Zalai Hírlap, 1957. október (2. évfolyam, 229-252. szám)

1957-10-01 / 229. szám

2. A magyar ikormánykü­ldöttség ismerkedése a pekingi magyar kolónia tagjaival és látogatása egy pekingi gyárban A magyar kormányküldöttség tagjai vasárnap délelőtt ellátogattak a pekingi magyar követségre és megismerkedtek a magyar kolónia tagjaival. A látogatás alkalmával Kádár János­ miniszterelnök rövid beszámolót tartott a magyar ko­lónia tagjainak a hazai helyzetről, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. A közvetlen és meleg baráti légkörben lefolyt találkozót közös ebéd zárta be. . Vasárnap délután látogatást tettek egy Peking környéki elektroncsőgyárban. A gyár több száz munkása a bejáratnál üdvözölte őket. A kormányküldöttség tagjai megtekintették a különböző üzemrészeket. Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődéssel tanul­mányozta a szovjet gyártmányú gépek munkáját. Marosán György államminiszter útközben a munkásokkal és munkás­­nőkkel beszélgetett, érdeklődött bérükről és életkörülményeik felől.A gyárépület bejárása után Kádár miniszterelnök rész­letes felvilágosítást kért a gyár igazgatójától a kommunista párt, a kommunista ifjúsági szövetség és a szakszervezet gyárbeli munkájáról. A magyar vendégek vasárnap este a pekingi opera elő­adására mentek. (MTI) Fogadás a Néphadsereg napja alkalmából Ugrai Ferenc vezérőrnagy, a­ m­agyar néphadsereg vezérkari főnöke — a Néphadsereg nap­ja alkalmával — vasárnap este a külföldi katonai attasék tisz-­­teletére fogadást adott a Ma­­gyar Néphadsereg Központi­­ Tiszti Házának nyári helyisé-­ gében. A fogadáson megjelent a néphadsereg tábornoki kará­nak több tagja, a honvédelmi minisztérium és a külügymi­nisztérium több vezető beosz­tású munkatársa, ott voltak a Budapesten akkreditált külföl­di katonai attasék. (MTI) fComedj-L MOSZKVA. A Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága 1957—1960 fo­lyamán öt kötetben kiadja «A Szovjetunió 1941—1945. évi Nagy Honvédő Háborújának történetét«. BALTIMORE. Az itteni or­vosi egyetem három tanára: Edgar Berman, Leonard Alt­­man és Mauricio Goldberg, aki már régebb idő óta szívátülte­tési kísérleteket folytat, beje­lentette, hogy sikerült egy ku­tya szívét átültetni egy másik kutyába és a kísérlet ered­­­­ménnyel járt, az átültetett szív megindította a vérkeringést a kutya testében. KAIRÓ: Az ománi imám meghívta Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárt, látogasson Omamba, vagy küldjön egy nemzetközi bizottságot az ENSZ-től, hogy ismerkedjék meg az igazsággal a brit ag­resszió esetében. PÁRIZS: Bourges Maunoury francia miniszterelnök szomba­ton megbeszélést folytatott Pi­­neau külügyminiszterrel az az­zal kapcsolatban előálló hely­­­­zetről, hogy Olaszország haj­landó fegyvert szállítani Tu­nisznak. Burgiba tuniszi elnök han­goztatta, hogy biztonsági okok­ból természetesen szüksége van fegyverekre. Ha Franciaország nem szállít fegyvereket és szö­vetségeseit is megakadályoz­za a szállításban, akkor ez a magatartás olyan kockázattal jár, hogy maga kényszeríti Bur­­sfidát a szovjet piacra. DAMASZKUSZ, Irak da­maszkuszi követe szombaton eljuttatta a szíriai kormányhoz Ali Dzsavadat Al Ajubi iraki miniszterelnök nyilatkozatát, amely a többi között leszögezi: «Irak nem maradna közömbös, ha agressziót követnének el­­ Szíria ellen.» (MTI) . Szüreti bálokat tartanak a KIS­Z-fiatalok megyeszerte A szőlőérés idején régi hagyomány, hogy a megye, minden szőlőt termelő vidékén, szüreti felvonulással egybe­kötött bálokat tartottak. Ezt a néhány éve elhanyagolt régi népszokást ez évben a KISZ-fiatalok felújították és vasárnaponként egyre több község hangos a csikósnak, ci­gánynak öltözött és más, lóháton és kocsin felvonuló fiatal vidám éneké­től. Vasárnap többek között Bánokszent­­györgyön, Zalabesenyőn tartottak a KISZ-fiatalok szüreti bált. A részt­vevő ifjak és leányok a falu öregebb lakóival együtt a késő éjszakába nyúló mulatságban ittak az új mustból a várható jó termés örömére, az egész évben végzett nehéz munka sikerére. Lab­lap /. A­v. A­I­H­I­KUAI' Belföldi hírek Százhatvan esztendővel ez­előtt Keszthelyen nyílt meg Magyarország és Európa első mezőgazdasági főiskolája. Húsz évvel később, 1817-ben, ugyan­csak Keszthelyen rendezték meg először a magyar szelle­mi élet nagy eseményét, a he­likoni ünnepségeket. A két ne­vezetes évfordulóról szeptem­ber 28—29-én két­napos ünnep­ségen emlékeztek meg a vá­rosban.♦ A Turistaházakat Kezelő Vállalat felkészült a nagy őszi kirándulószezonra. A Mátrá­ban, a Bükkben, a Mecsekben és a Bakonyban a vállalat je­lenleg mintegy kétezer ven­dégnek tud napi 36 forintért szállást és ellátást biztosí­tani. A most épülő mátraházi me­nedékház a síszezonra nyílik meg s már rendelkezésre áll az új szentendrei menedékház is.* A Szovjetunióban járt ma­gyar békevonaton utazott a magyarországi eszperantó moz­galom két képviselője: Domo­kos Lajos, az országos bé­ketanács tagja, a Béketanács eszperantó bizottságának elnö­ke és Dumitrás Mihály, a Bé­kés megyei eszperantó bizotts­­ság elnöke. Hazatérésük után Domokos Lajos beszámolt Bu­dapest eszperantistáinak a Szovjetunióban szerzett érté­kes tapasztalatairól. Az országos eszperantó tár­saság ajándékát — az eszpe­rantó és a békemozgalom jel­vényével díszített vörös zász­lót — ünnepi összejövetelen adták át a szovjet eszperantis­­itáknak. A szovjet elvtársa­k hangsúlyozták, hogy minél több magyar dolgozóval szeret­nének eszperantó nyelven le­velezni és velük személyes kapcsolatot is teremteni. - Szovjet tengerészek látogatása Szíriában V. F. Kotov altengernagy, a Szíriában baráti látogatáson levő szovjet hadihajó-osztag parancsnoka a szíriai kormány­­meghívására Damaszkuszba érkezett. Kotov altengernagyot elkísérték útjára a szovjet ha­dihajók magasrangú tisztjei is. A szovjet haditengerészek szíriai látogatásával kapcsolat­ban jelentik azt is, hogy szep­tember 27-én Haleb városában a Balti flotta tengerészeinek ének- és táncegyüttese óriási sikert aratott a városi stadion­ban összegyűlt negyvenezer néző előtt. 1957. október 1. Az írók hivatása a nép, a párt, a szocializmus ügyéért harcolni Megalakult a Hazafias Népfront Zala megyei írói s Munkaközössége Nagy érdeklődés kí­sérte a zalai írók, irodalom­­kedvelők megyei megbeszélé­sét, amelyet szeptember 29-én, vasárnap délelőtt tartottak meg a zalaegerszegi értelmiségi klubban. A Hazafias Népfront megyei elnöksége és a megyei tanács vb. meghívására csaknem negy­ven irodalomkedvelő gyűlt ösz­­sze, hogy megvitassa a megye irodalmának helyzetét és an­nak alapján megalakítsa a Népfront mellett működő Zalai Irodalmi Munkaközösséget. A megbeszélésen az MSZMP me­gyei pártbizottsága képvisele­tében Varga Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság titkára is részt vett. A megjelenteket Veiczi Fe­renc elvtárs, a Hazafias Nép­front megyei titkára üdvözölte, majd Hadnagy László elvtárs, a megyei tanács vb. elnökhe­lyettese emelkedett szólásra. Beszédében vázolta a régi írócsoport megszűnésének okait. Elítélően nyilatkozott né­hány volt zalai íróról, akik az ellenforradalom élére álltak és tevékenységükkel komoly ká­rokat okoztak, diszkreditálták az írói munkaközösséget, el­árulták a nép, a szocializmus ügyét. Ezután az újjáalakuló író­csoport jelentőségéről, felada­tairól beszélt. — Szükséges — mondotta többek között —, hogy a meg­alakítandó munkaközösség a Népfront keretében munkál­kodjon,­­ így a szükséges tájé­kozódás, szervezettség, feltétle­nül biztosítva lesz. Az íróknak — folytatta Hadnagy elvtárs — itt Zalában is a valóságot, az igazat kell ábrázolniok. Mun­kásságukkal a szocializmus építését kell elősegíteniök, mert ez a nép többségének ér­deke és akarata. Csak az vall­hatja magát a nép írójának, aki a nép valós érdekeiért har­col. i ’ ( v A nép igazi érdekeit a párt testesíti meg. A párt irányítá­sának elfogadása tehát lénye­gében a nép hű szolgálatát je­lenti. Beszéde befejező részében Hadnagy elvtárs serény mun­kára buzdította a megye íróit, segítségüket és támogatásukat kérte a megye előtt álló politi­kai, gazdasági és kulturális fel­adatok megvalósításához. A nagy tetszéssel fo­gadott bevezetőt hosszas, elmé­lyült és szokatlanul élénk vita követte, összesen tizenketten szólaltak fel. A hozzászólók egyöntetűen helyeselték az író­csoport újjáalakítását és köszö­­netüket fejezték ki a Népfront megyei elnökségének, amiért a munkaközösség megalakulását kezdeményezte. Vékony Gyula, Horváth László, Lázár Tibor, Tímár Ede, Morvay Gyula és Gra­­bovszki elvtársak a nagykani­zsai tagozat javaslatait tolmá­csolták, hozzászólásukban több fontos elvi kérdésben határo­zott, őszinte álláspontra he­lyezkedtek. Morvay elvtárs a szocialista realizmus ellen irányuló ellen­séges támadásokkal kapcsolat­ban kijelentette, hogy a legfej­lettebb alkotói módszer minden ferdítés, tudatos rágalom elle­nére a szocialista realizmus, amely a legalaposabban fejezi korunk nagy kérdéseit. Tí­már elvtárs az írói estek gya­kori megszervezését sürgette és javaslatot tett arra, hogy az olajüzemekbe, nagyobb tsz-be is menjenek ki a munkaközös­ség tagjai. Vékony Gyula elv­társ több fontos szervezeti ja­vaslatot tett, többek között azt hogy legalább félévenként ple­náris ülést kell tartani, hogy a tagok munkáinak elbírálása, lektorálása érdekében szer­kesztő bizottságot kell alakíta­ni. Lázár Tibor elvtárs a fiatal irodalmárokkal való foglalko­zás fontosságáról beszélt és kérte, hogy a megválasztandó vezetőségben a fiatalok is kép­viseltessék magukat. Háromfai Sándor elvtárs, a régi írói munkaközösség tagja, felszólalásában elítélte a nép­árulás útjára tévedt, ellenfor­radalmár volt írótársait és arra kérte a Népfront megyei elnök­ségét, hogy nyújtson segítséget az írók megfelelő informálásá­ban, segítse az írókat a dolgozó nép, a szocializmus építése ér­dekében alkotni. Hozzászólásában részletesen foglalkozott az október előtti kétoldalú hibákkal, majd mély meggyőződéssel fejtette ki a párt vezető szerepéről, az iro­­­­dalom pártosságának szüksé­gességéről alkotott véleményét. A zalai írók találkozóján képviseltették magukat a veszprémiek is. Üdvözletüket Horváth Lászlóné, Vasvári László tolmácsolták. Felszóla­lásaikban egyébként arra kér­ték a zalai írótársaikat, hogy tegyék lehetővé egymás mű­veinek kicserélését. Egymás műveinek kölcsönös megjelen­tetése elősegíti mindkét megye irodalmi életének fejlődését és kiinduló pontja lehet egy kö­zép-dunántúli irodalmi folyó­iratnak. Felszólalt a vitában Varga Gyula elvtárs is, aki a megyei pártbizottság nevében üdvözöl­te a zalai írók találkozóját és sok sikert kívánt a megalakí­tandó munkaközösség munká­jához. Varga elvtárs részletesen szólt az írói hivatásról és fele­lősségtudatról. — Októberben — mondotta többek közt ■— azoknak az íróknak is máglyán lobogott a könyve, akik a máglyát felszí­tották. Magának, népének árt az az író, aki népellenes, ellen­­forradalmi téveszmék szolgá­latába állítja a tollát. Ezzel a gondolattal fejezte be egyébként Hadnagy László elv­társ is zárszavát. — Vigyázzunk tollunk becsü­letére, keressük szenvedélyesen az igazságot. Ez legyen az írói munkaközösség jelszava, ennek szellemében kell munkánkat végeznünk. Ezután Veiczi Ferenc elvtárs javaslatot tett a munkaközös­ség elnökségének tagjaira vo­natkozóan. Javaslatát a megje­lentek egytől eltekintve egy­hangúan elfogadták és pótja­vaslat után végeredményben az alábbi vezetőséget választották meg: Elnök: Morvay Gyula, alel­nök: Lázár Tibor, titkár: Vas­vári Ferenc, adminisztratív tit­kár: Háromfai Sándor, ifjúsági felelős: Vékony Gyula. ^1 AZ Új írói testület műkö­dése elé nagy várakozással te­kint a megye irodalomkedvelő közönsége. Ha annyi lelkese­dés lesz az elhangzott tervek megvalósításában, mint meg­ajánlásában, akkor nem is lesz hiábavaló ez a várakozás. Vasvári Ferenc Kína második ötéves terve Nyolc évvel ezelőtt szabadult fel az imperialista járom alól Kína hősi népe. Kommunista pártja vezetésével rálépett a nemzeti függetlenség, a népi megújhodás, a szocializmus építésének útjára. Az, hogy az a hatalmas nép a nemzeti függetlenség útjára lépett, hogy saját erejével le tudta rázni magáról a gyar­matosítók igáját, erőt és biz­tatást jelent a többi gyarmati nép számára; utat, jövőt, amelyre épp már csak azért is bizton számíthatunk, mert a hatalmas népi Kína támogatja őket a gyarmatosítók, az im­perializmus elleni harcban. A mai nagyjelentőségű év­fordulón őszinte szívvel kö­szöntjük az új Kína testvéri népét és további sikereket kí­vánunk nekik a szocializmus építésében, a népi hatalom megszilárdításáért vívott har­cukban. A Kínai Kommunista Párt Vili. kongresszusa a követke­zőkben határozta meg a nép­gazdaság második ötéves tervé­nek főbb feladatait: «1. Folytatni kell az ipari építést, elsősorban a nehézipar fejlesztését, előre kell lendíteni a népgazdaság technikai újjá­alakítását, szilárd alapot kell teremteni az ország szocialista iparosításához. 2. Következetesen végre kell hajtani a szocialista átalakítá­sokat, meg kell erősíteni és ki kell terjeszteni a kollektív és az össznépi tulajdont. 3. Az üzemi építkezések fej­lesztése, a szociális átalakítások további végrehajtása és betető­zése alapján emelni kell az ipa­ri, mezőgazdasági és kisipari termelést, megfelelően fejlesz­teni kell a közlekedést és a ke­reskedelmet. 4. A szocialista gazdasági élet fejlődési szükségleteinek biztosítása céljából elegendő szakembert kell kiképezni, javí­tani kell a tudományos kutató­munkát. 5. Az ipari és mezőgazdasági termelés fejlődése alapján meg kell szilárdítani az ország vé­delmi erejét, biztosítani kell a nép anyagi és kulturális élet­­színvonalának további emelé­sét A kínai nép az ország iparo­sításának alapkövét már az el­ső ötéves tervben lerakja. 1957 végére az országban mintegy 500 új iparvállalatot építenek fel, vagy régit rekonstruálnak. Ezen kívül mintegy 5 500 kilo­méter hosszú vasútvonalat állí­tanak helyre, illetve fektetnek le. A második ötéves terv köz­ponti feladatát a nehézipar fej­lesztése képezi. 1962-ben a kí­nai ipar (beleértve a kézműipart is) kétszer annyi árut termel majd, mint amennyit az első ötéves terv 1957-re előirányoz. Ennek eredményeként az ipar össztermelésében a termelő esz­közök készítésének aránya a második ötéves terv végére el­éri az 50 százalékot, míg 1957- ben csupán 40 százalékot tesz ki. Kína iparfejlesztésében fon­tos szerepet játszik a gyárépít­­kezés is. A második ötéves terv során üzembehelyezik annak a 205 ipari objektumnak legna­gyobb részét, amelyet a Szov­jetunió segítségével építenek fel. Míg 1957-ben az újonnan épített és rekonstruált iparvál­lalatok az ország ipari termelé­sének csupán 15 százalékát ad­ják, addig 1962-ben ez a szám csaknem 50 százalékra emelke­dik. A nagyarányú építkezések eredményeként a második öt­éves terv végére szénből két­szer, műtrágyából ötször, elekt­romos energiából kb. 2,5-szer annyit termelnek, mint azt az 1957. évi terv előirányozta. A második ötéves terv évei alatt Kínában néhány új ener­giarendszert létesítenek. Ezek lehetővé teszik, hogy 1962-ben már 40—43 milliárd kilowatt­óra elektromos energiát termel­jenek. A második ötéves terv végére az acéltermelés eléri a 10,5—12 millió tonnát, vagyis az első ötéves terv kezdetéhez viszonyítva 7,5—9-szeresére emelkedik. A gazdasági fejlődés ilyen gyors irama elképzelhetet­len még a gazdaságilag legjob­ban fejlett kapitalista országok­ban is. A gépgyártás — a nehézipar szíve. Kínában az elkövetkező években 4—5-ször annyi kohá­szati berendezést és fémforgá­csoló gépet, valamint 3—9-szer annyi generátort készítenek, mint amennyit az első ötéves terv 1957-re előirányoz. A kí­nai ipar gépszükségletet 70 szá­zalékban a hazai gyárak bizto­sítják, a hengereltvas és színes­fém szükségletet pedig a kínai ipar teljes mértékben kielégíti majd. A második ötéves terv elő­irányzatai szerint számos, ed­dig elmaradott iparágban — rá­diótechnika, vegyészet, olajipar — szintén jelentős fejlődést ér­nek el. Széleskörű kutatásokba kezdenek az atomenergia békés felhasználása érdekében. Kínában a második ötéves terv éveiben mintegy 8—9 ezer kilométernyi vasútvonalat és 15—18 ezer kilométernyi országú­­ utat építenek. Elkészül a Pe­­a­king—Moszkva vasútvonal is,­­ amelynek munkálataiban közö­­s­­en vesznek részt a kínai és a­­ szovjet szakemberek. Ez az út­­ valóságos jelképe lesz a szovjet­­ és a kínai nép megbonthatatlan­­ barátságának.­­ A Kínai Kommunista Párt és­­ a népi kormány fő feladatának­­ tartja, hogy szakadatlanul ja­­­­vítsa a nép életszínvonalát. A párt Vil­. kongresszusa, az or­­­­szág reális lehetőségeiből és a­­ jövő távlataiból kiindulva, ha-­­­tározatot hozott a könnyű- és­­ élelmiszeripar termelésének nő- í­velésére. 1962-ben Kínában cu­­i korból 2,5-szer, növényi étolaj-­­ ből 2-szer, pamutszövetből pe­­­­dig 45—60 százalékkal többet ■ gyártanak, mint az 1957. évi­­ tervelőirányzat. ■ A mezőgazdaság össztermelé­­­­se a fenti előirányzathoz képest a második ötéves terv végére­­ 35 százalékkal emelkedik majd. A mezőgazdaság területén a fő feladat a gabonatermesztés növelése. Ezenkívül nagy gon­dot fordítanak az ipari növé­nyek termesztésére, az állatte­nyésztés, a halászat és az er­dőgazdálkodás fejlesztésére is. A mezőgazdasági termelés nö­vekedését elsősorban a termés­hozam fokozásával kívánják el­érni. Ezenkívül ezt a célt szol­gálja az eddig még terméketlen területek megművelése is. A nagyméretű hidrotechnikai építkezések eddig parlagon he­verő nagy földterületek termő­­vé tételét is lehetővé teszik. A második ötéves terv a mezőgaz­daság gyökeres technikai átala­kításának kezdetét jelenti. A­­ fenti tervidőszak alatt azonban­­ a mezőgazdaságnak nem min­­­­den ágában indul meg a gyors­ütemű gépesítés, hanem első­sorban a legfontosabb ipari nö­vények termesztésénél. A kínai ipar és mezőgazdaság termelési volumenje nemcsak az újabb beruházások útján emelkedik. Ezt a célt számos szocialista átalakulás is szol­gálja. Például: a vegyes állami ,magán és ipari kereskedelmi vállalatok mindinkább össznépi tulajdonba jutnak, a félszocia­lista jellegű mezőgazdasági szö­vetkezetek pedig teljesen szo­cialista jellegű egyesülésekké válnak. Az ipari és a mezőgazdasági termelés növelésének eredmé­nyeképpen, a Kínai Népköztár­saság nemzeti jövedelme 1962- ben 50 százalékkal lesz több, mint 1957-ben. Ez természete­sen érezteti majd hatását a nép anyagi és kulturális szín­vonalának növekedésében is. A második ötéves terv során a munkások és alkalmazottak munkabére 25—30 százalékkal emelkedik majd, ezenkívül ja­vulnak a lakásviszonyok, bővül a társadalombiztosítás, fejlődik a munkavédelem. A parasztság 20—30 százalékkal több jöve­delemhez jut majd. Jóval na­gyobb bevételre számíthatnak a kézműipari szövetkezetek tagjai is. A tervek szerint a kis­kereskedelmi áruforgalom 50 százalékkal bővül. A párt VIII. kongresszu­sa a második ötéves terv feladata­ként jelölte meg a felnőtt la­kosság írástudatlanságának tel­jes felszámolását és a közokta­tás kiterjesztését. A fenti nagyszerű célok meg­valósítása mind több és több szakembert követel. 1962-ben a kínai főiskolákon mintegy 850 ezer hallgató tanul majd, két­szer annyi, mint 1957-ben. A­­ tervidőszak során a kínai tudó­­­­sok nagyarányú kutatómunká­­i­ba kezdenek az atomenergia és az automatizálás területén. Mindez a kínai tudományt a je­­lenkor magas tudományos szín­­vonalára emeli.

Next