Zalai Hírlap, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

t. ZALAI HÍRLAP Hazaérkezett a Szovjetunióból a magyar kormány- és pártküldöttség — Lelkes fogadtatás a Ferihegyi repülőtéren — Dr. M­ünni­ch Ferenc és Kádár János beszéde Vasárnap visszaérkezett a Szovjetunióból a magyar kor­mány- és pártküldöttség, amely részt vett a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormánya közötti tárgyaláso­kon és pártközi tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió Kom­munista Pártja képviselőivel. A magyar kormány- és párt­küldöttséget Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak elnöke, a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány elnöke vezette. A vasárnap déli órákban a Ferihegyi repülőtér hatalmas betonpályáit, a teraszokat az örömteli várakozás légköre jel­lemezte. Ezrével jöttek el a kormány- és pártküldöttség üdvözlésére a budapesti üze­mek, intézmények dolgozói, a repülőtér betonján felsorako­zott a honvédség díszőrsége és a csepeliek zászlajával a buda­pesti munkásőrség díszezrede. A küldöttség fogadására megjelent Biszku Béla, Maro­sán György, Münnicch Ferenc, Rónai Sándor, az MSZMP In­téző Bizottságának tagjai, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Kossa Ist­ván pénzügyminiszter, Dögei Imre földművelésügyi minisz­ter, Dob­okati Frigyes dr. egész­ségügyi miniszter, Kiss Árpád,, az Országos Tervhivatal el­nöke, valamint a magyar po­litikai, gazdasági és kulturális élet sok vezető személyisége. Jelen volt a fogadásnál V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségé­­nek ideiglenes ügyvivője, va­lamint a követség tagjai, ott voltak a fogadásnál több bu­dapesti képviselet vezetője. Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtér kifutójára a párt­és a kormányküldöttség két különrepülőgépe, Iljusin min­tájú szovjet utasszállító gépek. A hatalmas tömeg lelkes tapsa közepette szálltak ki a repülő­gépből a küldöttség tagjai, aki­ket elsőnek dr. Münnich Fe­renc, a kormány első elnökhe­lyettese, Marosán György ál­­lamminiszter, Biszku Béla bel­ügyminiszter, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, valamint V. V. Asztaf­jev, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövetségének ideig­lenes vezetője üdvözöltek. Felhangzott a díszjel, tiszte­letadást teljesítettek a honvéd­ség és munkásőrség alakulatai, majd Kádár János, Dobi Ist­ván, dr. Münnich Ferenc és Révész Béla elléptek a felsora­kozott alakulatok előtt és üd­vözölték azokat. Felcsendült a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió himnusza. Majd megjelentek lelkes ünneplése közepette lépett a díszemel­vényre Kádár János, Dobi Ist­ván és dr. Münnich Ferenc. Úttörők szekfűcsokrokkal ked­veskedtek a kormány és a párt vezetőinek, akik üdvözölték a diplomáciai testület jelenlévő tagjait és a fogadásukra meg­jelent személyiségeket. A pár­tot, a szovjet—magyar barátsá­got éltették a megjelentek, mi­közben dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese lépett a mikrofonhoz, hogy egész népünk nevében üdvözöl­je a párt- és a kormánykül­döttséget. Kedves elvtársak! Kedves Barátaim! Pártunk és egész dolgozó né­pünk nagy érdeklődéssel, vá­rakozással figyelte a párt- és kormánydelegáció moszkvai útját. Az a fogadtatás, amely­ben a világ leghatalmasabb or­szágának vezetői és népe ré­szesített benneteket, kifejezés­re juttatta a Szovjetunió szo­cialista politikájának egyik alapvető elvét, hogy a nagy és a kis népek barátsága az egyenlőségen, egymás megbe­csülésén, egymás független ál­lamiságának tiszteletben tartá­sán alapszik. Ez a fogadtatás közvetlen, meleg baráti légkört teremtett,­­ amelyben őszinte gyümölcsöző tárgyalásokat lehetett folytatni. Dolgozó népünk tisztában volt azzal, hogy ezeken a tárgyalá­sokon napirendre kerül az el­lenforradalom ütötte sebeink gyógyításának kérdése. A Szov­jetunió által eddig nyújtott óriási anyagi és erkölcsi segít­ség és további felemelkedésünk­­ biztosításának problémája. A napirendre tűzött kérdések megoldása mellett e tárgyalá­sit célja is az volt, hogy még­­ szorosabbra fűzzük, kimélyít­sük országaink szövetségi és baráti jóviszonyát. Ezután Kádár János, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke, az­­ MSZMP Központi Bizottsága­inak elnöke, a küldöttség veze- t­­ője mondott beszédet. Kedves elvtársak! — Küldöttségünk azt tapasz­talta, hogy a szovjet kormány a Ma­gyar Népköztársaság iránt igaz barátságot, gondjain­kat megértő magatartást ta­núsít, s államaink szocia­lista jellegű kapcsolatában az egyenjogúság, a függet­lenség és a szuverenitás le­nini elveit tiszteletben tart­ja és gyakorlatilag alkal­mazza.­­ A pártjaink közötti tár­gyalásaink során a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Ma­­­gyar Szocialista Munkáspárt­­viszonyában az eszmei, politi­­­­kai egység, és egyetértés, a pro­­letárinternacionalista testvéri kapcsolat érvényesült. A szovjet munkásokkal, kol­hozparasztokkal, értelmiségi­­ dolgozókkal, Moszkvában, Le­­­­ningrádban, Szverdlovszkbam, Sztálingrádban, Kievben tör­tént találkozásaink küldöttsé­günk minden egyes tagját szí­ve mélyéig meghatották. Kül­döttségünk nemcsak látta és hallotta, hanem mindenütt amerre csak járt, érezte is,­­ hogy a szovjet dolgozók fe­szült figyelemmel, igaz baráti szeretettel és együttérzéssel kí­sérik a magyar nép, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság har­cát, gondjait és sikereit. Nagy örömmel teszünk ele­get, most hazaérkezésünk első percében a legkülönbözőbb foglalkozású szovjet dolgozó százszor és százféle formában hozzánk juttatott kérésének és megbízatásának is: a szovjet emberek forró, testvéri üdvöz­letüket küldik a magyar mun­kásoknak, parasztoknak, értel­miségieknek, nőknek, fiatalok­nak, egész népünknek. (Taps.) Azt kívánják, hogy sok sikert érjünk el a szocializmus építé­sében, népünk egészségében és boldogságában éljen és virá­gozzék hazánk, a Magyar Nép­­köztársaság! —Elmondhattuk, hogy párt- és kormányküldöttségünknek a Szovjetunióban tett látogatása és ott végzett munkája nyomán sikerült elmélyíteni és erősíte­ni a magyar—szovjet barátsá­got. (Taps.) Kedves Elvtársak! Barátaink’ A kormányok és pártok kö­zötti moszkvai tárgyalások eredményeit önök a közzétett két egyezmény szövegében már ismerik. Küldöttségünknek meggyőződése szerint a tárgyalások a várakozá­soknak megfelelően a leg­nagyobb mértékben siker­rel jártak. A megállapodások két ország, a két nép, a két párt kölcsö­nös kapcsolatait erősítik. A magyar nép érdekeit jól szol­gálják és problémáink megol­dását igen kedvezően elősegí­tik.­­ Teljes egyetértés van a magyar és szovjet kormány, a Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága között, az összes megtárgyalt politi­kai kérdésben. — A szovjet elvtársak telje­sen egyetértenek velünk abban az értékelésben, amelyet pár­tunk a régi vezetés hibáival kapcsolatban kialakított. Egyet­értenek velünk abban is, hogy munkánkban nagy figyelmet szentelünk a pártélet lenini szabályainak betartására hogy a törvényesség a tömegekhez való viszony területén a múlt­ban elkövetett hibák kiújulását mindenképpen megakadályoz­zák. — Teljes az összhang a Nagy Imre—Losonczy-féle csoport áruló szerepének megítélésében — helyeslik harcunkat, a párt és a nép­­köztársaság erejét aláásó revizionista nézetek ellen, az osztályellenség és az im­perialisták aknamunkája ellen folytatunk a párt for­radalmi egységének, a nép­­köztársaság állama, a ma­gyar proletárdiktatúra meg­erősítéséért, az ellenforra­­dalom erőinek teljes szét­zúzásáért. (Taps.) — Nagyon jelentősek a gaz­dasági kérdésekben létrejött megállapodások. Az összesen 875 millió rubel értékű hosszú­­lejáratú hitel és segély, az egy­­milliárd forint értékű adósság elengedésével, műszaki és tu­dományos együttműködéssel nagy anyagi segítséget kaptunk a Szovjetuniótól, az ellenforra­dalom által népünknek okozott károk helyrehozatalához, nép­gazdaságunk fennáló nehézsé­geinek leküzdéséhez.­­ Különösen nagy jelentő­sége van a gazdasági segítsé­gen belül annak, hogy a szov­jet kormány jelentős mennyi­ségű különböző nyersanyagok szállítását biztosította szá­­­munkra. — Fontos megállapodások jöttek létre kulturális kapcso­lataink továbbfejlesztésére és elmélyítésére is. — Kedves Elvtársak! Ma­gyar Dolgozók! — Az a nagy erkölcsi, poli­tikai elismerés és támogatás, az a jelentős anyagi segítség, amelyet a szovjet kormány, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága, a szov­jet nép a most létrejött moszk­vai megállapodások keretében részünkre ismét nyújtott, még fokozottabb mértékben rá kell irányítsa figyelmünket saját, itthoni feladatainkra.­­ A felszabadulás utáni évek nagy országépítő mun­kájában sikereink fő forrá­sa az volt, hogy a kommu­nisták pártja által helyesen felismert célok és megha­tározott feladatok meg­valósítása érdekében meg­mozdult és lendületes alko­tó munkába fogott az egész magyar dolgozó nép. Ennek tulajdonítható, hogy a Horthy-fasiszta rendszer nagy­tőkés és nagybirtokos uraitól örökölt, tönkretett és romokkal borított országból új hazát épí­tett magának a felszabadult magyar nép, amely jelentős lé­péseket tett a szocialista fejlő­dés útján. Ezt a gyönyörű és lelkesítő munkát zavarták a későbbi években a vezetésben megmu­tatkozott hibák, majd megsza­kította, visszavette és megsem­misítéssel fenyegette az októ­beri, az imperialisták által szí­tott és mozgatott ellenforradal­mi támadás. Ha egy pillantást vetünk ha­zánk november 4-i súlyos hely­zetére, és ha számba vesszük az azóta megtett út le nem becsül­hető nagy eredményeit, akkor azt is látnunk kell, hogy az eredmények fő forrása — a szo­cialista országok testvéri se­gítsége mellett — ismét az volt, hogy a párt által világosan ki­tűzött célok és meghatározott feladatok érdekében tevékeny munkába kezdtek a bányász, munkás, paraszt és értelmiségi tömegek, aktív harcokkal alko­tó munkájukkal segítették or­szágunk fejlődését.­­ Mit kell tehát most ten­nünk, kedves elvtársak, hogy a Magyar Népköztársaság a jö­vőben, a szocialista országok testvéri közösségének, saját lá­bán szilárdan álló, fejlődő és valóban virágzó állama legyen? — Először és mindenekelőtt. Tovább erősítve államunk veze­tő erejét, a Magyar Szocialista Munkáspártot. (Ütemes taps, éljen a párt.) A tömegek saját­­ tapasztalata révén megszületett­­ bizalom alapján tömöríteni kell a nép minden egészséges erejét a párt köré. A néptömegek cse­lekvő aktivitását, a szocialista demokráciát fejlesztve, erősíte­nünk kell a proletariátus dik­tatúráját a tömegek vonalán. — Másodszor: Fokoznunk kell a pártban, az államban, a munkásosztályban, az egész dol­gozó népben az éberséget az osztályellenség és az imperialis­ták aknamunkája ellen. Erősí­teni kell a proletárdiktatúrát az osztályellenség elnyomására. (Taps.) Teljesen meg kell sem­misítenünk a megvert ellen­­forradalom szétszórt erőit és hatásosan meg kell védenünk népköztársaságunkat az impe­rialista aknamunkával szem­ben.­­ Harmadszor: Állami és társadalmi szerveinknek, vala­mint a dolgozó tömegeknek igen komolyan kézbe kell ven­niük a gazdasági építés kérdé­seinek megoldását, nagy segít­séget kaptunk most is a Szov­jetuniótól, segít a többi test­véri szocialista ország is. Fej­lett iparunk és mezőgazdasá­gunk nagy lehetőségeket rejt magában népgazdaságunk to­vábbi egészséges fejlődéséhez, az életszínvonal emelésének egyedül reális alapja megterem­tésének. Ehhez azonban első­sorban saját erőinket kell moz­gósítanunk, ezt semmiféle kül­ső segítséggel nem lehet helyet­tesíteni. Minden gyárban, bá­nyában, a földeken, az alkotás és munka minden helyén, ma­gunknak, a munkás, paraszt, értelmiségi tömegeknek kell kézbe venniük a termelés és a termelékenység növelésének, az önköltség csökkentésének ügyét, mert csak így biztosít­ható, hogy a szocialista társa­dalom építése együtt haladjon a dolgozó tömegek anyagi és kulturális színvonala állandó emelésével. Negyedszer: Amikor az im­­perialisták és ellenforradalmá­rok áskálódnak társadalmi ren­dünk, nemzeti függetlenségünk, békés, alkotó munkánk ellen, nekünk erősítenünk kell kap­csolatainkat a szocialista tábor országaival. Éppen ezért párt­tagságunk és dolgozó népünk internacionalista nevelése elen­gedhetetlen feltétele a párt erő­södésének, a népköztársaság fejlődésének, béke­védelmének, a magyar nép boldogulásának. Elvtársak! Nyíltan meg kell mondani azt is, hogy amíg a népek békéjét fenyegető, ag­resszív szándékú NATO, SEA­­TO és hasonló imperialista ka­tonai tömbök léteznek, mind­addig az önvédelem céljait szol­gáló, minden csatlakozni szán­dékozó előtt nyitva álló varsói szerződésre szükség lesz (Taps.) és e szerződésnek a Magyar Népköztársaság törhetetlen hí­ve marad. (Taps.) — Azon a véleményen va­gyunk, hogy a jelenleg Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok nemzeti függetlenségünket és népköztársaságunk hatá­rait segítik védelmezni a külső imperialista támadó szándékokkal szemben, s addig maradnak itt, amed­dig erre szükség lesz. (Taps: Ügy van! Hurrá, Szovjet barátság! Éljen a szovjet had­sereg!)­­• Kedves Elvtársak! Négy nap választ el bennünket nagy nemzeti ünnepünktől, április 4-től. Most, 1957-ben, 12 évvel azután, hogy a Szovjetunió fel­szabadított bennünket a hitleri­fasizmus szörnyű elnyomása alól, hálával gondolunk a Szov­jetunióra azért is, mert novem­ber 4-én nyújtott nagy segítsé­gével ismét megvédelmezte né­pünket az imperialista hódítók fenyegető igájától és attól, hogy újból háborús tűzfészekké vál­toztassák a már eleget szenve­dett hazánkat és áldozatul szánt népünket. (Taps.) — örülünk, hogy pártunkat a proletár internacionalizmus szellemében testvéri kommu­nista- és munkáspártokkal, el­­­­sősorban legnagyobb forradal­mi tapasztalatokkal rendelkező párttal, a Szovjetunió Kommu­nista Pártjával szoros baráti kapcsolat köti össze. Központi Bizottságunk feladatának te­­kinti párttagjainkat abban a szellemben nevelni, amely óv a másolástól, ugyanakkor azon­ban képessé teszi pártunkat ar­ra, hogy az összes testvérpárt gyakorlatában fellelhető hasz­nos tapasztalatokat átvegye és felhasználja saját elméleti és gyakorlati munkájának fejlesz­tése érdekében. Kedves Elvtársak! Barátaink! — A Szovjetunióban járva a testvéri fogadtatás forró légkö­rében gyakran mondottuk, a szovjet dolgozóknak, hogy ügyünk igazába vetett hitünk­ben megerősödve térünk haza körükből. Erősítettek bennün­ket az itthonról kapott hírek is. Március 21 méltó megünneplé­se, a Magyar Kommunista If­júsági Szövetség szervezésének megkezdése, a csepeli, a Köz­társaság téri az angyalföldi, az erzsébeti és a kőbányai tömeg­gyűlésekről érkezett hírek is lelkesítettek bennünket. — Való igaz, kedves bará­taim, hogy a magyar szocialista forra­dalom erőinek növekedése, a dolgozó tömegek fokozódó támogatása, a magyar— szovjet barátság erősödése, hazánk és népünk boldo­gabb jövőjének nemcsak biztató jelei, hanem reális barátot megörvendeztető, az ellenséget megrettentő hatalmas erőforrásai. (Taps) — Éljen a Szovjetunió! Éljen a Magyar Népköztársaság! Éljen a Szovjetunió Kommu­nista Pártja! Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt! Éljen a megbonthatatlan szovjet—magyar barátság! Kádár János nagy tapssal, lelkesedéssel fogadott beszéde után felcsendültek az Interna­­cionálé hangjai. Majd a kül­döttség tagjai üdvözölték a bu­dapesti dolgozók jelenlévő kül­dötteit. Ezrek ünneplése közben szálltak a gépkocsijaikba, hogy elhagyják a repülőteret. (MTI) 8! 1957. április 2., kedd: Áron. A Nap kél 5 óra 22 perckor, nyugszik 18 óra 14 perckor. A Held kél 6 óra 01 perckor, nyugszik 20 óra 44 perckor. — Tegnap délután a fiatalok lelkes hangulatú gyűlésén ala­kították meg a KISZ szerveze­tet a Zalai Kőolajipari Válla­latnál. — A moszkvai művésztársa­dalom bensőséges ünnepségen emlékezett meg Hollósy Simon, a kiváló magyar festőművész születésének 100. évfordulójá­ról. A VOKSZ és a Képzőmű­vészet Szövetség rendezésében megtartott estén, a szövetség székházában Szergej Geraszi­­mov, a Szovjetunió népművé­sze és mások méltatták Hollósy művészeti hagyatékának nagy jelentőségét. — Vasárnapról hétfőre virra­dóra ismeretlen tettesek betör­tek az andráshidai italboltba. A rendőrség széleskörű nyomozást indított a tettesek felderítésé­re. — A Szovjetunió koppenhá­­gágai nagykövete pénteken át­adta Hansen dán miniszterel­nöknek Bulganyin levelét — jelenti a Reuter. — Tető alá került a basod­­vitenyédi újonnan épülő általá­nos iskola. — A Szovjetunióba készül a országos hírű diósgyőri művész­együttes. Tizenhárom népi tán­cot, népdalokat, s Kodály kó­rusműveket mutatnak majd be április közepén kezdődő három­hetes vendégszereplésük során. FIGYELEM! Mindennemű HIRDETÉSEKET Nagykanizsa város és környékéről felvesz a ZALA MEGYEI NYOMDAVÁLLALAT Nagykanizsa Szabadság tér 16. Mindennap reggel 8 órától délután 4 óráig. ­­egkezd­Sik­irt­ős asztalitenisz bajnok­ság : Bp. Kalapovár -Nagykanizsai VTE 11: 5 A Nagykanizsán játszott mérkőzés nem tükrözi híven a két férfi­ csapat közötti erővi­szonyt. A küzdelem sokkal szo­rosabb volt. A fiatal kanizsai Horváth például egyetlen mér­kőzést sem nyert, de valameny­­nyi játszmáját három szettben A két kanizsai női csapat összecsapásán több meglepetés született, a játékosok keresztbe verték egymást. Falcione le­győzte Fillért, de kikapott Le­­dincsuktól, akit viszont Matus vert meg. Kerekes győzött Ma­vesztette el, s ezek közül egyikben-másikban az ered­mény más is lehetett volna. A győzelmeket Kovács 4,­­ Csonka 3, Riegg 2 és Horváth, illetve Pulai 3 és Kiss 2 szerez­­t­­ék. Horváth és Joós az M­TK- ből nem nyert mérkőzést, tus ellen. Az N. Hunyadi együtteséből Fillér 3, Ledincsák 3, Kerekes 3 és Novák szerzett győzelmet, az M­TK pontjait Falcione 3, Matus 2 és Merk szerezték. Sólymos nem nyert mérkőzést. Nagykanizsai Hunyadi—Nagykanizsai VTE 10:6 Kalap-divat Hosszú évek után egyre több nő fején látni ma kalapot, a tenyérnyi nagyságútól kezd­ve, egészen a képen látható fürdőtál nagyságáig. Kép­páro­sításunk a divattervezők ötlet­tárába nyúl: jobboldalt egy bennszülött nő gyümölcslét visz a fején. A tál megfordítva már az új divat szerinti kész kalap. ISO 7. április 2.

Next