Középdunántúli Napló, 1959. november (Veszprém, 15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

KEZI PBÍJX A VTftl I Y'^ ml­fifjai, egyesüljeta'j! NAPLÓ AZ MSZMP VESZPRÉM MEGYEI^!zOT^ÁGÁ?É^MEGYE^^NÁC^^PJ^ XV. évfolyam — 257. szám.Ara 80 fillér Vasárnap, 1959. november 1. Köszöntjük a megyei pártértekezlet küldötteit! Megkezdte munkáját a megyei pártértekezlet Tegnap délután fél háromkor a Veszprémi Vegyipari Egyetem aulájában megkezdte tanácskozá­sát a megyei pártértekezlet. Kiss Gyula elvtárs, a párt veterán har­cosa tett javaslatot a tanácskozás elnökének személyére és az el­nökség tagjaira. A küldöttértekez­let egyhangúlag megszavazta Ba­kos István elvtárs elnöki jelöltsé­gét. Az elnökségben helyet foglal­tak: Somogyi Miklós elvtárs, a Politikai Bizottság tagja, Kossa István elvtárs közlekedés- és pos­taügyi miniszter, a Központi Bi­zottság tagja, Bogár János elv­társ, a Központi Bizottság munka­társa, Papp Lajos elvtárs, megyénk országgyűlési képviselője, Borbás Máté elvtárs vezérőrnagy, Pap János elvtárs, a megyei pártbi­zottság első titkára, Vándor Jó­zsef elvtárs, a megyebizottság má­sodtitkára, Slamovics Zoltán elv­társ, Szabó Kálmán elvtárs, Pri­bék Istvánné elvtársnő, Kiss Já­nos elvtárs, a megyei párt-végre­hajtó bizottság tagjai, Gyimóthi Dénes elvtárs, a pápai járási párt­­bizottság első titkára, Sipos Fe­renc elvtárs, a devecseri járási pártbizottság első titkára, Kertai Sándor elvtárs, a veszprémi járási pártbizottság első titkára, Háry Béla elvtárs, a szakszervezetek megyei tanácsának elnöke, Gyi­­mesi András elvtárs, a Hazafias Népfront megyei titkára, Hegyi Jánosné elvtársnő, a megyei nő­­tanács titkára, Szabó Béla elv­társ, a megyei KISZ-bizottság titkára, Bagyinszki János elvtárs, a munkásőrség megyei parancs­noka, Polinszky Károly elvtárs, a vegyipari egyetem dékánja, Hi­dasi István elvtárs, a Középdu­nántúli Szénbányászati Tröszt Kossuth-díjas igazgatója, dr. Mar­­schek Zoltán elvtárs, az Ajkai Alumíniumkohó és Timföldgyár igazgatója, Radnóti István elvtárs, a Badacsonyi Állami Gazdaság igazgatója, Fehér Antalné elv­társnő, a Pápai Textilgyár fonó­nője, Kiss Gyula elvtárs, a me­gyei pártbizottság munkatársa, Csornai Károly elvtárs, nagyalá­­sonyi termelőszövetkezeti elnök, Albrecht József elvtárs, Kossuth­­díjas vájár, Hujber Jánosné elv­társnő tsz-tag, Dáni János elv­társ, a megyei rendőrkapitányság vezetője, Máthé László elvtárs, a megyei revíziós bizottság elnöke, a Középdunántúli Napló helyettes szerkesztője. Miután az elnökség tagjai el­foglalták helyüket, Bakos István elvtárs mondta el megnyitó be­szédét. .. . - 1 -9 ... . r.-iv vat A MEGYEI PÁRTÉRTEKEZLET ELNÖKSÉGE Bakos István elvtárs megnyitó beszéde Kedves Elvtársak! Pártunk VII. kongresszusára készülve, valamennyien részt vet­tünk az alapszervi taggyűléseken, a járási, városi pártértekezlete­ken és így alaposan felkészülve, gazdag tapasztalatok birtokában jöttünk erre az igen fontos, és megyénk életében nagyon jelentős eseményre, a megyei pártértekez­letre. Pártértekezletünkön a megyei pártbizottság számot ad az elmúlt három év alatt végzett munkájá­ról, eredményeinkről és munkánk fogyatékosságairól. A pártértekezlet hivatott arra, hogy a beszámoló és a vita alapján hosszú időre megszab­ja a kommunisták feladatát, a párt helyes politikája alap­ján megyénk politikai, gazda­sági és kulturális fejlődésé­nek irányelveit. Minden túlzás nélkül elmond­hatjuk, hogy miután a Szovjet­unió segítségével levertük a vé­res ellenforradalmi lázadást, és a rendet helyreállítottuk, egészében véve eredményes munkát végez­tünk. A párttal az élen minden fon­tos területen érvényesül a mun­kásosztály vezető szerepe, és a munkásosztály érzi felelősségét államhatalma megszilárdításáért. Történelmi jelentőségű felada­tot oldottunk meg megyénk­ben a Központi Bizottság 1958. december 1-i határozata alapján, amikor a pártszerve­zetek vezetésével, a munkás­­osztállyal, a dolgozó paraszt­ság támogatásával elértük, hogy Veszprém megye lénye­gében szocialista megyévé alakult át. Értelmiségi dolgozóink is mind aktívabban, lelkesebben kapcso­lódnak be e hatalmas országépítő munkába. Hatalmas feladataink végrehajtásának alapvető mozga­tója az MSZMP Központi Bizott­ságának helyes, reális és követke­zetes politikája, amit magáénak vall a nép és ami megsokszorozza a kommunisták erejét, növeli munkakedvét és lelkesedését. A párt helyes politikájának tudható be az, hogy jó a poli­tikai légkör, hogy jók a gaz­dasági és társadalmi viszo­nyok, hogy jók a szociális kö­rülmények, hogy általában bőség van a köz­szükségleti cikkekben, hogy van bőségesen szén, tüzelő, nem kell az iskolákban szénszünetet tarta­ni, hogy pontosan közlekednek a vonatok, hogy szépülnek és épül­nek a falvak és városok, és így tovább. Kedves Elvtársak! Fájó szívvel jelenteni a tisztelt pártértekezletinek, hogy legutóbbi pártértekezletünk óta több elvtár­sunk eltávozott az élők sorából. Köztük a párt olyan kiváló har­cosai, mint Kiss Lajos elvtárs, a megyei pártbizottság munkatár­sa, akit az ellenforradalmárok gyilkos golyója ölt meg. Slánicz Károly elvtárs, a zirci járási párt­­bizottság titkára, aki súlyos be­tegségében halt meg, és Vida Kál­mán elvtárs, a Fűzfői Nitrokémia Ipartelepek igazgatója, akit a na­pokban tragikus szerencsétlenség ért. Javaslom a tisztelt pártérte­kezletnek, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg ró­luk — fejezte be megnyitó beszé­dét Bakos István elvtárs. A pártértekezlet tagjainak né­ma tisztelgése után az értekezlet megkezdte munkáját. Megválasz­tották a különböző munkabizott­ságokat, majd egyhangúlag a kö­vetkező napirendet fogadták el: 1. A megyei pártbizottság be­számolója. Előadó: Pap János elv­társ, a megyei pártbizottság első titkára. 2. A revíziós bizottság beszá­molója. Előadó: Máthé László elv­társ, a megyei revíziós bizottság elnöke, a Középdunántúli Napló helyettes szerkesztője. 3. A megyei pártbizottság tag­jainak és póttagjainak, a revíziós bizottság tagjainak és a kongresz­­szus küldötteinek megválasztása. Ezután Pap János elvtárs, a me­­gyei pártbizottság első titkára tar­totta meg a megyei­ pártbizottság beszámolójátA KÜLDÖTTEK EGY CSOPORTJA

Next