Zalai Hírlap, 1957. június (2. évfolyam, 126-151. szám)

1957-06-01 / 126. szám

1931. június 1. ZALAI HÍRLAP 2588000 fori­­t értékű árú terven felül, növekvő fizetőkészség, szilárduló munkafegyelem — Verseny-eredmények a nagykanizsai Gépgyárban — Az októberi események sú­­l­­yos és válságos gazdasági helyzetbe sodorták annyi más vállalattal egyetemben a Nagy­­­­kanizsai Dunántúli Kőolajipari Gépgyárat is. A vállalat rend­kívül nehéz pénzügyi helyzet­be­­került a sztrájkok alatt jog­talanul kifizetett bérek miatt A pénzügyi bajokat még sú­lyosbították a nagyfokú terme­léskiesések, az anyag, vala­mint a befejezetlen munkák felhalmozódása. Ezek a káros tényezők már-már a tönk szé­lére juttatták az üzemet. Feb­ruár hónapban még nagyon sö­tétek voltak a jövő kilátásai. A gépgyár­­kommunistái és veze­tői hosszú napokon és éjszaká­kon keresztül töprengtek, hogy olyan lehetőséget találjanak, amellyel meg lehet szüntetni a hajókat és rendbe lehet hozni az üzem rosszra fordult hely­zetét. Itt is, mint országunk más területein, a bajból való kijutásnak a kezdeményezői és megszervezői elsősorban a kommunisták voltak. A Gép­gyár MSZMP-szervezetének tagjai és vezetősége megbeszél­te, elemezte a bajok forrását, valamint javaslatot tett azok megszüntetésére. A pártszerve­zet vezetősége bizalommal for­dult azokhoz, akik a nehéz helyzeten segíteni tudnak­ a munkásokhoz. Javaslatot ter­jesztettek be a vállalat vezető­­­sége elé, s ebben megjelölték azokat a lehetőségeket, ame­lyekkel elsősorban meg lehet szüntetni a gazdasági problé­mákat. «Munkaversenyt kell hirdetni a termelés fellendíté­se érdekében»-­­ hangoztatták a kommunisták. A vállalat ve­zetősége megfogadta ezt a ta­nácsot és kidolgozta a verseny gyakorlati tervét , valamint a győzteseknek je­lentős céljutalmat tűzött ki. Március elsejével megindult a verseny, s az eredmények napról napra növekedtek. Vé­gül is a hó végére, — a ver­seny eredményeképpen — 1 688 000 forint értékű áruval teljesítették túl a tervet. De­­ még ezt az eredményt is túl­szárnyalták 988 000 forint ér­tékkel. Végeredményben tehát­­ a márciusi terven felül 2 588 090 forint értékű árut termeltek.­­ Azt hiszem, nem kell különö-­­sebben megmagyarázni, hogy a népgazdaság vérkeringésében és helyzetében milyen nagy je­lentőséggel bír ez a két és fél­milliós terven felüli árutöbb­let. Az üzem gazdasági helyze­tében pedig gyökeres változást hozott és biztató reményeket nyújt a jövőre nézve. A mun­kaverseny eredményeképpen megnövekedett a vállalat fize­tőképessége, lecsökkent a be­fejezetlen munkák állománya, és már hitel-visszafizetést is tudtak eszközölni. A vállalat helyzetének a ja­vulása mellett jól jártak a ver­senyben résztvevők is. Az első díjat, 10000 forintot a 2-es számú lakatosüzem nyerte. Ezt az összeget az üzemvezető a munkások között osztotta szét. Ezen felül Büki Béla, mint a legjobb eredményt elért üzem vezetője 1000 forint jutalomban részesült Ez az üzem 1 159 090 forinttal szár­nyalta túl a tervet és 657 000 forinttal a versenyben megsza­bott programot. A második díjat, 7500 forin­tot a javító­üzem kapta meg. Itt még Kugler Sándor üzem­vezető gépészmérnök kapott 1000 forint jutalmat. A javító­üzem tervét 1 246 000 forinttal, a versenyben megszabott ér­tékhatárt 565 000 forinttal tel­jesítette tú. A verseny annyira szoros volt, hogy az eredetileg 5000 forintos kiírt második dí­jat az igazgató a verseny vé­gén emelte fel a jó eredmények láttán. Ezer forintos jutalmat kapott még a karbantartó rész­leg kollektívája, mert lelkiis­meretes munkájukkal és fo­lyamatos javításaikkal biztosí­tották a termelés menetét. En­nek kétszeresét kapták a rak­tár és a rakodócsoport dolgo­zói, amiért biztosították a za­vartalan anyagellátást Az erf»dm£rmvf*1 íj­ yrmihan nL A gazdasági helyzet ugyan javult valamit, és megállt a gyár a lejtőn, de az első ne­gyedévet mégis közel 8001­00 forintos veszteséggel zárták. (A január és február havi gyenge termelési eredménye­ket még a márciusi kiváló eredmények sem tudták teljes egészében korrigálni.) Ezért már a márciusi időszak alatt feldolgozták a második negyedévi verseny feltételeit. Ez a verseny­szakasz már széleskörű és megalapozottabb, nagyobb súlyt helyeznek az egyéni teljesítményekre is. Az áprilisban megindult má­sodik negyedévi versenynek is láthatóak már az eredményei. Április hónapot 350 000 forin­tos nyere­séggel zárta a válla­lat, továbbá április 17. óta fo­lyamatosan fizetőképes, s má­jus hónapban már — az ár­­kiegyenlítés kivételével — nem vették igénybe az állami támo­gatást. A vállalat vezetősége szerint — amennyiben a most meglévő termelési eredménye­ket tartani, illetve még fokoz­ni tudják — az evévi mérleg jóváhagyása után, minden munkásnak kifizethető lesz a maximális, azaz egyhavi nyere­ségrészesedés. A tények azt bizonyítják, hogy a Gépgyár megfelelő úton halad. Hogy mi tette ezt lehetővé? Elsősorban a kommunisták bátor és kezdeményező felhívása a versenyre. A Gépgyár dol­gozóiban — amint azt az ered­mények mutatják — lehet bíz­ni Hiába akarták és akarják a rosszszándékú ellenforradalmi elemek a gyár dolgozóit szem­beállítani a munkáshatalom­mal. A becsületes munkások leszámoltak azokkal, akik a za­vart és a fejetlenséget szítot­ták és a már márciusban meg­kezdett munkaversenyükkel hi­tet tettek a szocializmus ügye mellett. A munkaverseny sikerét elő­segítette annak realitása és megfoglhatósága is. Nem vol­tak nagy frázisok, nem voltak óriási, színes munkaverseny­­táblák, üres «szappanburborék­­fogadkozások»­, hanem szorgos munka és tények. Olyan té­nyek, amit még a legrosszabb szándékú ember sem tud meg­cáfolni vagy elferdíteni. A munkaverseny kifejlődé­sét előre lendítette az is, hogy az — a jutalmazáson keresztül — elsősorban a fizikai munká­sokat serkentette. Az kapta a jutalmat, aki valóban megérde­melte és megtermelte az árut. Naiyon helyes az igazgatóság álláspontja abban a kérdésben is, hogy a jutalmakat az üzem­vezetők osztják ki. Ők tudják valóban, ki dolgozik jól, ők tudják, ki érdemli meg legjob­ban. Arról nem is beszélve, hogy ez a módszer szilárdítja és erősíti az üzemvezetők te­­kitélyét, ami bizony azelőtt a felső vezetés bürokratikussá­­ga miatt eléggé meg volt nyir­bálva. Hiba volt viszont, hogy a márciusi verseny megszervezé­séből a szakszervezet nem vet­te ki kellőképpen a részét. Csupán az egyéni agitációra és propagandára szorítkozott. A második versenyszakasznak azonban ott vannak a munka­verseny feltételek, valamint az eredmény értékelési rendszer kidolgozásában is, így áll a munkaverseny ügye a Gépgyárban. Minden biztató remény és feltétel megvan ah­hoz, hogy a második negyed­évet már­ nyereségesen zár­ják. Ehhez nem kell egyéb, csak folytatni a munkát azzal a lendülettel és akarattal, ahogy azt a verseny elindította. Tímár Ede Köves utca községfejlesztési alapból Pusztaszentlászló két legsárosabb utcáját, a Haladás és a Petőfi utcát a község lakói kikövezték. Mintegy 120 000 forint értékű munkát végeztek el közösen, s igaz a közmondás: evés közben jön meg az étvágy, elhatározták, hogy hasonló eszkö­zökkel a Béke utca jelentősebb részét is kikövezik. A község lakói hálásan emlékeznek meg a bázakerettyei üzem vezetőiről, akik számukra is szoros munkaidőben hen­gerrel siettek a szentlászlóiak segítségére. Követendő a példa, nemcsak az állami beruházás jelentheti a község előrehaladá­sának alapfeltételét, hanem a községi összefogás is segíthet Balatoni kirándulás Lázas készülődés után szerdán reggel fél hatkor népesítet­tük be két Ikaruszun­­kat. Hat órakor telje­sült 115 leányka vá­gya, búcsút intettünk jó szüleinknek, s el­indultunk a magyar tenger felé. A nap is felmosoly­gott a kemendi vár­hegy mögül a vidám gyermeksereg láttán, ahogy haladtunk a Zala völgyében. A tü­rjei dombtetőn a XII. században alapí­tott ősi templom-mű­emlék integetett fe­lénk, a festői mihály­­fai út tengelyében koronaként ült a sü­megi vár. Benzinpari­pánk kifáradt, ro­hammal vettük be a várat. ,J„­adrágfékke­l” ereszkedtünk le a vá­rosba, a Kisfaludy­­házhoz, majd a világ­hírű Maulberisch városába. A múzeum, freskóihoz. Kocsink­ból fel-f­eltűnt Cso­bánc, fülemben csen­gett a szép vers: „Ülj mellém a kan­dallóhoz, fel van szít­va melege, Csobánc­­várról édes-kedves, halljad ím egy agg rege.. Merengésemből az uzsai modern, gépesí­tett bazaltbánya és a halastó­ rendszere éb­resztett fel. Vidám nótaszóval szálltunk le Tapolcán, a tufa­hegyek mélyén meg­bújó tavasbarlangba. Utána a szigligeti várromról tekintet­tünk körbe a Balato­non, amint délről „át­öleli” Somogy­ország, nyugatról a keszthe­lyi partok, északról a Bakony nyúlványai. A­­ Római-forr­ásnál üdítettük fel magun­kat, majd begördül­tünk Keszthely ősi s egyéb műemlékek megtekintése után a kikötőt és a strandot csodáltuk meg. Hévíz gyógyvizében friss erőt nyertünk, majd újra benépesí­tettük buszunkat, a Zala felé vettük az irányt, s áthaladva rajta, ismét megyénk­be érkeztünk. A zalaapáti magas­laton összefoglaltuk a napi tanulmányokat. A sima baki mű­úton már szinte sik­lott velünk a tüzes­szemű Ikarusz, ha­mar elértük a fényár­ban úszó olajfinomí­tónkat. A pontos tervezés és napirend szerint 21 óra 10 perckor vi­dám nótaszó és csa­takiáltással érkeztünk meg jóanyánk ölelő karjai közé. Volt mit mesélni, annyit lát­tunk, annyit tanul­tunk e szép napon. Nem kellett alvás­ba ringatni. Álmom­ban újra átéltem a felejthetetlen, élmé­nyekben gazdag utat. Életrekeltek a hős vár­védők. Homlokomat il­lették a szigligeti mú­zsák s mintha eljöt­tek volna búcsúzni a Kisbalaton madarai: pacsirtaszó ébresztett. (Pedig csak rádiónk­ban szólt a „Pacsirta dal”.) Szememet vég­re felnyitva egészen éreztem, hogy nem álom volt, valóság. Megcsodáltunk, meg­szerettünk, magun­k­­nak vallunk minden szépségedben, roman­tikádban, ölelő he­gyeiddel, üde forrá­saiddal, hullámos, aranyhídú testeddel, felejthetetlen, szép Magyar Tengerünk. Szabó Mária, a­ zalaegerszegi Ady iskola VII. A. osz­tályának tanulója A petrikeresztúriak határozott segítséget várnak Úgy véltük, a Mózer-tárgya­lás megkezdésével pontot tet­tünk a petrikeresztúri ellen­­forradalmi csoport ügyének végére. Nem így történt. Nyolc család felfelé ívelő életének derékbatörése, a termelőszö­vetkezet összezúzása, a jelen s a jövő gondja írásra késztet. Néhány gondolat nyílt, egye­nes kimondása a közvélemény elé kínálkozik. Két ízben ol­vashattak lapunkban már a petrikeresztúri ügyről, s hogy újra az olvasó elé lépünk, több oka van. Nézzük őket: Ni­ne­tt termelőszövetkezet Üres, ásítozó némaság min­den, az istállók, a pajta, az új sertésfiaztató, az egész porta. Mintha 1945-ben látnám a ki­fosztott uradalmakat. Március végén a kulák beköltözött a termelőszövetkezetnek juttatott házba .. .Uralják az egész por­tát. Krumpliültetvény, néhány öntelten tollászkodó (pardon) kulák tyúk és kakas, az egyik fa alatt a gépállomás hármas ekéje zavarja csak a halotti sivárságot. Október 28-án kezdődött... Akkor rohant rájuk a Gérceiek által felbúj­tott téboly. Az ér­telmi szerzők, az igazi bűnö­sök csendben húzódtak meg a hőzöngők mögött. Nyíltan po­rondra lépni még korainak vélték. — Végezzetek velük!... Akasszátok fel őket!... A lá­buknál fogva, hogy tovább szenvedjenek!... — s ottho­n*»-tírba 7QVártak­ a A vihar lassan elült, s a pet­rikeresztúriak hiába várták, hogy bíztató szavakat mondó pártfunkcionáriusokon kívül a legilletékesebb, a járási tanács mezőgazdasági osztálya segít­ségükre siessen. Németh elv­­társ, az osztályvezető, »Nem érek rá« válasszal utasította el a segítséget kérő szavakat. (Nem tudunk hát tényleg sza­kítani a régi vezetési gyakor­lattal? Igaz, kényelmesebb odamenni, ahol »jól mennek a dolgok«, — ez viszont ember­ség dolga is, nem csupán szá­raz hivatali kötelesség.) Már­ciusra járt már, amikor elszá­moltatni »kiszálltak« a mező­­azdasági osztályról. Öt hóna­pig feléjük sem néztek! Jól van ez így? S Petrikeresztúron »rendre folyt« tovább az élet. A meg­félemlített tsz-tagok eladták a kincseket érő állatállományt, keseregve nézik a szépnek ígérkező vetést, hiszen közös aratásra készültek, ezt az utat próbálgatták éveken át, s ami­kor már minden jól ment vol­na ... fogalmuk sincs, ho­gyan tovább...? Mondhatnák most sokan, s az élet is adott példát arra, hogy a termelőszövetkezeti mozgalom igaz hívei minden, vihar ellenére együtt marad­tak, küzdöttek, megvéd­ték a közös vagyont. Ez így igaz is, de engedheti kommunista lel­kiismeretünk, hogy a most még botladozókat, s e botlado­­zásokból eredően hosszú éveket éltesz»Vírvni «VaríSVat. mamniVra A községi tanács ideiglene­sen kezelésbe vette az épüle­teket, ezzel együtt mintegy 80 —90 hold tartalékföld is gaz­dátlanul maradt. Hogy mit kezdenek vele? Ők sem tud­ják. Elképzelés sincs, s a kiút­keresés is lassú, vontatott. A községi tanács új elnöke, Győrfi elvtárs becsületes jó­szándékát nagyban akadályoz­za hogy ismeretlen, új munkát végez, s bizony vajmi kevés segítőtársra talál. Ki-ki a ma­ga módján igyekszik saját iga­zát bebizonyítani előtte, s a rendeletek kusza tekervényei­­ben nehezen tart csak lépést a követelményekkel. Tévedés ne essék, nem Győrfi elvtárs sze­mélye kifogásolt, inkább az a mód, ahogy segítik, igazabban szólva, ahogy nem segítik. Ami a házingatlanok vissza­juttatását illeti, ilyen s olyan paragrafusra hivatkozva, a jobban hozzáértők, így a ta­nács titkára is, a jelenlegi helyzetből való kiút helyett azon tűnődik: évekkel ezelőtt hol hibáztak, hogy az épületek nem lettek államosítva, enél­­kül kerültek a termelőszövet­kezet kezelésébe. Szükség van néha arra, hogy eltépelődjünk, megfontoltuk, hol, mikor, mit, miért csináltunk rosszul. Szük­ség van erre azért, hogy a fej­lődésünket, előrehaladásunkat gátoló akadályokat könnyeb­ben, biztosabban háríthassuk el az útból, de nem azért, hogy a jelenlegi követelményeknek megfelelő fejlődést egy pilla­natra is megtorpantsuk. Októberben a Gérceiek nem most, fél évvel az események után a megfélemlített faluban nehéz egyetlen lépést is előre­menni, talán nem is szüksé­ges bizonygatnom; elsősorban az ő bűnük, ők akkor nem kí­mélték az embert, gazdaságot, jelent és jövőt. Amit tettek, kizárólag és egyedül is saját jól felfogott érdekükben csele­­kedtek. ... hogy tévedtek? Le­gyen az ő gondjuk, az ő ba­juk, ne mások feje fájjon emiatt. Nekünk elsősorban a volt s a jövő termelőszövetke­zet tagjainak élete legyen a legfontosabb. Ennek érdeké­ben kell félretenni azt a békü­­lékeny politikai vakságot, ami eluralkodott a községben. Fél­retenni, hiszen nem nehéz be­bizonyítani, hogy a Gérceiek búnik­ok Lehet, sokan csodálkoznak, talán merésznek, talán túlzott­nak tartják ezt a határozott kijelentést. Vitatkozzunk hát, hadd sorakoztassam fel a falu véleményéből, s saját ismere­teimből összegyűjtött érveimet. Igazuk van azoknak, akik azt mondják: emberként­ kell elbí­rálni, disztingválni kell Iga­zuk van­­azoknak, akik párt­fogásba veszik Gércei Pétert (egyike a szerteágazó Gércei családnak), a 20 holdas pa­rasztot. Életében soha alkal­mazottat nem tartott. Földjén maga dolgozott. De mi van az idős Gércei Péternével s gyer­mekeivel. Hetven-hetvenöt hold föld urai voltak. A kör-Éveken át két konvenciós cse­lédet tartottak. A faluban is ismert Májszter Lajos bácsi 29 és fél évig volt egyfolytában náluk, s mellette mindig volt más is. Igazuk van, akik amel­lett szólnak, hogy megosztot­ták a földeket, hogy felajánlot­ták az államnak ... Hat felé oszlott a föld, amikor már for­ró volt a talaj... amikor már gond volt a sok föld ... Aztán elhelyezkedtek. Jobbnál jobb állásokba ... s most, amikor már nincs beszolgáltatás, ami­kor újra — ahogy mondják — «érdemes» a földben gazdál­­kodni, kérik vissza. A földet, a házat, a gazdasági épületeket, s ehhez nem átalják most azt is kérni, hogy évekre vissza­menően a termelőszövetkezet bérletet fizessen(!?). Attól sem riadnak vissza, hogy vezetők­re, funkcionáriusokra hivat­kozva, »jobb belátásra« bírják a községi tanácsot. Ezt tették Miilei István országgyűlési képviselővel is. Szerintük Mil­lei elvtárs megígérte, vissza­kapnak mindent. A képviselő szerint ebből egy szó sem igaz. S nekünk minden okunk meg­van arra, hogy Miller elvtárs­nak, s ne a Gérceieknek higy­­gyünk. Lehetne még az érvek soka­ságát sorakoztatni, talán vég­telennek tűnő hosszú sorokban is... Az elmondottak azonban, úgy vélem, elegendők ahhoz, hogy belássuk: tenni, cseleked­ni kell a legrövidebb időn be­lül, józan megfontoltsággal, kommunista határozottsággal, hiszen ez nemcsak a volt ter­melőszövetkezeti tagok, ha­nem az egész falu érdeke. 3. Tegnap déli 12 órakor meg­nyílt a vásár s június 10-ig minden nap reggel 8 órától este 8 óráig tekinthető meg. Tíz pontban foglaltuk össze a Vásárra vonatkozó legfonto­sabb tudnivalókat. 1. Mindenki gondoskodjék útrakeléskor a vásárigazolvány előzetes beszerzéséről. Kapha­tók a MÁV és a MALÉV jegy­pénztárainál, s az IBUSZ vi­déki fiókjainak kirendeltségei­nél, valamint számos város és község tanácsánál. Az igazol­ványok ára darabonként 10 forint. 2. A vásárigazolvány birto­kában a vidéki látogatók a MÁV vasútvonalain s a MA­HART dunai hajójáratain 50 százalékos, a MÁVAUT jára­tain 25 százalékos, a MALÉV belföldi repülőjáratain 20 szá­zalékos menetdíjkedvezményt kaphatnak. A Vásár látogatója jogosult még a Vásár tartama alatt Budapestről kiindulva egy 33 százalékos kedvezmé­nyű tetszőleges vidéki állo­másra utazni és visszatérni a fővárosba. (Lásd a vásáriga­zolvány 3. oldalát.) Az igazol­vány ezenkívül a Vásár egy­szeri díjmentes meglátogatásá­ra is jogosít. 3. A menetdíjkedvezmények a fővárosba való felutazásnál június 10-én déli 12 óráig ve­hetők igénybe, míg visszauta­zásnál május 31-ének 16 órá­jától június 13. éjjeli 24 órá­jáig tart a kedvezmény lehe­tősége. 4. A vásárigazo­lványok érvé­nyességéhez az kell, hogy az igazolványokat a) elutazáskor az indulási állomásnál, b) Bu­dapesten a Vásár bejáratánál, c) visszautazáskor a fővárosi indulási állomáson lebélyegez­zék. 5. A vidéki látogatók meg­érkezésük után szállásról gon­­cskodhatnak a Fővárosi Ide­genforgalmi Hivatal központi irodája (Lenin körút 30 ), vagy ugyanennek a hivatalnak a Vásáron található kirendeltsé­ge útján. 6. A Vásár látogatói részt­­vehetnek a Vásár tárgysorsjá­­tékában, amelynek számos ér­tékes nyereménye lesz. A sors­jegyek darabonként 3 forin­tért kaphatók a Vásár terüle­tén. A sorsjegyek húzása jú­nius 10-én délután 4 órakor lesz. A nyerőszámokat a Nép­szabadság és a Népakarat jú­nius 12-i vagy 13-i és az Esti Hírlap június 13-i vagy 14-i számában teszi közzé a vásár­rendezőség. 7. A Vásár tartama alatt a Magyar Légiközlekedési Válla­lat körrepüléseket rendez a Vásár, illetve a főváros felett A mintegy 10 perces, 40 km-es légi útra jegyek kaphatók a MALÉV Vörösmarty tér 5. sz. alatti és az IBUSZ József ná­dor tér 12. sz. alatti irodájá­ban. Felnőttek 30 forintot fizet­nek a jegyért és ebben benne van oda-vissza a Vörösmarty tér és a Ferihegyi repülőtér között közlekedő autóbusz me­netdíja is. 8. Ugyancsak a Vásár tarta­ma alatt a Fővárosi Idegenfor­galmi Hivatal autóbusz körsé­tákat rendez a fővárosban és a festői szépségű budai hegy­vidéken. A mintegy két és fél óráig tartó körséta során kü­lön idegenforgalmi vezetők tá­jékoztatják az utasokat a fon­tosabb látnivalókról. Az autó­­buszjegy ára 20 forint. 9. A Vásáron naponta öt­ször, vasárnap nyolcszor nagy­szabású divatbemutató lesz, amelyen a fővárosi és vidéki ruházati vállalatok, divatszalon nők, a legkényesebb ízlést is kielégítő nyári és őszi női ru­­hamodelljeiket fogják felvo­nultatni. 10. A Vásár alkalmával ez­úttal első ízben szerepel a ki­­remaszkop nevű filmbemuta­tó újdonság, amely 17 méter szélességű vásznon jelenteti meg az eddig még nem látott nagyfilmek néhány darabját. Egyebekben a Vásár terüle­tén ez évben is közvetít üzene­teket a Magyar Rádió naponta három adásban. Hasznos tudnivalók a Budapesti Ipari Vásár vidéki látogatói számára

Next