Zalai Hírlap, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178-203. szám)

1957-08-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! |E jfj» Jl ■BSV IlsBSf mr KZ MSZMP ZKIUK Mg©YEII VfiSRIEIKIMJ'XlŐ) IBKOTTSá^SK tS mg®¥g» TmMfeS MFUM II. évf. 178. szám ÁRA: 60 FILLÉR 1957, aug. 1., CSÜTÖRTÖK iniinmiv i—im—nni i ■■nini iMaiiiiuii-------------------------------------------------- . ■■■■ hm lll■ll■■l^ll ■■iiihmiii «iwnil IIIW IIIIBII ■■■■■! Main IMI UH ' IHII1—I1B KmairmimmMmnimmi imwMHini II —II t —mm - Megkezdték a Terményfogalm­i Vállalat raktárai a gabona fel­vásárlását Igaz, hogy az esős július nagyon hátráltatta a mezőgazdaság munkáját, a parasztemberek mégis becsülettel megtették, ami tőlük tellett. Arattak, csépeltek és mihelyt elvégzett a gép, megszáradt a gabona, kocsiba fogtak és a terményfelvásárló helyekre vitték a teli zsá­kokat. Két terményraktárba látogattunk el, s amit láttunk, biztató. A Terményforgalmi Vállalat 1-es számú te­lep­én, a zalaegerszegi termény­raktárban Ko­vács Mihály­tól tudtuk meg, hogy a raktárba elsősorban Nekeresdről hoztak sok gabonát. Még csak néhány napja folyik a felvásárlás, és máris 55 mázsa búzát, 14 mázsa rozsot és­­60 mázsa árpát vettek át. Elkönyveltek még 3 mázsa zabot is. Gombos István 400 kiló gabonát szabadon adott el. Ebből 350 kiló rozs és 43 kiló búza volt. Magyar Mihály 672 kiló adógabonát hozott be. Horváth István p­edig 250 kiló gabonát adott el szabadon. A ságodiakat elsőként Kajári Dezső képvi­selte, ötvenhét kiló szabadfelvásárlású árpá­val kezdte meg a sort. Azóta persze már több ságodi gazda is felkereste a terményraktárt. Esős volt az idő, nedves a gabona. Ez meg­látszik a felvásárlás menetén is. Nem számol­hatnak be nagy számokról, arra törekednek, hogy teljesen száraz gabonát vásároljanak meg a gazdáktól. Érdekes, hogy amíg a nekeresdiek, meg a ságodiak leginkább rozsot adtak el, Zalaszent­­mihályon főként búzát vittek a gazdák a ter­ményraktárba. Először július 22-én vettek át itt gabonát. Azóta — ha gyér számban is — mindennap jönnek a fogatok, zsákokkal megterhelve. Mik­lós Zsigmond raktáros 16 mázsa szabad és 75 mázsa adóbúza átvételéről adhat számot. A Felszabadulás Termelőszövetkezet 40 má­zsa búzát vitt a raktárba. Nyomában a gaz­dák is megindultak. Balett-est a nagykanizsai Kultúrházban Vasárnap este ritka művészi élményben volt része a nagy­­kanizsai közönségnek. A Fil­harmónia által rendezett ba­lett-est a legkényesebb igénye­ket is kielégítette. A műsor összeállítása szerencsés volt, mert felvonultatta a balett­művészet legszebb alkotásait, gyöngyszemeit. Az Operaház kitűnő balett-művészei, élü­kön Lakatos Gabriella Kos­­suth-díjas balerinával, kitűnő­en idézték elénk Kodály, Csaj­kovszkij, Borodin, Ravel, Moszkowsky, Gounod, Strauss és Kertesei muzsikájára kom­ponált táncokat. Különösen nagy sikert ara­tott Kertesei: Bihari nótája c. balettje egV részletével Erdélyi Aliz és Róna Viktor, Csaj­kovszkij: Hattyúk tava c. ba­lettjéből a Spanyol tánc bemu­tatásával Rácz Boriska és Ró­nai Viktor, valamint Ravel: Boleró­jával Lakatos Gabriella és Havas Ferenc. A balett-est sikerének kitű­nő részesei voltak a MÁV szimfonikus zenekarának tag-­­­jai is, Rubáni Vilmos vezény-­ letével. Ügyes és követésre méltó­­ gondolat, hogy az egyes mű-­­­sorszámokat összekötő szöveg­­ röviden ismertette a balett-­­ művészet történetét és a kü­­­­lönböző balett-műveket, így a­­ kiragadott részeket mindenki jobban tudta értékelni. Rossz volt viszont, hogy a színpad kicsiny méretei miatt a művészek a táncok szépsé­geit nem tudták teljes egészé­ben kibontakoztatni. Illúzió­­romboló volt a színpadi háttér kopottsága. A Kultúrház veze­tősége nagyobb gondot fordít­hatna egy-egy előadás techni­kai előkészítésére és lebonyolí­tására. Egyébként a balett-est na­gyobb közönséget érdemelt volna. Mindenesetre sajnálhat­ják, akik nem jöttek el, mert nem mindennapi élménnyel maradtak szegényebbek. A KISZ-oktatás előkészítéséről A zalaszentgróti KISZ bizott­ság megkezdte az 1957/58. évi KISZ-oktatás előkészítését. Az­­előzetes felmérések alapján a járás területén két Ifjúsági Akadémiát indítanak: egyet Zalaszentgróton, egyet pedig Zalaapátiban. Az akadémián előad­ás-sorozat formájában is­mertetik a tananyagot a járás legjobb előadóinak bevonásával. A párttag-fiatalok az MSZMP által szervezett oktatásban vesz­nek részt, politikai képzettsé­güknek megfelelő szinten. A szervezett oktatásban résztvevő fiatalok száma kevés, és a nagy többséget kitevő fiatalok mar­xista—leninista szellemű neve­lése jelenleg még nincs biztosít­va. A megyei KISZ bizottságnak a járási bizottságokkal karöltve azon kellene gondolkodni, hogy a nagy többséget kitevő fiata­lok részére valamilyen oktatást szervezzenek — főleg a nagyobb községekben —,­­tekintettel ar­ra, hogy a központtól még ilyen irányú intézkedés nem történt. Az elmúlt években is az volt a hiba, hogy későn és ennek nyomán kapkodva készítették elő az ifjúság oktatását. A fia­talok körében még­is megtalál­ható téves nézeteik eloszlatása, a p­árt politikájának­ megma­gyarázása, az ifjúság reális jö­vőjének bemutatása­ fontos fel­adat és ezt elsősorban a fiata­lok részére szervezett oktatáson keresztül lehetne megoldani. EPOSZ-ból KISZ a Szécsiszigeten Arra, hogy szervezett egy­ségben rejlik az erő, már rég rájöttek Szécsisziget község fia­taljai is. Az ellenforradalom előtt aránylag jól működő DISZ szer­vezetbe tömörültek és fej­tették ki tevékenységüket a po­litikai nevelőmunka, a kulturá­lis, sport és gazdasági élet kü­lönböző területein. Ebben a községben is éket vert az ellen­­forradalom a fiatalok egységes szervezetébe és sikerült is egy időre szétzilálni a szervezetet. Az általános kibontakozással egyidőben a község fiataljai kezdtek életrekelni és még a tél folyamán megalakították az EPOSZ helyi szervezetét. Értek is el eredményeken, mert a helyi pártszervezet segí­tette munkájukat. A fiatal ott érezték a jóindulatú segítséget és július 24-én úgy határoztak, hogy KISZ szervezetté alakul­nak át. Az alakuló ülésen 16 fiatal kérte átigazolását, illetve felvé­telét a KISZ-be. «­Eddig is elis­mertük a pártvezetést, és a párt ifjúságának érezzük magunkat» *— hangoztatták a fiatalok. Négytagú vezetőséget válasz­tottak, titkárrá pedig Ambrus Pál párttagot választották meg. A helyi párt- és tanács­szer­vektől továbbra is kérik a se­gítséget. Rózsás Pál elvtárs, a pártszervezet fiatal titkára és Belső Ferenc, a tanács végre­hajtó bizottságának elnöke, együtt él a fiatalokkal és min­denben segédkezet nyújtanak a szervezetnek. Nem hiányzik a jóindulat és a segítőkészség Ge­rencsér László igazgató-tanító­ból sem. Sok akaraterő és nagy igye­kezet van a szervezetben. Egyetlen­­hiányosság, hogy a lányok egyelőre kimaradtak a szervezetből, de reméljük, hogy nem kell soká agitálni a szécsi­­szigeti lányokat. Ők is rá fog­nak jönni, hogy a KISZ szerve­zet számukra sem akar rosz­­szat. Torda Ernő Csak 16 százalék víztartalma alatti gabonát vásárolnak fel a termányátvevő helyek Több megfigyelés bizonyítja, hogy az újonnan cséplétt gabo­na számos helyen vonódott, nedves, így tárolni nem lehet! Sem a magán-hombárokban, sem pedig az állami raktárak­ban. A Terményforgalmi Vál­­lalat telepeinek és a felvásár­lással megbízott földművesszö­vetkezeteknek csak olyan ga­bonát lehet átvenni, amely tá­­rolóképes. A magasan raktá­rozott nedves gabona egy-két nap alatt bemelegszik, megdo­­hosodik, hasznavehetetlen lesz. Éppen ezért a gabonafelvásár­ló szervek olyan rendelkezést kaptak, hogy kizárólag csak 16 százalék vízartalom alatti ga­bonát vásárolhatnak fel. Gabonáink jó minőségének megóvása megköveteli,­ hogy termelőink a cséplés után nyomban kezdjék meg a ter­més szárogatását. És ép, egész­séges, száraz gabonát vigyenek eladás végett a felvásárló he­lyekre. A gabona gondos keze­lése ma az egyik legfőbb gaz­­da-kötelesség. — Új KISZ-szervezetek ala­­kultak a Lanti járásban.­­Gutof­­földe­ községben 20, Nován 26 taggal alakult meg a KISZ szer­kezet. Ortaházán augusztus 4- én tartják a KISZ alakuló gyű­­ését a fiatalok. II kínai népi felszabadító hadsereg megalapításának 30. évfordulója Peking. (TASZSZ) A Csie­­fangcsueinpao című katonai új­ság július 30-i számában vezér­cikkében emlékezett meg a kínai népi felszabadító hadse­reg fennállásának 30. évfor­dulójáról. A lap hangsúlyozza" A kínai fegyveres erők győ­zelmeinek döntő feltételét a kommunista párt vezetése je­lentette. A forradalom győzelme után a párt irányította a hadsereget a honvédelmi feladatok megol­dásában, a szocialista építés védelmében, az imperialista agresszió ellen vívott harcában, Tajvan felszabadításának tevé­keny előkészítésében. A kínai néphadsereg a párt Központi Bizottságának, valamint Mao Ce-tung elnök útmutatásai sze­rint, a Szovjetunió katonai ta­pasztalatainak felhasználásával korszerű állandó hadsereggé vált. Néhány esztendő alatt szemlátomást emelkedett a ka­tonák és a tisztek harci és poli­tikai kiképzésének színvonala, növekedett és elmélyült kultú­rájuk, megszilárdult az alaku­latok szervezettsége és fegyel­me. A mai Kínai Népköztársa­ságnak nemcsak erős száraz­földi hadserege, hanem nagy légiereje és haditengerészete is van. (MTI) Felújított újító­mozgalom Az ellenforradalom óta elő­ször ült össze a Lovászi Olaj­­üzemnél tegnap az újítási bi­zottság, hogy az újítások fon­­­­tosságáról tájékoztassa az olaj­ipari dolgozókat. Jankó Kálmán ismertette az újítómozgalom új irányvonalait és kérte a dolgozók bizalmát, újításaik közkinccsé tétele érde­kében. A múltban számos dolgozó­nak fizettek ki újításáért nagy összegeket, de sajnos sokan vol­tak olyanok, akiknek elvették a kedvüket hosszú időre attól, hogy újítással foglalkozzanak. Az új, átszervezett mozgalom irányvonala merőben eltér a régitől, és nem tűr meg semmi­féle visszaélést az újítókkal szemben. Az újító bizottság minél több kezdeményezést vár a lovászi dolgozóktól. N­­iába a változó időjárás, a néha szokatlanul hűvös idő, a Balaton csak nem veszti el varázsát, s nap mint nap tízezrek keresik fel, hogy szó­rakozva pihenjenek, kiránduljanak. Ha az ember utazik a Bala­ton mellett, vagy pár napot eltölt egy bala­toni nyaralóhelyen, sok mindent láthat, sokat hallhat és ezek­ből sok mindenre kö­vetkeztethet. A munkás hétköz­napok alatt gyakran hallani ettől is, attól is, a panaszt, hogy kevés a fizetés, az életszínvonal ala­csony, nem becsülik meg a dolgozó embert stb. Hát ezt alaposan megcáfolja a balatoni kép. A somogyi par­ton minden nyolcadik­tizedik villa munkás­üdülő, melyekben egy­szerű dolgozók pihe­nik­­ ki­­ fáradalmaikat. A kirándulók zöme is dolgozó,, ember, s ezt nem mutatja semmi sem beszédesebben, minthogy 20 megkér­dezett közül­ 12 üzemi munkás volt. Soha annyi motorkerékpár nem robogott a bala­toni műutakon, mint most, s a motorok tu­lajdonosai legalább 80 százalékban kisembe­rek. A szórakozó- és mulatóhelyek állan­dóan zsúfolva vannak a munkásüdülők la­kóival, hétvégi kirán­duló dolgozókkal. S­­­edves színfoltja a badacsonyi partnak a badacsony­tomaji bányászstrand mellett lévő úttörőtá­bor. A tábor 5—10 sze­mélyes sátorból áll, jól érzik itt magukat a pajtások, s pezsgő élet folyik a kis ko­lónián. A tábor veze­tője elmondta,­­ hogy Békéscsabáról jöttek, s a táborozó 48 gyerek sokat dolgozott, míg elérhették régi vá­gyukat — egy balato­ni nyaralást. Nincs szebb az esti Balatonnál. A víz csil­log, majd elhalványul a hatalmas víztükör. Kigyúlnak a túlsó par­ti lámpák, s megannyi szentjánosbogár tün­dököl a vízszagú, friss éjszakában. Elgondolkodik az ember egyik-másik férfi vagy nő öltözé­kén. A férfiaknál a legváltozatosabb tar­­zan-frizurától kezdve az állig érő pajeszig, minden variációt le­het látni, nem is be­szélve a már kályha­csőnek is szűk nad­rágszárakról. A bala­­tongyöröki állomáson láttam egy ifjú óriást, akin ballon «csőnad­rág« volt, — mert könnyen gyúródik — erősen harmonika jel­leggel. A nőkről ne is be­széljünk. A vastagon berúzsozott száj nem vonzó látvány, külö­­sen, ha az ilyen höl­gyek ráadásul még térdükig érő, szűk, ol­dalt felvágott nadrá­got és lófarok-frizu­rát viselnek, egy ret­tenetes masnival. Nem vagyok divatszakértő, s lehe­t, hogy nincs érzékem a modern öl­tözködéshez, de ne­kem nem tetszettek ezek, és láthatóan, s főleg hallhatóan má­soknak sem. r­öepül és szépül a S a Balaton partja. Egyre több a korsze­rűen berendezett szál­loda és étterem, s a sok épülő kis villa, há­zikó is arról tanúsko­dik, a kisemberek is gyűjtögetik­ a forint­jaikat, hogy a saját kis házikójukban tölt­hessék a nyarat. Lázár Tibor Balatoni képeslap A leszerelési értekezlet nyugati küldöttségeinek külön megbeszélése London (AFP) A leszerelési értekezlet négy nyugati kül­döttsége kedden délután kü­lön megbszélést tartott a brit külügyminisztériumban Dul­les amerikai és Selwyn Lloyd angol külügyminiszter részvé­telével. Dulles kíséretében volt Harold Stassen amerikai kül­dött, Selwyn Lloydot pedig Allan Noble, az albizottság an­gol képviselője kísérte. Fran­ciaországot Jules Moch, Kana­dát David Johnson, a kanadai küldöttség vezetője képvisel­te. Az ülést azért hívták egy­be, hogy az amerikai külügy­miniszter közelebbről megje­lölhesse az Egyesült Államok álláspontját a meglepetésszerű támadás meggátlását célzó lé­gi ellenőrzési tervről. (MTI) Kezdeményező fiatalok a Lenti Fűrészüzemben Serény munka folyik a Lenti Fűrészüzemben. Az utóbbi idő­ben mintha kicserélték volna az emberek egy részét. A da­rabbér bevezetése és a július 1-től megindult munkaverseny új lendületet adott a munká­ban. Itt sem csak úgy , magától bontakozott ki a verseny: a KISZ-szervezet kezdeményezé­se talált megfelelő fogadtatás­ra az üzemben. A KISZ-fiata­­­­lok nemcsak a verseny kezde­ményezői, de a propagandistái is voltak. Így indult a brigá­dok közt a nemes vetélkedés. A csarnokban a két műszak, a rönktéren 3 brigád és a kész­­árutéren két brigád közt folyik a verseny. A KISZ-szervezet az üzem vezetőségével megbeszélte a verseny beindítását és ígéretet kaptak, hogy augusztus 20-ra a vállalat jutalmazási kereté­ből a versenyben kiemelkedő eredményeket elérőket külön­­ jutalmazzák.­­ A korábbi bonyolult és sok­­­­szor bürokratikus kiértékelési módszerek helyett egyszerű, könnyen áttekinthető — és ami a döntő — gyorsan kiértékel­hető versenyfeltételeket hatá­roztak meg. A legfontosabb mérce a teljesített munka­­mennyiség és a munkafegye­lem betartása. Nem kétséges, hogy a KISZ- fiatalok által kezdeményezett mozgalom szép eredményeket szül a Fűrészüzemben. De a fia­talok nem ülnek a babérjaikon. E héten szervezték meg tánc- és színjátszó csoportjaikat. A két csoport augusztus 20-ra készült hogy az Alkotmány ünnepén jó szórakozást bizto­sítsanak a dolgozóknak. Az üzemben 21 fiatal tagja a KISZ-szervezetnek, de van­nak fiatalok, kik ma még kí­­vülállnak. A két csoport, a ki­­szisták és a többi fiatal közötti kapcsolat egyre erősebb lesz. A tánc- és kultúrcsoportba szervezeten kívüli fiatalokat is bevettek, így közelebb kerülnek a kiszesekhez és tán hamarosan a szervezet tagjai lesznek. Augusztus 20-a megünneplésére készülnek Alig néhány hónapja alakult meg az ortaházi EPOSZ szervezet. Eddigi tevékenységük főleg kulturális téren mutat­kozott meg. Néhány színdarabot, jeleneteket és szavalatokat adtak elő különböző ünnepségeken. A tavaszi munkák és a nagy nyári munkák végzése közben azonban semmiféle kul­turális tevékenységet nem fejtettek ki. A legutóbb megtartott összejövetelükön elhatározták, hogy augusztus 20-át méltóan megünneplik és színdarabot ta­nulnak. Ezen a gyűlésen határozták el azt is, hogy átalakul­nak KISZ-szervezetté. Az erre vonatkozó kérelmüket már to­vábbították is a járási KISZ bizottsághoz. A fiatalokkal együtt készülnek az úttörő zenekar tagjai is augusztus 20-a megünneplésére. Azt kérik az ortaházi fiatalok, hogy a faluban élő peda­gógusok, a pártszervezet és a tanács adjanak részükre meg­felelő támogatást további terveik megvalósításához. Ugyanezt kérik a KISZ járási bizottságától és a többi illetékes szerv­től is.

Next