Középdunántúli Napló, 1959. augusztus (Veszprém, 15. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

KÖZIPMNilMThJ m p!elÉrjik­-el,csirk­elell! NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam — 179. szám. ÁRA 50 FILLÉR Szombat, 1959. augusztus 1. Magyar fiatalok a bécsi VIT-en SÉTAHAJÓZÁS A MAGYAR VÍZIBUSZON A Magyar Népköztársaság kül­döttsége az újtípusú „Leányfalu” magyar vízibuszon vendégül lát­ta négy ázsiai állam: India, Indo­nézia, Kambodzsa és Japán dele­gációinak képviselőit, akiket Bor­bély Sándor, a magyar küldöttség helyettes vezetője üdvözölt „ma­gyar területen”. A magyar és ázsiai küldöttek a háromórás du­nai sétahajózás során megvitat­ták a világ ifjúságát érdeklő idő­szerű kérdéseket. A magyar kul­túrműsor bemutatása után a kül­döttek kölcsönösen szép emlék­tárgyakkal ajándékozták meg egymást. TALÁLKOZÓ OSZTRÁK FIATALOKKAL A magyar küldöttség képvise­lői csütörtökön a bécsi magyar követségen találkoztak az osztrák VIT-delegáció 40 tagjával. Az osztrák vendégeket Komócsin Zol­tán, a magyar küldöttség vezető­je fogadta és köszöntötte. A két szomszédos ország ifjú küldöttei megfogadták, hogy minden mó­don elősegítik Ausztria és Ma­gyarország között az őszinte ba­rátság és jóviszony kialakítását és megerősítését. A találkozón mindkét küldöttség művészi mű­sort mutatott be. BÉKEÜNNEPSÉG A HOFBURG UDVARÁN A VII. VIT-nek szombaton újabb nagy eseménye lesz. A ta­lálkozó részvevői este fél 9 óra­kor békeünnepséget tartanak a Hofburg hatalmas udvarán, ame­lyet a második osztrák köztársa­ságban „Hősök terének” neveztek el. Az ünnepség fénypontja Paul Robeson, a nagy néger énekes és békeharcos fellépése lesz. A nagyszabású békeünnepség előtt a VIT-en részt vevő több mint 120 országból egybesereg­­lett küldöttek, valamint az oszt­rák fiatalok tízezrei békefelvo­nulást tartanak a bécsi Ringen. MAGYAR GÁLAEST A RAIMUND-SZÍNHÁZBAN A VII. VIT-en csütörtökön sor került a magyar művészek gála­estjére, amelyet a Raimund­ Szín­­házban rendeztek meg. A kedd esti magyar bemutató után még fokozottabb érdeklődés nyilvá­nult meg a magyar művészek szereplése iránt. Kudarcba fulladt a provokáto­rok próbálkozása, hogy a magyar előadás előtt uszító röpcédulákat osztogassanak. A közönség nem vett róluk tudomást és annál na­gyobb szeretettel fordult a szín­házba érkező magyar küldöttség felé. A közönség helyéből felállva, hosszasan ünnepelte a magyar művészeket, virágokkal árasztot­ta el a színpadot. A szereplők és a közönség végül együtt énekel­ték a VIT-indulót: „Egy a jel­szónk: a béke”. Lapin bécsi szovjet nagykövet az előadás szünetében felkereste Komócsin Zoltánt, a magyar VIT- küldöttség vezetőjét és szerencse­­kívánatait fejezte ki az ifjú ma­gyar művészek nagysikerű sze­repléséhez a VII. VIT-en. MAGYAR—AMERIKAI BARÁTI TALÁLKOZÓ A magyar VIT-küldöttség pén­teken a „Leányfalu” vízibusz fe­délzetén vendégül látta az Ame­rikai Egyesült Államok küldöt­teit. A magyar és az amerikai fiatalok a több óráig tartó dunai sétahajózás során tájékoztatták egymást helyzetükről, életkörül­ményeikről és a béke megvédé­séért kifejtett tevékenységükről. Mindkét küldöttség bemutatta kulturális műsorának jellegzetes számait. A magyar és az ameri­kai küldöttek kölcsönösen emlék­tárgyakkal ajándékozták meg egymást. A szocialista országok küldött­ségeinek képviselői pénteken dél­előtt a bécsi Collegium Hungari­­cum épületében tartottak lelkes­­találkozót. Kerala kormányzását közvetlenül az indiai elnök hatáskörébe vonják Új Delhi (MTI) A Reuter jelen­tése szerint Praszad indiai elnök pénteken rendeletet adott ki, amelynek értelmében Kerala tör­vényesen választott kommunista kormányát megfosztják a hata­lomtól, s az állam igazgatását köz­vetlenül az elnök hatáskörébe vonják. Megyei tanácselnökök értekezlete Pénteken az országházban érte­kezletet tartottak a megyei tanács vb. elnökei. A tanácsi vezetőket dr. Antos­­István pénzügyminisz­ter időszerű pénzügyi kérdések­ről tájékoztatta. A napirend má­sodik pontjaként Varga András, a Minisztertanács titkársága ta­nácsszervek osztályának vezetője tartott beszámolót a tanácsok és a Népi Ellenőrzési Bizottságok kapcsolatairól. (MTI) Mai számunkból Testvéri összefog­ással... A guruló üzem Várpalota tízéves városfejlesztési programja Rádióműsor Gromiko tárgyalásai Genfben A. Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere csütörtökön este találkozott az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország külügy­minisztereivel. Később folytatta megbeszéléseit Lothar Bolz-cal, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminiszterével, a genfi érte­kezlet elé terjesztett javaslatok­ról tanácskozott vele. A nyugati hatalmak nem akarnak megegyezni Genfben — írja a TASZSZ különtudósítója A TASZSZ különtudósítója ki­fejti, hogy Herter amerikai kül­ügyminiszter Gromikoval folyta­tott minapi megbeszélésén meg akarta szerezni Gromiko bele­egyezését, hogy augusztus 5-én az értekezlet fejezze be munkáját, vagy a kérdések megoldása nél­kül bízza a folytatást a külügymi­niszterhelyettesekre. A szovjet küldöttség azonban ragaszkodott ahhoz, hogy folytassák a kísérle­teket a megegyezés elérésére. Vajon miért sietnek a nyugati hatalmak küldöttségei annyira el­hagyni Genfet, az értekezlet elé tűzött feladatok megoldása nél­kül? Egyes lapok szerint Herter-nek részt kell vennie az augusz­tus 12-én Santiago de Chilében megnyíló amerikai külügyminisz­teri értekezleten. — Ezt a magyarázatot — foly­tatja a tudósító — természetesen nem lehet komolyan venni. A do­log lényege az, hogy az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország képviselői részére nehézzé vált ál­láspontjuk, így a nyugat-berlini kérdésben június 16-án előterjesz­tett javaslataik megvédése. Ez érthető is, hiszen e javaslatokból már felületes olvasásra is látszik, hogy a nyugati hatalmak nem akarják megváltoztatni a Nyugat- Berlinben jelenleg fennálló rend­ellenes helyzetet. A június 16-i ja­vaslatok azt célozzák, hogy a vég­telenségig fenntartsák a nyugat­berlini megszállási rendszert. Az „új” dokumentum megjele­nésekor a burzsoá lapok nagy hű­hót csaptak, hogy a nyugati ha­talmak közeledtek a Szovjetunió­hoz a Berlinre vonatkozó ideigle­nes egyezmény határidejének kér­désében. Most már — állítják ezek a lapok — a Szovjetunió és a nyugati hatalmak között csak a számok kérdésében van nézetelté­rés: a Szovjetunió másfél évet, a nyugati hatalmak öt évet indítvá­nyoznak a Berlinre vonatkozó ide­iglenes megállapodás határideje­ként.­­ De tulajdonképpen mit java­soltak most a nyugati hatalmak? Azt, hogy az ideiglenes megálla­podás aláírásától számított öt év múlva a genfi értekezlet részve­vői ismét összeülnek, ha valame­lyikük ezt kívánná. És miért ül­nének össze? Korántsem azért, hogy újabb, valóban reális intéz­kedéseket vegyenek fontolóra a nyugat-berlini helyzet rendezése céljából, hanem azért, hogy meg­vizsgálják az egyezményben fog­lalt régi intézkedéseket, amelyek lényegében véve mit sem változ­tatnak Nyugat-Berlin megszállási rendszerén. Röviden: a három nyugati hatalom nem a nyugat­berlini helyzet megváltoztatására indítványoz lépéseket, hanem ar­ra, hogy öt év múlva ismét ülje­nek össze, és kezdjék elölről a tárgyalásokat. Ezt a cirkuszi trükköt próbálják úgy feltüntetni, hogy a nyugati hatalmak közeled­tek a Szovjetunióhoz, az ideigle­nes egyezmény határidejének kérdésében. (MTI) A szocialista munkabrigád címért küzdő csapatok helyzete az Inotai Alumínium­kohó­ban A városi pártbizottság legutób­bi végrehajtó bizottsági ülését az Inotai Alumíniumkohóban tartot­ta, amelyen a gyár vezetői is részt vettek. Napirenden az üzem­ben folyó kongresszusi munka­verseny és a szocialista brigád címért küzdő csapatok helyzete szerepelt. Az ülés előtt a vb. tagjai mint­egy kétórás gyárlátogatáson vet­tek részt, és hosszasan elbeszél­gettek a dolgozókkal, különöskép­pen a szocialista brigád címért küzdő csapatok tagjaival. A bri­gádok tagjai örömmel vették a látogatást, és őszintén elmondták a munkával kapcsolatos problé­máikat. Beszéltek eredményeikről, panaszkodtak, a jót és a rosszat is bátran feltárták. Volt, aki meg­elégedéssel beszélt az igazgatóról, a főmérnökről. — Többször is itt járnak közöttünk, érdeklődnek munkánk iránt — mondotta az egyik. Egy másik munkás pedig a következőket jelentette ki: — Én már régen láttam az igazgató elvtársat, bizony többször is eljö­hetne közénk. — Egy harmadik munkahelyen pedig arról panasz­kodtak, hogy a pártvezetőség tag­jait még egyszer sem látták a bri­gádnál. Vagy a szállítóknál. — Hetek óta rossz a szállítószalag, nem tudjuk használni. Szóltunk már érte, de nem javíttatják ki! — Az ötös brigádnál meg minden­kit dicsértek. Persze nem csoda, mert őket a főmérnök és az üzem párttitkára patronálja. A napirend tárgyalását a gyár­ban szerzett tapasztalatok után kezdték meg. A nagyobb vita a szocialista brigád címért küzdő csapatok helyzetével kapcsolatban alakult ki. Hogyan alakultak meg e nemes célért küzdő csapatok? Amikor híre terjedt az országban a moz­galom kibontakozásának, a párt­vezetőség, a KISZ, a szakszerve­zet és a gazdasági vezetés az Ino­tai Alumíniumkohóban is megtár­gyalta ennek lehetőségét. Hama­rosan tudomására jutott a mun­kásoknak, és az V-ös kohászbri­gád elsőnek jött a javaslattal. Négy tanácskozás után május 1- ével versenyre lépett a szocialista brigád cím elnyeréséért, őket kö­vette azután az anódkarbantartó KISZ brigád, a kohó lakatos bri­gádja, a TMK kovács brigádja, s most utóbb a szállításnál a KISZ és a másik két brigád. A hét brigádban jelenleg 106 munkás küzd a szocialista brigád cím el­nyeréséért. A brigádok tagjai 10 pontból álló szerződést kötöttek a vállalat vezetőségével, s ennek szellemé­ben dolgoznak. Munkájukat rend­szeresen figyelemmel kísérik, eredményeiket dekádonként érté­kelik. A vb. ülésen a vitában csak­nem valamennyi jelenlévő elvtárs nyilvánította véleményét. A véle­mények eléggé eltérőek voltak, nehéz valamennyiről beszámolni. Bírálattal illették a pártvezetősé­get, mondván, keveset foglalko­zik a brigádokkal. Túlzottnak ta­lálták a szerződésben lefektetett vállalásokat. Nem kielégítő a ve­zetők által vállalt patronálási munka. Nincs konkrét munkater­vük a brigádoknak, a feladatokat pontosabban kellene megszabni. Jónéhány szervezeti kérdés még tisztázatlan, a brigádok tagjai részleteiben nem ismerik felada­taikat, a célkitűzéseket. Túl sokat akarnak markolni, megvalósítha­tatlan dolgokat vállaltak. Például a kovácsok a teljesen selejtmentes termelést vállalták?! A vita végén megállapítható volt: kétségtelen sok hiba, hiá­nyosság van a szocialista brigád címért küzdők munkájában, de tényként kell megállapítani azt, hogy mindezek ellenére már ed­dig is sok brigád ért el jó ered­ményeket. A végrehajtó bizottság ülése sok hasznos tapasztalatot adott. Többek között tisztázódott a négy legfontosabb célkitűzés kér­dése-­­ a gazdasági eredmények állandó javítása, 2. a szakmai to­vábbképzés fokozása, 3. az általá­nos műveltség rendszeres emelése, 4. a közösségi szellem kialakulá­sa, az egymás iránti felelősségér­zet fokozása. Fő cél: a gazdasági eredmények mellett a szocialista típusú emberek kinevelése. Mennyiben teljesítették ezt az alukohóban létrejött brigádok? A kezdeti nehézséggel járó hibák mellett, a tapasztalat szerint ed­dig jól. Az ülés végén Nagy Győvi Béla elvtárs, a városi pártbizott­ság titkára a következőket mon­dotta: — Nem véletlen, hogy ebben az üzemben tartjuk ülésünket a szo­cialista brigád címért küzdő csa­patok helyzetének vizsgálatáról. Ezt a mozgalmat az alumínium­kohóban tartjuk a legjobbnak. Módszerében még sok a javítani való, de a vezetők és a dolgozók itt tették a legtöbbet az új moz­galom sikeréért. A dolgozók konk­rét szerződést kötöttek a vállalat­tal, és ennek a szerződésnek a szellemében dolgoznak. Az alumíniumkohóban tartott ülés tapasztalatai megteremtették annak alapját is, hogy az egész iparmedencében alapvető fordulat történjen a szocialista munkabri­gád címért küzdő csapatok ered­ményeiben. Melyek a legfonto­sabb tennivalók? Legelsősorban is a műszaki fel­tételek biztosítása, hogy a szerző­dést aláíró dolgozók vállalásaikat teljesíthessék. A szakszervezet, a KISZ ne csak szemlélői, hanem aktív harcosai legyenek a mozga­lomnak. A brigádok eredményeit értékeljék, népszerűsítsék. A bri­gádokban hatalmas erők rejlenek, amelyeket segíteni kell. A vb. ülésen a szocialista bri­gádok helyzetének megjavítása ér­dekében határozatokat hoztak, s e határozatokat a város összes üzemében működő szocialista bri­gád címért küzdő csapatokra al­kalmazzák Flaskár István A szovjet nagykövet bemutatkozó látogatása az Elnöki Tanács elnökénél Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, bemutatkozó látogatáson fogadta Tyerentyij Fomics Sziko­­vot, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét (MTA

Next