Zalai Hírlap, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

Pilffy proletárjai, egyesüljetek! ^ ^ & ZALAI MZ MSZMP ZMLM MEGYEI INTÉZŐ BIZOTTSÁGK ÉS 1 MEGYE! Y%N&eg­uisyi I. ARA: 51 FILLÉR II. évf. 126. sz. Ülést tartott a Zala megyei Békebizottság A Zala megyei Békebizottság május 30-án ülést tartott, melyen a résztvevők megbeszél­ték a békemozgalom előtt álló feladatokat. Az ülés a következő felhívással fordult a megye békebizottságaihoz: Kedves Békeharcosok! A világban észlelhető háborús előkészületek és a mind gyakoribb atomrobbantási kísérletek hatása bennünket, a Zala megyei Békebizott­ság harcos tagjait arra indítottak, hogy felemel­jük tiltakozó szavunkat ellene. Ezért felhívással fordulunk minden hazáját, családját és a békét szerető honfitársunkhoz, hogy ki-ki a maga területén, munkahelyén, üzemében, családjában, községében hasson oda és tudatosítsa, hogy milyen veszély fenyegeti gyermekeinket, jövőnket, elért eredményein­ket azon esetben, ha nem harcolunk elég eré­lyesen az atomrobbantási kísérletek megis­métlése, a nukleáris fegyverek további gyártá­sa és terjesztése ellen. Kérünk Mindannyióto­kat, harcoljatok velünk a béke megvédéséért. A Zala megyei Békebizottság a megye bé­keharcosainak nevében tiltakozást juttatott el az Országos Béketanácshoz, amely így hang­zik: A Hazafias Népfront Zala megyei Béke­­bizottsága a mai napon tartott ülésén a meg­jelentek egyhangú megnyilatkozásban a legha­tározottabban elítéltek minden olyan nukleáris kísérletet, mely nem az emberiség javát, ha­nem a tömegpusztítást tűzte ki céljául. Az értekezlet tagjai a legerélyesebben ál­lást foglaltak amellett, hogy a világ összes be­csületes dolgozója velünk együtt tiltakozzék az atom- és hidrogénfegyverek gyártása és azok bevezetésének még a gondolata ellen is. Az Or­szágos Béketanács nevünkben is emelte fel til­takozó szavát a Béke Világtanács Colombó­­ban megtartandó ülésén. Zala megyei Békebizottság Budapesten vendégszerepelt a nagykanizsai Állami Zeneiskola ének- és zenekara Május 26-án Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegye­tem bölcsészeti karának kul­túrtermében lépett dobogóra a nagykanizsai együttes. Hang­versenyt rendeztek Kodály Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. A hangverseny el­ső részét önállóan, a második részt a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kórusával közösen adta a nagykanizsai ének- és zenekar. Az első részt Hor­váth József a zeneiskola taná­ra, a másodikat Bárdos Lajos országos hírű karnagy és zene­szerző vezényelte. A műsorban más művek mel­lett elsősorban Kodály: «Öre­gek», «Kállai kettős» és «Forr a világ» című művei szerepel­tek. Itt mutatták be először Bárdos Lajosnak, az idős zene­szerző tiszteletére írt «Ünnepi köszöntő» című művét. A hang­verseny kitűnően sikerült és a kanizsai zeneiskola együttese méltóképpen tükrözte megyénk és a város kulturális színvona­lát. Kodály Zoltán egyébként vé­gighallgatta a tiszteletére ren­dezett hangversenyt és dicsé­­rően nyilatkozott a kanizsai énekesekről, muzsikusokról. El­ismerő nyilatkozatában többek között kifejtette, hogy "Nagy fontosságot kell tulajdonítani a vidéki zenekultúrának, mert mint ahogy a zenei élet szíve Budapest, úgy a vérkeringést a vidék jelenti. A muzsikusok­nak ezért nemcsak Pest után kell vágyakozniuk, hanem meg kell keresni a lehetőségeket vi­déken is. Hogy ezt lehet, arra bizonyíték a Nagykanizsai Ze­neiskola példája.» mb­ársint Jeruzsálem. A Haarec című izraeli lap csütörtökön foglal­kozott azzal a lehetőséggel, hogy meglepetésszerűen izraeli kísérleti hajót küldenek a Szuezi-csatornára. A lap az idő­pontot nem adja meg, azonban úgy tudja, a hajó elküldése az eddigi késedelem ellenére az­óta várható, hogy a gondolat felmerült. Moszkva. Mint a TASZSZ jelenti, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának szovjet—francia parlamenti csoportja felhívás­sal fordult a francia köztársa­sági tanács és a nemzetgyűlés francia—szovjet csoportjaihoz. A felhívás javasolja, hogy kö­zösen vitassák meg a Szovjet­unió és Franciaország kapcso­latainak további megjavítását, szolgáló intézkedéseket, vala­mint az európai béke és biz­tonság megszilárdításával ösz­­szefüggő kérdéseket. Fokváros. A dél-afrikai par­lament második olvasásban is elfogadta a főiskolai oktatást módosító törvényjavaslatot. A 72 szavazattal 42 ellenében el­fogadott törvényjavaslat értel­mében a jövőben a színesbő­­rűek nem látogathatják a meg­lévő főiskolákat, új iskolákat létesítenek számukra. Igaz szeretettel fordulunk ma, a VI. pedagógus­napon a zalaegerszegi Petőfi óvoda óvónői felé. Azokat kö­szöntjük, akik dolgos hétköz­napjainkon, amikor az anyákat munkába szólítja a kötelesség, megfogják gyermekeink kezét, vezetik a botladozó lépteiket, csiszolják parányi értelmüket. A köszönő szeretet érzésével nyújtjuk át ma jókívánságain­kat, segítsenek nekünk, hogy kicsi gyermekeink felnőve dol­gos, becsületes emberek legye­nek. Ápolják nyiladozó értel­müket, ültessék el szívükbe a legszebb emberi tulajdonságo­kat. Meséljenek sokat a nehéz sorsban sínylődő, szenvedő gyermekekről, a vörös csillagos katona­ bácsikról, akiknek éle­te, vére adta nekik a napfé­nyes, virágos óvodákat, azokról a bácsikról, akik ma országunk sorsának felemeléséért fárad­nak. Játékos, vidám, derűs na­pokkal tartják meg gyermek­nek őket, hogy hosszú évekig ne érezzék a felnőttek gond­jait. Köszönjük a türelmet, fá­radtságot nem sajnáló munkát, s kívánunk hosszú, nagyon bol­dog, örömmel teli életet, sok si­kerrel koronázott, eredményes munkát. A Petőfi-óvodások szülei ! 400 gyermek Sajnos a rossz idő­járás miatt sok min­denről le kellett mon­dani az idei gyermek­napon Kútfejen. Hej, pedig de gazdag volt a programterv: sport, mozielőadás, roller­verseny, lepény-evés, stb. Mégsem tudott az eső gátat vetni a gyermekek szórakozá­sának. Az iskola falai visszhangoztak a vi­dám, élénk gyermek­kacagástól. Pedagó­gusaink is gondoskod­tak arról, hogy min­denki jól érezze ma­gát. Stúdiót állítottak fel és «Szív küldi szívnek» műsort ik­tattak be, táncos gyermekbált rendez­tek. Az iskolai stúdiót gyermekeink jól ki­használták és egy­másnak küldték a szebbnél-szebb dalo­kat, persze tanáraik­ról sem feledkezve meg. A nőtanács 406 gyermeket látott ven­dégül, általában egy­­egy gyermek 2 szend­vicset és 2 pohár mál­nát kapott. Sokan voltak­, akik ennél többet fogyasztottak, hiszen volt bőségesen. A gyermeknapot a fú­rási és termelési vál­lalat vezetősége, a községi tanács és a nőtanács közösen ren­dezték. Örömmel vet­tük, hogy — ez évben először — a községi tanács is segített. A nőtanács tagjai derekas munkát vé­geztek. A szendvics és a málna nagyon ízlett. A kis Kuba­­gyerek azt mondta: «Már régen laktam ilyen jól ...» A kis Pordán Pityu három pohár málnát ivott, és így valamennyien. Az MSZMP és a KISZ üzemi szerveze­tek vezetői levélben üdvözölték a gyerme­keket, jó mulatóst kí­vántak nekik. A rossz időjárás esetén is még jobb lett vol­na a gyermeknap, ha egy sajnálatos hiba nem ront értékén. In­gyenes mozielőadást terveztek, 8 és 10 órá­ra. A moziszemélyzet és a gyermekek el is jöttek, a film azon­ban nem érkezett meg, így a legfőbb szórakozási lehetőség­ről kellett mondani. (Azért írom, hogy leg­főbb, mert a gyerme­kek közül sokan még nem voltak moziban.) Gondolkodóba kell, hogy ejtsen a kis Tóth Laci mondása: «Azért nincs film, mert ma gyermeknap van, máskor mindig megküldik ...» — Mindannyian helyte­lenítjük, hogy a kul­­túrfelelős ennyire nem törődött 400 gyermek örömével. (Beszéltünk a kultúr- és mozifelelőssel, azt mondták, telefonon már kedden kérték a filmet, s a Moziüzemi Vállalat meg is ígér­te, hogy az «Atlan­tisz» című filmet le­­küldi, ígéret maradt csupán!) Nehéz 400 gyermek­nek megmagyarázni, hogy egy-k­ét felnőtt hibájából­ csorbult meg szépnek ígérke­ző ünnepük. E hibá­tól eltekintve is szép és kedves volt a gyer­meknapi ünnep, s köszönetet kell mon­danunk mindazok­nak, akik lelkesedé­sükkel, munkájukkal elősegítették, hogy gyermekeink jól érez­zék magukat. Külön köszönet jár Tóth Antalnénak, Mádol­­fai Józsefnének, Do­monkos Istvánnénak, Nagy Lajosnénak és Szabó Mariska néni­nek. Ahogy hazafelé men­tünk a kedves ünnep­ről, messzire kísért az úttörő dal, kedvesen csengő melódája: »Ej, haj, száll az ének . . .« Apáti . Tejet szállító gépkocsik érkeznek naponta sűrű egymás­utánban a Zalaegerszegi Vaj­gyár üzemeihez. Huszonnégy­­ óra alatt 60—65 000 liter tej­fogyasztók mellett szívesen rá­­kerül feldolgozásra, s a kész­ sorolja külföld is­ árut, vajat, sajtot, túrót a hazai j Korea tiltakozik Phenjan (Ú­j Kína) Nam ír, a Koreai Népidemokratikus Köztársaság külügyminisztere, s csütörtökön nyilatkozatot adott , amelyben élesen elítéli az­­ Egyesült Államokat, amiért az­­ atomfegyvereket készül­­ szál­­l­­ítati Dél-Koreába és meg akarja erősíteni az amerikai és délkoreai haderőket. Nam ír hangoztatta, hogy az ameri­kaiak ezzel megsértik a fegy­verszüneti egyezményt. A ko­ I­reai nép — hangsúlyozta Nam I­­r — azt követeli, hogy a fegy­­­­verszüneti egyezményt szigo­rúan tartsák be és határozott­­ lépéseket tegyenek az ország­­ tartós békéjének megteremté­sére. Köszöntjük nevelőin­ket óbánata A megye középiskolai KISZ szervezeteinek nevében meleg szeretettel köszöntjük iskolánk, s a megye valamennyi pedagó­gusát a VI. pedagógusnapon. Ma, amikor minden tanuló, felnőtt és gyermek, az egész társadalom a pedagógusok felé fordul, néhány szóval mi, kisz­­isták is kifejezésre kívánjuk juttatni köszönetünket tanára­inknak, nevelőinknek. Köszönjük, hogy hosszú évek fáradságos munkájával, szerető szívvel, tudásuk legjavát adták nekünk, tanítványaiknak, hogy teljes igyekezetükkel fá­radoztak igaz emberré n nevelé­­sünkért. Köszönjük minden ér­tünk tett lépésüket, hosszú évek értünk végzett munkáját. Köszönünk, s kérünk a mai napon. Kérjük, hogy október kese­rű tanulságain okulva nevel­jék tanítványaikat más népek megbecsülésére, a proletár in­term­et Dualizmus szell­em­ében. Formáljanak be­­lünk igaz ha­zafiakat, akik népünket fel­emelő társadalmi rendszerünk­höz, hazánkhoz, a gondokban, bajokban, nehézségekben hűek maradnak. Neveljenek szülein­ket, embertársainkat becsülő,­­ hasznos polgárokká bennünket,­­ segítsék tanácsaikkal, javasla- Itaikkal a kiszistákat, hogy if­júsági szervezetünk a KIMSZ­­ nagyszerű hagyományainak­­méltó folytatója legyen. Azt kívánjuk a mai napon,­­hogy szeretett nevelőink még hosszú éveken át munkálkod­hassanak népünk felemelkedé­séért, ifjúságunk neveléséért. A Zalaegerszegi Általános Gimnázium KISZ-szervezete . „A csóknak próbája" Zala megyében Gombos Imre új történelmi vígjátékában szerencsés kéz­zel választott olyan témát, amely mulatságos fordulataival nagy sikerrel derítette fel — ahol eddig bemutatták — a tatai szénm­edence bányatelepeinek, Veszprém, Fejér, Zala megye községeinek és legutóbb Budapesten a Déryné Színház közön­ségének­ hangulatát. Az alapötlet: Apafy erdélyi fejedelem névnapi ajándékképpen feleségére, Bornemissza Annára ru­házza egy napra fejedelmi hatalmát. A darabról a következőket írja a szerző: „Népmeséi ele­mek, anekdoták és a reális történelmi valóság összeolvasztá­sával igyekeztem valószínűsíteni a kort. A történelmi jelle­meket készen kaptam. Apafy Mihály, Bornemissza Anna alak­ján szinte mit sem kellett változtatnom. Gergő, a nyugatos diák is jól ismert típus. A harácsoló főnemesekről pedig — kiknek borízű hangja átharsog a századokon — már Heltai Gáspár is elmondta a magáét. A vígjáték legjellemzőbb alakja a tréfacsináló Vida, szintén ott ágál a korban, csak színre kell léptetni Kolu­bán János avult históriájából. És ha a maga idejében az egész országot megkocogtatta tréfáival, nekünk is szólhat egyet- mást a mulattatásunkra és talán az okulásunk­ra is. A népnyelv és az emlékiratok nyelve tolmácsolja a sze­replők nyersességét, gyengédségét, jóságát és kajánságát. Re­mélem, szót értünk belőle.” A vígjáték szerepeit Fenyvessy Balázs, Sallay Kornélia, Fejér Tibor, Szávay Lajos, Kádár Flóra, Fekete Tibor, Pálffy Ferenc, Sólyom Ida, Madarász László, Szőke Vilma, Kulcsár László, Honffy József, Sallay Tibor, Olasz János és Hajdú Endre elevenítik meg, Kertész László rendezésében.

Next