Zalai Hírlap, 1957. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-01 / 282. szám

2. A Német Szociá­demokrata Párt parlamenti csoportjainak ale­nm­e jó szomszédi viszonyt kíván a keleti országokkal Frankfurt (DPA) Herbert Wehner, a Német Szociálde­mokrata Párt szövetségi gyű­lési csoportjának alelnöke pén­teken Frankfurtban kijelentet­te, hogy a szövetségi köztársa­ság létesítsen jószomszédi vi­szonyt a keleti országokkal. «Szomszédok vagyunk és meg kell találnunk a Szovjetunióval is a jószomszédság formáját« — mondta Wehner Frankfurt­ban egy szociáldemokrata al­­körzet küldöttértekezletén. A szociáldemokrata pártnak min­den erővel elleneznie kell . Adenauer kancellár ama törek­vését, hogy külpolitikából a kelet elleni ideológiai harc esz­­­­közét kovácsolja. (MTI) Több mint százezerrel emelkedett a szelvényszám — Nagy nyeremények a lottón — A lottóban néhány hét óta­­ jelentősen emelkedik a játék­ban résztvevő személyek szá­ma. Ezen a héten például több mint százezer volt a növekedés. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztató jelentése szerint a 39. játékhétre 2 675 746 szelvényt küldtek be a fogadók, így hosszabb szünet után ismét egymillió forint fö­lött van az egy osztályra jutó nyeremény. A lottó­szerencse ezúttal is szeszélyesnek bizo­nyult, hiszen «nehéz» számok kerültek ki a gömbből. Ezzel magyarázható, hogy aránylag kevés a találatok száma, s ma­gasabb a nyeremények összege. Telitalálatos szelvény ezúttal sem akadt, s így a négytalála­­tosok kapják az ötösre járó összeget is. Négy találatot mindössze öt fogadó ért el, s nyereményük egyenként 401 362 forint. A négytalálatos szelvényeik sorszáma a következő: 195 555, 517 758, 868 099, 1 653 935, 2 722 359. Háromtalálatos szelvény 1111 akadt, amelyekre egyenként 903 forint nyeremény jut. A kéttalálatos szelvények száma 40 155, a nyeremény egyenként 25 forint. (MTI) /a­kikről itt szó esik, nem te­­nyárból, kártyából, vagy kávézaccból jósolnan, nem is a csillagképből állítják össze je­lened, múltad és jövőd horosz­kópját. Akikről itt szó van, azok olyan neveket viselnek, amelyeket a külpolitikailag jól tájékozott közvélemény nap mint nap hallhat, akik lebilin­cselő szónoklatokat tartanak a nyugati parlamentekben és a szerfölött elegáns titulusú klu­bokban, és akikről öles cikke­ket írnak a nyugati lapok. Őket nem elégíti ki az emberi múlt­ban és jövőben való krajcáros kapirgálás, hanem sokkal ke­ményebb fába vágják fejszéi­ket, társadalmi szinten mond­ják a jövendőt. Az orákulum »tudománynak» van egy ága, amely negyven éves múltra tekint vissza. Kö­rülbelül egyidőben született az Auróra ágyúinak dörejével és leglényegesebb vonása az, hogy négy évtizede a szovjet rendszer pusztulását jósolja. Mindez pe­dig arról jut eszünkbe, hogy a nyugati, különösen pedig az amerikai lapok — N. Sz. Hrus­csov ünnepi jelentésének azt a részét kommentálta, amely sze­rint a Szovjetunió 15 év alatt utoléri az Egyesült Államokat az egy főre jutó termetés tekin­tetében — ismét feltették a ré­gi lemezt, amely valahogy ilyen formán hangzik: «nyugat veze­tő körei természetesen nem ér­tenek egyet Hruscsov távlati tervével, amelyet csupán meg­valósíthatatlan kommunista álomnak tekintenek.« (Business Week.) »Megvalósíthatatlan kommu­nista álom!» Hányszor hangzott fel Nyugaton ez a komor nelet az elmúlt négy évtized során! Hol magát a szovjet rendszert, hol pedig a szovjet gazdaságot vette cétba. A forradalom győ­zelmének másnapján megszólalt az első jós, a francia Le Matin cikkírója, aki szerint »a bolse­vik kaland felszámolása napok, sőt éppenséggel órák kérdése.« A töré­nelem azonban szemmel­­láthatóan nem a Le Matin mun­katársának órájához igazította lépéseit, olyannyira, hogy az angol Daily Telegraph néhány hónappal később, 1918 január 5-én már kénytelen volt vala­mivel hosszabb terminust ki­tűzni. «A szovjet kormány — jósolta akkoriban az angol lap — minden pillanatban meg­szűnhet, de egyetlen épeszű em­ber sem adhat neki többet egy hónapnál.» Persze, később is akadtak jó­sok, akik a Business Weekhez hasonlóan, sötét színekben ecse­telték a szovjet állam jövőjét. Elegendő a Der Angriff nevű­­német lapra utalni, amely 1941 szeptember 23-án, néhány hó­nappal a hitleri horda Szovjet- I­unió elleni támadása után a kö­­■ vetkezőket írta: »A bolsevik frontot északon is, délen is fel­borították és levegőbe repítet­ték. Rövidesen fülsiketítő zaj­jal összeomlik az egész agyag­lábú kolosszus.» Ami történt, az egyáltalán nem igazolta a Der Angriff szerkesztőinek prognó­zisát. Robbanásban és fülsiketí­tő zajban valóban nem volt hiány. Csakhogy a fasizmus omlott össze ilyen kétes értékű zenei futamok kíséretében, ami örökre tanulságul kell, szolgál­jon mindazok számára, akik oly könnyűszerrel állítják fel manapság is a szocialista világ «tragikus« horoszkópját. A­zok a nyugati újságírók és közéleti személyiségek azonban, akik ma, 1957-ben az N. Sz. Hruscsov által felvázolt távlati tervet kommentálva is­mét csak »megvalósíthatatlan kommunista álomról» beszél­nek, kétségtelenül nem okultak sem­mit vészesen kurtogó elő­deik keserű tapasztalataiból.­­ Pedig ezeknek az uraknak csak fel kellene lapozniuk Kerensz- ‘­kij 1921-ben írt sorait, vagy elő kellene venniük a nyugati könyvtárak polcainak mélyéről az ötéves tervek során megje­lent burzsoá lapok kollekcióit,­­ amelyekben a Kerenszkijjel egyívású jósok tucatjai ugyan­csak fogcsikorgatva jósolgatták a »kommunista álom« közeli szertefoszlását. S megláthatnák, hogy a szovjet gazdaság a ha­mis jövendőmondók kurrogása ellenére a történelemben pél­dátlan ütemben száguldott el a legfőbb tőkés országok mellett, beért közvetlenül az Egyesült Államok mögé, gyakorlatilag bizonyítva, hogy az, amit ők «abszurditásnak» és »kommu­nista álomnak« neveznek, na­gyon is reális valóság. A kapitalizmus prófétái bő­ven tanulhattak volna már elő­deik dicstelen szerepléséből, si­ralmasan meghiúsult prognózi­saiból. Azonban a tények, a va­lóság őket nem zavarja. A tő­kés sajtót 1957-ben — a szovjet gazdaság példátlan életképessé­gének és gyorsütemű fejlődésé­nek annyi döntő bizonyítéka után — éppen úgy ellepi a hi­tetlen támadások sikerehada, mint azelőtt négy évtizeddel. Szerencsére bőven akad a tő­kés világban olyan épeszű em­ber, tárgyilagos tudós, vagy jó­zan politikus, aki nem őszi,a jósaiknak azt az álláspontját, hogy ha az elmélet nem felel meg a valóságnak, a tényeknek, akkor nem az elméletet, hanem a tényeket kell korrigálni. Nyu­gaton szép számmal vannak olyanok, akik a kujbisevi vízi­­erőműből, a világ első atomerő­­műjéből és atom jégtörőjéből, a föld legnagyobb szinkrofazot­­ronidból, az atmoszféra felső ré­tegeibe felbocsátott féltonnás műholdból és az interkontinen­tális ballisztikus rakétából nem a Szovjetunió gyengeségére kö­vetkeztetnek, hanem éppen em­ledkezőleg, szüntelenül azt han­goztatják, hogy a szovjet állam­ számos területen már eddig is olyan előnyre tett szert, ame­lyet a tőkés világ nem egyköny­­nyen hozhat be. Persze naivitás lenne elvárni a Business Week munkatársá­tól, hogy meghajoljon a tények előtt és ezentúl hűen tükrözze a valóságot. A Business Week-be csak a business, az üzlet, a tőke álláspontjának megfelelően le­het írni. A baj csak az, hogy ma már nehezebb dolguk van a jósoknak, mint ezelőtt négy év­tizede, amikor a szovjet állam olyan feladat megoldásához fo­­gott, amelynek hallatára még a szocializmus ügyével rokon­szenvező emberek közül is so­kan kétkedően csóválták a fe­jüket. Ilyff­a, amikor a szovjet állam­­­ő és gazdaság hihetetlenül gyors ütemben valóban kor­szakalkotó eredményeket ért el, nem könnyű dolog az emberek­nek bebeszélni, hogy mindaz, ami a Legfelső Szovjet jubilá­ns ülésszakán elhangzott, csu­pán »megvalósíthatatlan kom­munista álom». Ha csak nem akarnak olyan nevetséges hely­zetbe kerülni, mint Wilson sze­nátor, az amerikai kongresszus egyik jeles jövendőmondója, aki júliusban még kijelentette, hogy a Szovjetunió­ sohasem foga utolérni az Egyesült Államokat a rakéta­tudományban, az el­következő három hónapban pe­dig kénytelen volt tudomásul venni, hogy a Szovjetunió nem­csak az interkontinentális bal­lisztikus rakétával folytatott si­keres kísérleteket, hanem két műholdat is feleresztett a világ­űrbe — alaposan lepipálva az Egyesült Államokat. Nehéz a jósoknak ZALAI BírLAP Kü­lfödi hírek Moszkva­ (DPA) Pénteken folytatódott Moszkvában a Né­met Szövetségi Köztársaság és a Szovjetunió gazdasági tárgya­lásai. A két és félórás ülés után a német küldöttség tagjai kijelentették, hogy az értekez­leten bizonyos haladás történt. Maidstone­ (Reuter) Az ang­liai Kent grófság Maidstone városának elmegyógyintézeté­ben, az intézet gazdasági épü­leteiben pénteken tűz pusztí­tott. A tűzoltók már éppen vé­geztek a tűz megfékezésével, amikor a kórház területén álló víztorony összeomlott és rázu­hant a még üszkös épületré­szekre. Öt tűzoltó életét vesz­tette és 15 személyt — tűzoltó­kat és gyógykezelt elmebete­geket — kórházba szállítottak. (MTI) Újabb összetűzés a kubai kormánycsapatok és a felkelők között Havanna (MTI) Az AP jelen­tése szerint a kubai hadsereg főparancsnoksága pénteken közölte, hogy a kubai katona­ság Bagame közelében össze­csapott a felkelőkkel- A har­cok során állítólag­­sok láza­dót megöl­ek­. A közleményt már pénte­kn délben kiadták, de a cenzúra késleltette továb­bítását. Egyre hevesebben tombol a harc Algé­riában az imperialista francia hatalom és az Algéria függetlensé­géért évek óta küzdő algériai partizánok (felingák) között. Franciaországnak ez a háború sokmilliárd frankjába és sokezer katonájába került már. A partizánok fő te­vénységi körzetei, az úgynevezett wilayák, a térképen karikázott számokkal jelölve: 1. Dél-Constantine, 2. Észak-Constantine, 3. Kabylia, 4. Észak-Ala­gir, 5. Orán és Tlem­­cen környéke, vala­mint az Aures hegység és Souk Ahras körze­te. Kialakulóban van a Szahara-front is. Dél-Algéria sivatagi területein, ahol újab­ban nagyfontosságú kőolajmezőket talál­tak (a térképen há­romszögekkel jelölve). A Szaharában megin­duló partizántevé­kenység veszélyezteti a Hassi Messaoud és Touggourt között épí­tés alatt álló kőolaj­vezetéknek jövőbeni üzemeltetését. A fran­ciák a harcoló parti­zánokat Észak-Algé­­riának tuniszi és ma­rokkói határain fel­épített többszáz kilo­méter hosszú drótsö­vények segítségével próbálják elzárni a környező szimpatizáló arab országoktól. Jelmagyarázat: I. Sídi Bel Abbés az ide­genlégió központja. II. Határzár (drótsö­vények). Az algériai háború 1957. december 1. Pénteken Cipruson megjelentek az EOKA újabb röpcédulái Nicosia (AFP) Digonisznek, a Ciprus önrendelkezéséért küzdő mozgalom vezetőjének aláírásával pénteken Cipruson megjeleni­k az EOKA újabb röpcédulái. „Mindaddig folytatjuk har­cunkat az angol konzervatív kormány ellen, amíg rém tel­jesíti köve­­léseinket!» — han­goztatják a röpcédulák. Erő­szakkal sohasem lehet ben­nünket legyőzni! Követelésein­k te­jes kielégí­ése előtt nem le­het teljes tűzszünet sem! — A ciprusi görögök és az anyaországiak megőrzik egy­ségüket ebben a harcb­an, s mi továbbra is Makariosz érsek utasításait követjük, aki kezé­ben tar­ja a c p­usiak orrát — hangoztatják az EOKA röpcé­dulái. (MTI) AZ EISEMILWLR- MACMILLAN TALÁLKOZÓ UTÁN Továbbra is elválasztja őket az olaj . . . az atom­titok és a pénzügyek kérdése , de azért mégis megtalálták a közös nevezőt Bukarestben aláirík 2 nslír-k­ínai kulturális iszfriTén­V t£íf. ívi tétuhiti­l in vél Bukarest (Agerpres) Buka­restben pénteken aláírták a román—magyar kulturális egyezmény 1958. évi végrehaj­tásának tervét. A terv szerint a két ország művészegyüttesei, előadóművészei vendégszerep­léseken vesznek részt, meg­szervezik a neo­a póeusok és az írók cserelátogatásait, irodalmi műveket fordítanak le és adnak ki, kiállításokat rendeznek, va­lamint a művészeti szövetségek tájékoztató­an vasait és az ál­lami könyvtárak könyvanyagát is kölcsönösen cserélik. M­egj­elent a SZÖ­VOSZ nagy kalendáriuma SZÉPIRODALOM, HUMOR, mezőgazdaság, G­Y­ERMEKSZÓR­AKOZT­ATÓ, NÉVNAP JEGYZÉK, REJTVÉNY, ORSZÁGOS VÁSÁROK JEGYZÉKE ÉS MÉG SOK EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓK. Kapható, vagy megrendelhető minden földművesszövetkezeti harzban. Új albán zeneművek A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára meghirdetett országos pályá­zatra 24 albán zeneszerző 63 új zeneművet küldött be. A már ismert zeneszerzőkön kívül szá­mos fiatal tehetség is feltűnt, Prenk Jakova zeneszerző ope­rája mellett figyelemre méltó alkotás Cserszk Zadeja I. szim­fóniája. A hírek szerint több albán zeneszerző operetten dol­gozik. |] Várható időjárás vasárnap estis, hi­­deg idő, felhőátvonulások, néhány he­lyen, elsősorban keleten havazás­, időnként élénk északi—északkeleti szél. Várható legalacsonyabb hőmér­séklet ma éjjel: mirtusz 8—mínusz 11 fok között, helyenként mínusz 11 fok­ alatt. Legmagasabb nappali hőmér­séklet vasárnap, mínusz 20 fok kö­zött.

Next