Középdunántúli Napló, 1959. október (Veszprém, 15. évfolyam, 232-256. szám)

1959-10-03 / 232. szám

KÖZ£PSH\lNTtrtl Prafesárjai, egyesüljetek? NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS SttPJA XV. évfolyam — 232. szám.Ara 5o filler Szombat, 1959. október 3. A kormány szóvivőjének sajtóértekezlete Gyáros László rendkívüli és meghatalmazott miniszter, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hiva­talának elnöke pénteken délelőtt sajtóértekezletet tartott Elöljáróban a Hruscsov—Eisen­hower találkozóra vonatkozóan feltett kérdésekre válaszolva ki­jelentette: — Úgy véljük, hogy a tárgyalá­sok létrejöttének puszta ténye, a békéért következetesen harcoló szocialista tábor, s a világ vala­mennyi békeszerető emberének nagy győzelme." — Véleményünk szerint most, a tárgyalások befejezése után igen sok kérdésben lehet közele­désről beszélni. Amikor megálla­pítjuk, hogy a megbeszélések hasznosak voltak, a két fél állás­pontjának tisztázása szempontjá­ból és az eszmecsere hozzájárult az álláspontok jobb megértésé­hez, örömmel üdvözöljük, hogy mindkét kormány a legfontosabb kérdésnek az általános leszerelést tartja és mindent elkövetnek, hogy el is érjük a probléma meg­oldását A Hruscsov—Eisenhower táp­lálkozó jó és biztató kezdet­nek bizonyult, a feladat most már a csúcsértekezlet megte­remtése és a tárgyalások eredményre vitele — fejezte be a kérdésre adott vá­laszát Gyáros László. A szóvivő ezután a Szovjetunió­nak az ENSZ közgyűlés elé ter­jesztett leszerelési javaslatáról nyilatkozott. A többi között hang­súlyozta, az a jelenlegi nemzetkö­zi helyzet reális értékelésén ala­pulva, a világ népeinek — így a magyar népnek is a legforróbb óhaját, legáhítottabb reményeit fejezi ki. Ezért a Szovjetunió általános és teljes leszerelésről szóló ja­vaslataival minden vonatko­zásban egyetért és azt lelke­sen üdvözli. Gyáros elvtárs a továbbiakban egy kérdésre válaszolva kifejtette a kormány álláspontját azzal kap­csolatban, hogy a genfi nemzet­közi rádiókonferencián és a nem­zetközi atomerő ügynökség bécsi konferenciáján nem ismerték el a magyar küldöttség mandátu­mát. A következőkben egyes ame­rikai politikusok magyarellenes kijelentéseivel foglalkozott, majd igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy magyar fiatalemberek telje­sítenek-e szolgálatot az Egyesült Államok hadseregében. Ezzel kapcsolatban részletesen elmon­dotta, milyen módon toborozzák ezeket a disszidált fiatalokat. Sajtóértekezletének következő részében az idegenforgalomról, a szovjet hold­rakétáról szólt. Milyen eredménnyel valósítják meg az idei lakásépítési progra­mot? — hangzott a következő kérdés. Gyáros László elmondotta, hogy ez év első felében állami erő­ből — a múlt év első felében épült 2686 lakással szemben — 4936 lakás készült el. Az idei első fél évben csaknem kétszer annyi — egészen pontosan 84 százalékkal több — lakás épült állami erőből, mint az előző év azonos időszakában. Ez év első felében magánerőből — igen jelentős állami támoga­tással — 11 363 lakás készült — imnenben a tavalyi özen fél évben magánerőből épített 8930 lakással. Ebben a vonatkozásban a fejlő­dést a 27 százalékos emelkedés mutatja, összesítve állami erőből, továb­bá magánerőből — állami támo­gatással — tavaly az első fél év­ben 11 616 lakást építettek, — az idei első fél évben pedig 40 szá­zalékkal többet, azaz 16 299 la­kást. Az év végéig állami erőből és állami hitellel támogatott ma­gánerőből — egész évre szá­mítva összesen — körülbelül 45 000 lakás elkészítésével szá­molhatunk. A következőkben oktatási kér­désekről beszélt, majd egy kér­désre válaszolva az idei borter­més kilátásairól és elhelyezéséről szólt. Milyenek a terméseredmények? — kérdezték a továbbiakban a szóvivőt. — Az eddigi eredmények — vá­ ■ laszolta Gyáros László — azt mu­­tatják, hogy a gabonafélék hol­­­­dónkénti termésátlaga 2—3 má­zsával meghaladja a tavalyit, őszi búzából tavaly átlagosan 7,2 mázsát takarítottak be egy haldról, ez a mennyiség az idén 9,8 mázsa. Az állami gazdaságok és a terme­lőszövetkezetek terméseredményei az idén is jóval magasa­bbak, mint az egyéni gazdaságoké. A becsült adatok szerint őszi búzából az ál­lami gazdaságok 12,6, a termelő­­szövetkezetek 10,7, az egyéni gaz­dák pedig 8,9 mázsát takarítottak be egy holdról. Rozsból az állami gazdaságokban 9,8, a termelőszö­vetkezetekben 9,1, az egyénieknél 7 mázsa a holdankénti átlag. A kapásnövények is jobban fizetnek, mint tavaly. Az 1958 évi 12,5 mázsás máju­si morzsolt kukoricaátlag az idén a becslések szerint 14,9 mázsára emelkedik, s ezt az állami gazdaságok 17, a ter­melőszövetkezetek 15,5 mázsa várható holdankénti átlagával sikerült elérni. Az egyéniek átlaga a 14,9 mázsás országos átlagnál alacsonyabb. A kormány szóvivője befejezé­sül a pártkongresszus t­iszteletére folyó munkaverseny eddigi ered­ményeiről szólt. Az állami ipar augusztus ha­vi termelési színvonala az 1958 augusztus havi termelést mintegy 11 százalékkal múlta felül. Az állami iparban az év első 8 hónapjának egy napra eső terme­lése körülbelül 9 százalékkal ha­ladta meg az előző év azonos idő­szakának termelését. A többi ipari minisztériumok területén az önköltség csökkenté­sére, anyagtakarékosságra, a ter­melékenység emelésére és a meny­­nyiségi terv túlteljesítésére eddig tett versenyfelajánlások megvaló­sítása mintegy 2 300 millió forin­­­­tot jelent. Ehhez hozzá kell szá­­­­mítanunk az egyéb minisztériu­­mok mintegy 200 millió forintos, a helyiipar és az OKISZ mintegy­­ 700 millió forintos felajánlását. A felajánlásokból augusztus , végéig egyedül a szocialista­­ ipar mintegy 1800 millió fo- ■ rintot teljesített. . Az állami gazdaságok közül 235 gazdaság tett vállalást, az ebből­­ származó többlet­hozamok, illetve­­ költségmegtakarítások értéke több mint 200 millió forint. Csat­­­­lakozott a kongresszusi verseny­hez 250 gépállomás is, mintegy 480 000 normál holdon vállalva a mezőgazdasági munkák terven fe­lüli elvégzését. Az állami gazda­ságokhoz és a gépállomásokhoz hasonlóan a mezőgazdaságnak szinte valamennyi területén meg­indult a kongresszusi versenymoz­galom. A jelek arra mutatnak, hogy néhány területen, például a vegyipar, gépipar, az építő­anyagipar, az OKISZ terüle­tén a vállalatok túl fogják tel­jesíteni vállalásaikat. Mindemellett ez év hátralévő ré­szében több területen még nagy erőfeszítéseket kell tenni a fel­ajánlások teljesítése, illetve túl­teljesítése érdekében. Tekintettel arra, hogy mind a belkereskede­lem, mind a külkereskedelem te­rén a tervezetthez képest megnőt­tek az igények, szükséges, hogy különösen a könnyűiparban nagy­mértékben emelkedjék a terme­lés. Ugyanakkor az év hátralévő részében fokozottan gondot kell fordítani az önköltség csökkenté­sére, valamint a műszaki fejlesz­tésre és a termelékenység eme­lésére is. (MTI) Mai számunkból. Az első esztendő Kincset keresnek Rádióműsor A RÉZC­OMB Hruscsov elvtárs ismét találkozott Mao Ce-tunggal Peking (TASZSZ). Pénteken Hruscsov találkozott Mao Ce­­tunggal. Hruscsov kíséretében volt Mihail Szuszlov és Andrej Gromiko. Kínai részről Liu Sao­­csi, Csou En-laj, Csu Te és más hivatalos személyek vettek részt a megbeszélésen. Mint a TASZSZ jelenti, Hrus­csov és a szovjet párt- és kor­mányküldöttség többi tagja pénte­ken megtekintette a szovjet nagy­követség új épületét, amelyet kí­nai mérnökök és munkások nem­rég adtak át rendeltetésének. A nagykövetség, a kereskedelmi képviseletek munkatársai, a Kíná­ban dolgozó szovjet szakemberek és gyermekeik szívélyesen köszön­tötték Hruscsovot. A szovjet kor­mányfő megtekintette a nagykö­vetség épületét, majd elbeszélge­tett a szovjet diplomatákkal és szakemberekkel. (MTI) II Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének ülése A Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége pénteken ülést tartott a népfront székházá­ban. Kállai Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnö­ke, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, politikai tájékoztató­ban ismertette az elnökség tagjai­val az időszerű hazai és nemzet­közi eseményeket. Az elnökség ezután megtárgyalta és jóváhagy­ta „A Hazafias Népfront feladatai a nacionalizmus elleni küzdelem­ben” című bizottsági előterjesz­tést. Az elnökség Kállai Gyula ja­vaslatára elhatározta, hogy 1959 október 16-ára összehívja a Haza­fias Népfront Országos Tanácsát. A tanácsülés a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak a gazdasági feladatainkról és a második ötéves terv előkészíté­séről a napokban közzétett irány­elveit vitatja meg. (MTI) A cél előtt... Üzemeink eredményei a kongresszusi versenyben Közeledik pártunk VII. kong­resszusa. Tiszteletére , a párt márciusi határozatának értelmé­ben üzemeink még a tavasszal fel­ajánlásokat tettek, amelyek a többtermelésen, a termelékenység növelésén és az önköltség csök­kentésén keresztül a szocializmus építésének meggyorsítását, a leg­főbb gazdasági mutatókban az 1960-ra tervezett szint elérését célozzák. Hat hónapja folyik e célkitűzé­sek megvalósítása érdekében a kongresszusi munkaverseny, a cél eléréséig már csak három hó­nap (illetve azokban az üzemek­ben, amelyek vállalásaikat a párt­­kongresszus kezdetének időpont­jáig tették, már csak pár hét) van hátra. Alábbi összeállításunkban ízelítőt kívánunk adni arról, hogy megyénk két üzemében hogyan állnak a vállalások teljesítésével, így még soha nem dolgoztak a papírgyári gépek Serény munka folyik a Fűzfői Papírgyárban. Miskei István elv­társnak, az üzemi bizottság tit­kárának véleménye szerint így még sohasem üzemeltek a gépek, mint az elmúlt hetekben. Annak idején 410 tonna papír és 480 tonna facsiszolat gyártását tűzték célul terven felül a kong­resszus tiszteletére. Szeptember 1-ig már 355 tonna papírt adtak az országnak az esedékes éves terven felül. Szeptemberben pedig naponta átlag 506 tonna papír készült el terven felül, így egy hó­nap alatt nem kevesebb, mint 130 tonnával növekedett a tervelőny. Facsiszolatból eddig már több mint 402 tonnát gyártottak terven felül. A papírgyári versenyre jellemző a két cég kezelőinek egymás kö­­­zötti vetélkedése. Nincs közöttük­­ olyan különbség, hogy valamelyik állandóan első legyen. Hol az egyiknél, hol a másiknál jön ki a „lépés” jobban Az mégis dicsé­rendő, hogy egymást segítik, szo­lidaritást vállalnak. Most talán még az is hozzájá­rul a versenylendület fokozódásá­hoz, hogy a negyedik negyedév­ben generáljavítások lesznek, ami kiesést jelent. Ezt a kiesést már előre pótolni akarják. A kongresszus tiszteletére tett felaján­lásokban jelentős tényező a takarékosság. Ennek főbb terü­letei: a villamosenergiával, gőzzel és egyéb anyagokkal való takaré­kosság. Az első fél évben 1 millió 289 ezer forintot takarítottak meg. A második fél évben ennek két­szeresét akarják Bár még nincse­nek pontos számok, de már re­ménykednek,­ hogy sikerül. — Az első fél évben élüzem lett a vállalat. Most még jobbak az eredményeink, szeretnénk el­nyerni ezt a címet újra és van egy titkos vágyunk is, a kongresz­­szusi zászló elnyerése — foglalta össze a gyár valamennyi dolgozó­jának óhaját az üzemi szakszer­vezeti bizottság elnöke. Új módszerek segítik az őszi forgalom sikerét Már több ízben beszámoltunk arról, hogy a Veszprém-külsős csomóponthoz tartozó vasutas dol­gozók kiváló eredményeket érnek el a kongresszusi versenyben. Na­gyon sokat javult a vasút munká­ja, azonban a verseny legnehezebb szakasza most van. Amikor az őszi forgalomra ké­szülődtek, komoly gondot okozott, hogy a csomópont eredményei egyre romlottak. A tehervonatok menetrendszerűsége fokról-fokra romlott, az utazási sebesség csök­kent, a kocsitartózkodás pedig komoly aggodalomra adott okot. A vasút vezetői, a vonatfőnök­ség dolgozói ennek okát abban látták, hogy a százhúsz-százötven tengellyel, azaz hatvan-hetven ko­csival közlekedő tehervonatok nem tudnak úgy futni, mint ahogy szükséges lenne, s ez ront­ja valamennyi tényezőt A gépek kihasználása is nagyon alacsony fokon állt. Új módszerekhez kel­lett tehát folyamodniuk, hogy biz­tosíthassák az őszi forgalom si­kerét. Rövidebb, könnyebb, de gyorsan futó vonatok közlekedte­tését tervezték. A Veszprém-kül­sős fűtőház ki nem használt gé­peivel átvették az egész Székes­­fehérvár—Veszprém-külsői vonal tehervonatainak továbbítását. A Szombathelyi Igazgatóság en­gedélyezte, hogy egyhetes próba­időre ezt a tervet megvalósítsák. A kísérlet sikerült. Már három hét óta ezzel a módszerrel dol­goznak, s az eredmények egyre ja­vulnak. Mi bizonyítja ezt? A vasutasnap után, szeptember 14-ig a tehervonatok menetrend­szerűsége 71 százalékra esett visz­­sza. Ezt most 85 százalékra sike­rült emelniük. A könnyű, de jól futó tehervo­natok képzésével várható volt, hogy a vonatok terhelése csökken. Kellemes meglepetés, hogy a várt száz tonnás csökkenés helyett csak negyvenkét tonnás csökke­nés következett be. A kocsitartóz­kodás valamennyi állomáson 8—15 százalékkal emelkedett. Ezeken az eredményeken túl két darab 424 sorozatú gépet sikerült „megtaka­rítaniuk”. A Veszprém-külsős vasúti cso­mópont dolgozói most ismét bebi­zonyították, hogy ha műszaki be­rendezésekben el is maradtak az ipari üzemektől, munkalendület­ben, akaratban élenjárnak.

Next

/
Thumbnails
Contents