Világ, 1945. augusztus (65-89. szám)

1945-08-14 / 76. szám

ffedd HÍREK Hurokra került a nyilas uralom egyik legféktelenebb szálláscsinálója. Író és hírlapíró, aki tollát csak vérbe és mérésibe már­totta, akinek egyetlen sora más célt nem szolgált, mint a gyűlölet ébresztését, az indu­lat gerjesztését, a rablási ösz­tön keltegetését. Tehetsége nem volt. De ügyesen és eredményesen pótolta erkölcsi gátlástalan­sággal, nyomdafestéket, csak elvetemült rendszerek idején elbíró érzékbe­ sürgetéssel. Ez volt főerőssége. Mint a mazsolát, helyezte el gondos beosztással »regényei­­ben« és más­ok műveiben« a nemi élet szemérmetlenségeit, amelyek felgyújtják a serdül­­tebb és serdü­letlen ifjúság képzeletét, amelyeket a pallé­­rozatlanabb olvasó nyílt ma­­gamegfeledkezéssel vagy szé­gyenlős sarokbahúzódással habzsol — s ezzel a szennyes eszközzel szolgálta magához és mozgalmához méltó céljait. Mint a bűzös csatornalé ömlött széjjel alantas »művé­­szete« az ártatlan és védeke­zésre képtelen papiroson s szivárgott be a közönség saraiba. Hitvány salakja volt még annak a hitvány szellemi tábornak is, amely a magyar történel­e­m­ legvissza­ta­szí­t­óbb árulását vállalta. Most méltó helyen van. A nevét nem érdemes leírni. (b.) HIRDETŐINK FIGYELMÉBE. A lapok oldalszám­ának korláto­zása miatt a Világ utas szá­mából is nagytömegű hirdetés maradt ki. Igyekszünk a követ­kező lapszámainkban elhelyezni ezeket a hirdetéseket. Hirdetőink elnézését kérjük. Az igazságügyminisztériumban hétfőn délelőtt tárgyalások foly­tak az i­ga­zol­ób­i­zottságo­k mun­ká­járól. Értesülésünk szerint rövi­desen rendelet jelenik meg az igazolások egységesítéséről. Az igazoló­­járásokkal kapcsolatban más nagy horderejű változások is várhatók. A budapesi Nemzeti Bizottság ma délután érdekes napirenddel ülést tart. Hajd László az Orszá­gos Nemzeti Bizottság megalakí­tását fogja indítványozni, Farkas Ferenc a magyar-román kulturá­lis kapcsolatok ügyében szólal fel. Zentay Vilmos az internált szakmunkások díjazásának kérdé­sét teszi szóvá Supka Géza or­szágos propagandahivatal felállí­tását indítványozza. Rosta László titkári jelentésében azt a gondo­latot veti fel, hogy a politikai internáltakat igyekezzünk kicse­rélni a magyar hadifoglyokkal. ÜBiflÖRSÉft: ártalmatlanná a főkapitányság bűnügyi­ osztálya. Letartóztatták Csáka Géza 18 éves napszámost, Bata Sándor 18 éves foglalkozás né­lüli egyént és ifjú Nagy Géza 29 év­e alkalmi munkást, akik bevallották, hogy még négy tár­sukkal Rákospalotán több mint 60 betörést* követtek el. — Letar­tóztatták Gróf Nándor magán­­tisztviselőt, aki hadifoglyok hoz­zátartozóitól azon a címen, hogy pontos hollétükről információt tud szerezni, többezer pengőt ki­­csalt. — Súlyosan megkárosította az egyik pesti közkórházat Kreisz Antal­­14 éves állásnélküli tiszt­viselő, aki azzal, hogy olcsó zsírt tud szerezni a kórház részére, nagyobb összegű előleget vett fel és azzal eltűnt. Letartóztatták. Pécsvárad emlékművet állított az elesett szovjet hősök emlekez­e­­tére. Pécsváradon vasárnap dél­előtt nagy ünnepélyességgel avatták fel azt a hatalmas emlék­művet, amelyet a község a járás területén elesett 14 szovjet ka­tona sírja fölött emelt. Az ünnep­ségen hatalmas közönség ült ösz­­sze. Az emlékoszlop felavatásán a kormány képviseletében Ba­logh István államtitkár jelent meg. Házassá­gi- Fmind Vera és úr. ToMi (Stein) Aurostáv házaságot kü­zölte be. Minden külön értesítés helyett: Adit Ibolya és Kluger Endre házasságot kötöttek. (X)­­/AnncuAZA • A polgármester aztauORMI-M . úgy rendelke­zett, hogy a BSzKRt-nál a maga­sabb állásokba ne külső embere­ket hívjanak meg hanem ezeket az állásokat BSzKRt-alkalmazot­­takkal töltsék be, akik előlép­­tetés útján kerüljenek magasabb állásba.­­­ A lőszerel távolítás a budapesti utcákról gyors ütemben folyik és rövidesen megtisztítják az elhagyott lőszerektől a köz­területeket. — Az ukrán állami táncegyüttes öt napon át vendég­szerepel a Városi Színházban. Az első előadáson, amely augusztus 15-én este lesz, megjelennek a kormány és az ellenőrző bizottság tagjai is. — Bagrlasar román mi­niszter fontos államügyek miatt budapesti látogatását kénytelen volt elhalasztani. — A polgár­­mester elrendelte, hogy az augusz­tusi nagybudapesti gyermekpót­­jegy II. számú szelvényére 10 deka vajat szolgáltassanak ki. A jegyszelvényt a tejfiókokban vagy a községi fiókok egyikében kell előzetesen leadni. Az ott meg­jelölt időben a vajat kilogramon­­ként 180 pengős vételáron lehet átvenni. A szelvények augusztus végéig válthatók be. Orvosi kir. »Dr. Mstolay György egyot. tev.ir naponta, péntek kitételé­vel, s—1-ig lakistul ronda!, IX., Fe­­renc-kürút 19—21. TIT. em. T.t. Ker,snyai Imre bel­gyógy­ász ren­delését ismét megkezdte. VII., Király­in fit. II. 12. D. u. I—i.ig. Dr. Virkonyi Özyörsi két havi főorvos. V„ Kohiry-u. Ifj., új telefonszáb­*: 122—191, Hetidéi 1—2-ig. Dr. Pejte Gyula Plt-, orr-, sregreszak­­orvos rendelését újból megkezdte. V., Fürst Sándor (Hollán) u. 9. (X) A­ngol vnts ólmot és cadminitoft mennyiségben veszek KŐVÁRI MŰSZAKI VILLAMOSSÁGI VÁLLALAT, Hunyadi-tér 12. szám. Itwanillut aranypénzt, briliánet. •GR*“3ftal» ezü­*töt veszek, eladok. Jegygyűrűt,, ékszert készítek, javítások megvárhatók. Sebwars arany­műves. Dohány-utca 11.. L . BOTORT újat és használtat adok és veszek. Hotcsi, Bajcsy-Zsilinszky-út 53. Filér f­a lérül A főváros szakértői bizottsága áV.­ elfogadott petróleumgáz tű­tő-, fűző­st sütilkészitjék. Minden tűzhelybe, és kályhába beszerelhető* Bél nél­kül évi Szállítás sorrendben. Be­mutatás és rendelés ideiglenesen­­sttricker .Jenő mérnöknél. Budapest. VTI., tetrán-irt te. (11901 QfcL mérnök is fi­­n!, komoly, munkatehetősésret keres. •Amerikai trinikó« jeligére Patakhoz, Bajcsy-Zsiliuszky-út 20. 112 vK.) meglescsilll étkeit megbízhatóan érdektelen hivatásos be­csüs. Arany, brill mérés. VIII., Gyulai Pál­ utca 3. (088). SZÖVETET SX minden textil! l­armatasabb áron Wrily-n. * * 8»ül Issemz XIV., Te cpcs­i utca rB. 1. 4.. vállalná 1-2 magán" trsmiSc® ©­ á&kés­cítését Vidékiét !«. (nftS/ Füredi órásmester l­rlote moti! Pannonia­ u. 14., Katona Jószef-u. oldalon áradat, ezüstöt, órát továbbra is a legmagasabb áron vásárol Szakszerti ót aj u v11 s. LensenSls­ée Vántior -övei, bt*z»*sáru és ír/rvhtVlvftilúr.ek ári)8itn*át rérfi helyhzésfükben újból ‘ Itt'k. V., Deák Ferenc-utca 1R—18. (Adria-pilotK.) (Hz*» Nagyméretű üzlethelyisé­get átvennik­ béreinek főútvonalon, llelyre­­álllítási költsége. *áll*Vü»k. xValamos­­ság« jellifére kiadóba. (1189) S Étiiiiiatíi VÉTEL­­­ET.ADAH KOVACSY. I’aulay Ede­n., 18, 9--­1-ig. INSULINT vos-sok suliit haszn .latomra. Vámos Zoltán biAUtó, Hajós­ utca 11. kírükeoOm:! F© n­yar­i, két úrövött- ts tellö.h­u nagykereök'­­d­.em régi helyén megnyúlt. 3UCHS 8AI IN HEMHIK VI,. I’aulay Ede-utca l (h­í) A Pénzintézeti Központ JC­!kéri mindazokat, akik dr.Nyári Jenőről az infoTct egy veztető-t4raz íra­tó járat hollétéről vagry 104­4 november 14-től •/-.Irr,írott 4(meneti vapry hi­m­ino­abb la ít'nckocáil helyéről bármit tmlnak, hogy érti sú'v«;ikről a 3'Onzintézeti Központ (Umlupes­t, V., Gróf Teleki l’el­ u. 2B. ««.) tHkúrvárfál sora^Cii i A jó koz taksák. (Dr. Nyári Jenőt a Gc.ata.po 1041 Jzovember 10-én a Pestvidéki Tór­­vány»*ők fokházából ismeretlen helyre hurcolta s azóta semmi hir nincs róla.) A Pensintóceti Központ felkéri továbbá az­okat, akik ur. Nyári Jenőné sz. lírányi Andiről '••ki* laáttya, tír. Un"Ár TUndi^né sz.‘ 'k­«h Katalin társ a Régé bán a Go­­lUpo 1944 novemberében Dachautia, majd eman 1945 janu­árjában (?) Ravenshri­ckbe hurcolt) bármit tud­nak, holf T.v értesüléseiket ugyancsak a Pénzintézeti Központ ttt kiírs Affáva! közöljék. Csak szakit adja el arany ..&s ezüs tárgyait. Betner ELajos arany koszorúd­ottvfismester. IV. Prohásska O -utca 8 Magyar Randór’ség Budzkörnyéki Bevr.dörliapitén Tsáf. F­ELHÍVÁS! Maiítausi entefc ! ,v.. a nM4Sr/Hrur»::Ad­ ■r.árma*á*ai ''.r.ribHucvnhf«i rr'?lff.ilA-104 to.jvnió Bei* tér Rozsa »9S«-le£róny masAt«.rr^.:áról Adatokkal tud m ? . .nini. jeleivtkex*en az (•*/...,k| vsín .irr.i'vyvi fök^pitáu? ^Ardd ‘Jludniics i. VI! , M*i; -CA.-U. fli. «z. fd«z.). 'Akiket 1PM i ort*' hr-r 10-er­ (írorr.bat) este az óJUtH i.' várból a 6.ji* utcába kisérk­'.c. Jelentkc&iínftik a.; (‘•-/aV politvanncyj fi föküo­tAn.vffíi^on (B :›la* pest. VIr„ Hslrafh-utcA ?›$. *t. fdsz.). I íxyr.nott ›■! .*otkosízen­ akit az. And­­r­ i » s y-Ti r liC-b­ól kísértek a RudeWky­­li*ktunyába «'­s a ki órrt kör­ben a kt­­v..rft\ ;i Ferdlrdml-bidnn két férfit le- ittok. trudtpfvst, 1945. évi mifrimtm hó 9-én. Szerdán MEGNYÍLIK augusztus 15-én HE1AISSAM€E ÉTTEREM D&lszlnhiU'O. Operstiá­. mellett. EDÉD. VAlv OK­A. R! SÖRRÉPŰ KONYHA. F.T.OZUKEKT KW3­ MWitt. ______ ». u. am Arit...! PEJSTIB JSNÖ fi' *en»»rA iii.n­.ltt._____________ VIA© 1945 aturnsztus 14 ^ Salburgben gyűjtik össze a magyar hábos­ús bíutósök ifigíli csoportját Bécsből jelenti az Európa Ri­port. Ismeretes, hogy a ma­gyar kormány átnyújtotta a szö­­vetségeseknek üzőknek a háborús bűnösöknek névsorát, akiknek kiadását kéri, minthogy­­ügyük tárgyalását kitűzték. Bécsbe ér­kezett hírek szerint Salzburgban gyűjtik össze a magyar háborús bűnösök egyik csoportját. Hír szerint a kikért háborús bű­nö­sök közül tizet őriznek Salz­burgban. NÉPBÍRÓSÁG­ alatt működő igazolási fellebb­­viteli tanács kedden a következő igazolásokat tárgyalja: Puha Lajos, Szörényi László, gróf Csáky István, Bajai Péter, Illés Mihály, Németh Mihály.­­ A dr. Mező-tanács kedden délelőtt tárgyalja Breja Károly ü­g­ét, aki a nyilasok budapesti sajtó­­kormánybiztosa volt.­­) volt, az, aki a nyomdák bénítását végre­hajtotta és az utolsó hetekben oroszellenes röipira­tokkal árasz­totta el a magyar fővárost.­­ Ugyancsak kedden kerül sor Horváth János, az Athenaeum vezérigazgatója ügyének folyta­tói ágon tárgyalására. Ez alka­lommal dr. Káldy István védő újabb bizonyítékokat nyújt be, és a bíróság több tanút hallgat ki. .. A Népbíróság Kass Endrét, a Hétfő vett felelős szerkesztőjét és a Függetlenség tördelő szer­kesztőjét 6 évi börtönre ítélte. TehntméKOS gyermekeket kom vilik szintézs­im­hoz, h a n.; oo r ü e n y li iy. í!;‘ati­­dóra. .Toh­n'd­ioxéz: ma, szerda, csütör­tök d. u. 5—7-ig. Temp­laí né, Arany déras-i­. KJ. (X) Meghalt Boross Mihály. Boross Mihály,­ a Világ régi szerkesztő­ségének éveken át volt tagja, ez év január 8-án nyilas brigantik golyójától találva meghalt, Borosa újságírói tevékenysége során ki­váló esztétikai munkát végzett. A labdarúgó sport kezdő éveiben ő volt a Műegyetemnek külföldön is elismert nagy tudású kapusa. Fájdalmas elmúltát felesége, szü­letett Hadoasy Irén, fia, dr. Bo­ross László, unokái Boross Nóra ég Éva (Newyork), fivért Baross Ar­túr és Borosa Simon gyászolják. Halálozás. Székely Miksés, régi újság­­író. A Klip volt poll­­­vki­i és fővárosi rovatvezetője. 66 éves kombinn elkkrunyt. Az u téti fli időben a nyugdijas nisiar­­k­ák­ helyzetének hín­ írási, érdekében fejtett ki komoly tevékenységet. Rend­kívüli minisztertanács a svábok kitelepítése ügyében­­ A kormány tagjai hétfőn délelőtt tizenegy órakor rendkívüli minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács tárgysorozatán egyetlen pont szerepelt: Magyarország egyik legsürgősebb fel­­adatának, a magyarországi svábsás kitelepítésének kérdése. A minisztertanács lapunk zártakor még tartotta­bb fel­­kérdése. Magyar zsidók fogelküssi az osztrák nép­bíróság előtt Bécs, augusztus 13 (Reuter.) A háborús bűnösök feletti í­télke­­zé­sre létesített osztrák népbíróság legelőször négy osztrák börtönőr bűnügyét tárgyalta, akiket azzal vádolnak, hogy több mint száz magyar zsidót gyilkoltak le. A vádlottak Rudolf Kronhörper, Alois Frank­, Wilhelm Neun­eufel és Konrad Polinovszky. Saját bevallásuk és a­ gyűjtőtá­­borok vád alá helyezett más őrei­nek vallomása szerint a négy vád­lottat, mint a Pozsonytól nem messze fekvő dunamenti Engerali­ban felállított gyű­jtőstábor őreit az év márciusában azzal bízták meg, hogy a közeledő szovjet csa­patok elől a zsidó foglyokat szál­lítsák Németországba. A vádlot­tak eközben 102 férfit, asszonyt és gyermeket szúrtak le vagy vertek agyon. Peruk tárgyalása három napon belül megkezdődik. Sporteredm­ények: Ferencváros— Rendőr­válogatott 8:4 (4:0). — A Millenárison rendezett kerékpáros versenyen a 15 km-es motorveze­­téses versenyben Pataki győzött Liszkai és Szekeres előtt. — A csepeliek atlétikai viadalán Híres 1500-on 4:07.4 m­p alatt megelőzte Geráit és Lendvait. — A BETE bajnoki teniszversenyén Körm­ö­czy Zsuzsi és Asbóth bajnoki győzelmet arattak. — Vízilabdá­ban: FTC-MTK 3:1 (1:0). Tipo­gráfia—Elő­re: 3:3 (1:1). Tizenhárom óra hosszat úszott Faizulin orosz kapitány a Banán. Megírtuk hogy dr. Iszkander Faizulin, a Vörös Hadsereg ka­pitánya augusztus 11-én Dunarad­­ványból indulva megússza a Du­nán a parlamentig terjedő körül­belül 100 kilométeres távot. Fai­­za­lin pénteken reggel ''­6 órakor indult s minden akadályt legyőz­ve 12 óra 50 perc alatt tette meg a távot. Névváltoztatás: Ur. Sprinítist .Ion® családi nevét Simányira változtatta. (X) MŰVÉSZET A Vörös Hadsereg ha­tárházá­ban mutatkozott be a Magyar- Szovjet Művelődési Társaság ren­dezésében, zártkörű közönség előtt az ukrán-szovjet ma­gas színvonalú művészegyüttes. Zene, ének, tánc népi motívumaival, ösztönösen egyéni és a művészetben mégis egybeolvadó tehetségével az egész együttes nagy sikert aratott. A kitűnő társulat négyezer lép fel Budapesten és a magyar közön­ség bizonyára hálás elismeréssel fogadja a Szovjet­­Birodalom értékes művészeti ajándékát. »Klgi rossz Budapest.* A /Pó­dium* hagyomány a show-. hűségesen ezúttal is politikai gra­­trák tö­megét mutatja be új műsorában. Kellér Dezső úgyis mint konfe­ranszié, úgyis mint háziszorzó, sok kedves ötlettel fűszerezi a programot. Sikerült politikai par­­fizifiúzs Terepe f­i­itek t­ephícó­­sága című kis jelenete. Köti Ki­­­­roly, Ar­day Fenő, Prthis Sándor és Pékeffi Gábor darabjaiban a iPódium* kitűnő régi gazdája a népszerű Baross Gézával és Al dher Cs.ntárral sok napsot ara­tott. Komjáthy Károly rendezése kifogástalan. •Forr a lélek* az ideiglenes címe Tamási Áron filmjének, mely az új magyar fi­lm gyártás e­ ró repre­zentatív filmjeként készül — há­rommillió pangó alapt ökéve".. Ér­dekesség© ennek a filmalapítás­­nak, hogy az említett össze­et nem­ a magántőke adja, hanem — 100 pengős névértékű üzsfirssz- jegyekkel — a nagyközönség adja össze. A vállalkozás a film gyártási sikere érdekében aug. 26-án filmnapot rendez. Száraz, húzódó arcbőrre? Hormochth B. krém! (X) A Náda*ísT-ba,9dl újszeríi produkciói­val mftszófflemflt rrstott az AngtA r.­’U bír. A ffT»íp‘6?t kfakirá­­n­»tra me^k­uéttik. (X) K«ir- és zsebórákat, Aranyat, ezi­*köt n b­ervv'f. ir-bb jkban vewz Kemtcs és Kaztegúr- VII., HohAny-u. l/r. • J A FRANCK Kévészet Művek Rt. készséggel áll ti­zte­t­i É­letbarátai redelkezé­­sére a békebeli minő­ségű val­ódi Franck dkarlah­ívé Pátria kévépótlő gyártmányaival, budapesti gyártelepén 3£F.a budafoki.Al­­S4

Next

/
Thumbnails
Contents