Napló, 1968. december (Veszprém, 24. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-15 / 294. szám

JOBBÁGY KÁROLY: Egy sejtnyi erdő Napsugár ömlik végig testem­en, érintésétől bőröm feltüzel, ahogyan fekszem, majdnem meztelen s a szél szaladgál mellemen le- fel Hiába minden, mímelt nyugalom, megjátszott béke mely most szenderít. Háborúktól zúg fenn a nyárfalomb, mely könnyen végleg a földre terít. Aggódó szemmel nézek szerte­ szét, jön-e egy békés, egy másik csapat, megmenteni a költő szellemét, a fényt, a dalt s az enyhe árnyakat, — amely erősebb, mint a robbanás s a földieknél nagyobb hatalom, zászlója Nap — egy régi robbanás — ott tündöklik fán, bokron és falon. Az égre néztem. Kéken ragyogott... Ám... messziről egy óriás sereg, , hófehér felhők szaka lovagolt... — Én értem mind, hogy megsegítsenek! — fölöttünk vígan lobogott a fény, nem láttam véget, számuk annyi volt. — Számat befogtam, féltem, hogy szegény testem elárul mindent, felsikolt. — És megindult az első támadás. A levegőben milliárd, kicsi ejtőernyő — hogy is lehetne más! — kezdett lebegni, földre szállani. Ez az új harcmód. Nincs ellenszer. Ejtőernyősök. Néztem, földre ront divíziójuk, jöttek egyre le... és akkor láttam búsan — én, bolond — hogy csak a nyárfa pelyhes, kis magot rejtő, lehelet­súly termése száll. Betölti lenn a puszta, elhagyott földet hol fajtám háborút csinál. És nem is értem jött ez a sereg, a természetet menti,­artja fenn ... A pelyhecskék, mint sok, kicsiny gyerek fejem körül futkosnak szüntelen. És kergetőztek félig húnyt szemem előtt, majd lassan mindegyik megállt. Egy sejtnyi erdő! Lombjuk hirtelen — úgy láttam — melmő s kitárt karjuk már óv, páncélt borítva rám, fölém­ hajolva, mint hajdan anyám. Könyvespolc Maróti Lajos: A KOLOSTOR . EGY­ SZÁZ ÉVVEL EZ­ELŐTTI elméletet nem lehet ráhúzni a mai világra, mert ez a világ más, tehát szükség­képpen kilóg az elméletből’' — mondja Tarró Vilmos szerzetes-jelölt, új nevén Bé­­da testvér, aki 1949—1951 őszéig tanul egy nagyhagyo­mányú dunántúli kolostor­ban. Anyja óhajára, és Khi­­maszkora etikailag föloldha­­tatlan gondjai miatt lépett a rendbe, kb.­ húsz magakorú fiúval együtt, azilőtt, ami­kor az apácakolostorokat föloszlatták, a szerzetes ren­dek közül négyet, köztük a regény színterét adó nagy­­múltú tanítórendet hagyták meg. Szinte minden társadalmi réteg és jellemtípus képvise­lője fölvonul ebben a kislét­számúra redukált közösség­ben, amely — nem hitélete — csak intenzív vallási gya­korlata miatt különbözik a másnevű internátusoktól. Ez a különbözés is csak alak­, hiszen a leendő szerzetesek itt is diákok­, akik szívesen rúgják a labdát és legalább olyan becsvágyóak, mint a világi pályákra készülők. A tehetségtelen itt is úgy ellen­súlyozza kisebbségérzetét (a puszta mivoltával is minősé­get kifejező) osztály- vagy szobatársa ellen, hogy leskel utána, és irigységét agresszív barátkozási „lelkizési” kísér­letek mögé rejtve elgáncsol­ja, majd elvi alakon besúgja fölötteseinek, a paptanárok­nak. A növendékek értelme­­sebbje absztrakt filozófiát egyeztetne a racionális köve­telményekkel, az egyház va­­■­gyónj­ogi helyzetét az evan­géliummal, a szent atyák summáit a materialista filo­zófia klasszikusaival. Olyik­­másik, a jövőbe is tekintő paptanár a gondolkodó diá­kokat pártfogoló, és érdekük­ben cselekvő rokonszenvével, önmagát is gyanúba keveri fölöttesei előtt; éppen mert magasan kvalifikáltak, nem ellenzik növendékeik igényét az önálló véleményalkotásra és az egyedi világkép kiala­kítására. Béda három eszten­dőn át küzd az intézménye­sült­­ spiclirendszer ellen „nem a kolostori klerikusok miatt, hanem mert ez a kis közösség a nagy egész mo­dellnek is tekinthető...” A BELÜLRŐL ÁBRÁZOLT KOLOSTORI ÉLETFORMA éppen olyan jellemet próbá­ló, mint a kinti világé és az­zal a tapasztalattal is szolgál, hogy a 16—18 évesek nem ál­talában alkalmasak eldönte­ni, mihez van hivatásuk. , „... aki a gondolkodásban szabályokhoz köti magát, az nem jut el a megismerésig, • mert az új gondolat, jelenség mindig szabálytalan...” — mondja a főhős. Hinni pedig nem szabad — sugalmazza a regény egésze: mert aki hisz," az szánandó véglénynek lát­ja a hitetlent: máglyát, köte­let, börtönt kíván az eretnek­re. Ám egyház, nélkül nincs dogma — dogma nélkül vi­szont nincs egyház. Ezért va­lahány egyház létérdeke a kételkedők elnémítása, kire­kesztése Bédát a védekezés jogából is kirekesztik és min­den jogszabályt mellőzve sie­tősen „túladnak rajta” — magyarán: kiteszik a kolos­torból, a stupidok, középsze­rűek bámulatosan szívós haj­szájának eredményeként. Bé­da, most már ismét Tarró Vilmos, megalázottságában azzal a tudattal hagyja el eszmélkedése színhelyét, hogy nagyrabecsült lelkiaty­ja, özséb is értetlenül, ellen­ségesen vélekszik törekvései­ről, holott őt a gyónási titok és a szerzetesi regula kötele­zi a hallgatásra. A kolostor tantestülete és diákserege tarka jellemű és kedélyű szereplők éles és szí­nes kontúrú körforgása. A szerzetesek és növendékeik olykor bohózati szituációk részese; látszólag egysíkú életüket botrányok, lelki ka­taklizmák inogtatják. EXTENZÍV TELJESSÉG­­GEL VALÓSÍTOTTA MEG Maróti Lajos filozófia és gya­korlati politika kritikai igé­nyű vitáját és szintézisét né­pes szerep-skálát mozgató nagy terjedelmű regényében. Nemcsak a beszélt nyelv köz­vetlensége, de az újdonság ingerével ható, merészen spe­cifikus tematikája miatt is jelentékeny közönségsikerre számíthat. (Szépirodalmi Ki­adó, 196­8.) SÓLYMOS IDA (Fülöp Lajos rajza) Gellért Gábor: Az a vasárnap Nyolcezer példányban je­lentette meg a Magvető Könyvkiadó Gellért Gábor legújabb kötetét. A könyv, az Az a vasárnap, azoknak az ismeretterjesztő írások­nak a gyűjteménye, amelye­ket a MAGYARORSZÁG hétről hétre folytatásokban közölt. Mint a népszerű po­litikai és társadalmi hetilap olvasótáborának egyik tagja szavakba nehezen foglalható izgalommal fogadtam az egyes fejezeteket: szakmabeli — az egyik klasszikus újság­írói műfaj mintadarabjait. Arról, hogy a szovjet dip­lomácia a két világháború kö­­zött milyen lehetett csakúgy mint másoknak, nekem is voltak ismereteim. A feltárt tényekkel, dokumentumokkal ezeknek a hézagosságát oszlatta el és szüntette meg a harminckilenc fejezetből egybeállt kötet. Gellért Gábor írói-újság­írói erényei közül a legérté­kesebbnek és legjellemzőbb­nek a tömörséget tartom; azt a képességet, ahogyan a jelzőkkel takarékoskodva ál­lítja elénk a legellenszenve-' sebb alakokat'is:" De többet a kelleténél az igazi hősökre sem aggat: portréit a rájuk legárulkodóbb vonásokkal rajzolja föl. Ez vonatkozik az emberi mivoltukból telje­sen kivetkőzött erkölcsi és szellemi toprongyokra is Ezeket sem karikatúraként mutatja be, vagy teszi gyűlö­letessé, hanem egy-két szó­val semmisíti meg. A fejezetek légköre, amely­ben 1917-től 1945-ig a törté­nelem csaknem valamennyi számottevő alakjának arcéle felvillan, a legizgalmasabb regények hatásával teszi ki­váncsivá és készteti állásfog­lalásra az olvasót A küzde­lem, amit a szovjet diplomáci­­ia másokéval, elsősorban a náci diplomáciával vív, a legjobb regénynél is ol­vasmányosabb lehet azok számára, akik méltányolni tudják hogy valaki a riport interjú, publicisztika eszkö­zeivel ki tudja teregetni elé­jük a világpolitika szennye­sét Gellért megtéveszthetetten, elfogulatlan ügyészként tes­sékeli be lelkiismeretünk tár­gyalótermébe a bűnösöket. Vádbeszédében nem a han­gulatkeltések, inkább a té­nyek dominálnak, noha ah­hoz is ért, hogy gúnnyal-hu­­morral egy-egy levitézlett go­nosztevőt csúffá tegyen, ki­forgasson és kiszolgáltasson. Legyünk bíráik. Gondolom, úgy helyes, ha az eddig elmondottak iga­zolására legalább néhány példát kiemelek az Az a va­sárnap című Gellért-kötet­­r­ől. Példaként :A poéta pla­kátja”, az „Az a vasárnap” és a „Nevem Friedrich Pau­lus” című fejezetekből idé­zek, noha akár találomra a többiekből is idézhetnék. Az ellenséges frakció em­berei le akarják tartóztatni „mindenekelőtt” Lenint. Er­ről és a történtekről Jeliza­­veta Drabkina, Szverdlov tit­kárnője beszél. A válságos órákban — a titkárnő visz­­szaemlékezései szerint — Frunze a kerületi térképet kérte. Nem volt a térkép se­hol, de még papiros sem volt, amikor „egy Andrjusa Dubrovin nevű poéta” át­nyújtott egy nála lévő cir­kuszplakátot. Azon született meg a bolsevikok haditerve. Ugyanebből a vallomásból egy Gellért által plasztiku­san visszaadott rész: „A be­járat előtti lépcsősoron ki er­re, ki arra dőlt a harcosok közül. A parancsnokuk is ott szundikált közöttük. Úgy hív­ták, hogy Kun Béla ...Én akkor nagyon meglepődtem. Mert tudja, a „bela” a mi fülünkben női névnek hang­zik Most pedig ott szunyó­kált előttem, szorosan átölel­te fegyverét. Nagyon is fér­fiasan”. A képmutató német követ (Schulenburg) és Molotov be­széd­párbaját közvetíti az „Az a vasárnap” című feje­zet. A német követ kibúvó­kat keres a küszöbön álló náci támadásról. Gellért zá­rójelben emlékeztet: „Schu­lenburg utolsó diplomáciai aktusa a június 22-i had­üzenet közlése Molotova. Ezután már csak bizonyos konspiratív körülmények között merül fel a neve mint a Hitler bukása utáni kül­ügyminiszter. Az 1944. júliu­si Hitler-ellenes merénylet után letartóztatták és no­vember 10-én kivégezték.” Egy valaki létezett — írja Gellért — „akinek Hitler egykori vezérkarából egyedül volt bátorsága szembenézni, és leszámolni a múltjával”. Paulus tábornokról van szó, aki a szovjet hatóságok gon­dos segítségével koronatanú­ként léphetett be abba a nürnbergi terembe, ahol a háborús főbűnösök ,,lélegzet­visszafojtott csendben” fo­gadták. A kitüntetések nél­kül belépő ,szürke egyenru­hás a híres „Esküszöm a mindenható istenre” kezde­tű vallomásával leforrázta egykori bűntársait akik megsemmisülve hallgatták: .Nevem Friedrich Paulus . .** A történelemnek ilyen és ehhez hasonló epizódjait tár­ja elénk legújabb könyvében avatott tollal a szerző. Cserhát József Nyerges András: 4 sziámi­ ikrek , mulkai és Kerekes együtt végezték az egyetemet és IWB -szerre kerültek a vállalathoz. Mérnök létükre mindketten technikusi beosztásban dolgoztak, ugyanazon az osztályon; naphosszat egyforma rajzok, gé­piesen ismétlődő, fantáziátlan dokumentációk kerültek elé­­bük. Együtt mégis könnyebb volt elviselni a kezdeti nagy c­salódást. — Eleinte csak erről ismerték őket a kollégák. „Ezek azok” — mondták — „akik még­­'da is együtt járnak..." Hallottak a rosszindulatú élcelődésről, de nem törődtek vele. Egyszerre érkeztek reggel, együtt mentek ebédelni, megbeszélték minden feladatukat, s ha valaki azt hitte vol­na, hogy délutánra már igazán elegük van egymásból, té­vedett: napról-napra kollégáik füle hallatára­ beszélték meg a közös esti programot. Mulkai és Kerekes együtt jelentkeztek a vállalati sport­szakosztályba, a KISZ-taggyűlésen egymást követően szó­laltak fel és panaszkodtak arról, hogy mennyire kihasználat­lanul töltik az idegüket... A vállalat egyik rendezvényén kiderült, hogy a két fiatalembernek közös ének- és gitár­száma van, önmaguk ..sziámi”-ságát figurázták ki, össze­tanult, jópofa humorral, kellemes énekha­ngal így aztán — ha nem is mérnöki teljesítményükkel — végre felhívták ma­gukra a figyelmet. A csinos strófák megragadtak az igaz­gató, Jön a Kálmán fejében. — Ki kéne próbálnunk a fiatalokat... — mondta a kö­vetkező osztályvezetői értekezleten. — Nem szabad megvár­nunk, amíg letörnek és kedvüket vesztik. — Nagyon igazad van! — kiáltott fel elégedetten Cso­­botka. — Én is gondoltam már erre! Jóim elégedetten távozott az értekezletről; úgy érezte, gondviselő atyja a vállalat mor,,iP- dolgozójának. Leg­közelebb, a minisztériumban, elő is hozakodott a maga pél­dájával. — Mi törődünk az egyetemről hozzánk került tehetséges fiatalok problémájával! — mondta nyomatékosan, s ezzel le is zárta manóban az ügyet. Csobotka viszont csak annyit mondott Petkónak, a csoportvezetőnek, amikor négyszemközt beszámolt neki tas igazgatónál lezajlott értekezletről: — Nézz a körmére ennek a két „sziámi”-italt! Nagy a szájuk, de nem tudom, mi telik ki belőlük... Mulkai és Kerekes változatlanul rajzoltak és dokumen­tációt ellenőriztek, de ha összeakadtak a folyosón Jóna Kálmánnal, az igazgató megtorpant egy pillanatra, rájuk mosolygott és barátságosan megkérdezte: — Na, most már minden rendben van? — Hát... — Jó van, csak nem elkeseredni, ha valami nem adhuram-isten hullik az életekbe! Gyertek hozzám bát­ran ... Majdnem egy éve volt már a két fiatalember a vállalat­nál s még mindig nem szőttek külön­ barátságokat, nem tá­togattak el egymagukban a kollégákhoz... A meghívást minden esetben kettejüknek szólóan értelmezték. Ha nagyritkán összea­kadtak szerencsésebb sorsú, haj­dani egyetemi kollégáikkal, nem árulják el, mennyire keser­vesen érzik maoukat a párt-’’atnál­­őt. — Hála istennek, békén hagynak minket! — mondta Mulkai. — Dolgozunk! — súgta bizalmas-titokzatosan Kerekes és sokat sejtően kacsintott. — Aztán egyszer majd előállunk vele... — Majd mi ketten... — Együtt! Dupla erő, dupla ész! — Kiegészítjük egymást, amit ő nem tud, tudom én, és fordítva! Néhány hónap múlva be is nyújtották első közös újí­tásukat. A főmérnök látta, hogy az elgondolás ötletes, de a megoldási javaslat a gyakorlati tapasztalatok hiányáról ta­núskodott. Amikor közölte velük, azok ketten egyszerre só­hajtottak: — Éppen ez az. Bárcsak dolgozhatnánk... .— Bízzák rám, majd és szólok. ■­­em is voltak elkeseredve, ahogy kijöttek tőle. Petkó Jut megkérdezte: — Na mi a helyzet? Elfogadták? — Azt nem, de megígérte, hogy kapunk tisztességes munkát! — Megígérte? Hát akkor csak várjatok... Kerekest — maga sem tudta, miért éppen most — el­futotta a méreg. — Mi baja velünk, mondja meg? Mért gúnyolódik! IMMICS JÓZSEF: Szavak hite Még Nap az arcom, Holdja van­­nagyszemű lányom és fiam. Ha­ az üresség elborít, kiásnak apró ujjaik. Tudom, nincs senki, senki rég, ki felém hajtaná fülét, ki néhány estén legalább visszhangként mondana tovább, de legalább értük, nekik, mondani kell még valamit. Holnapra megnőnek, tudom más tükröződik arcukon, tanár, barát, vagy szerető, kifoszt, kegyetlen az idő. Magányos ember csak dadog. Akkor már megnémulhatok.

Next