Világ, 1945. augusztus (65-89. szám)

1945-08-10 / 73. szám

Drasztikus rendszabályok várhatók a tőzsdei hisztéria letörésére Kapot óta­­aggasztó jelensége­­ket figyelhetünk meg a gazda­sági életben. Ugyanakkor, ami­kor az újjáépítés, a termelőesz­­közök jobb kihasználása és a munkatelj­esítimény fokozása terén bíztató eredmények vannak, a tőzsdeépület udvarán lebonyolódó magánforgalomban őrjöngő va­lutaüzlet folyik. Napok alatt az összes idegen pénznemek árfolyamát a duplá­jára verték fel. És a fekete áru­üzletet irányító még feketébb ke­zek perceken belüli 100 pengőkkel emelik az élelmiszerárakat, a talpből 4000 pengőre ugrik, a szövet titkos páncélszekrényekben húzódik meg, a fuvaros 5000 pen­gőt kér a napi fuvarért, mivel a ■kukorica árát is a dollár árfolya­ma szerint szabják meg. A Világ a tőzsdei forgalom ala­kulásáról szóló napi tudósításai­­ban óva intett® a spekulációt a túlzásoktól, rámutatva arra, hogy sem a pengő vásárlóerejének csök­kenése, sem pedig az infláció kez­deti tünetei nem indokolhatják a legutóbbi napokban bekövetkezett fantasztikus valutaárfolyamokat. A mai tőzsdei magánforgalom megnyitása előtt Káldor Sándor tőzsdetanácsos, a tőzsde vezetősé­gének megbízásából a tőzsde­terembe hivatta a tőzsdei for­galom résztvevőit és nyomaté­kosan mutatott rá azokra a visz­­szásságokra és súlyos kilengé­sekre, amelyek ehhez a tűrhe­tetlen helyzethez vezettek. Megemlítette, hogy biztos tudo­mása van arról, hogy amennyi­ben a tőzsde nem találja meg a módját a visszásságok kiküszöbö­lésének és a spekulatív termé­szetű valutaforgalom észszerű ha­tárok k­özé való terelésének, úgy már a legközelebbi időben a kor­mány részéről a legdrasztiku­­sabb rendszabályok várhatók. A tőzsde bezárásával és a valuta­spekuláció résztvevőinek interná­lásával is számolni kell. Felszólította a tőzsde tagjait, hogy kölcsönpénzek kihelyezésé­től és igénybevételétől tartózkod­janak és az árfolyamok további emelkedését minden körülmények között gátolják meg, sőt,járulja­nak hozzá a maguk részéről is az árfolyamok észszerűbb alapokon való kialakulásához.­­Természetesen ez a felhívás erősen befolyásolta a tőzsde mai forgalmát, amely igen szűk kere­tek között mozgott. A valutaeladás­i megbízásokat nem sikerült lebonyolítani, mivel az árak nem haladták meg a tegnapi kurzusokat. Az új intéz­kedések valószínűvé teszik azon­ban, hogy a holnapi tőzsdére már olyan eladási megbízások érkez- ! Botrány Ady körül! Irta Fodor József Aki azt hiszi, hogy amit mon­dok, az közönséges ugratás, vagy egy meggárgyult ember f­antá­­ziálása, az vegye épeszem igazo­lásául azt, amit előreboctátok. Negyvenhétéves vagyok (bizony!), fogaim úgy, ahogy épecskék, sze­meim kékecskék, foglalkozásom író (sebaj, semmi se tart örökké!) — szóval eszemnél vagyok, mint látják. Azért bocsátom ezeket előre, mert különben bolondnak tartanának azok után, amiket mondani fogok. Ugyanis valóban hihetetlen, ami itt következik. Fogódzz meg, olvasó! Egyszerűen arról van szó, hogy a magyar de­mokratikus cenzúra Ady Endre összes verseinek kiadását, több­­hórcipi keserves huzavona után, nem engedélyem­. Nem. Úgy, ahogy mondom. Ez alatt a kis vonlatkákkal jel­zett szünet alatt magadhoz tér­hettél, ó jámbor olvasó, ha a hal­lottaktól még jámbor maradtál. Ha nem­, igyál egy pohár hideg vizet vagy bort, bánom is én. Nyelnivalót, amint látod, adok én neked. Azt hiszem, elég is volna, minden folytatás nélkül, amit elmondtam. De hallgass csak. Közel három hónappal ez­előtt Ady műveinek kiadója, egy a munkások kezén lévő nyomda­­vállalat, tehát nem holmi .üzér­kedő A cég elhatározta, hogy Ady verseit, amelyek egy évvel ezelőtt jelentek meg útdíjára és a könyvforgalomban csak rettene­tes áron kaphatók, minél sürgő­­sebbet és bármilyen erőfeszítés árán megjelenteti. A kiadó régit erre a célra tartott és más kiad­ványra nem is használható biblia-papírját akarta erre fordí­tani. Olcsó, népszerű, a munkás­­ság által megvásárolható kiad­ványt akart­ Aztán úgy képzelte, hogy ezzel missziót teljesít és hogy az új Magyarországnak, a szellemi újjáépítésnek nincs ak­tuálisabb szellemi támasza és könyve, mint Ady Endre versei. Nem akarom Önöket annak fel­sorolásával sérteni, amit úgyis tudnak, egyes urakon kívül, mint látjuk, ki nekünk Ady Endre. Nem tudom, Carlyle vagy Emer­son mondta-e, hogy ha felveti Anglia a kérdést, melyiket vá­lasztja inkább, hogy Shakespeare-t veszítse-e el vagy Indiát, akkor nyilvánvaló, hogy inkább lemond Indiáról, mint Shakespeare-ről. Nekünk nincs Indiánk. De van cenzúránk. Mindenki arról mond le, amije van. Én például gondol­kodás nélkül lemondanék az egész cenzúrabizottságról, bele­értve apait, anyait,­­ Adyért? Nem: az Ady körme feketéjéért. Az ember valóban nem tudja, álmodik-e vagy ébren van, ami­kor erre a cenzúraténykedésre rá­döbben. Dobpergésként, szöveget átszövő gyászzene gyanánt ismé­telhetem mindenen keresztül is csak ezt az érthetetlen tényt: Adyt nem találta a cenzúra arra valónak, hogy a demokratikus Magyarországon megjelenhessék. Mi van emögött? Milyen érdelet Mert nem hiszem, hogy ezek a felnőtt emberek és némileg iro­­dalmilag mégis tájékozottak (ta­lán), előráncigált érveiket komo­lyan gondolják. Először is: ilyen könyv kiadásával szemben érvek nem lehetnek. Azonkívül azok az előrángatott kifogások a kiadó belső ügyei közé tartoznak. Mert ugyan micsod­a­ érv az, hogy a könyv­­drágát volna? A többi könyv nem­ drága? A 7—800 pen­gős Ady, tehát legalább két és félszerese annak, amibe az új ki­adás kerülne! De ne vitatkoz­zunk, hiszen kifogásokat még a szellemi elnyomást nyíltan be­­valló és a köz érdeke gyanánt be­állító részemlékű kormányok is találta­k. Mi pedig nem azért fe­küdtünk a keserves esztendők és az ezerféle titkos és nyílt ellen­állások kínpadján, hogy szabad szavunk, lehelletünk, bibliás könyveink olvasásának lehetősé­gétől érthetetlen magatartása egyének zavaros és álszent indo­kolásokkal minket megfosszanak. Mert aki ezt gyakorolja, elfújjuk onnan! El, cenzorok legyünk, ha nem! Nem polemizálok, nem, a cen­zúra érveivel. Ady verseinek megjelentetése közügy. Aki ezt elgáncsolja, akármilyen indok­kal­, a nemzet érdeke, a szellemi megújulás lehetőségei, a magyar szabadság és demokrácia, ellen dolgozik. Az szeszélyes, önkényes, hamis jóhiszeműségű elgondolá­sainak áldozatául dobja oda a közös érdeket, kárt okozó szán­dékból, a szabadság elleni bur­kolt ellenérzésből vagy legjobb esetben butaságból. És még egyet! Az a cenzúra­­bizottság, amely 1945 esztendejé­ben meg meri akadályozni azt, hogy Ady Endre verseit egy ki­adó sokezer példányban és minél olcsóbban dobja a tömegek közé, az nem oda való, ahol ül, az sür­gősen távozzék a helyéről. Ha ezer érvet is hoz fel, egyről nem és soha nem. Ady Endréről és arról, hogy ki kell adni, ha bele­­döglünl is, nem vitatkozunk. 1945 augusztus 10 VTLAO nek, melyek lehetővé teszik a valutaárak lefelé való korrekció­ját Nagy áremelkedések történtek ,viszont a részvénypiacon, ahol például a Kőszén-részvény 4400, a Bauxit 3800, a Bírna 480, Cukor 600, Salgó 220 pengőre emelkedett. Nagyarányú volt az emelkedés a kötvénypiacon is. A spekuláció keresi a kölcsönpénzt, kínálat azonban a beígért vizsgálattól való félelmében nem jelentkezik. Mi történjék az üldözések alatt szabálytalanul megkeresztelt gyermekekkel ? Az árvaszék felterjesztése a belügyminiszterhez Rendkívül érdekes jelentést ter­jeszt hétfőn Budapest árvaszéki elnöke a főváros Közigazgatási Bírósága elé. Jelentésében rámu­tat arra, hogy a szégyenteljes zsidóüldözések idején a keresz­­tény egyházak igen sok olyan izraelita vallású gyermeket ke­reszteltek meg, akiknél az áttérés közigazgatási jogi előfeltételei nem voltak meg. Az egyházak ezzel súlyos bün­tetés veszélyének tették ki magu­kat, de számos kiskorú életét se­gítettek megmenteni. Ezek közül a kiskorúak közül — hangoztatja az árvaszéki elnök — sokan nem tudnak a közigazgatási jog sza­bályai szerint áttérni, mert a jogi előfeltételek egyike vagy másika hiányzik és nem is pótolható, mert időközben egyik vagy mind­két szülő, mielőtt maga is áttért volna, elhalt, vagy a deportálás­ból még nem tért vissza. Az árvaszéki elnök nézete sze­rint a szabálytalan, de a való­ságban megtörtént áttérést nem lehet semmisnek tekinteni és köz­igazgatási jogi szempontból is fi­gyelembe kell venni. A hónapok óta áttért és új vallásuk gyakor­­latában élő gyermekek nem kényszeríthetők arra, hogy régi vallásukat gyakorolják és az iskolában régi vallásukat tanul­ják. Egy rövid jogszabály kellene arra, hogy ezek a szabálytalan, de tényleg megtörtént áttérések jogilag is elismertessenek. Módosító jogszabály kellene arra is, hogy azok a gyermekek, akik­nek egyik szülője meghalt és így ők nem térhettek át, vallást vál­toztassanak akkor, ha életben lévő szülőjük áttér, mert csak így biztosítható a család vallási egysége. Kívánatos továbbá, hogy az örökbefogadó szülők is át­­vihessék örökbefogadott gyerme­küket a saját­ vallásukra, termé­szetesen a gyerek hozzáj­árulásá­val és a gyámhatóság jóváhagyá­sával. Az árvaszéki elnök végül jelen­ti, hogy ilyen értelemben az ár­vaszék felterjesztést intézett a belügyminiszterhez. Feltűnő letart­ózt­atások­at foganatosított a politikai rendőrség Két rendkívüli érdekes le­tartóztatás történt a főkapitány­ság politikai rendészeti osztályán. Letartóztatták Kolba Gyulát, a régebbi időkben közismert lapszer­kesztőt, aki a Képes Krónika fő­szerkesztője volt.­­Kolba Gyula érdeme, hogy a színházi jellegű hetilapból fasiszta propaganda cikkeket közlő sajtótermék lett. A Képes Krónika Kolba Gyula főszerkesztése mellett nagyban szolgálta a német propagandát. Letartóztatták dr. Podhradszky György műegyetemi tanárt, aki egészen mostanáig a műegyetem közgazdasági fakultásán szlovák szakelőadó volt. 1941 óta terjesz­tette a főszerkesztésében meg­jelenő »Slovensko Novyn« című hetilapban a fasiszta eszméket. Cikkeinek legnagyobb részét be­vallása szerint a kultuszminiszté­rium és a miniszterelnökség sajtó­­osztályáról vette át. Az egyetemi tanár politikai bűnügyét átadták a népügyészségnek. Pontof A magyar falvak fele elpusztult Megkezdődött a vidék újjáépítésének munkája A fővároson kívül mindjobban előtérbe tárult a vidéki városok és községek újjáépítésének pro­blémája. Ezekről­ a kérdésekről beszéltünk Kaffka Péter minisz­teri tanácsossal, aki a követke­zőket mondta: A vidék újjáépítése most indult meg. Mindenekelőtt az egyes kör­zetekbe tartozó városok és nagy­községek állapotát kell megis­mernünk, csak azután adhatunk a budapesti szervezés mintájára direktívákat. Megállapítjuk az egyes körzetek szükségletét, a rendelkezésre álló romanyagot és intézkedünk, hogy ahol kevesebb az anyag, ott mielőbb megkapják azt.­­ A vidéki újjáépítéssel ösz­­szefüggésben munkánk három részre oszlik:­­ a kirendeltségek megszervezése, a budapestihez hasonló helyreállítás elősegítése és a helyi szervezetek megalko­tása. 2. Egyes romépületek hely­reállításának megakadályozása. 3. A modern városépítési tervek előkészítése.­­ A helyreállítást természete­sen csak ott akadályozzuk meg, ahol az a városszabályozás útjá­ban áll. A vidéki kirendeltségek közül Győrből már értesültünk, hogy egy rábaparti halászfalut építenek és Pannonhalma közelé­ben is egy kisközség arra kért bennünket, hogy rendezési ter­veket készítsünk részükre. Saj­­ wmwwininruinii" i —i—n ■ ■ wn nos, falvainknak több mint fzát elpusztult. Az újjáépítés során most módunk nyílik arra, hogy a házhelyeket a legegészsége­­sebb helyekre jelöljük ki és ennek megfelelően készítsük el a terveket Kisebb he­lyeken a lakosság maga vállal­kozik az újjáépítés elvégzésére, tőlünk a szigetelőpapírokon kí­vül jóformán alig kérnek más anyagokat A vidéken egyelőre még csak magánmunkálatok folynak, terv­szerű, úgynevezett akciós építke­zés még nem indult meg. Ez többéves program és szoros ösz­­szefüggésben áll kölcsön­­akciónkkal. Ferenczi Izsó a Textilgyász élén. A Textilgyász legközelebbi közgyűlésén ügyvezető elnökké választják Fer­eczi Izsó ny. ál­lamtitkárt, a magyar iparfejlesz­tés ismert szakemberét Főtitkár Varsányi Gyula iparügyi minisz­teri p. tanácsos lesz. A vallás és állam viszonya a Szovjetunióban címen tart elő­adást Abelovszki Antónia au­gusztus 11-én, szombaton délután 6 órakor a Zeneakadémia nagy­termében Budapest közönsége számára. Díjtalan bemenet ii ÜVEG befőzéshez V. literes P 18.— 1 litere* _ 83.— 2 litere* „ 82.— 8 literes ., 48 — 8-as lámpaüveg „ 16.— vizespohár „ 9.— 20­­. mosófazok „192 — Hegedűs és Társai KIRÁLY­­UTCA­I ANKER-KÖZ SAROK. TOTISZ ELEMÉR SZŰCS mester szőrmeszalonját ismét megnyitotta Bp., Hí, Lajos­ u. 121 (858) Perzsaszőnyeget függönyt, drapériát, át­verőt VESZ Ungár, Ki­rály-u. 14. (888) írógépet számológépet legdrágáb­ban vesz MOLNÁR, Horthy Miklós-út 9. író­gépekben nagy válasz­ték. (1011) Jrínai BÚTOROK SELYMEK MŰTÁRGYAK HALÁSZSTUDIO IV., Ferenc J.-rkpt 1­26 (Irányi-u. sarok) Irhabundát▼ ennek 4 éves kislányom részére. Ajánlatokat Ro­­senstein M., Párisi­ u. 6. írógépet a legmagasabb áron vesz M­acii írógép- és Taxigépíró Vasi., Wesselényi u. 29, II. 9 (1080) Csillárt vesz, elad, javít, felü­ve­­gez. VOGEL caillárasem, VIII. Mária Terézia-tér Korabeli BIEDERMEIER SZE-'BENYEK, empire seca otair eladó. MCkaree­­kedés, Szent István-krt 26 (1123) Székesfehérvár— Siófok—Nagykanizsa Irányában vasárnap reg­gel indítunk, s­zemély­­vagy könnyű teherfuvart C Q-ig vállalunk- Talent­­kérés IV., Régipo­ta-P. G., rv. 4. Tarnáné. IratítoUewMíi Új címem: Andaássy-út I 43., az udvarban. Öyu-I fa, cigarettapapír, hű- E ▼ ely, dohányzócikkek, P ház­tartás!, pipere-, u- I latsnercikkek nagyban I legolcsóbban beszerez- I hetük. KRAUSZ JENŐI (azelőtt: Király-u. 36.) I [ipriapapir lígiaüiíPS-60 György Imrénél Deák Ferenc-utca 15. Telefon.: 830— Fióküzlet: Róraya-utca. 95. Bélyeget legdrágábban vess Budán He­rewsy, II., Lövőház­ u. 20., I . Címírógépet keresünk megvételre (fém­ címkék megvannak) Ajánlatok: A DAMJANICH-UTCA 58. Vennék sürgősen Aranyérmeket, perzaabutt­dát, 6 vagy 12 személyes ezüst evőeszközt. Leica fényképesőgépet, táskairó­­gépet. 1622-ig Petőfi Sán­­dor-utca A, cukorka-üzlet. Salgó 700 P-t fizet Yolland-szótárért Nagymenő-utc 88. (1116) Írógépet, számológépet vásárol Víntanútz a V? a ÍRÓGÉP SZAKÜZLET • **8 VI., Podmanic*ky-u. L­AVBAST K£RGS I Konapltükör 14.000 gépkocsivezető, gépkocsi- I Szövetkárpit, olaj-, pas®­­é* elektromos szerelő. I tecképek, mennyezeti bu- Bővebbet: II., Tölgyfa-u. I rák. Teréz-köru­t 3. fdsz. 5. 10. Házfelügyelő. (1123) I ViG—1 között. (1128) 590-as és 750-es B.M. W. oldalkocsi* motork­­orkerékpárért igen magas árat fizetek Balogh, Erzsébet-körút 15. (924) Eladónő I Komoly jövedelem előkelő belvárosi üzletbe I uraknak, hölgyeknek á.1- jenvétetik. Ros­e­nMein bőr- I landó munka. Haladás, diszmüves, Párisi-utca 6. • Andrássy-út 8. L 922-ig. m m jBFttP márkás áru 1%na m viszonteladóknak. LSIrM V41 Juhász Géza V13., Akácfa­ u. 54. VASKEHISXEDŐK, MOTOR SERVICS FIGYELEM! Kis és segédmotorok ja­■» _ ... v_____.... _ vitása modern szerszám-ZOm&SICOZCn gépekkel. Kóbor Kft., asztaLtázlista VI" Paul‘y Ede~u­(A HF háztartási gépek, ke­­r­­eskedelmi öntvény, hor- M^ingG 1 Súlyzat* áruk, atb., vas- Út/JjVSZlEkr­ényt ^r"k "‘‘ff.. ’jj'éAS'tékban. veszek .összerakható 942. ÜZLET­HÁZ, Dohány-u. 57 jeligére a kadóba. Hydrogen- venn&k * 3 legalább 180 cm széles revolver vagy váltófiókos suceroxyTO szövőgépet, vem-Ak-WA I­II és láncorsózót, szaligfol fehér rioitrint, keményí- vetőt, cérnázót. »8*«v6- tót vészünk. Bajcsy-Z.i- gép, jeligére Bezúrhoz, liftszky-út 7­, félemelet. Bajcsy-Zsilips*ky-dt « (K»i) ___________ (1978)

Next

/
Thumbnails
Contents