Világ, 1948. október (1000-1026. szám)

1948-10-22 / 1018. szám

4 1948 október 22 VILAO Péntek MARKOVITS MAGDA : Magyar asszonyok nán-máglíjan SZÍNHÁZ ÉS FILM Dr. Bárdos Artúr lemondott a Belvárosi Színház igazgatásáról i Az amerikai katona azt mondta, 3gy nyugodtan kimehetünk a jokerből. Kitámolyogtunk a iss levegőre. A legelső ami a temünkbe ötlött, az útón-útfélen hajított SS-köpenyek és SS- tpkák voltak. A jobb kabátokat Íveltük, miután gondosan eltá­­olítottuk róla a halátjelvényt. Az országúton fegyelmezett rrban közeledtek az amerikai inkok. Az egyik amerikai katona >1 beszélt magyarul. Beszédbe elegyedett velünk és el­őadta, hogy szörnyűséges dói­nknak volt a tanúja. A kasseli igy csata után az erdőben több­­:áz szürkeruhás fogalynőt talált - holtan. Gépfegyverrel ölték meg rét a nácik. Fogoly SS-eket hoztak az ameri­ii katonák. A németek parancs :erínt a fejük fölé emelték a ke­­íiket és így meneteltek, Gyülölet- I néztek ránk és az amerikaiakra, z a menet kedves meglepetést is irtogatott a számunkra, mert egyik gvérengzőbb fegyőrürrket is egtaláltuk közöttük. A tempera­­entumos lányok nem állták meg, agy ne kenjenek le neki néhány Heget. Az első lakoma Hosszú idők óta ezen az estén ktam jól először. A blokkunkban étszáz személyre készítettek mar­­írépalevest, azonkívül a katonák > a felügyelőnők ételét is megfőz­ik. A lányok annyira elszéledtek, sgy összesen csak hetvenen ültünk ! ételhez. Kiosztották ezenkívül a iktárban található lekvárt, marga­­nt és cukrot. Mohóm hozzáláttunk e evéshez annak ellenére, hogy amerikai orvos figyelmeztetett: em szabad sokat enni. En meg­­szíam egy kisebb gyomorgörccsel, ; több társnőm, fájdalom, belehalt z első lakomába. Az orosz foglyok elvittek ben­őnket az ő lágerükbe. Evőeszkö- 5ket és némi ruhaneműt találtunk tt. Ezenkívül gyógyszereket, jó­st, aszpirint és kötszert. Az oro­zok már ellátták magukat fegyve­­íkke! és a fiatalabbak segítettek s amerikaiaknak üldözni a némete­­et és összefogni a bujkáló SS-eket. lágy élvezettel néztük, hogy egy­­gy fiatal orosz katona meg-meg­­ickézteti volt hóhérainkat. Reggel amerikai katonák látó­­attak meg a lágert. Főképpen ínyképfelvételeket csináltak. Na­­y.on csodálkoztak, amikor meg­itták tetovált karunkat. Elmon­­ották, hogy a harmadik páncélos adosztályhoz tartoznak és nagy arcok árán foglalták el Glau­­hau városát, amelyet SS-ek véd­­sk. Közölték velünk azt is, hogy z orosz hadsereg győzelmesen arcol Chemnitz előtt és huszon­egy órán belül elfoglalja a árost. Olyan csodálatos kincseket kap­unk a katonáktól, amikről egy lónappal ezelőtt még álmodni sem neriünk. Kandirozott gyümölcsöt, sokoládét, kekszet és . cigarettát. Közben gyülekeztek az orosz oglyok lágerében a különböző íemzeliségű hadifoglyok és depor­­áltak Hollandok, franciák, len­­jyelek, magyarok, románok jöt­­ek, rongyaikban, de sugárzó arc­­:al. Megjelentek az első íantasz­­ikus öftör.etek. Egyik társnőmet ilig ismertem meg. Német katona­­íadrágban. gumicsizmával, sárga­­ézgombos vadonatúj Todt-ingben, íyakában színes amerikai selyem­­vendővel és fején SS-sisakka! úgy éstett, mintha valami vidéki tár­sulat operettelőadásából lépett mlna ki. Este whyskit és konyakot kap­unk az amerikaiaktól. Igazságo­san elosztottuk, mindenkire egy gyüszünyi jutott. De még így is jólesett a régen nélkülözött külö­nös íz. Orosz barátunk behozott egy plakátot és ezen nagyon jól szórakoztunk. így festett a plakát szövege* »1918-ban a hadsereg letette a fegyvert.’ ■ 1945-ben kitartottunk és győztünk!* Milyen komikus volt olvasni eze­ket a sorokat. Másnap mint szabad emberek Glauchauba mentünk. Nyolc-tíz orosz fogoly csatlakozott hozzánk, mert mi egy kicsit még féltünk a németektől Az amerikaiaktól kapott pénzen sikerült savanyú­káposztát vásárolni. Egy nyitott mészárszéket is találtunk, de a tulajdonos nem akarta kiszolgálni csak a németeket. Az egyik orosz katona, aki már jól beszélt néme­tül, igy szólt hozzá: — Maguk éheztették ezeket a szegény lányokat és most nem ad­nak nekik pénzért húst? Ha nem szolgálja ki őket azonnal, rögtön fejbevágom. A barátságos ígéret meghozta hatását. A mészáros sötét arccal és bizonyára nem a legjobb kíván­ságokkal, de- mindenkinek adott negyedkiló húst. Most már tobzódtunk az élelmi­szerben. Délben felfedeztünk egy elhagyott vajgyárat és azt is ski­fosztottuk.* Este óriási bankett volt a láger­ben. Az orosz és lengyel fiúk har­­monikáztak és énekeltek, azután táncoltunk. Az oroszok bemutatták honi táncaikat is általános tetszés mellett. • Herr Müller mosakszik Megérkeztek az amerikai. hadi­­tudósítók is. Kérték, hogy mesél­jünk nekik, de közben egymásra néztek, mert nem hitték el a bor­zalmakat. Müller urat, a glauchai láger parancsnokát már fogolyként kezelték, ö is hallgatta elbeszélé­sünket. — Mit szól ezekhez a dolgokhoz, Müller úr? — kérdezte egy ameri­kai tiszt. — Most hallom először ezeket a borzalmakat — mentegetőzött Mül­ler úr. — Volt itt egy náci párt, amely állítólag vérengzéseket kö­vetett el, de a német polgárság tá­voltartotta magát ezektől a ször­nyűségektől. Az’ oroszok fegyelmezettségének köszönhető, hogy nem -vertük szét a helyszínen Müller úr nullásgéppel lenyírt fejét. Elcsípték a buchenwaldi láger­parancsnok feleségét is. Éppen az­nap jelent meg róla egy kis cikk a Hessische Post legújabb számában, amelyben a felszabadulás után meg­írták a koncentrációs táborok rém­regényét. önagyságáról az derült ki, hogy a foglyok bőréből lámpa­ernyőket készíttetett. Az amerikaiak összeszedték a te­kintélyesebb polgárokat és elvitték őket a buchenwaldi lágerbe. A kre­matóriumok még tele voltak félig elszenesedett holttestekkel. A wei­­mari polgármester is jelen volt en­nél a tetemrehívásnál és azzal igye­kezett együttérzését bizonyítani, hogy az egyik amerikai katona kar­jaiba ájult. Állítólag néhány pofon­nal térítették magához. Nemsokára megérkezett a hiva­talos Vöröskereszt autó is. Hatal­mas teherkocsi volt, kitűnően fel­szerelve. Egy kapitányi rangban lévő zsidó orvos volt a parancs­noka. Az-zal vadította a németeket, hogy rikító sárga csillagot viselt a mellén, ».lude« felírással. Miután a Dávid-csillaghoz automata pisztolyt is hordott, a németek riadtan tértek ki az útjátoól. Ettünk. ittunk, mosakodtunk. Kezdtünk- hízni. Mindenkinek volt külön fésűje, saját fogkeféje. Bszre sem vettük, de már egyre több volt közöttünk a szép lány. Románcok fakadtak a lágerben. A mindent­­tudó irodistalány férjhezment egy lengyel fogolyhoz. Kerítettek egy rozzant szekeret, az amerikaiaktól kaptak hozzá egv gebét és ezzel el­indultak hazafelé — nászútra. Május 9-én, felszabadulásunk után négy héttel tudtuk meg az újságok rendkívüli kiadásából, hogy a né­met hadsereg feltétel nélkül kapi­tulált. {Vége következik.) Kürthi Sári neost ötven qve lépett színpadra. 1901-ben szerződtették Falud! Gá­bor és Dilrói a Vígszínházhoz harminc korona havi gázsival, holott vidéken már százszázhúsz korona fizetés! kapott, nem be­szélve a jutalom játékról, amely ko­moly összeget és rengeteg ér1 ékes ajándéktól jelentett. Klein r kis szobalányokat, néhányszavas sze­repeket játszó11. Varsányi Irén levete t szerepeit. Tökéletesen belesimult a legendás emlékű együttesbe. Ragyogó emlékező te­hetsége miatt később kialakult sa­játos szerepköre; a beugróé. Ö volt Varsányi, Gófhné. Kiss Irén állandó helyettese s mivel bármi­lyen szerepben számíthatott rá a színház, sok előadást mentett meg. Annát nagyobb volt az öröme, amikor Molnár Ferenc határozott kívánságára ö játszotta nagy si­kerrel a Hattyúban a vénkisasz­­szony nagyhercegnőt. Sokszor ki­kérték tanácsát rendezői kérdések. ben is. Tapasztalatait hasznosí­totta a rádiónál, ü rendezte az első színdarabokat. Kapcsolati a rádióval máig sem szakad- dk meg, vissza emlékezése « régi Vígszín­ház nagyjairól kedveli müs°rszám. Bizalmas barátai %udják, hogy szép -verseket ír és sok Heine köl­teményt fordított magyarra kitti'­­nőén. Föszőmkozása mindig az ol­vasás vol'. Kedélyének frissessé­gét, energiáját, tág érdeklődésé? sok fiatal barátnője csodálja. Leg­nagyobb öröme a mai Vígszínház együttesének a régi fénykort idéző színjátszó szelleme: Egy ál­ma van, fellépni az újjáépi cH Vígszínház deszkáin s oxt a néző­téren foglaljon helyet egyetlen leánya, aki hároméves korában megakasztotta az előadást, zo­kogva kiabálta fel a színpadra,­­ne öljétek meg az anyukámat! (D)r A „Tűz" bemutatója A Tűz című új magyar filmet kedden este ünnepi keretek kö­zött mutatták l>o a csepeli Tdacsics-moziban. A Himnusz el­hangzása után Drahos Lajos or. szággyűlési képviselő mondott beszédet. Drahos után Básti Ba­jos szólalt fel, majd a filmet vetítették le nagy sikerrel. A Magyar Színház megnyitása Szerdán este megnyi tattá ka­puit a Magyar Színház, mint a Nemzeti Színház kamaraszínháza. Warreuné mesterségét játszották ,a Nemzeti ismert és méltatott elő­adásában. A közönség ezúttal is szeretettel fogadta a produkciót és a szereplőket. „Erdő" Oszfrovszki drámája a Nemzetiben A Nemzeti Színházban megkezd­ték Osztrovszki »Erdő« című du­májának próbáit. A darab november elején kerül bemutatásra. Ebben az évben kerülnek ki a Színművészéti Főiskoláról az első olyan növendékek, akik a felsza­badulás után kezdték meg tanul­mányaikat. Szombaton délután mutatkoznak be a Madách Szín­házban Frirs 'ey -Veszélyes top* ! dúló* című darabjában. Dr. Bárdos Artúr, a Belvárosi Színház igazgatója, egyetemi ma­gántanár, lemondott igazgatói állásáról. Ezentúl csak rendezni óhajt és egyetemi előadásokon Október 25-én díszelőadást ren­dez a Nemzeti Színház. Ezen a na­pon ünnepli fennállásának 50. év­fordulóját a moszkvai Művész Délelőttönként n Belvárosi Szín­házban, ahol tegnap játszották huszonötödször »Az ördög cimbo­rája* című SáaurSzíndarabot, Hja Ehrenburgnak, a világhírű szov­jet írónak »Oroszlán a piactéren* Című szatíráját próbálják. A mű­vet Gábor Andor fordította. Ehremburg darabjában agy ame­rikai üzletember meg akarja vá­szeretné átadni tapasztalatait a növendékeknek.. Több meghívást kapott külföldről és özeknek a meghívásoknak is eleget akar tonn*. Színház, a világ legkiválóbb drámai színháza. Budapesten pz alkalom­ból a »Jegor$ulicsev, és a többiek* kerül színre. sároli a francia kisváros piac­terén álló régi oros®lánszObrot, amely a szabadság szimbóluma. Az újdonságban Dénes György, Leho-ay Árpád, Horváth Jenő. Szigeti Jenő, Kozák László, Bár­sony István, Fejes Teri, Eöry Kató, Romváry Gertrud, Soltész Aipny játsszák a főszerepeket. Szmuk doktor, a lélekbúvár lUyét, Gyula színdarabja a Magyar Színházban Illyés Gyula új darabját* ,a »Lélekbúvár«-t, november 4-én mutatja be a Magyar Színház. Hőse Szmuk doktor, a furfangos szélhámos, aki nem átalja azt sem bevallani, hogy a lélekbúvár annál mélyebben lát betege leikébe, mi­nél mélyebben nyúl a zsebébe. A groteszk figurát Major Tamás játssza. Az áldozat, Gáboryné, egy vidéki földbirtokos özvegye (Su­lyok Mária) daganatot akar ki­operáltatni p hasából, így kerül Szmuk hálójába. Önmagától az A Pesti Színház kapta az évad első nívójutalmát A kultuszminisztérium ma hi­vatalosan értesítette Egri István igazgatót, hogy a szezon első nívójutalmát a ^Különös házas-Színházi hírek A kultuszminisztérium művé­szeti főosztályán pénteken dél­előtt 10 órakor megbeszélés lesz a budapesti lapok színházi mun­katársaival a vidéki színházak munkájának ismertetése és mél­tánylása tárgyában. Jól sikerült bolgár estet rende­zett a Magyar-Bolgár Társaság a Budapesten tartózkodó bolgár szakszervezeti küldöttség tisztele­tére. Érdekes előadások után a Bartók-hangversenyen . részt vett Avramov vonósnégyes játszott részleteket bolgár zeneszerzők műveiből, majd a bolgár ellen­állási mozgalmait és a bolgár nép életét ismertető »Bulgária? című dokumentfilmet mutatták be. ■ Ismeretlen helyen már­■ tírhalált halt drága Szil­| HU líilK 1 Mi Vilii szül. Schultz Hona ■ .jelképes sírján (rákoske-. E> resztúri izr. temető. 32. | szakasz. 32. sor, 8. sír) r emléktáblát állítottunk. Nem felejtünk! KomfekMivérek F? asszony talán nem tudna kikec­meregni a hálóból, ha vissza nem kerül a falujába s ott egy egész­séges felfogású fiatalember (La­dányi) nevetségessé nem -teszi Szmuk doktort s rá nem vezeti az özvegyet a helyes útra: menjen csak férjhez a vincellérhez (Rajczy Lajos), akit igazán szeret s akiről azt képzelte, hogy társa­dalmilag mélyen alatta ál* A doktor assziszlensnőjét Mészáros Ági játssza, aki szintén csalódik a kókler főnökben. ság« című Mikszáth-darab elő. adásáért a Pesti Színháznak ítél­te. A darab egyébként a héten érkezik a második jubileumhoz.. A Nemzeti Színház új évadjá­nak nagy eseménye lesz az új be­tanulással szín rekerülő Faust. »A béke szigete* című darabról' tegnap ankét volt a Madách Szín­házban. Termékeny vita alakult' ki, amelyeknek saráu kifejezésre jutott az a kívánság hogy a jö­vőben ménéi szorosabb kapcsolat fejlődjék ki a színikritika és d színházvezelés között. Tisztelet a bevételnek! Ez a símé az »Optimisták* kabaréja új műsorának, amelyet a jövő héten mutatnak be. i • Varga Mátyás, a Nemzeti Szín­ház díszlettervezője, a Színművé­szeti Főiskola új tanára, aki szín­padtechnikát tanít, megtartotta első óráját. »Nagy meglepetéssel tapasztaltam,— mondotta nekünk — hogy milyen lelkesen érdeklőd­nek e tárgy iránt a növendékek. Ugyanilyen meglepetés volt szá­momra hogy a harmadéves nö­vendékek közül akadtak, akik nem tudták: mi a rivalda..-.* Leáiiva* unokái. teslvórei ós II 151 jóbarátai fájdalomtól megtűrt Hí ■ szívvel jelentik H az. Bosenfóld Etel B H elhunytál. H W3 Pénteken, e hó 22-én 2 órakor B B temetjük az óbudai izr. temető ■ ijjf halottasházából. ÉS Díszelőadás a Nemzeti Színházban a moszkvai Művész Színház 50 éltes jubileumán Aki meg akarja vásárolni a szabadság szí inból urnát

Next

/
Thumbnails
Contents