Zalai Hírlap, 1957. július (2. évfolyam, 152-176. szám)

1957-07-02 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! f 2005* 1 r i­n m ........ J M ZMBZMP ZMk.M MELYEB [INTÉZŐ BIZOTTSIgK ÉS X MESXEI TSS8A8S II. évf. 152. sz. ARA: 56 FILLÉR 1957. július 2., KEDD Sz A­ndráshidai VG-ban befejezték az árpa­ és megkezdték a rozs aratását A kombájnok és a kévekötő aratógépek segédletével az Andráshidai Állami Gazdaságban befejezték az árpa aratását. Kitűnő termést takarítottak be, ehhez hozzájárult még az is, hogy az aratást teljesen gépi erővel végezték, és így igen cse­kély a szemveszteség. A gazdaság szakemberei szerint kb. 1­­ mázsás átlagtermése van árpából a gazdaságnak. Az andrás­hidai üzemegységnél 18 mázsás átlagtermésre van kilátás. A gépi erők alkalmazásával nemcsak a szemveszteséget csökkentették minimálisra, hanem gyorsan és időben végezték az árpa aratásával, hiszen már a rozs is beérett. A mai nappal, ha az időjárás kedvező lesz, megkezdik, a rozs aratását is. A gépek segítségével 3 szövetkezet befejezte az őszi árpa aratását — a Felsőbagodi Gépállomás körzetében — Közel félszáz hold árpaaratást vé­geztek el tegnap estig a Felsőbagodi Gépállomás aratógépei. Egy gépre át­lagosan 13 hold betakarítás jut. Az aratógépek segítségével a zalalövői, felsőbagodi és zalaegerszegi termelő­­szövetkezetek hétfőn este befejezték az őszi árpa aratását. Felsőbagodon nyomban az aratás után elvégezték az árpatarló szántását is. A ma délelőtti órákban már a másodnövényeket ve­tik a Lenin szövetkezet birtokán. A gépállomás körzetében lévő többi szö­vetkezeti gazdaságban is folyik a ga­bonatarlók szántása. A forró júliusi nap kalászérlelő su­garai egyre parancsolóbban sürgetik az aratási munkák gyors elvégzését. Hogy veszteség ne érje termésüket, a gazdák jelentős, része a gépállomá­sokhoz fordul segítségért A gépállo­más vezetői például tegnap délután kötöttek több mint húsz egervári egyé­ni gazdálkodóval — igen jelentős te­rületre — gépi-aratási szerződést. * 13 Közel húsz hold aratás két nap alatt­­ kombájnnal Jól dolgozik a­­Nagykaporna­­ki Állami Gazdaság kom­bájno­­sa. Télen gondosan kijavítot­ták a gépet, most nyugodtan láttak a központi üzemegység másfélszáz holdas gabonatáblá­jának aratásához. Frissen hozzá is kezdett és két nap alatt közel húsz hold­ról vágta le az őszi árpát. Mun­káját még fokozni is akarja és úgy tervezi, hogy tíz nap múlva végez a gabonafélék be­takarításával Az álami gazdaság dolgozói meg vannak elégedve a gépi munkával, hiszen sikerült a szemveszteséget a minimálisra csökkenteni. A tavalyihoz vi­szonyítva sokkal kisebb, nem több 0,2 százaléknál vigyáznak a termésre, hiszen meg kell be­csülni nagyon a holdankénti 13 mázsás átlagot. A munka szervezésében sincs kifogás. Mihelyt a kombájn végzett a tarlón, lehordják a szalmát, hogy ne legyen kité­ve az időjárás kénye-kedvének. Megkezdték a másodnövé­nyek vetését. Jól halad ez a munka is. Elvetettek eddig 24 hold silókukoricát, és földben van már közel harminc hold csalamádé. Nem lesz gond az állami gazdaságban a tejterme­lés emelése sem. J­ valósággá érett a ' földek ígérete ... A messzi mezőségeken sárguló, gazdag ka­lász-rónák hullámza­­nak. A levegőben csendesség van, forró­ság és gabonaszag. Az áhított friss szellők is talán elrejtőztek a mi­­kosdi erdők árnyas rengetegeiben. S a ka­lászok gazdái, roboto­­sai, verejtékező te­remtői és türelmes varázslói ott vannak a tüzelő nap, s a meg­feszített munka vég­telen Arénájában....... Aratás van. A magyar paraszti nép sok ed­­ginél szebb, ünnepibb és nyugodtabb aratá­sa. Néptelen falvak, üres porták, néma helységek sora van már a hátam mögött. Az élet, a falu, a gond, a szó és a reményke­dés most az elúszott pusztákra költözött. Zalavég határában ahol még az­­ őszön közös magágyba hullt a mag, most sok-sok egyéni kisember da­­rabatja az óriási táb­lákat. Ki megnyugod­nia és megtégedve, inen sokan pedig ezer­szer megbánva azt az eszeveszett októberi napot, amikor felosz­lottak. Ahogy a hatal­mas, izzó határt jár­tam, az egyik dűlőben megszámláltam az aratókat. Nyolcvanné­gyen voltak. És ebből mindössze kettő volt fiatal. A legtöbb par­cellán idős, öreg em­berek gyűjtögették a kévéket. Hát így vol­na? ... Kiöregszik, el­fogy a földműves nép? A tanácselnök felvi­lágosítása, válasza az­tán mégis megnyug­tató: — Az elmúlt évek­ben valóban igen sok fiatal elhagyta a gaz­daságot, de az idei esztendőben már közel 30-an jöttek vissza. Haladás ez, bár még igen sok gazdaságból hiányzik a fiatal erő. Sok embert meg­kérdeztem, sok em­berrel beszélgettem e vénséges megyeszéli faluban, ahol az el­múlt esztendők annyi sok mindent feje tete­­jére állítottak, ahol a türelem közömbössé­ge, s a szépen kitervelt falugyarapítás rette­netes pazarlássá vál­tozott. Ma ötszáz hol­don kövér kalászokat érlel a gabona, ren­dezték a birtokbaadá­sokat, befejezték a ta­karmányok betakarí­tását, nincs beadás, tiszta, világos az adó, tehát a megnyugvás s a bizakodó előrenézés minden feltétele ada­tott a faluban. De le­hetne ott általános megelégedés, ahol hu­szonnégy szegény csa­ládnak maholnap ke­nyérgonddal kell küszködni, ahol min­denki szeme láttára pusztul a közel mil­liós — félig kész — szövetkezeti major, ahol negyedszáz em­bernek létkérdése a ma még nagyon ke­veset emlegetett szö­vetkezet? Meg kell csak kérdezni erről: Horváth Gyulát, Né­meth Gyulát, Vida Gyulát, Gudics Já­nost, Szilasi Istvánt, Németh Gézát, Nagy Jánost, Márkus Ká­rolyt és még számos gazdatársukat. Az ősszel, elváláskor az­zal indultak el, hogy „megpróbálják”. S így egyedül, elhagyat­va ez a próbálkozás egyre küzdelmesebb, elszántabb életharccá változik. Ezek az em­berek valamennyien megnyugvást, s báto­rítást éreznek abban, hogy kormányzatunk nem mondott le a szö­vetkezetekről . . . Ők most meg egyéniek, de ... , bizakodók, re­­ménykedők a módosabb emberek is. Az egész ország sorsát figyelemmel kísérő, megfontolt földműves emberek előtt soha­sem lehet szürkíteni, feledtetni azokat az erőfeszítéseket, s bölcs intézkedések so­rát, amelyet az or­szágvezetés a jobb, igazibb paraszti sor­sért tesz. * Fejünk felett tüze­sen fortyogott a dele­lő júniusi nap. Egyik árpaképe gyér árnyé­kában Nagy János 22 holdas gazdálkodóval a gazdaember, a falu s az ország helyzeté­ről beszélgettünk. Nagy gazda előre bo­csátotta, hogy friss do­logról nem tud, mert a paraszt ilyenkor nem ér rá újságot ol­vasni, amit elmond, az szíve és meggyőző­dése szava: — Jól, ügyesen csi­nál a munkás-paraszt kormány. Hagyja élni, létesülni a parasztot. Tudott dolog, hogy a földművesnép törek­vésére, szorgalmára még sohasem fizetett rá az ország. — Hisz abban, érdemes ez? ... — Nekünk ez az életünk! Meg tudjuk mi különböztetni, ki az igazi jót akarónk, s kitől, mit várha­tunk...? Mondják meg nyíltan az igaz­ságot, értünk a szó­ból. S a mai országve­zetés ereje, tekintélye és hitele az igaz szó­ban van. — A gabonaárak? .. Hát megmondom, én nem vártam ennyit. Aki dolgozik, termel annak lehet jövedel­me ...! Ma tudunk tervezni, számítani, van mihez tartani ma­gunkat. Nem kell fél­ni kimondani, hogy az emberek saját helyze­tünkön keresztül né­zik a világot. Az idős földműves 22 kataszteren felesé­gével gazdálkodik. Egyik fia agráregyete­met végzett. Most gazdasági felügyelő. Havi keresete 1400 forint. Az öreg gazda egyre többet tűnődik el, hogy nem-e vol­na kifizetődőbb a fiú­nak is a birtokon gaz­dálkodni. Nagyék az őszön fejezték be mintegy 120 ezer fo­rint költséggel egy családi ház építését. Az istállóban hat da­rab szarvasmarha és három ló van. S a gaz­da nem tagadja, hogy az építkezéshez szük­séges pénzösszeget jó­részt még a múlt éven mint szövetkezeti tag keresete. Állatgondozó volt. Esztendőkön át a legjobb munkaegy­ség-teljesítők közé tartozott. Ahogy be­szélgetünk, bármiből indulunk is ki, Nagy bácsi szava mindun­talan a szövetkezet­hez kanyarodik. Nem beszél „előnyökről”, „felsőbbrendűségről”, „felemelkedésről”, egyszerűen, őszintén, szívében gyökeredzet­ten említi mindazt, ami jó s ami hiba volt a szövetkezetben. Olyan gazda szavai ezek, aki szerette a dolgos emberek össze­fogását. Lassan éles árnyéka nő a kepesornak, s mi még a falu jelené­ről, sorsáról beszélge­tünk. — Ma az tetszik ne­kem a kormányzás­ban, hogy ott a felső helyeken is mindent úgy mondanak ahogy valóban van. Itt a bel­vízrendezés. Tíz évig senki elő sem hozta. Most odajutottunk, hogy a község közel 200 hold rétterülete nagyrészt elfásodott. A füvet nem eszik meg a jószágok. A csatornák 1937-ben voltak utoljára tisztít­va. Van olyan rétte­rület, melyen éven át térdig áll a víz. Ha pénzzel nem is tud az állam segíteni, de va­laki hozzáértő szerve­ző is nagyon sokat ér­ne, aki meg tudná mondani, hogy mit kell csinálni. Mi elvé­geznénk a legszüksé­gesebb dolgokat... — Mondták a tava­szon,, hogy az ország­nak nagy szüksége van az aprómagvak­ra. Most mégis egy olyan cséplőt küldött ide a gépállomás, mely nincs összesze­relve. Mit csináljunk azzal...? — Egyre több kese­rűséget és mérget okoz az az átkozott krumplibogár is. Milliós falkáik lerúg­nak mindent. Itt jár­tak ugyan a porozok, de a dűlőknek csak az öregét permetezték meg. Mi küszködünk, törjük magunkat, hát mások se végezzenek félmunkát. Jobb sors csak jobb munkával lesz.. . JVT­agy bácsi az ég­e­k­re néz, aztán a szőke árpatáblára, majd kopott, öreg ka­szája után nyúl. Nem hangzatos, kinyilatkoz­tatással, csak úgy ön­magának m­ondja: — Hajaj... a kenyerét most sokkal jobban, meg kell dolgozni, mint a szövetkezet­ben ... Zalavégen pénte­ken délelőtt befejez­ték az őszi árpa aratá­sát, számosan már harmadszor kapálják a kukoricát, harmad­szor permetezik a sző­lőt, s esténként, a csendes falusi beszél­getéseken egyre töb­ben említik az őszt... és a szövetkezetét... Ágoston László Aratók a mikosdi-dűlőben... Arat, csépel a megye Napról napra nagyobb iram­ban folyik megyénkben az ara­tás. Vasárnapi számunkban kö­zöltük, hogy a 11 ezer holdnyi őszi árpa össz-vetésterületnek learatták a 15 százalékát. Az­óta már 26 százaléknál tart a megye. A termésátlag 11 és 15 mázsa között van. A rozs aratása is jól halad. Eddig a megye vetésterületének 10 százalékán jelzi a tarló, hogy megtörtént a betakarítás. A letenyei járásban az ara­tással párhuzamosan végzik a bíborhere cséplését. Az eddigi tapasztalatok szerint másfél mázsát csépelnek el egy hold­ról. Repcéből elég jó átlag mu­tatkozik. Holdanként a hat-hét mázsát is megadja. Búcsúszentlászlón már a rozsot aratják Búcsúsze­n­tlászl­ó és Kisbucsa községek szorgos gazdálkodói a ma reggeli órákban befejez- t ték az őszi árpa aratását. A­­ legügyesebb termelők szomba­­­­ton délután már a rozs beta­­­ hárításához láttak. Az elmúlt napon közel tíz hold rozsot­­ arattak le. Az őszi árpa- és­­ rozstarlókon már számos gazda­­ megkezdte a tarlószántást. A hét közepére községszerte meg­kezdik a másodnövények ve­tését. Két év után ismét Zalaegerszegen szerepel az Állami Népi Együttes A Magyar Állami Népi Együt­tes most lép első ízben a vidéki közönség elé új műsorával, a „Kisbojtár”-ral. A nagysikerű budapesti bemutató után hatal­mas sikerrel szerepelt az Együt­tes Franciaországban, s most mutatja be először Zalaeger­szeg dolgozóinak e 3 felvonásos, egész estét betöltő táncjátékát. Egy népmese hőse a Kisbojtár, aki nálánál hatalmasabb ellen­séget győz le az­ összefogás. . . népi humánum segítségével. A Kisbojtár és Kata szerelmét rablók zavarják meg. A rabló­­vezérnek megtetszik Kata és olthatatlan vágyat érez a leány iránt. Cimborái segítségével a vásárban megtámadják és elra­bolják Katát. A Jessbejtárt hosszú kalandok után állatba­rátai segítségével (nyuszi, ló, medve) — jó tett helyébe jót várj — eljut a rablók tanyájá­hoz és sorra megvív a rablók­kal. Végül a nagyerejű rabló­­vezérrel kerül szembe, s nagy harc árán legyőzve — megmenti Katát. A következő képben már áll a lakodalom, s a lako­dalmas nép nagy szeretettel ve­szi körül, fergeteges tánccal ünnepli a szerelem diadalát. Káprázatos jelmezek — cso­dálatos díszletek, s szebbnél­­szebb táncok teszik felejthetet­lenné a népi művészet ezen új gyöngyszemét. Rábai Miklós, az Együttes Kossuth-díjas művészeti vezető­je eddigi összes műveiben arra törekedett, hogy — akár lírai vagy dramatikus tánc az — mindig legyen mondanivalója, s mindig a nép művészetét tolmá­csolja. Ezen törkevései alapján születtek meg az Együttes mű­során azóta világhírnévre tett táncjátékok, amelyeket a zala­egerszegiek is jól ismernek az Együttes eddigi előadásaiból. Az Együttes tagjai legkedve­sebb emlékeik közt őrzik annak a 2 év előtti előadásnak sikerét, amelyen a Liszt II. Rapszódiá­ja után a zenekart és az Ecseri lakodalmai után a tánckart alig akarta leengedni a színpadról az egerszegi közönség. Az Együttes 120 taggal jön Zalaegerszegre, s dunántúli tur­néja keretében csak egy elő­adást fog városunkban tartani, a kultúrház szabadtéri színpa­dán, ma este fél 9 órai kezdet­tel. Georgi Dimitrov (1882—1949) 1949. július 2-án, a Moszkva melletti «Borohiva» szanata­­tóriumban hosszas betegség után elhunyt Georgi Dimitrov, a világ munkásmozgalmának egyik legkiemelkedőbb alakja, a fasizmus elleni harc zászlóvivője, a bolgár nép nagy fia. Georgi Dimitrov neve az 1933—34-es években, a lipcsei­ per idején vált világszerte ismertté. E per során — amelyet a hitleri fa­siszták a kommunisták ellen akartak felhasználni, — Dimitrov elvtárs bátor fellépésével figyelmeztette az egész világot a fa­sizmus elleni harcra. Szegény munkáscsalád gyermeke. Maga is mint nyomdai munkás került közel a szocialista eszmékhez és ennek szen­telte egész életét. A bolgár fasiszták, a burzsoázia elüldözte hazájából és 22 évig emigrációban élt. 1941—44 között nagy érdemeket szerzett hazájának felszabadításában. 1945-ben tért vissza Bulgáriába, ahol nagy erővel vezette, irányította a bol­gár nép harcát a szocialista haza felépítéséért. Nem sokáig dol­gozhatott hazája felvirágzásáért, de rövid négy esztendő alatt is hatalmas sikereket ért el a bolgár nép a kommunisták, Di­mitrov elvtárs vezetésével. Halálával a nemzetközi munkás­­mozgalom az egyik legnagyszerűbb harcosát vesztette el.

Next