Zalai Hírlap, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI H W H3R w jel n J H csÜl r" ' M­héS 'ímEmbN­Íjíhi iJjjjjjlE^^ AZ NSZHP ZA A *IG\EI VÍG PLF/3TO BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYES TANÁCS LAP3\­ II. évf. 282. sz. ÄRA: 60 FILLER 1957. december 1., vasárnap Az amerikai lapok intézkedéseket sürget­n­­k Eisenh­ower újabb megbetegedései miatt Washington (Reuter) Az ame­rikai sajtót továbbra is élénken foglalkoztatja Esenhower el­nök megbetegedése. A Washington Evening Star és a Washington Daily News sürgeti a kongresszust, lépvén lépéseket, how ne állhasson elő egy olyan helyzet, amikor a be­teg elnök esetleg nem képes oly gyorsan felgyógyulni betegsé­géből, amiint most Eisenhower elnök tette. A Washington Daily News a többi között hangoztatja, re­méli, hogy a januárban össze­ülő kongresszus világos fi­gyel­­meztetésnek fogja tekinteni Ike újabb betegségét «bár­ Eisenhower elnököt, hogy «az mennyre enyhe lefolyású le­ ország, a saját személye és ggen is az»-.­­ tisztelői iránti méltányosság-A New York Post felszólítja ból» mondjon le. Furfangos munkaügyi viták — Esetek is TEB gyakorlatábál — SnitBUi élet normali­zálódását, a nyugalom helyre­­állítását a Területi Egyeztető Bizottság munkájának csökke­nésén is le lehet mérni. Ez, mint egy szeizmográf reagál az üzemekben, vállalatoknál tör­ , tént eseményeikre és a b­enyúj- t­­ott panaszok növekedése, v­agy csökkenése, valamint a benyúj­tott panaszok tárára ízelítőt ad a vállalatok munkaügyi tevé­kenységéről. Az év első kilenc hónapjá­ban százzal több panasz érke­zett a Területi Egyeztető Bi­zottságra, mint tavaly, az egész évben. Az ebben az időben be­nyújtott panaszok túlnyomó többsége elbocsátás elleni fel­lebbezés volt. Októberben és november 26-ig benyújtott 50 panasz­ból már csak 17 az elbocsá­tás elleni fellebbezés, a többi áthelyezés, besorolás elleni vagy prémiumüggyel kapcsolatos panasz. Vida Ferenc, a TEB elnöke elmondta, hogy míg az első ki­lenc hónapban egy-egy ngv el­intézési ideje a feltorlódott munkákra tekintettel egy hó­nap volt, most minden ügyet a normális két héten belül intéz­nek el. Bele­pillantottunk a TEB-nél az utóbbi időben tárgyalt né­hány ügy aktáiba. Még hul­­lámzanak a panaszokban az el­lenforradalmat követő esemé­nyek. Igazságos és igazságta­lan, igen bonyolult munkaügyi vitáikban kell dönteni a TEB- nek. Sok csalafinta ügyről kell lerántania a leplet. Érdekes péltívul Jeran­­cek Ágnes és a Patyolat Válla­lat munkaügyi vitája, amely mögött a dolgozó furfangos ki­játszása húzódik meg. Jeran­­sek Ágnest ez év júniusában elbocsátották a vállalattól. Nem fellebbezett, mert meg­ígérték neki, hogy rövidesen visszaveszik. Valóban augusz­tus 5-én visszavették egy hóna­pos szerződéssel, amely augusz­tus 31-én járt le. Szeptember 3-án is­mét visszavették, de nem kötöttek vele munkaszerződést. A munkaszerződést szeptember 14-én tették a dol­gozó elé és íratták alá. A munkaszerződés sze­ntem­ber 3-tól szeptember 30-ig szőtt. A szerződés lejá­r­­tával a dolgozót elbocsátották. Jeransak Ágnes fellebbezett. A vállalati egyeztető bizottság elutasította a fellebbezést. A TEB azonban másként döntött. Kö­telezte a vállalatot a dolgozó visszavételére és elmaradt mun­kabérének az alapórabérben történő kifizetésére. Megállapí­totta a TEB, hogy a munkaszerződés utólagos és visszamenő hatályú meg­kötése törvénytelen, a szep­tember 3-án alkalmazett Jerausek Ágnest a Patyo­lat rendes és nem szerződé­ses munkavállaló­jának kell tekinteni. Valószínű, hogy az eset egy­aránt tanulságos a dolgozó és a vállalat számára. Vannak emberek,­­ a törvények elferdítéseiből, az októberi­ zűrzavarból és a kon­szolidáció első hónapjainak za­­varából tőkét akarnak ková­csolni maguknak. Janisek Sán­dor a múlt év október 22-én vette át a Zala mérvéi Tel­pairi­­ Vágatot ne­wtkanizsai telepés­­mek vezetését. Az ellenforra­­dalom kitörésekor itthonta üzemét és visszament család­jához Budapestre. Később ki­jelentette, he­ nem is kíván visszatérni és kérte a vállala­tot, fizesse ki számára a két he­ti felmondási időt és az egy hó­napi kárt. Megkapta. Most ngvvéd útján fellebbe­zéssé­ élt és követelte, egy decemberi kormányrendeletre hivat­kozva, hogy március 1-ig folyósítsák fizetésének 50 százalékát és fizessék ki ismét a két heti és egy hó­napi felmondási bért. A fellebbezést természetesen elutasította a TEB. Összeü­tközött lét tehergépk­ocsi Tegnap a délelőtti órákban a Zala megyei Néph­it Vállalat FD 416-os kis­z­állító gépko­csija az Ady u­t­ban a­­adt. A 22-es AKÖV YD 462-es rend­számú tehergépkocsijával a Kisfaludy utca és az A­dy utcs kereszteződésénél találkozott össze. A tehergépkocsi vezetője figyelme­lenül vezetett és bele­hajtott a kereszteződésnél­t Népbolt kcs'j'ba, amelybez nagyobb és­zetű kár' rk-7-tt A kocsi utasai kisebb sérülé­seket szenvedtek. Lesz dáligyümölcs és gyanítani az ünnepekre! Multató János külkereske­­delm minisz­erhelyettes tájé­koztatást adott az MTI munka­társának a gyarrr­a­­ruk beho­zataláról.­­ Míg ez év végéig 1770 tonna ci­rom, 10 tonna bors, 130 tonna tea, 1200 tonna na­rancs, 5 ton­a k­kuszdió, 25 tonna '~­atoly­ 20 tonna banán, 25 tonna mogy­ró, 153 tonna k°ka 'por é­s 200 tonna füge érkezik. Az első narancsszál­l­mányok már a jövő héten ideérnek. Az ünnepi kalácsba lesz mazsola is, amelyből 150 tonnát vásároltunk, és fahéj is, amelyből 50 onnát hozunk forgalomba. Teából, kávéból és takaóból a következő negyed­­évbe a szükséges me­nyeget is lekötöttük. Ebben az évben i­s két­szerannyi f't'rra t brz’mk !'e mint -mennyi '935—1938 átlagában Magyarországra ér­kezett. (MTI) Bélyeghamisítók lakat alatt A Belügyminisztérium szer­vei Budapesten nagyszabású bélyegh­amisító bandát leplez­tek le. A banda tagjai nagy mennyiségű «megszállási bé­lyeg» néven ismert felülnyo­mást hamisítottak és ezeket a bélyeggyűjtők körében hozták forgalomba. A bűnbanda tag­jainak túlnyomó része a régi úri rend deki ásszárt elemeiből került ki, mint például Móricz Sándor, a volt magyar királyi alezredes, dr. Násfai Antal ne­mesi lovagi család leszárma­zottja (fraskorló ügyvéd), gróf Kre­th Béláné és társai: Dia­mant Emil volt bankigazgató, Szlovák László volt tőzsdebizo­­morvös, Hareczzki Károly nagy­tőkés, Gasparik Kálmán volt bé’vepnagykereskedő. Nevezettek bűnös tevékeny­ségük révén havonta több tíz­ezer forint haszonhoz jutottak. A házkutatás során több száz­ezer forint értékű bé’yeset és fé’ü’nyomást szolgáló techni­kai eszközöket foglalt le a rendőrség. A banda tagjai őrizetben vannak, a nyomozás folyik a népgazdaságot ért kár felmé­résére. (MTI) Szikrák az éjszakában Szilvágy alatt, ahol az erdei vasút az erdőszélhez és a kövesúthoz simul, november 28-án éj­jel apró fényekhez ér gépkocsink. A vasúti töltés mel­lett, az erdő szélén ökölnyi parazsakat villogtató tűzből szórja a szikrákat az ágakat tépő, megvadult szél. A lehullott falevele­ket csokorba gyűjt­ve vágja rá a va­rázsra és a lángo­ló leveleket újból felkapja, röpíti to­vább az arcot csí­pő vihar. A tűztől nem messze, 40—50 mé­terre házak, gaz­dasági udvarok hú­zódnak meg. Ta­lán már nincs éb­ren senki. A szél incselkedve játszik a tűzzel és a tűz egyre dühösebben veti magát az er­dő felé... Azonnal a tűznek rontunk. Lábbal és köröm­mel szórjuk rá a földet. Emberek álltak a helyünkön néhány órával korábban, akik munka köz­ben megfázott ke­züket melengették a hanyagul ottha­gyott parazsaknál. Nem gondoltak ar­ra, hogy ismerősük vagy saját házuk ég le a hanyagsá­guk miatt? Nem gondoltak arra, hogy a kenyerüket adó erdő hamuját látják másnap reg­­gel?­ (b) Összesen 15 millió házépítési kölcsönt nyújtott ebben az évben az OTP Szovjet kezdeményezés és szerényebb keretekben hazánk­ban is alkalmazzák, hogy az állam öröklakásokat épít a dolgo­zók számára. Ez náluuk úgy történik, hogy az Országos Taka­rékpénztár a vállalkozó lakásigénylők számára a leendő lakás ára negyedrészének lefizetése u­tán bérházakat épít. Az elké­szült lakásokat 20—25 éves törlesztésre adja át a lakosoknak. Ilyen bérházak építésére került sor Budapesten és néhány na­gyobb vidéki városban. Megyénkben erre még nincs példa. A legfőbb ok az, hogy az ily módo­n épült bérházban egy kétszobás lakás ára meghaladja a 100 ezer forintot. Ugyan­ennyiért családi házat is lehet építeni, s a dolgozók inkább az önálló családi házat választják, ahol állattartás is lehetséges, mint egy nagy bérház egy lakását. Az építési költség nagyará­nyú csökkenése lenne szükséges ahhoz, hogy ilyen módon le­hessen enyhíteni a kisebb vidéki városok, így megyénk váro­sainak lakásgondját. Hasonló meggondolások akadályozzák a lakásépítő szövetkezetek megalakulását is. Az OTP e tény értékelése alapján inkább a családi házak építéséhez nyújt na°varánvú segítséget. Ebben az évben pél­dául magánosok házépítésének segítésére 15 millió forintot fordít. Körül­bel­ül 13 millió forint már felhasználásra is került. A további kétmillió forint felhasználását az itt-ott meglévő anyaghiány akadályozza. Az ez évi lakásépítési kölcsönből mintegy 370 dolgozó épített lakást. Hároméves község­fejlesztési tervet készítettek Nagykapornakon Nagykapornak községben hároméves községfejlesztési tervet készítettek. A távlati fej­lesztési tervüket véleményku­tatás alapján állították össze és a községi végrehajtó bizottság letárgyalta. A tervben fontos és megvaló­sítható beruházá­sok, munkák szerepelnek. E szerint végzik el a Dózsa György utca köve­zését és 700 méter útszakaszt felújítanak, illetve megjavíta­nak. A törpevízmű utcai veze­tőit ét 120 méterrel, Kiskapor­nakom a villanyvezetéket 700 méterrel bővítik. Ezenkívül Kiskapomna­kon a község tulaj­donában lévő épületből peda­­gógus-lakást és egy tantermet létesítenek. A községhez tartozó Orbá­­nyosfán tanácsterem építését szerepeltetik a tervben és az a.paázatistállót más, megfele­lőbb helyre költöztetik. Éven­kénti elosztással ugyanakkor 1000 méter árkot vágnak a rét­területen, amely legkevesebb 40 hold rét megjavítását, fűter­mésének növelését teszi lehető­miseján — amely ugyancsak Nawkapcrnakhoz tartozik ebben az évben létesítettek mű­velődési­ otthont és iskolát. Az épület mellé még egy 4x4-es szobát terveznek, amelyet klub­szobának használh­atnak, és műsor alkalmával öltözőnek is. A misefai réteken is vágnak két kilométernyi vízlevezető árkot, amely előzetes számítá­sok szerint 60 hold rét megja­vítását segíti elő. A terv merész ugyan, de amint mondják a faluban, meg­valósítható, összesen 330 ezer forint beruházást igényel. A tervet a napokban ismer­tette a végrehajtó bizottság, s a dogozók határozatiig is el­fogadták azt. A báré­s a Ten­derezésre álló amvattkészlet és a várható adóprémiumok mel­lett önhangúlag 12 százal­ék községfej­lesztési hozzájárulást szavazott meg a községi három­éves terv teljesítésére. fi zalaegerszegi városi tanács ülésén HALLOTTUK... A­alaegersz­eg város tanácsülésén, péntek délelőtt, a város oktatásügyi és művelődési helyzetét vitatták meg a ta­nácstagok. A tanácsülésen elhangzott sok érdekes és figyelem­re méltó javaslat, terv és adat közül az alábbiakban közöljük a legérdekesebbeket.­­ X -Kevés Zalaegerszegen az óvoda. Másfélszázra tehető azon gyermekeknek a száma, akik szerettek volna óvodába járni, de a férőhelyek hiánya miatt nem vehették fel őket. A férőhelyek növelése érdekében a Ruhagyár és a városi tanács közös beruházással óvodát létesít jövőre, a Ruhagyár környékén. Még egy óvoda építését is elhatározták, mégpedig a város erőinek összefogásával, társadalmi múmiával. Az építendő óvoda ötvenn fő részére biztosít helyet, s a munka megszerve­zésére a városi tanács tagjaiból bizottság alakult.­­ X -Az ellenforradalom során felbomlott úttörőcsapatokat újjá­szervezték. Az úttörőcsapatok új célkitűzései, szervezeti for­mája jobban megfelelnek a gyermekek érdeklődésének, mint a régiek voltak. Szívesen jelentkeznek az életttori sajátossá­gaiknak megfelelő munkát végző rajokba, s bár az úttörők száma kevesebb, mint azelőtt volt, munkájuk sorokal lelkesebb, s főként teljesen önkéntes. Jelenleg 594 kisdobos és 868 úttörő van városunk iskolái­ban. A nyáron ezeknek csaknem fele üdült a központi, megyei, szakszervezeti és egyéb táborban.­­ X . fi Zen­eiskolának tanárokra lenne szüksége. Az igaz­gatón kívül mindössze egyetlen hegedűtanár és három zongora­­­­tanár oktatja a 189 növendéket, akik közül 43 az első osztály­­­­ba jár. A hiányzó nevelőket nem tudta biztosítani a művelő­dési osztály, mert kevés zeneiskolai tanár végzett, s azok is Budapesten, vagy a környékén helyezkedtek el. A Zeneiskola anyagi ellátottsága megfelelő, a szükséges felszerelési tárgyak rendelkezésre állnak. Pillanatnyilag ugyan hiányz­ó egy zongora, de a jövő évi költségvetésben már ezt is biztosította a városi tanács. I ~ * ~ i A Városi Művelődési Házban az idén 67 színházi előadást tart­ottak zu ezer oczu i'cj.»tie.«.ei. aztke. -i. e-oaQatO-.at az Állami Faluszínház, a Filharmónia, az OCV, a győri Kis­faludy Színház és öntevékeny együttesek rendezték. - X — a sz'niiH dekonjunktúra Zalaegerszegen is éreztette hatását. A Kodály-esten hetven, a Honthy-esten kétszázkilenc­venn főnyi közönség jött össze csupán. A Rátonyi-estet is »fél­ház« mellett tartották meg. Az elmúlt hónapok során öt elő­adást kellett lemondani a közönség közönye miatt. A nézők csekél­y számának oka részben a gyenge közönség­­szervezés volt. Ezért a tanácsülés határozatot hozott az üzemi, vállalati, hivatali közönségszervező hálózat kiépítésére. - X -A Mérvei Könyvtár ebben az évben fiókkönyvtárat hozott létre a Becsaliban, de még egy fiókkönyvtár létesítése szüksé­ges. A Mérvei Könyvtár és a fiókkönyvtárak olvasóközönsége részére el­egendő a könyvállomány. Az ifjúsági könyvtár állománya azonban elenyészően kicsi: csupán 2336 kötet, s anyaga nem változatos. A közeljövőben azonban megoldódik a prototéma, unanis a mesver­tanács na­gyobb összeget szavazott meg a könyvtár állományának bőví­tésére.­­ X -A TTTT Zalaegerszegen az elmúlt tíz hónan alatt csak­nem kétszáz előadást tartott, s az előadások átlagos látogatott­sága több mint hatvan fő volt. Legnagyobb közönségsikere a Városi Művelődési Házban okóber végén »Gyermekeink érdekében« címmel tartott elő­adásnak volt. Négyszázan jöttek össze ez alkalommal, hogy a rádióból közismert előadót, Dezséri Lászlót meghallgassák. - X -A Moziüzemi Válalat statisztikája szerint legnagyobb lá­togatottsága a magyar fimeknek van. A nézők száma sokkal több, mint az egyéb nemzetiségű filmeké. Elhangzott olyan irányú javasl­at, hogy hétköznapokon ne a jelenlegi rend szerint, hanem fél órával előbb, tehát négy, hat és nyolc órakor kezdjék az előadásokat. A tanácstagok sze­rint az utolsó előadáson azért kevesebb a néző, mert későn ér véget. Göcseji Hetet rendez Zalaegerszeg. A művelődési ál­landó bizottság már a legutóbbi ülésén foglalkozott a Göcseji Hét megrendezésével, ahol medvénk ipari, mezőgazdasági és egyéb területen elért eredményeit mutatják be A Göcseji Hetet a Hazafias Népfront és a megyei tanács közreműködésével rendezik meg. Nován már hozzá is láttak, hogy a Göcseji Hét novai ren­dezvényeinek a tervét elkészítsék, ugyanis a megyében több helyen lesz egyidőben gazdag program az — ország távoli ré­széről is Zalába utazó — érdeklődők részére. - X - Kinyúlt a villany Zs­lab­aksán és Kerka€altán A megye egyik legeldugot­tabb ré­sébe is elérkezett a kulturáltabb, magasabb színvo­nalú életét jelentő villanyfény. Zalabaksán és Kerkafalván el­készültek a szerelési munkák és tegnap megtörtént a m­űszar­ki áradás. Ezzel háromra emel­kedett megyénkben az ebben az évben villamosított közsé­gek száma. A Megyevill szerelői további két község: Lendvajakabra és Guta­földe házoltak belső sze- I relését végzők és a tervek sze­rint még ez évben bekapcsol­ják ezt a két községet is az áramszo­lgáltatásba. Itt em­lítik meg, hogy Pa­­god­itenyédről Zalalövőre­­pari­­ áramot ű­zetnek. A zalalövői­­ téglagyárat ugyanis korsz­eű villamos erőgépekkel szerelik fel. A vezeték építése megkez­dődött. A költségeket a megyei tanács állja.­­ A falu-v­ilamosítás jövő évi tervei még nem állnak rendel­­kezésr­. fim"nvy­b n a megye megfejelő kezetet kap, úgy a lenti és a nagykanizsai járás további villamosítására kerül sor.

Next