Zala, 1956. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-01 / 206. szám

IRÁG PRO­LET­ÁRI AI OGYESOLETEKI ZALA nx mop"zsia vezin bizottsága és a megyei tanács lap.ia Kezdődik a tanítás Szülőknek és gyermekeknek különös érzéssel telik meg a szíve a mai napon, amikor meg­nyílnak iskoláink kapui, hogy befogadják legdrágább kin­csünket, gyermekeinket. Szo­rongó érzés ez a kicsi elsősök­nek, akik a szabad életből, a játszótérről, a mezők virágai közül jönnek, ahol nem szólt óránként a csengő, jelezve azt, hogy az írott iskolatörvények és feladatok teljesítéséért ha­ladni kell előre. Aggodalom a kicsiért, vagy büszkeség, hogy „iskolás lányom, fiam lett” — ez csillogtatja meg a szerető édesanyák könnyeit. Új élet­be, új útra lépnek gyermekeik, hogy a tanítók, orvosok, mér­nökök, írók ,művészek stb. szá­mára, szükséges tudományok morzsáit ma kezdjék meg gyűj­tögetni. Az öregebb tanulók atyás­kodva veszik körül a kisebbe­ket, vagy nyári élményeikről beszélnek egymásnak, amelyek mindig olyan egyedülállóan na­gyok, és mögöttük olyan sok „hőstett” áll Csodálatosan szép nap a tan­év első napja! írók, költők fog­tak tollat, hogy a tanév első napjának szépségét, komolysá­gát, vagy fontosságát megírják. Szépek ezek az írások, mert akár a szülő élményeit, terveit örökítik meg, akár a kis ta­nulók első élményeiről, a nagy­táblával, tanítónénivel, a nem­zeti zászlóval, vagy a kedves barátokkal való első találkozás­ról szólnak, mindig melegek, kedvesek. A régi és az új tanévnyitók között nagy a különbség, amit m­ég jótollú író is nehezen tud­na igazi nagyságában érzékel­tetni. Régen milyen sok kis tanuló nem jöhetett iskolába, mert a gazdasági nyomor kötelezte, hogy tovább őrizze a gazdagok disznóit, libáit, hogy segítsen szülei nehéz anyagi helyzetén. Vagy nem volt meg a legszük­ségesebb ruhadarabja, hogy megjelenhessen az iskolában. Milyen sok értelmes, tehetséges koponya maradt műveletlen csak azért, mert nehéz volt az osztály társadalom korlátait át­törni, középiskolába, vagy egye­temre jutni. Hála pártunknak, népi demokráciánknak, ledőltek ezek a korlátok. Szabad az út fiataljaink előtt. Fiataljaink és felnőtteink érzik, hogy övék az iskola, az új, gazdag tudomány. Közel 40 ezer tanuló foglalja el ma helyét megyénkben a kí­­vül-belül megszépült és jól fel­szerelt iskolában. Sok szülői munkaközösség sürgött-forgott az elmúlt napokban iskoláink­ban, hogy rendbehozzák a pa­dokat, fehérre meszeljék a fa­lakat, virágot tegyenek az ab­lakokba, hogy gyermekeik má­sodik otthona valóban tiszta, szép legyen, igazán az otthon képét mutassa. Társadalmunk segítse tovább­ra is az iskolát. A szülők küld­jék rendesen gyermekeiket is­kolába, hogy minél kevesebb legyen a hiányzó. Tavaly min­den tanulóra 6­6 mulasztott nap jutott. Ezt tovább kell ja­vítani. Gyermekét rövidíti az a szülő, aki otthon marasztalja, megfelelő indok nélkül. A hiányzást a törvény is bünteti. Párt- és tanácsszerveink adja­nak a hiányzás elleni harchoz több segítséget a múlt évinél. Teremtsünk társadalmunkban olyan hangulatot, hogy szégyen legyen a szülőknek, ha gyerme­ke nem jár iskolába, ha csa­vargó vagy hanyag. Társadal­munk minden tagja érezzen fe­lelősséget minden gyermekért, ne csak a sajátjáért. Tanulóifjú­ságunk iskolán kívüli magatar­tását csak így lehet tovább ja­vítani, s ezért tovább kell ezt a felelősségérzést szélesíteni. Beszélgessenek többet a fel­nőttek a tanulókkal. Érdeklőd­jenek tőlük, és ismerjék el is­kolai munkájukat. Dicsérjék meg őket jó magaviseletükért, illedelmes magatartásukért, ta­nítsák őket a társadalmi életet széppé tevő szabályokra. Fo­gadják el köszönésüket, kérdé­seikre, érdeklődésükre kellő komolysággal adjanak választ. A helytelen magatartást tanú­sítókat ne dorongolják le, ne romboljuk le bennük az iskola tekintélyét. A tapasztalt hibák miatt ne a nevelőket szidják, hiszen egyetlen pedagógus sem tanítja rosszra tanítványait. Minden pedagógusnak fáj, ha rosszat hall tanítványáról. Sok­kal több segítséget várnak neki ■velőink, mint eddig. Ezt a párt-­ határozat is szorgalmazza A segítségadás mellett a fel­nőtteknek magatartásukkal is­ jobban kell nevelni, mint eddig.­­ A gyermek a felnőttet jó és­ rossz tulajdonságaival együtt­ utánozza. Figyelmeztessük az­­ önmagáról megfeledkező felnőtt­­tét, hogy magatartásával ne­ romboljon a fiatalok előtt. Saj­­­­nos, a részeg emberen kívüli sok „józan” ember, nő és férf­i is rombolhat magatartásává! ! Óvjuk az ilyenektől tanulóm-­­kát. !! Rontotta és rontja megyén! ! iskolai helyzetét, hogy sok ta­­­nulónak délután kell iskolába'­t látni. A délutáni tanítás neve­­­lőknek és tanulóknak kötszere­s tehet, és az eredmény mégserr­e teljes értékű. Az eddig tapasz­­­talt aktivitással fogjanak össz­e ! megyénk dolgozói és építsenek­­ társadalmi erőforrásból miné­­l több tantermet. Ne várjun!­­ mindent állami beruházástól ! ismerjük be, hogy sok helyre­ kell az ország pénze. Nagykani­­­zsa, Gelse, Zalaszentmihály­­ példáját kövesse sok község,­ ahol kevés a tanterem, vagy­ nincs elegendő nevelői lakás.­­ A társadalom mellett ifjúsá­j­gunknak is nemes elhatározás­]­sál kell válaszolni társadal­]­munk szerető gondoskodására.) A sok nyári kirándulást, a ví-] dám úttörő-táborokat kövesse] szorgalmas munka. Emelked­] jék a tanulmányi színvonal, ja­ ] vuljon a magatartás az óvodás-­ korúaktól az érettségiző fiata­l­­ókig. Ne legyen hiányzás isko­l­­áinkban. Versenyezzenek fia­taljaink a jóért, a szépért, vi­gyázzanak a sok pénzzel felsze­relt iskolákra. Nevelőink munkáját újabb határozattal ismerte el, és kí­vánta segíteni pártunk Köz­ponti Vezetősége. E nagyjelen­tőségű határozat, a nevelőmun­ka eddiginél is nagyobb meg­becsülésének jele, s bizonyára alapja lesz a pedagógusok jobb, igényesebb munkájának. Ilyen gondolatok közt indul­janak párt- és tanácsszerveink tanulóink és nevelőink az új tanév célkitűzéseinek megvaló­sítására. Ehhez adják friss ere­jüket, tudásukat az idén először tanító új, zalai nevelők, ehhez a munkához kívánunk szocia­lista építésünk érdekében fia­taloknak és felnőtteknek sok örömet, munkasikert, erőt, egészséget. Elsők leszünk az őszi munkában is Pálfiszeg kis község, Gö­csej kellős közepén. Lakossá­gának száma még az 500-at sem éri el. Szokásaik göcseji népszokások. Vannak igen jó tulajdonságaik. Ezek közé tar­tozik többek között az is, hogy nagy itt az egyetértés s min­denki igyekszik, hogy mielőbb teljesítse az állam iránti köte­lezettségét. A cséplésben és a beadásban az élen jártunk. A cséplést befejeztük és a beadá­si kötelezettséget is teljesítet­tük. Községünk dolgozó paraszt­sága az adófizetésben is jól megállja a helyét. Az őszi ve­tésekre jól felkészültünk. Tud­juk, hogy az idei alacsonyabb termést a késői vetés okozta, nem akarjuk, hogy ez jövőre is megismétlődjék. Mester Károly XII. ÉVF. 206. sz. 1956. szept. 1., szombat Ara: 50 FILLÉR Az első nap az iskolában Az első tanítási nap a moszkvai 343. számú középiskola első osztályában. Alekszandra Sirokova pedagógus magyaráz. (Fotó: M. Ozerszkij.) ------------------------ ■ ■'«inraTH Bővítik a gázhálózatot­­ Lispeszemadarjanban . Lázas munka folyik immár­­ hónapok óta Lispeszentador-­­­ján községben: a dolgozók fá- , ;­radságot nem ismerve tévé- ; : kenykednek a gázhálózat ki-­­ ■ bővítésén. A lakosság a szükséges ve- f­­­zetékek beszerzésére saját­­ erőből 80 000 forintot fordí­­­­tott ezideig, ezmellett közel 3 negyedmillió forint értékű 3 . társadalmi munkával juttat- 3­­ ják el a vezetéket minden fa- 3 . kőházhoz, s végzik a beszere- 3­­ lést. 3 A község gázzal való ellá-­­­tásához jelentős segítséget i­s nyújt a Budafai Kőolajter-­­ melő Vállalat, a társadalmi­­ munka szervezésében pedig a 3 községi tanács vezetői és 3 Varga János, a Hazafias Nép- 3 front helyi bizottságának el-­­­nöke járnak az élen. A szűk­­­­séges anyagok beszerzése te-­­­­­rén felmerülő nehézségek el-­­ hárításához Bekő György or- o­­­szággyűlési képviselőt hív- ' ' ták segítségül, s képviselőjük ' '■ közbelépése el is hárította az akadályokat. Úgy tervezik a lispeszent- ■ adorjániak, hogy október hó­­­­napban befejezik a munká­­­­kat, melynek eredményeként­­ a község minden házában ég­ :­­ hét majd az olcsó tüzelő- . Új gépi berendelés Néhány héttel ezelőtt beszá­moltunk arról, hogy a Nagyka­nizsai Fatömegcikkipari Válla­lat mintegy 160 000 forintos be­ruházással korszerű szárítóbe­rendezést kap. Az Egri Laka­­tosárugyár szerelői három hét alatt elkészültek a beszerelési munkálatokkal, s a szárító­­berendezés próbaüzemelése szerdán meg is kezdődött. A rendes üzemelés a kazánvizs­gálat után indul meg a há­rom műszakban. A szárító üzembehelyezése jelentős mér­tékben fogja javítani az üzem minőségi munkáját. Ötezer liter tejet ad az idén Kormos, a szent­gróti Uj Barázda TSZ legjobb tehene Jó állattenyésztéséről közis­mert a zalaszentgróti Uj Ba­rázda Termelőszövetkezet. Több jól tejelő tehene van, s a jók között is legjobb a Kormos ne­vű törzskönyvezett 5—6 éves tehén. Elmúlt évi tejhozama több mint 4000 liter volt. A jó tej­hozam mellett magas a tej Zsírtartalma is: 3,9 fokos. Kor­mos sok jó tulajdonságaiért ke­rült most föl a mezőgazdasági kiállításra. Az eddigi örömök mellett most — a kiállításon kívül — újabbakkal ajándékoz­ta meg a tehén Friss Sándor gondozót a szorgalmas ápolási munkáért. Az elmúlt napokban a tehenet a kiállításra fölkísérő termelőszövetkezeti tagok örömmel közölték levélben, hogy Kormos egy szép bika­borjút ellett. Nemcsak Kormos, hanem szépségével a kis Guszti is méltó résztvevője a mező­­gazdasági kiállításnak. A kiváló tehéntől ez évben még több tejet várnak. Az ed­digi napi 19—21 literes fejési átlag és a második borjazás joggal ébreszt olyan reménye­ket a tsz tagjaiban, hogy Kor­ * *­mos ez évi tejhozama megköze­líti az 5000 litert. Az Új Barázda Termelőszö­vetkezetnek Kormoson kívül több jól tejelő tehene is van. A Galamb nevű tehéntől na­ponkint 14—15 litert fejnek. Az egész tehenészet napi fejési át­laga közel 10 liter. Jó takarmányozás és szinte hibátlan gondozás eredménye a magas tejhozam. A tehenek a legelésen kívül minden nap kapnak átlagosan 1,5 kiló kor­pát, melaszt és időnkint silót. A termelőszövetkezet havi bevétele tejből az elmúlt hó­napban 9200 forint volt. E hó­napi bevételük 10 000 forinton felül lesz. Ez évben eddig több mint 70 000 forinttal növeke­dett a tsz pénzbevétele a tejjel. Bebizonyosodott, hogy igen hasznos dolog a teheneket meg­felelő módon ápolni. 136 vagon műtrágya A műtrágya ellátással kap­csolatban több jogos panasz hangzott el az elmúlt évben termelőink részéről. Kevés volt a pétisó és késve érkezett a szuperfoszfát. Az ez évi kilátások lényege­sen kedvezőbbek. Jelenleg 50 vagon sima és 30 vagon szem­­csézett műtrágya áll termelő­ink rendelkezésére. Ugyancsak a felhasználást várja 56 vagon kálisó is. A IV. negyedévben többszáz mázsa pézisó és újabb nagy­­mennyiségű szuperfoszfát szál­lítmány várható. A zavartalan műtrágya ellá­tásnak jelenlegi legfőbb aka­dályozója a raktárhiány. A nagykereskedelmi raktárak, a földművesszövetkezetek és a termelő üzemek nem tudnak elegendő megfelelő helyiséget biztosítani a folyamatosan ér­kező szállítmányok tárolásá­ra. Az értékesítő vállalatok most felülvizsgálják az összes tárolóterek kihasználását. Gaz­daságosabb raktárhasznosítás­sal megteremtik a lehetőségét, hogy ez évben a szükségletnek megfelelő mennyiséget tudja­nak tárolni, illetőleg forgalom­ba hozni. Ku­szgányban nincs hátralékos Ebergényben a géptől közvetlenül a felvásárló helyre vi­szik a gazdák a beadásnak szánt gabonát. Eddig a falu gaz­dáinak 50 százaléka végzett a csépléssel, de egyetlen hátra­lékos nincs. Minden termelő igyekszik kötelességének elege tenni, senki nem akar tartozással szégyent hozni a községre. A gabona beadásához hasonló eredményekkel dicseked­hetnek az állat- és állati termékek törlesztésében is. A köz­ség harmadik negyedévi tervét hízott sertésből 95, baromfibó­l 83, tojásból 80, tejből 75 százalékra teljesítette. Néhány ter­melő egész évre rendezte az állammal szemben fennálló tar­tozását. Hóbár Pál, Molnár Vince, Bedő János és még többes egész évi kötelezettségüket teljesítették állat- és állati terme­lekből. A letenyei járás az első a begyűjtésben A megyei begyűjtési hivatal utolsó jelentése szerint járásaink és városaink a kö­vetkező eredményt érték el a gabona, állat és állati termékek begyűjtési versenyében: (A gabonabegyűjtési verseny augusztus 25-ig, az állat- és állati termékek versenye pedig az augusztus 20-ig begyűjtött mennyiséghez lett értékelve.) Járás: gabona sertés marha tej tojás baromfi hívott összes együtt . sertés bead. s­zázalék 1. Letenye 64,8 5,3 73,5 87,8 88,9 100,8 77,1 99,7 77,3 2. Nagykanizsa 67,0 8,3 71,5 83,2 98,1 101,7 81,1 89,5 77,2 3. Zalaszentgrót 46,4 10,5 78,2 83,7 95,3 102,9 89,3 90,9 71,1 4. Lenti 49,1 6,1 76,0 73,4 97,3 101,8 82,3 82,9 71,0 5. Zalaegerszeg 40,0 8,6 76,2 75,4 94,4 98,6 79,5 86,1 64,9 Városok: 1. Zalaegerszeg 59,5 10,4 97,9 98,1 107,1 108,9 110,5 161,4 91,4 2. Nagykanizsaa 73,3 4,2 75,3 90,5 90,6 101,1 71,8 150,0 84,7 Megye összesen: 53,0 8,0 75,3 79,3 95,3 100,9 81,4 91,2 78,7 A zalaszentgróti járásbíróság ítéleteiből Kovács Antal a komlói szén­bányában vájárként dolgozott. 9 év februárjában betegállo­mányba került, de április 7-én kiírták munkára, ő a táppén­zes utalványt április 27-re ja­vította ki, azt táppénzért be is nyújtotta. A hamisítást észre­vették, mire Kovács Antal a bányát önkényesen otthagyta, a 600 forintos toborzási jutalmat nem fizette vissza, sőt magáva­ vitte a bányától kapott munka­ruhát is. Ez év májusában feleségével leutazott Zalaszentmártonba, Tóth Istvánhoz, (akivel koráb­ban a börtönben ismerkedett össze), ahonnan egy heti tar­tózkodás után, álkulcs segítsé­gével egy öltöny férfi ruhát, egy-egy ballonkabátot, női pul­­lóvert, egy pár cipőt, és kisebb pénzösszeget loptak el. A rend­őrség még a zalaapáti állomá­son letartóztatta őket. Kovács Antalt két évi, fele­ségét 3 hónapi börtönbüntetésre ítélte a bíróság.­­ Ugyancsak a zalaszentgróti járásbíróság tárgyalta Beke István, a mikoldpusztai len­­gyár munkájának bűnügyét is. Nevezett mint körzeti villany­­szerelő, a korábbi években Za­­laszabar községben végzett sze­relési munkákat, s a dolgozók által befizetett összegekből 6374 forintot a saját céljaira fordított. Ebből az összegből a vizsgálat után 5718 forintot megtérített. A járásbíróság Beke Istvánt társadalmi tulajdon sérelmére folytatólagosan elkövetett sik­kasztás bűntette miatt 8 hóna­pi börtönbüntetésre ítélte és kötelezte az okozott kár meg­fizetésére. Előadás az új lisztek feldolgozásáról A Mezőgazdasági és Élelmi­­szeripari Tudományos Egyesü­let szervezésében augusztus 29- én a zalaegerszegi Sütőipari Vállalalatnál — a többi Sütő­ipari Vállalat dolgozóinak be­vonásával — előadás hangzott el „Az új lisztek feldolgozásá­ról”. Előadó Kard Aladár mér­nök, az Élelmiszeripari Minisz­térium sütő- és tésztaipari igazgatóságának dolgozója volt. — Az idei gabonák kisebb nedvességtartalmúak és lénye­gesen jobbak, mint a tavalyiak — mondta Kard elvtárs —, és ezért a belőlük készült lisztek jobb minőségűek. Hangoztatta, hogy a lisztet célszerű a feldolgozás előtt megfelelő ideig pihentetni. Fon­tos a liszt szitálása, nemcsak a szennyeződés eltávolítása céljá­ból, hanem azért is, mert ezál­tal szellőzik, felfrissül. A dolgozók több szakmai kérdése és az azokra adott vá­laszok után Fehér Ferencné, a megyei tanács vb élelmiszer­­ipari osztályának vezetője Sztrakay József főkönyvelőnek, a zalaegerszegi Sütőipari Vál­lalat dolgozójának az „Élelmi­szeripar kiváló dolgozója” ki­tüntetést adta át. Pölöskei Gépállomás, figyelem! Hétfő óta áll műszaki hiba miatt két erőgép a Pacsaandor­­házi Harcos Termelőszövetke­zet földjein. A gépek a Pölös­kei Gépállomásé. A traktoro­sok, a termelőszövetkezet tagjai naponta hívják fel telefonon a gépállomást, naponta beszél­nek személyesen a mezőgaz­dásszal, de ígéretnél többet még nem kaptak. Kérésükre a válasz állandóan ugyanaz: — Küldünk szerelőket, kijavítjuk a hibát. A termelőszövetkezet tagjai­nak a türelme a vége felé jár. Ne várják meg a gépállomás illetékesei, hogy beteljen a po­hár, hiszen jól tudják ők is, hogy azokba a földekbe, ame­lyek ma még tarlóként állnak, rozsot akarnak venni a termelő­­szövetkezet dolgozói. Jogos te­hát az a kívánságuk, hogy ígé­retek helyett tettekkel bizonyít­sa be a Pölöskei Gépállomás, hogy teljes erejével, minden igyekezetével a termelőszövet­kezetek fejlődését segíti. Saját teherautón a mezőgazdasági kiállításra Régi sérelmet szüntet meg a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium döntése, amely sze­rint a termelőszövetkezetek és a gépállomások saját teher­autójukon szállíthatják tagjai­kat, illetve dolgozóikat a me­zőgazdasági kiállításra. Szeptember 2 és 16 között két ízben lehet igénybe venni erre a célra a tehergépkocsit. Az utazáshoz szükséges enge­délyt a helyileg illetékes autó­­közlekedési igazgatóságtól kell kérni.

Next