Középdunántúli Napló, 1959. december (Veszprém, 15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

KUZIPREXIMK­lI "" *** NAPLÓ XV. évfolyam — 282. szám. ÁRA 50 FILLÉR Kedd, 1959. december 1. n r~n—-if- 1—T-rrszBBn Bizton hisszük, hogy a szocializmus belátható időn belül teljesen győzedelmeskedik hazánkban Megkezdte munkáját a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa Hétfőn délelőtt 9 órakor az Építők Rózsa Ferenc művelődési otthonában megkezdődött a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa. A kongresszus ter­mét a Világ proletárjai egyesül­jétek! felirat, a nemzetközi mun­kásmozgalom nagy tanítóinak, Marxnak, Engelsnek és Lenin­nek domborművű képe, vörös és nemzetiszínű zászlók díszítik. A kongresszusi küldöttek és a meghívottak hatalmas tapsa köz­ben léptek a terembe az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke, az SZKP küldöttségének vezetője, és a többi testvéri kommunista és munkáspárt küldöttségeinek vezetői. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke bejelentet­te, hogy a kongresszus első teen­dője a kongresszus elnökségének és bizottságainak megválasztása. Az elnökség tagjaira Horváth András, Pest megye kongresszu­si küldötte tett javaslatot. Az elnökség tagjává választották Kádár Jánost, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkárát, Apró Antalt, Biszku Bélát, Fehér Lajost, Fock Jenőt, Kállai Gyu­lát, Kiss Károlyt, Marosán Györ­gyöt, dr. Münnich Ferencet, Ró­nai Sándort, Somogyi Miklóst, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjait, Komócsin Zoltánt és Ne­mes Dezsőt, a Politikai Bizottság póttagjait. Az elnökség tagja Barta Elekné, a Kender Juta­gyár pártbizottságának titkára, Benke Valéria, a Központi Bi­zottság tagja, Blaha Béla, a bá­nyászszakszervezet főtitkára, Bru­­tyó János, a Központi Bizottság tagja, Czinege Lajos, a Szolnok megyei pártbizottság első titká­ra, Dobi István, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Földes Andrásné, a Baranya me­gyei pártbizottság tagja, Gáspár Sándor, a Központi Bizottság tagja, Hevesi Gyula akadémikus, Krizsanyik Jánosné, a pásztói Szabadság Termelőszövetkezet el­nöke, Lombos Ferenc, a Győr megyei pártbizottság első titkára, Major Tamás, a Központi Bizott­ság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas és Fémművek pártbizottsá­gának első titkára, Nemeskéri Já­nos, a Lenin Kohászati Művek pártbizottságának titkára, Nógrá­di Sándor, a Központi Bizottság tagja, Paizer György, a székesfe­hérvári városi pártbizottság tit­kára, Papp Sándor, a Csongrád megyei Tanács Végrehajtó Bizott­ságának elnöke, Prieszol József, a Központi Bizottság tagja, Ré­vész Géza, a Központi Bizottság tagja, dr. Sík Endre külügymi­niszter, Szakosíts Árpád, a Ma­gyar Újságírók Országos Szövet­ségének elnöke, Tálas László, a pécsi járási pártbizottság titkára, Tóth Tiborné, a XX. kerületi pártbizottság titkára, Zala Jó­zsef, a Csepel Vasmű dolgozója. Az elnökség tagjává választották N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának első titkárát, a Szov­jetunió Minisztertanácsának el­nökét, az SZKP küldöttségének vezetőjét, valamint a többi test­vérpárt küldöttségeinek vezetőit. Az elnökség tagjai a kongresz­­szus részvevőinek nagy tapsa közben foglalták el helyüket az elnöki emelvényen. A kongresszuson a meghívot­tak soraiban részt vesznek a ma­gyar politikai élet pártonkívüli képviselői is. A megnyitó ülésen megjelent a budapesti diplomá­ciai képviseletek számos vezetője is, áldozatokban és küzdelmekben bővelkedő, de sikerekben sem szűkölködő munkája. Ma, ami­kor harcaink területét áttekint­jük, elmondhatjuk, hogy van erős, harcedzett marxista-leni­nista pártunk, amelyet megbe­csül és bizalommal követ a dol­gozó magyar nép. Szocialista épí­tőmunkánk eredményes, dolgo­zóink élete hónapról-hónapra, évről-évre szépül, javul. Szilárd a proletárdiktatúra, amely itthon a munkásosztályra, a dolgozó pa­rasztságra és a velünk tartó ér­telmiségre támaszkodik, nemzet­közileg pedig élvezi a hatalmas szocialista tábor és a nemzetközi kommunista mozgalom támoga­tását. — Még biztatóbb a kép, ha a jövőbe nézünk. Előttünk a szo­cializmus építésének, az alapok lerakásának, a gyorsabb haladás­nak sokat ígérő távlata. Népünk a párt vezetésével növekvő egység­ben és nagy szorgalommal dol­gozik, mert helyesli pártunk po­litikáját és mind világosabban látja a nagy célt: a szocializmus teljes felépítését. A kormány elnöke befejezésül jó munkát kívánt a kongresszus küldötteinek és a kongresszust megnyitotta. Ezután a budapesti kongresz­­szusi küldöttek csoportjának kép­viselője, Kiss Dezső javaslatára megválasztották a kongresszus titkárságát. A kongresszus tit­kárságának elnöke Marosán György, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a kongresszus titkárságának tagjai, Kelen Bé­la, a budapesti pártbizottság tit­kára, Orbán László, a Központi Bizottság tagja, Sándor József, a Központi Bizottság tagja, Szi­lágyi Dezső, a Központi Bizott­ság Külügyi Osztályának vezető­je, Szirmai István, a Központi Bizottság tagja, Szurdi István, a Központi Bizottság tagja. A kongresszus ezután ugyan­csak Kiss Dezső javaslatára szer­kesztő bizottságot, jelölő bizott­ságot, fellebbviteli bizottságot, mandátumvizsgáló bizottságot és szavazatszedő bizottságot válasz­tott. A szerkesztő bizottság elnöke Kállai Gyula, a Politikai Bizott­ság tagja, a Központi Bizottság titkára, tagjai: Aczél György, a Központi Bizottság tagja, Friss István, a Központi Bizottság tag­ja, Gádor Ferenc, a Hajdú me­gyei pártbizottság első titkára, Kiss Árpád, a Központi Bizottság tagja, Kiss Dezső a Központi Bi­zottság tagja, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagja, Szir­mai István, a Központi Bizottság tagja. A jelölő bizottság elnöke Nóg­rádi Sándor, a Központi Bizott­ság tagja, a bizottság tagjai: Bru­­tyó János, a Központi Bizottság tagja, Czinege Lajos, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára, Gyenge Károly, a Fejér megyei pártbizottság titkára, Horváth János, a IX. kerületi pártbizott­ság első titkára, Jakab Sándor, a Nógrád megyei pártbizottság el­ső titkára. Juhász János, a sztá­­linvárosi pártbizottság első tit­kára, Prantver József, a Tolna megyei pártbizottság első titkára, Nemeslaki Tivadar, a Komárom megyei pártbizottság első titká­ra, Sándor József, a Központi Bizottság tagja és Szabó Piroska, a Budapesti Pártbizottság osztály­­vezetője. A fellebbviteli bizottság elnö­ke Harmati Sándor, a Központi Bizottság tagja, a bizottság tag­jai: Bakó Ágnes, a Központi Bi­zottság tagja, Cservenka Ferenc­­né, a Központi Bizottság tagja, Kiss János, a XIII. kerületi párt­­bizottság első titkára, Oláh György, a Szolnok megyei Ta­nács Végrehajtó Bizottságának el­nöke, Olt Károly, az Állami Egy­házügyi Hivatal vezetője. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Ilka Pál, a Központi Bi­zottság tagja. A bizottság tagjai: Anda János, az I. kerületi párt­­bizottság első titkára, Csikesz Jó­­zsefné, a Budapesti Pártbizottság titkára, Dapsi Károly, a Honvé­delmi Minisztérium politikai csoportfőnöke és Farkas Aladár, a XII. kerületi pártbizottság első titkára. A szavazatszedő bizottság el­nöke Török István, a Központi Bizottság tagja, a bizottság tag­jai: Borka Attila, a Központi Bi­zottság tagja, Kelemen Lajos, a X. kerületi pártbizottság első tit­kára, Martin Ferenc, a SZOT tit­kára, és Méhes Lajos, a Buda­pesti Pártbizottság osztályveze­tője. A kongresszus ezután elfogadta a kongresszus napirendjét, az előadók személyére és a kong­resszus ügyrendjére vonatkozó javaslatokat. A kongresszus napirendje a kö­vetkező: 1. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának beszámolója és a párt feladatai. Előadó: Kádár János. 2. Irányelvek a gazdasági fel­adatok megoldásához és a máso­dik ötéves népgazdasági terv el­készítéséhez. Előadó: Fock Jenő. 3. A párt szervezeti szabályza­tának módosítása. Előadó: Maro­sán György. 4. A központi revíziós bizottság beszámolója. Előadó: Fodor Gyu­la. 5. A fellebbviteli bizottság je­lentése. Előadó: Harmati Sándor. 6. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a revíziós bizottság megválasztása. A kongresszus ezután megkezd­te az első napirendi pont tárgya­lását. A­­Központi Bizottság be­számolóját Kádár János, azt MSZMP Központi Bizottságának első titkára ismertette. Dr. Münnich Ferenc elvtárs megnyitó beszéde Miután az elnökség tagjai el­foglalták helyüket, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke emelkedett szólásra. Bevezetőben üdvözölte a kong­resszusi küldötteket és vendége­ket. Üdvözölte a párt Politikai Bizottságának tagjait, a Központi Bizottság tagjait, és külön Dobi Istvánt, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét. Ezután javasolta, hogy emlé­kezzenek meg azokról az elvtár­sakról, akiket az utóbbi időben veszített el a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom. Elveszítettük Marcel Cachin elvtársat, Boleslaw Bierut elv­társat, Antonin Zapotocki elvtár­sat, Giuseppe di Vittorio, Georgi Damjanov és Frederic Joliot Cu­rie elvtársat. Elhunyt pártunk Központi Bizottságának három tagja: Fogarasi Béla, Horváth Imre és Révai József elvtárs. „Emlékezzünk meg — mondotta — szeretettel az ellenforradalom elleni harcban elesett szovjet hő­sökről, akik életüket adták szo­cialista rendünkért. Emlékezzünk a magyar hősökre és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár Józsefre, Asztalos Jánosra, Kállai Évára, Sziklai Sándorra, Biksza Miklós­ra és a többiekre, és adózzunk emléküknek egyperces kegyele­­tes felállással.” (A kongresszus részvevői egyperces néma felál­lással adóznak az elhunytak em­lékének.) Nagy tisztesség számunkra — folytatta Münnich Ferenc —, hogy a kongresszuson számos testvéri kommunista és munkás­párt küldöttsége képviselteti ma­gát. Engedjék meg, hogy mind­nyájunk nevében, a kongresszus küldöttei nevében szeretettel üd­vözöljem a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának küldöttségét, élén Nyikita Szergejevics Hrus­csov elvtárssal, az SZKP Köz­ponti Bizottságának első titkárá­val, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökével. (Hosszantartó, lelkes, nagy taps.) Münnich Ferenc elvtárs ez­után melegen üdvözölte a kom­munista és munkáspártok megje­lent küldöttségeinek vezetőit és tagjait, majd hangsúlyozta: — Mögöttünk három esztendő N. Sz. Hruscsov elvtárs vezetésével Budapestre érkezett a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttsége Vasárnap, a koradélutáni órák­ban a Magyar Szocialista Mun­káspárt VII. kongresszusára Bu­dapestre érkezett a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldött­sége. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov elvtárs, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. A küldöttség tag­jai: A. P. Kirilenko, az SZKP Központi Bizottsága Elnökségé­nek póttagja, a szverdlovszki te­rületi pártbizottság első titkára, P. N. Gyemicsev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a moszkvai területi pártbizottság első titkára, I. P. Kazanyec, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a sztálinoi területi pártbi­zottság első titkára, J. Sz. Nau­mova, Moszkva város­ leningrádi kerülete pártbizottságának titká­ra, és Ty. F. Szikov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió magyarországi rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követe, aki Budapesten csatlako­zott a küldöttséghez. A szovjet pártküldöttség foga­dására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, dr. Münnich Ferenc elvtárs, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Marosán György elvtár­sak, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, Gáspár Sándor elvtárs, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, dr. Sik Endre elvtárs külügyminiszter, valamint az MSZMP Központi Bizottságának több tagja. Mai számunkból: Kádár János elvtárs előadói beszéde (2-6. old.)

Next