Zalai Hírlap, 1957. február (2. évfolyam, 26-47. szám)

1957-02-01 / 26. szám

II. évi 26. sz., 1957. február 1., PÉNTEK ffiKSte * « JU& «9 ZALAI Rt MSZMP zsiuM mesmd jprtze az©Trsá©$ is me©¥b tkw$©s umm ARA: 50 PlLLlI Párt nélkül nem juthat a munkásosztály hatalomra és nem is tarthatja meg azt Kádár János miniszterelnök beszéde a csepeli pártaktíva-értekezleten A Magyar Szocialista Mun­káspárt XXI. kerületi vasár­nap délelőtti aktívaértekezle­tén részt vett és felszólalt Kádár János, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke is. Az elmúlt hónapok esemé­nyei során — mondotta Kádár János — a harc lényegében a hatalomért folyt. A megvert burzsoázia a hatalom vissza­szerzéséért folytatott harcot. E harc lényege, hogy kié le­gyen a gyár, a föld. A bur­zsoázia most is azon töri a fe­jét, hogyan árthat a munká­sok hatalmának. Ezt a kárte­vést, bármilyen formát öltsön, ártalm­atlanná kell tenni. En­nek nagyon fontos feltétele, hogy a munkásság tisztán lás­son és egységes erővel küzdjön a munkáshatalom további erő­sítéséért. Ha minden munkás azon töprengene, hogyan segít­hetné a legjobban az országot, ha nem feledkeznének meg egyesek arról, milyen volt, amikor a hatalmat a burzsoá­zia gyakorolta, akkor ma sok­kal előbbre lehetnénk. Tehát a valóban forradalmi munkás­egység fejlesztése, megszilár­dítása egyik legfőbb feladat, aminek megoldásáért a kom­­munistáknak a volt szociálde­mokratákkal is és minden be­csületes dolgozóval együttmű­ködve kell küzdeniük. Az elmúlt években súlyos hibák történtek, sokszor sú­lyosan megsértették a szocia­lizmus elveit. Ma is előfordul­nak hibák, azonban ezeket ki lehet és ki is kell javítani. A munkásoknak nem szabad fel­ülniük az ellenforradalom mesterkedéseinek, nem sza­bad tűrniük, hogy egyes hi­báinkat és fogyatékosságain­kat az ellenség a munkáshata­lom elleni burkolt és nyílt tá­madásra használja fel. A kommunistaellenes han­gulatkeltésről szólva megálla­pította: az a vád, hogy a kom­munisták «sztálinisták»­, «ráko­­sisták», ma már eléggé elcsé­pelt szólam, ezért az ellenfor-­­­radalom, a reakció, most más módszerekkel próbálja elérni céljait: különféle hazugságok­kal, hamis vádakkal igyekez­nek eltávolítani a kommunis­tákat. Az ilyen módszerek ellen természetesen nem ad vé­delmet a fegyveres erő: arra­­ van­ szükség, hogy a kommu-­­ nisták bátran, határozottan lépjenek fel mindeféle hazug­sággal és intrikával szemben, végezzenek alapos felvilágo­sító munkát a dolgozók sorai­ban. A kormány véget vet­­ a lelki terrornak A vallásoktatás kérdéseiről szólva Kádár János rámuta­tott: a fakultatív vallásokta­tást a nagy kapitalista orszá­gokban már a polgári forradal­mak idején, a XVIII. és XIX. században megvalósították. Ezt a helyes elvet azonban manap­ság sok helyütt furcsán alkal­mazzák; a szülőket meg sem kérdezik, a gyermekeket lelki terrorral kényszerítik a jelent­kezésre. Sok helyütt feltűntek az egykori szerzetesek, levitéz­­lett oktatók, s néhány helyen szinte üldözik azokat, akik nem jelentkeznek vallásokta­tásra. A kormány a szükséges rendelkezéseket kiadja s ér­vényt is szerez azoknak, hogy az ilyen lelki terrornak véget vessen. Szükséges azonban, , hogy a rendcsinálásban e téren is segítsenek a pártszervezetek, vess­ék fel a harcot a lelkiis­­mereti szabadság megsértése ellen. Az ellenforradalom elő-­­­szűz férfiakat vitt harcba, ké­sőbb a nőket akarta megszerez­ni, ma már a gyermekekre fa­nyalodik, s tapasztaljuk, hogy nem egy hitoktató, köztük szá­mos újsütetű hitoktató hihetet­­­­lenül szégyenletes és szemér­metlen lélekmérgezést űz a gyermekek körében. A munkástanácsokról A munkástanácsok kérdései­ről szólva megállapította, hogy a lemondott csepeli központi munkástanács tevékenysége nem a munkáshatalom érde­keit, hanem az ellenforradalom célkitűzéseit, a Szabad Európa­­rádió «tanácsainak» megvaló­sítását szolgálta. Ezért mon­dotta ki a feloszlatását is. Rö­viddel a tanács feloszlása előtt, a kormánnyal­ folytatott meg­beszélések során maga Nagy Elek, a tanács vezetője is elis­merte:­­ az ilyen tett rosszabb lenne, mint egy közvetlen pro­vokáció. Röviddel e megbeszé­lés után azonban mégis ki­mondták a tanács feloszlatását, követve ezzel az ellenség által sugalmazott kívánságot. A munkástanácsok az ellen­­forradalom zűrzavarában jöt­tek létre, s így beférkőzhetett számos oda nem való elem. Az ilyen elemek ottléte azonban nem jelenti, hogy a munkás­­tanács egészét el kell vetni. A feladat az, hogy a munkásta­nácsokat — ha szükséges, egyes tanácstagok visszahívá­sával, az oda nem való elemek kitételével — a nép javára, a munkások javára igazgassák, a helyes irányba térítsék. A munkástanácsok fennállása természetesen nem jelent olyan varázsszert, amely egy csapás­ra minden problémát megold. Hangsúlyozta, hogy a munkás­­tanács akkor végezhet igazán hasznos és eredményes mun­kát, ha a kommunisták, a mun­kásosztály pártja vezeti. Ezt azonban nem lehet parancsszó­val elérni. Arra van szükség, hogy a párttagság áldozatosan dolgozzon e cél megvalósítá­sáért. Mielőbb helyre kell állítani a párt erejét — mondotta. — Az ellenség reszket a párt ere­jétől, reszket attól, hogy ez az erő mielőbb teljessé válik. A párt erős és egységes lesz A párt és a kormány fő bá­zisa — hangsúlyozta Kádár János , a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó pa­rasztság. A hatalomért folyó harcban a párt a vezető erő, a vezérkar­ párt nélkül nem jut­hat a munkásosztály hatalom­ra és nem is tarthatja meg azt. Ezt bizonyítják az október 23-i események is. Az események lényege, hogy a pártban árulás következett be, a párt ereje nem avatkozhatott be az ese­mények menetébe, s így követ­kezhettek be az ellenforradal­mi akciók sorozatai, melyek a népi demokráciát pusztulással fenyegették. Ezután Kádár Já­nos a párt egyes kérdéseivel foglalkozott. Sokan hiányolják — mon­­dotta —, hogy nem készült még el a párt programja és tervezeti szabályzata. Ezek­­készítése valóban sürgős fel­­adat. Addig is világos azon­ban a program két pontja, két­egfőbb kérdése: egyrészt a szocialista társadalom felépí­tse, másrészt az ellenforrada­­lm megsemmisítése, a hata­­lm megerősítése. Ezeket a cé­­okat a program részletes ki- - dolgozása előtt is mindenki vi­­­lágosan látja. Felvetődik az a­­ kérdés is, hogy tömegpárt i­a lesz-e az MSZMP. Erre az élet­­ vastörvénye adja meg a vá­­­laszt, s ha az MSZMP nem is­­ lesz olyan tömegpárt, mint az­­ MDP volt, biztos, hogy erős, egységes párt lesz, amely a­­ nép érdekeit védi. A párt politikai irányvona­­­­lának kérdésével foglalkozva­­ rámutatott arra, hogy szilárd­­­dan el kell határolni magun­­­­kat a Rákosi-féle szektás po­­­­litikától, és nem kevésbé a­­ Nagy Imre—Losonczy-csoport osztályáruló politikájától. Vi­­­­gyázni kell arra, hogy pártunk­­ soraiban egységes irányvonal­­ érvényesüljön és a kettős vo­­­­nal ne bomlassza többé so­■ rainkat. A me­gtévedt embere­ket felvilágosítjuk, aki viszont­­ fegyvert emel a népi hatalom-­­­­ ra, annak kezéből kiütjük a­­ fegyvert, aki összeesküvést sze­l államunk ellen, a proletárdik­­­tatúra fegyverével találja , szemben magát.­­ Kádár János a perspektíva­­ kérdésével is foglalkozott. El­mondotta: sokan pesszimisták­­ napjainkban, mert felmerült a­­­s munkanélküliség, mert gazdag­­sági nehézségeink vannak. Ez a pesszimizmus azonban nem indokolt, csak rajtunk múlik, hogy mielőbb vége legyen a­­ nehézségeknek, úrrá legyünk j­ó bajainkon. Ehhez azonban a­­ kommunisták egy­séges elhatá­­­­rozására, összeforrott erejére van szükség. Pártunk fejlődő­­ ereje, immár 150 ezer tagot számláló tábora már ma is nagy erő, tömegerő. A kom­munistáknak meggyőződésük I tudatában, félelem nélkül kell vívniuk harcukat. A hibákat I helyre kell hozni, s ehhez is az­­ összefogás szükséges. Ha m­in-­­­den dolgozó a maga helyén minden eszközzel védi a mun­káshatalmat, a végső és teljes | győzelem hamarabb követke­zik be. | | A­­ nagy tetszéssel fogadott­­beszéd után az aktívaértekez-­­ let részvevői határozatot hoz­ j­­ák. |: | A kommunisták legfonto-1­ sab­b feladatait a határozat há-­­­rom pontban foglalja össze: | Az aktívaértekezet­t határolnia Mindenekelőtt felvilágosítani a * • dolgozókat az ellenforradalmá­­rok céljairól, s meggyőző agitációs , munkát végezve, a párt politikáját is­­­ mértéivé, mellénk állítani őket. Ez ma a párttagok legfontosabb kötelessége.­­ A párt álláspontja az, hogy a­­ munkástanácsokon keresztül meg kell valósítani az egész nép részvé­­­­­­telét a gazdaságvezetésben. Éppen ezért, mivel a becsületes munkástaná­csok szándéka egyezik pártunk célki­tűzéseivel, továbbra is harcolva a munkástanácsok tisztaságáért, közös­­ erőfeszítéssel kell hazánk szocialista továbbépítését folytatnunk.­­ A magyar nép kívánsága a­­ • jobb, a szebb és boldogabb élet. . Ennek feltétele a termelékenység ál­­l­­andó emelkedése. Ezért mi, csepeli kommunisták, minden erőnkkel arra törekszünk, ki-ki a maga munkahe­­­­lyén jó munkájával, javaslataival a termelés állandó emelését biztosítsa.­­ Fellépünk minden zavart keltő szer-­­­vezkedés, demagóg jelszavak, munka-­­ fegyelem lazítása ellen, amely a bé­­­­kés termelőmunkát veszélyezteti.­­ Megakadályozzuk, hogy az elmúlt­­ 12 év eredményeként népünk kezébe került üzemeket, gyárakat, a nép val­v­­gyonát felelőtlen elemek elherdálják,­­ és ezzel akadályozzák egészséges, szo­cialista továbbfejlődésünket. " Nipkijtársaság Einiki Mesa , Sziklai Sándor és Asztalos Já­­­­nos ezredest, akik az október­­ 23-i események következtében­­ ellenforradalmi terroristák ál­dozataivá lettek honvédvezér­őrnaggyá nevezte ki. (MTI) Belföldi hírek Ismét megjelenik a földmű­vesszövetkezeti tagság körében ismert és közkedvelt, Szövetke- s zet című lap. Az első szám feb­ruár 9-én kerül az olvasókhoz. Egyelőre 40 000 példányban.­ * 1 Jelenleg a világ tizenegy or­­szágának 17 rádióállomása he­tenként 29 alkalommal ad hí­reket eszperantó nyelven. A tervek szerint a Petőfi-adó üzembehelyezése után a Ma­gyar Rádióban is megkezdődik mind belföldre, mind külföld­­re az eszperantó nyelvű hír­szolgáltatás. * Az idén ismét lesz magyar kiállítás a már hagyományossá váló lipcsei nemzetközi vásá­ron. A vásáron csaknem vala­mennyi külkereskedelmi vál­lalatunk részt vesz, sőt ott lesz az Egyesült Izzó és a Győri Va­gongyár is, amely most kapta meg az önálló exportálás jogát. A magyar kiállításra az áruk egy része már úton van és a kiállítás szervezői és rendezői­­ ezen a héten utaznak el Lip­csébe. (MTI) A Heilem szabadsága Miat­ olcsétisean termelni tanácsk­oztak a megye képviselői Beszé­lgetés dr. Hetés Ferencce 1­3 fiatal sportoló útja a határig és vissza Az Ady-mozi válaszol — Sportélet — Legjobb otthon Szerdán délután 3 órakor a murakeresztúri határállomás­ra újabb hazatérők csoportja érkezett. A különvonattal közel százan tértek vissza Jugoszláviából. A hazatérőket elkísérték jugoszláv hivatalos személyek s a belgrádi híradó filmgyár egy operatőrje is. A hazatelepülő­ket a zalaegerszegi hazatelepítési kormánybizottság képvise­lői fogadták. Az átvételi formaságok rövid idő alatt lezajlot­tak. Fél óra sem telt bele, már tovább is indult a csoport Nagykanizsára, ahonnan aztán lakóhelyükre továbbítják a hazatelepülőket. A jugoszláv küldöttség tagjai kérdésünkre elmondták, hogy a jugoszláv kormány menedékjogot ad azok­nak, akik ezt kérik, a hazatérni­ szándékozókat viszont kész­ségesen segíti abban, hogy mielőbb visszakerüljenek család­juk körébe. A hazatelepülők között több zalai is volt. Sokan mások már végigcsatangolták a nyugati országokat míg végül is fel-, ismerték, hogy azért csak legjobb otthon. És ebben a hazatérők valamennyien egyetértenek. Működik a zalaegerszegi Munkaközvetítő Iroda ! Halló . . .! Itt a zalaeger­szegi Munkaközvetítő Iroda! — Mióta működnek? — Január 28-a óta. — Jelentkező? — Alig két nap alatt har­minc munkanélküli jelentke­zett. Többségben tisztviselők, kereskedők és gépkocsivezetők. Nagy számban jelentkeznek nők is, akik elsősorban zala­egerszegiek és a Ruhagyárban szeretnének dolgozni. — Munkakör bejelentés? — A két nap alatt hét beje­lentés érkezett. A Statisztikai Hivatal kért négy tisztviselőt, a Vegyesipari Javító Vállalat két munkást, a Zsigmondházi Állami Gazdaság pedig egy bérelszámolót. Az említett munkahelyekre kiközvetítet­tünk már három tisztviselőt, egy munkást és egy bérelszá­molót. Elsősorban hiány van fémcsiszoló szakmunkásból.­­ A kiközvetítésnél minde­nek előtt a szociális helyzetet és a megélhetési körülménye­ket vettük figyelembe. A je­lentkezőket fontossági sorrend­ben vesszük nyilvántartásba, s ez alapján történik a közvetí­tés is. — Tervek, kilátások? — Igyekszünk minél szoro­sabb kapcsolatot teremteni a város üzemeivel és hivatalai­­­val. A munkahelyek lelkiisme­­­­retes bejelentése és gondos fel­kutatása útján bízunk abban, hogy a legjobban rászorult dol­gozóknak mihamarabb tudunk munkaalkalmat biztosítani. Még a in­gyenforgalmmi idény terem előtt kitelepítik Bécsből a magyar menekülőket Bécs. (MTI) Megbízható for­rásból származó hírek szerint a bécsi városi tanács elhatározta, hogy még az idegenforgalmi idény kezdete előtt, legkésőbb április 15-ig kitelepítik a ma­gyar menekülteket az osztrák fővárosból. Az Ausztriában ma­­radó disszidált magyarokat fő­leg falusi gazdaságokban akar­ják elhelyezni. A városi tanács úgy vélekedik, hogy a búsko­mor magyar menekültek zavar­ják Bécs világhírű és külföldi látogatók által kedvelt kedélyes­­ légkörét. Hogy igazán jó legyen a gazdaság A Nagykanizsai Termelőszövetkezet kiáll­ta a próbát. Sorait nem tudta megbontani az ellenforradalom vihara sem. A tél folyamán sem pihennek a szorgalmas munkáskezek, mert nemcsak terveznek, hanem alkotnak is, még­pedig úgy, hogy annak hasznát lássák az elkövetkezendő időben. Dolgozni, termelni, — ez a cél vezeti őket el­sősorban. A munkás-paraszt kormány eddigi rendelkezései, határozatai rájuk nézve mind kedvezően hatottak. Nincs baj most a munkafegyelemmel — mondja a tsz elnöke. Jelenleg szorgalmasan folyik a jéghordás. 900 méter mázsa jeget gyűj­tenek össze, hogy legyen mivel hűtema a nyár folyamán. A trágyahordást is megkezdték. Eddig már 40 katasztrális holdat trágyáztak le. A terme­lőszövetkezet tagjai egymást biztatják, nem kell őket noszogatni. Soha nem volt ilyen jó a munkafegyelem, mint most. Ennek eredmé­nye, hogy megszüntethették a három függetle­nített brigádvezetői munkakört és mégis megy a munka. Most az elnök, az agronómus és egy brigádvezető elegendő ahhoz, hogy jól irányít­hassák az egész gazdaságot. A fő dolguk az, hogy most igazán jó le­gyen a gazdaság. A kertészetben is jól folyik a munka. Elvetették a paprikát, kararábét, sa­látát és húsz melegágyat is elkészítettek. Jelenleg a tagok részére közös erővel két lakást építenek. Javítják a gazdasági szerszá­mokat, tisztítják a vetőmagokat, egyszóval se­rényen folyik a munka. Takarmányféleségekkel nem a legjobban állnak, mégis komoly fejlődés van. Főképpen a tejhozamuk növekedett 1956 év ugyanezen szakához képest. Akkor 3 liter volt, jelenleg pedig 8,1 liter az átlag. A termelőszövetkezet tagjai azonban a jövőbe is néznek. Nemcsak most dolgoznak szorgalmasan, hanem távolabbi terveik is van­nak, amelyek reálisak. A kertészetüket az eddigi 15 holdról 20 holdra növelik. A várható termés értékesíté­sére újabb elárusítóhelyet létesítenek. Ezzel se­gítik a város zöldségfélével való ellátását. Terveik vannak arra vonatkozólag is, hogy jóval több aprómagot termelnek, mint az el­múlt évben. A termésüket pedig a közbeeső kereskedelmi szervek kikapcsolásával akarják értékesíteni, exportálni, mert az nagy mér­tékben megnövelné a jövedelmezőségüket. A termelőszövetkezet vezetősége úgy véli, hogy ha okosan, jól akarnak gazdálkodni, ah­hoz feltétlenül tervekre, tervszerűségre van szükség. Ezt javasolják azoknak a termelőszö­vetkezeteknek is, amelyek úgy gondolják, hogy a jövőben nem kell terv, megy a gazdálkodás anélkül is. A Nagykanizsai Termelőszövetkezet úgy akar gazdálkodni, hogy az eredményeik szeb­ben beszéljenek minden eddig sokat hangoz­tatott szép szavaknál. M. L.

Next