Középdunántúli Napló, 1959. december (Veszprém, 15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

Kádár János elvtárs előadói beszéde Kádár János elvtárs bevezető­ben megemlékezett arról, hogy a párt valamennyi szervezetében megtartották a kongresszusi ve­zetőségválasztó taggyűléseket, megtartották a pártértekezlete­ket. A párttagság egységesen ki­fejezésre juttatta: helyesli a há­rom éve folytatott politikát és azt kívánja, hogy ezt a politikát folytassuk következetesen a jövő­ben is. Egyértelműen helyesli a kongresszusi irányelveket is.­­ • Elmondható hogy a Központi Bi­zottság és a párttagság összefor­rott, az egység pártunkban erős, megbonthatatlan. Hazánkban ma erősek a párt és a tömegek kap­csolatai, a párt és a nép a szocia­lizmus zászlaja alatt tömörült egységes, hatalmas erő.­­ A Központi Bizottság azok­nak tulajdonítja az elért nagy eredményt, akiknek támogatását a három év alatt élvezte. Köszönetet mondunk pártunk egész tagságának a bizalo­mért, amellyel követtek és a támogatásért, amelyben része­sítettek bennünket. Köszönetet mondunk pártonkívüli bará­tainknak, akik az Elnöki Ta­nácsban, a kormányban, az országgyűlésben, a tanácsok­ban, a Hazafias Népfrontban, a szakszervezetekben, vala­mennyi tömegszervezetben és tömegmozgalomban együtt dolgoztak velünk és támogat­tak bennünket. Hálás köszönetet mondunk mun­kásosztályunknak, dolgozó né­pünknek azért a hónapról-hónap­­ra mélyülő bizalomért és fokozó­dó támogatásért, amelyben az el­múlt három év alatt részesítették a Központi Bizottságot, egész pártunkat ne annak, hogy a két állam között normális jószomszédi viszony álljon fenn. Mi erre törekszünk, mert meg­győződésünk szerint ez Jugoszlá­via és Magyarország népeinek közös érdeke. A jószomszédi vi­szony kedvező alakulásában sze­repet játszik az, hogy a jugoszláv kormány néhány fontos nemzet­közi kérdésben pozitív fellépésé­vel segíti a békéért folyó harcot, az viszont nehezíti a viszony ala­kulását, hogy támadják barátain­kat — mint a legutóbbi időszak­ban — a Kínai Népköztársaságot és az Albán Népköztársaságot. — Másik szomszédunkkal, Ausztriával ez idő szerint nem kielégítő a viszonyunk, s ezt saj­nálatosnak tartjuk. Szerintünk nincs elvi akadálya annak, hogy a két szomszéd állam között — az eltérő belső társadalmi rend­szer ellenére — jó kapcsolatok alakuljanak ki. Nehezíti azonban az előrehaladást, hogy az osztrák kormány a két állam viszonyát illetően a Magyar Népköztársa­sággal szemben ellenséges nyu­gati körök mesterkedéseitől en­gedi befolyásoltatni politikáját. Az osztrák kormány még mindig tűri, hogy Ausztria területén a Magyar Népköztársaság ellen ak­namunkát folytató kémügynöksé­­gek és magyar fasiszta szerveze­tek tevékenykedjenek és garáz­dálkodjanak. Ez is számottevően zavarja viszonyunkat. Mi a kölcsönös előnyökkel járó tényleges jóviszony ki­alakítására törekszünk, mert "meggyőződésünk, hogy ez a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság népeinek közös érdeke. " Semmiféle tényleges érdek­ellentét nincs a Magyar Népköz­­társaság és az európai semleges államok, nevezetesen Ausztria, Svédország, Svájc között. Ellen­ben közös érdek a béke fenntar­tása, a békés egymás mellett élés, az országok közötti kapcsolatok bővülése. Ezért arra törekszünk, hogy viszonyunkat javítsuk ve­lük. Véleményünk szerint a sem­leges országok bizonyos pozitív szerepet ma is betöltenek, és a jövőben még inkább betölthet­­nek az országok és népek békés egymás mellett élésének előmoz­dításában. — Elvtársak! Korunk legfontosabb esemé­nyei között tartja számon az emberiség, hogy az utóbbi 10—15 esztendő alatt a népek egész sora — közöttük India, Indonézia, Irak, az Egyesült Arab Köztársaság — rázta le magáról az imperialisták igá­ját és lépett az önálló nem­ ,­zeti fejlődés útjára. Velük jó a viszonyunk, s arra tö­rekszünk, hogy tovább javuljon. Egy fronton vagyunk velük az imperializmussal szemben: szé­lesíteni akarjuk velük gazdasági és kulturális kapcsolatainkat. Bi­zonyos mértékig a Magyar Nép­köztársaság is hozzájárulhat a gyarmati sorból felszabadult or­szágok önálló iparának fejleszté­séhez. Teljesen szolidárisak va­gyunk a felszabadulásukért most­­ küzdő gyarmati népekkel. Meg­­­­győződésünk, hogy az imperializ­mus nem tudja többé megállítani a felszabadulásért és független­ségért vívott harc folyamatát, s győzedelmeskedik a gyarmati né­pek igazságos harca. I. A nemzetközi helyzet és a Magyar Népköztársaság kispolitikája Kádár János elvtárs ezután külpolitikánkról és a nemzetközi helyzetről beszélt. — A magyar nép 1945 tavaszán visszanyerte nemzeti függetlensé­gét, az állami szuverenitást. Az­óta kivívta saját hatalmát és a szocialista építésben is nagy utat tett meg. Külpolitikánk célja né­pünk e nagy vívmányainak meg­őrzése és a szocializmus békés építésének biztosítása. Külpoliti­kánk alapelvei: magyar—szovjet barátság, hűség a szocialista tá­borhoz, imperialista-ellenesség, békés egymás mellett élés min­den országgal és néppel, tekintet nélkül a társadalmi rendszer kü­lönbözőségére. A magyar nép büszke arra, hogy a Szovjetuniót — a hét­éves terv, a kommunizmus építésének országát, az embe­ri haladás és a világbéke e leghatalmasabb erejét — ba­rátjának nevezheti. A Szovjetunió célul tűzte ki, hogy az egy főre eső termelésben és fogyasztásban 1970-ig utoléri és túlhaladja a legfejlettebb kapita­lista országot, az Amerikai Egye­sült Államokat. Nincs ma a vilá­gon komoly politikai tényező, amely kételkedne e cél realitásá­ban. Mi, magyar dolgozók szív­ből kívánják a szovjet emberek­nek: arassanak teljes győzelmet e békés versengésben. A békés ver­senyben a Szovjetunió döntő fö­lényének záloga, a kapitalizmus­nál magasabbrendű szocialista társadalma, amely megteremtet- t te a határtalan fejlődés lehetősé­geit, áruk több­ mint 58 százaléka gép­ipari és finommechanikai termék volt. A magyar népgazdaság je­lentős behozatalra szorul fontos nyersanyagokból, nevezetesen vasércből, olajból, fából. A szov­jet szállítások a magyar népgaz­daság ilyen irányú szükségletei­nek legnagyobb részét fedezik, íme, így kereskedik egy szocia­lista nagyhatalom, a Szovjetunió, egy kisebb szocialista országgal, a Magyar Népköztársasággal — állapította meg Kádár János elv­társ, majd így folytatta: — Nincs és soha nem is volt a világon olyan kapitalista nagy­hatalom, amelyik kereskedelmi forgalmát úgy fejlesztette volna­­ egy kis országgal, hogy annak , kedvező módon, túlnyomóan – nyersanyagot szállítana és tőle­­ nagyobbrészt kész ipari termé­ket vásároljon. De ez ellenkezne is a kapitalizmus lényegével: a kapitalizmus saját népének ki­zsákmányolásán kívül más népe­ket is kizsákmányol. Az előbbit a „kezdeményezés és vállalkozás szabadságának”, az utóbbit a ..ke­­­­reskedelem szabadságának”, az „ egészet pedig a „szabad világnak”­­ nevezi. I — A magyar—szovjet barátság ma erős. Ez a barátság a magyar nép erőforrása, nagy támasza és­­ boldogulásának záloga. A magyar—szovjet barábk­'it szüntelenül erősíteni örök és megbonthatatlan barátság­ként megtartani — ez rág­tunk és im­már'-nak legfőbb­­ külpolitikai feladata. A szovjet magyar barátság a nwwar­on erfiforrtsa, támasza, hon­fogadásának záloga — Büszkeségünk, a magyar— szovjet barátság nem újkeletű. Ez a barátság már akkor szüle­tett, amikor 1917-ben a cári Oroszországba hadifogolyként ke­rült magyar munkások, parasz­tok és értelmiségiek széles töme­gei megértették Lenin szavát és a szocialista forradalom lényegét. Tízezrével léptek a Vörös Hadse­regbe és a vörös partizán-alaku­latok kötelékeibe, becsülettel har­coltak szovjet testvéreik oldalán­­ a fehérgárdisták és intervenció-­­­sok ellen, a kommunizmus győ­zelméért. Tovább erősödött ez a barátság a Magyar Tanácsköztár­saság kikiáltása és fennállása ide­jén.­­ A Szovjetunió kiverte Ma­gyarország területéről a náci-fa­siszta hadakat és fiai élete árán felszabadította a magyar népet a hódítók igája alól. Ezért nevezi népünk a Szovjetuniót felszabadí­tójának és ünnepli legnagyobb nemzeti ünnepként április 4-ét, azt a napot, amelyen a szovjet hadsereg az utolsó hitlerista meg­szállót is kiverte az ország terü­letéről. Amíg öntudatos és becsületes ember él ezen a földön, hálásan emlékezik meg arról a segítség­ről, amelyet a Szovjetunió — a forradalmi munkás-paraszt kor­mány kérésére — 1956-ban nyúj­tott az ellenforradalom és az im­perialisták által fenyegetett ma­gyar népnek. E segítséggel aka­dályozhattuk meg, hogy a ma­gyar nép nyakára ismét vissza­hozzák a kapitalizmust, a fasiz­must, és azt, hogy hazánkat az imperialisták katonai felvonulási területté tegyék, hadszíntérré változtassák. A Szovjetunió tehát az utolsó 15 év alatt két ízben is fia­ vére hullatásával adta bizony­­ságát a magyar nép iránti mély barátságának, interna­cionalizmusának, de segített a magyar népnek ezerféle mó­don a háborús károk helyre­­állításában és a szocializmus építésében is. A magyar és a szovjet nép ellen­ségei még néhány évvel ezelőtt is azzal rágalmazták a Szovjetuniót, hogy „kizsákmányolja” országun­kat. E rágalom ostobasága any­­nyira nyilvánvaló, hogy ma már az ellenség is elismeri: a szovjet —magyar gazdasági kapcsolatok­ban a magyar fél élvezi a na­gyobb előnyt. Kádár János elvtárs aláhúzta, hogy a Szovjetunió Magyaror­szággal és a többi szocialista or­szággal kifejlődött gazdasági kap­csolataiban nem a kereskedelmi haszon elvéből indul ki, hanem — mint az idősebb és erősebb szocialista ország — önzetlenül és áldozatkészen testvéri segítsé­get nyújt. A Szovjetunióból a ta­valyi kereskedelmi forgalomban Magyarországra hozott áruk több mint 82 százaléka nyersanyag és félkésztermék, ugyanakkor a Szovjetuniónak szállított magyar 2 KÖZÉPDUNÁNTÚLI NAPLÓ 9 szos'a­sts tábor a haladás is a fcéle ?S sze­ r. a­­ — Elvtársak! Szoros egységben haladunk, jó barátságban élünk a szocialista tábor valamennyi országával, a Szovjetunióval, a Kínai Népköztársasággal, az Al­bán Népköztársasággal, a Bolgár Népköztársasággal, a Csehszlovák Köztársasággal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal, a Lengyel Népköztársasággal, a Mongol Népköztársasággal, a Né­met Demokratikus Köztársaság­gal, a Román Népköztársasággal, a Vietnami Demokratikus Köz­társasággal. — örülünk, hogy a szocialista tábor valamennyi országa nagy lendülettel halad előre a szocia­lizmus útján, új és új, nagyszerű eredményeket ér el.­­ A szocialista tábor egységé­nek szilárd és megbonthatatlan alapja a közös társadalmi-politi­kai rendszer, a szocializmus épí­tésének közös útja, a közös világ­nézet, a béke megőrzésére irá­nyuló együttes erőfeszítés. Együtt­működésünket a táboron belül nemcsak az egyenjogúság, a terü­leti integritás, az állami függet­lenség és szuverenitás tisztelet­ben tartása, a belügyekbe való be nem avatkozás szabályozza , hanem ezeken túlmenően a köl­csönös segítségnyújtás elve. Szé­pen fejezte ki Hruscsov elvtárs, amikor Berlinben azt mondotta: táborunkban az ..egy mindenkiért — mindenki egyért” elve uralko­dik.­­ — A szocialista tábor, amely­nek magva és vezető ereje a Szov­jetunió, napjainkban a haladás és a béke fő ereje a világon. A Ma­­­­gyar Népköztársaság a szocialista tábor egyenjogú és megbecsült­­ tagja. Népünk életbevágó érde­­­­keinek hű szolgálata megköve­teli: külpolitikánk egyik fő felada-­t­­a a jövőben is az legyen, hogy tovább erősítsük a szo­cialista tábor erejét, egységét és határozottan visszaverjünk minden kísérletet, amely ez ellen irányul. — Népünk óhajának felel meg,­­ hogy valamennyi szomszédos or­­­­szággal és néppel a jóviszony ki­­­­építésére törekszünk. A Szovjet­­­­unióhoz fűződő jó, baráti kapcso­­l­­atainkról már részletesen beszél­­t­tem. Közvetlen szomszédunk a testvéri Csehszlovák Köztársa­­­­ság és a Román Népköztársaság.­­ örvendünk a szocializmus építé- i sében elért nagyszerű sikereik- I nek, s annak, hogy e két népi ál­lammal állandóan fejlődik barát­ságunk a legbensőbb egyetértés és a proletár internacionalizmus szilárd alapjain. Kapcsolataink szomszéd­okkal is a nemzeti függetlenség útjára lépett országokkal — Szomszédunk továbbá Ju- é­rint a diplomáciai, állami, gaz­­goszlávia. Jugoszláviával az ál-­j­dasági, s néhány társadalmi kal­­lamközi kapcsolatok 1953 augusz- i csolat — mint például a sport — tusa óta fokozatosan normalizál­t területén normálisnak nevezhető, lódtak. A viszony 1956—58-ig ! Véleményünk szerint — az is­­erősen romlott, majd a lassú ja­­j mert ideológiai ellentétek el­­válás eredményeként ez idő sze­­l­lenére — megvan a lehetősé­ Viszon­ynk a NATO tagállamaihoz — Népköztársaságunk viszonya­­ a NATO vezető országaihoz, il­­­letve kormányaihoz nem kielégí- j­­­tő. Közülük is leginkább az Ame- ' | rikai Egyesült Államok kormá-­­ nyával vannak komoly ellenté­teink. — Az amerikai szenátus évi 125­­ millió dolláros alapjából jelentős­­ összegeket folyósítanak a Magyar­­ Népköztársaság elleni aknamun­­­­kára. Mintegy 5000 magyar disz­­­­szidenst felvettek az USA hadse­­­­regébe. Fenntartják az úgyneve­zett „Szabad Európa” rádióállo­­­mást, amely uszító hadjáratot­­ folytat a Magyar Népköztársaság ellen. Azt a példátlan gyakorla­­­­tot folytatják, hogy miközben­­ diplomáciai kapcsolat áll fenn­­ országaink között, az amerikai kormány hivatalos küldöttei tá­­­­madják a Magyar Népköztársa­­s­­ág hivatalos küldötteinek man­ i dátumait az Egyesült Nemzetek­­ Szervezetében és más nemzetközi szervezetekben.­­ Mindezek ellenére őszintén óhajtjuk a normális viszony kialakítását az Amerikai Egyesült Államok és a Ma­gyar Népköztársaság­­ között, mert ez megfelel a két ország népe érdekeinek. Mi tiszteljük a tehetséges és ma­gas civilizációt kifejlesztett ame­rikai népet. Üdvözöljük azoknak az amerikai közéleti tényezőknek lépéseit, akik az utóbbi időben valamelyest hozzájárultak a vi­tás kérdések tárgyalások útján való rendezéséhez, a nemzetközi helyzet bizonyos enyhítéséhez. A két ország közötti viszony normalizálása megkívánja, hogy az USA felelős körei vizsgálják felül és korrigálják a hamis presztízs-okokból mindmáig fenntartott, idejét múlt, barátságtalan ,és célra nem vezető politikájukat a Magyar Népköztársasággal szemben.­­ Lényegében arra van szük­ség, hogy az Egyesült Államok kormánya tartsa tiszteletben az egyenjogúság elvét és mondjon le hiábavaló kísérleteiről, ame­lyekkel be akar avatkozni a Ma­gyar Népköztársaság belügyeibe. Véleményünk szerint ezen az ala­pon nem nehéz a magyar—ame­rikai viszony normalizálásának útját és módozatait megtalálni. Kormányunk ennek érdekében kész minden célszerűnek látszó lépés megtételére. — Elítéljük a Német Szövetségi Köztársaság kormányának külpo­litikáját Adenauer kancellár szinteg a békéről beszél, ugyan­akkor — mint az egész világon — itt Magyarországon is mindenki tudja, hogy a békéről hangozta­tott szólamok mögött Nyugat-Né­­metországban erőltetett fegyver­kezés folyik, és mindenáron a hi­degháború fenntartására törek­szenek. Közismert a Német Szö­vetségi Köztársaság kormányá­nak ellenséges magatartása a Né­met Demokratikus Köztársaság­gal szemben. — A magyar nép a nyugatné­met agresszív szellemmel szem­ben, teljes mértékben szolidáris a Német Demokratikus Köztársaság békepolitikájával. A Magyar Népköztársaság és az első német munkás paraszt állam, a Német Demokrati­kus ■ Köztársaság törekvései teljes mértékben azonosak. Üdvözöljük a szocializmus építé­sében elért nagy sikereiket, örü­lünk, amikor látjuk, hogy gyor­san haladnak előre, s az egy főre eső termelésben és fogyasztásban rövidesen elérik és túlszárnyalják a Német Szövetségi Köztársasá­got. Kívánjuk, a Német Demokra­tikus Köztársaság dolgozói érje­nek el új sikereket a szocializmus építésében, államuk erősítésében, a béke megőrzésére és a két né­met állam közeledésére irányuló politikájukban.­­ Három évvel ezelőtt, az át­meneti súlyos nehézségek idején népköztársaságunk nemzetközi helyzete is bonyolulttá, nehézzé vált. Rágalmazó hadjáratot indí­tottak ellenünk az Egyesült Nem­zetek Szervezetében és más nem­zetközi szervezetben. Az ENSZ ellenünk hozott határozataival a reakciós amerikai körök ki akar­ták erőszakolni, hogy beavatkoz­zanak belügyeinkbe. Mi az ENSZ alapokmányával is ellentétben álló, törvénytelen határozatokat nem ismertük el, és nem fogjuk (Folytatás a 3-as oldalon)

Next