gimnázium és Fábián Dénes, a dombóvári gimná­zium tanulója. A kedvezőtlen időjárás miatt a népi tánccsoportok táncversenyét va­sárnapra halasztották, amelyen mint­egy húsz középiskolás tánccsoport v­ett részt Szmbaton a városba érkezett De­ssen­ László országgyűlési képviselő is, aki részt vett a Helikon Ünnepsé­gek rendezvényein. Vasárnap este az ünnepségek zárórendezvényeke­­i ün­nepi műsor keretében bemuta­t­t a a helikoni verseny idei győzte - ' 1959 évi helikoni verseny szépén-Mid­­mi pályázatán a versek mú­­j van az első díjat Pintér Márta, a keszt­helyi gimnázium IV. osztályos ta­nulója nyerte A mélység zenéje című költeményével. A prózai műfajban az első díjat Bánki Márta, a pécsi Le­­iver Gimnázium tanulója nyerte „Tűzben edződik a vas acélla” című pályamunkájával. A vasárnapi záróünnepélyen dr. Horváth József mondott ünnepi be­szédet és Dezséry László országgyű­lési képviselő ünnepélyes külsőségek között átadta a díjakat a helikoni verseny győzteseinek." Országos dalostalálkozó Balatonfüreden Vasárnap az ország minden ré­széből, összesen 20 vidéki csoport dalosainak részvételével, országos dalostalálkozót rendeztek Bala­­tonfüreden, amelyen megyénk munkás-, bányász- és diákdalosai is nagy sikerrel szerepeltek. Osz­tatlan elismerést aratott a litéri munkás-, és a dudari bányász-dalárda, valamint a veszprémi leánygimnázium 110 tagú ének­kara is. Szerepelt a dalostalálko­zó műsorán a Helikon-dalárda és a többi daloscsoporttal együtt, megérdemelt tapsokat arattak. A találkozón mintegy 1000 dalos vett részt. Rendszeres autóbuszjáratok indulnak a Balaton mentén A motorvonatok beállításával, a vonat­járatok sűrítésével a MÁV nagymértékben javítja az idén a balatoni közlekedést. Az autó­buszközlekedés is igyekszik a vasút nyomába járni ezen a té­ren. Balaton körüli autóbusz­kor járatok közlekedtetésére ugyan még nem kerül sor, de az egyes szakaszok kivételével már az idei nyáron rendszeres autóbuszközleke­dés indul a Balaton mentén. Az előző években csak a környező községekből és városokból indul­tak autóbuszjáratok a magyar tenger fürdőhelyeire, az idén nyáron már rendszeres Balaton­­menti forgalom alakul ki. Rendszeres autóbuszjáratok in­dulnak Badacsony — Szigliget — Keszthely—Hévíz, Balaton­lelle—Fonyód—Hévíz, Bala­tonlelle—szántódi rév—Sió­fok — Balatonkenese — Bala­tonalmádi—Veszprém, Bala­tonalmádi—Balatonfüred és Balatonfüred—Tihany között. Tovább korszerűsítik a Keszt­hely—hévízfürdői forgalmat, Fo­nyódon Béla-telep bekapcsolásá­val helyi járatokat indítanak és Siófokról a kőröshegyi pincékhez, valamint a kereki romokhoz is indítanak autóbuszjáratokat. Eze­ken a rendszeres járatokon kí­vül továbbfejlesztik ezen a nyá­ron a vidéki városok és a ba­latoni üdülőhelyek közti for­galmat is. Az üdülők igényeinek kielégíté­sére Keszthelyen, Siófokon és Ba­­latonfüreden különjáratú autóbu­szokat is biztosít a MÁVAUT és ezeket a helyi IBUSZ-nál lehet megrendelni. A rendszeres Balaton-menti autóbuszjáratok a legközelebbi hetekben megindulnak.

Next