Zalai Hírlap, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-01 / 1. szám

2. Változások és remények­­a nemzetközi politikában Végére értünk egy esztendő­nek, amelyben a látszólagos egyhelyben járást váratlan és nyugtalanító feszültségek kö­vették, s amelyben a világ­­szenzációt keltő katonai és tu­dományos eredmények mellett újra a béke vagy a háború kérdése ker­ült a nemzetközi közvélemény választ kereső aggodalmának középpontjába. Hozott-e valami reményt ez az 1957­-S esztendő a hideg­­h..bor­úba már belefáradt em­beriségnek, vagy­ csupán any­­nyi­­“haladást” remélhetünk az új évtől, hogy tökéletesebbé válnak a pusztító eszközök? A lapokban pedig még több ere­dmény- b­­en nemzetközi konferenciáról olvashatunk? A kérdés­ feltevés szándékosan , pesszimista aláfestésé, így ele­ve hátat fordítunk a kellemes ábrándképeknek, hogy a való­ság talaján állva próbáljunk néhány összefüggést megálla­pítani és egy-két következte­tést levonni. Nyugati elképzelések az év elején A fő kérdésre adandó vá­laszt kutatva, nem h­izonta­­lan, h­­­a gond a főkönyvelő módsze­rhez fordulunk, vagyis az év végi mérleget összeha­sonlítjuk az­al, amivel neki­indultunk az esztendőnek. Nos, 1957 eleje nem sokkal bízta­tott a nemzetközi helyzet ki­bontakozását illetően. Ha visz­­szalapozunk a mértékadónak és józanabbnak tekinthető nyugati lapokban, milyen év­ele­ji «távlatokat­ olvasunk ki bel­­ük, azt látjuk, hogy a nyugati világ vezető e­rei a hidegháború és az erőpolitika fokozására tették fel lapjaikat. Ne­m­ csupán abban az értelem­ben, hogy erre készültek fel, hanem akarták is ezt, mert érdekükben állónak vélték. —­­Dulles és néhány más ame­rikai miniszter — írta annak­idején a jól tájékozott Le Monde című párizsi lap — he­vesen ellene van mindenfajta lesze­rlésnek, hogy ily módon a fegyverkezési terhektől sújtott Szovjetunióra növekvő nyo­mást gyakoroljon.» S a nyo­más célja? Az, hogy a Szov­jetunió kapituláljon általában, különösen pedig Németország és a népi demokratikus orszá­gok ügyében. S miért remény­kedtek Délesék a nyomás si­kerében? Mert a Szovjetuniót gazdaságilag gyengébbnek, ka­tonailag mögöttük járónak tartották, s mert úgy számol­tak, hogy a szocialista orszá­gok egysége meglazult és a lazulás a széthullás irányába terjed. Ez volt tehát a nyugati «irányzat» az induláskor. Egy ilyen irányzat csakis negatív «mérleg«-et eredményezhetett a nemzetközi légkör szem­pontjából. Hiszen aki térdre akar kényszeríteni, az szük­ségszerűen kibújik bármilyen megegyezés elöl, mert még a kis me­g­gyezések is ragályo­sak lehetnek. Aki az er poli­tikát játssza meg, az szükség­szerűen nem csökkenteni akarja a feszültséget, hanem növelni, s nem kapcsolatokat kíván, nem kereskedni óhajt, hanem az érintkezés leszűkí­tésére törekszik. Ha vissza­tekintünk a mögöttünk levő esztendő első felére, a külön­böző nemzetközi vitákra, az ENSZ üléseire — éles körvo­nalakban bontakozik ki előt­tünk e tudatos hidegháborús elk­ezelés érvényesülése. Mit mutat a mérleg most, az esztendő lezárásakor? Meg­egyezést, leszerelést, a békés egymás mellett élés megvaló­sult gyakorlatát? Nem. De a feszültség bizonyos fokú eny­hülését és ami ennél jóval több: Genf óta először újra íze, szaga, tapintható valósá­ga van annak a szónak, hogy »tárgyalások». A láthatár szé­lén foszlalkozni kezdenek a sö­tét fellegek. Ha most egyenként próbál­nánk elemezni azokat az oko­kat, amelyek végül is a légkör változásához s a «mérleg» búj­tató javulásához vezettek, túl kellene lépnünk egy rövidre szabott újévi cikk kereteit. A megtett esztendő távlata azon­ban segítségünkre siet: hátra nézve könnyebb felfedni az összefüggéseket, a lényeges kör­vonalakat, a befolyásoló á­r­­eltolódásokat. A változás legfontosabb elemei ugyan­iszek, amelyekből a nyugati politika gondosan és pontosan­­ összeillesztette a maga «cseh­­­lekvési vezérfonalát­ az év e­lején. E­zk az elemek azon-­­­ban teljesen, vagy részben el-­­ lenkző előjelűre változtak. A szovjet gazdasági élet nem gyengült, a Szovjetunió nem­­ maradt le a fegyverkezésben­­ , és általában a haditechniká­ban, hanem előbb az inter- 1­9 kontinentális rakétával értel­metlenné tette a Nyugat ed­­­­digi stratégiai terveit, majd a­­ szputnyikokkal és a »kaput­­nyikkal» mintegy szétrobban­totta a két nagyhatalom tudo­mányos kutatásainak jövőjéről alkotott torz képet. Végül — és így összefüggésben látszik csak világosan, hogy miben is állott a szocialista országok sorozatos találkozójának kü­lön világpolitikai jelentősége — teljesen alaptalanoknak bi­zonyultak a szocialista álla­mok egységének megbomlásá­hoz fűzött nyugati remények. A legfontosabb elemekről beszéltünk, ezek az elemek azonban csak kölcsönhatásuk­ban, más fontos tényeket be­folyásoló er­et­ükben mérhetők f­e teljes jelentőségükben.­­ Vagyis abban az együtthatás­ban, amelyet a nemzetközi közvélemény alakításával, Nyugat-Európa és az Egye­sült Államok viszonyának mó­dosításával, az ázsiai és afri­kai népek függetlenségi törek­véseinek megerősítésével fej­tenek ki. És itt már elértünk a leg­utóbbi napok külpolitikájához, a sok oldalról megvilágított NATO-értekezlethez és ahhoz a kérdéshez, vajon most mer­re, a Nyugat-Európában meg­építendő atomrakéta-támasz­­pontok, vagy a tárgyalások előkészítése felé? Kerüljük meg a kérdőjelet, s jóslás he­lyett állítsunk szembe egy­mással néhány tényt. Lát­nunk kell, hogy az Egyesült Államok ve­­tő körei többsé­gükben tárgyalás-ellenesek, vagy legalább is félnek min­denfajta komolyabb tárgyalás­tól. Indokolásuk szerint «előbb vissza k­él szerezni az erő­fölényt, és helyre kell állítani Amerika szputnyik-sebezte presztízsét«. Azt is valóként kell tudomásul vennünk, hogy egyes nyugat-európai kormá­nyok készségb­en támogatják ezt az amerikai álláspontot. Ugyanakkor a NATO-értekez­­let eseményei és a nyugati la­pok kommentárjai világosan feltárták, mil­yen mély az el­lenállás egész Nyugat-Európá­­ban, de a nyugat-európai kor­mányok egy részénél is az »öngyilkos» atomrakétás ter­vekkel szemben. Az a körül­mény, hogy egy angliai köz­véleménykutatás szerint a la­kosság több, mint nyolcvan százaléka nagyhatalmi találko­zót kíván, ennek az ellenállás­nak csaknem páratlanul nagy erejéről tanúsko­dik. Alig fér­het kétség hozzá, hogy ennek az­­­új áramlatnak­ a létrejöt­tében nem kis szerepük van az angol f­ehők között röpködő hidrogén bombás amerikai re­pülőgépeknek. Az a felism°rés, hogy az újabb és újabb erőpolitikai erőfeszítés csak a katasztrófa szélére sodorhatja a világot, széleskörű erjedést indított meg Európában. Kennannak, az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövetének, va­lamint az angol munkáspárti Bevannak a közeledés útját tapogató javaslatai és a javas­latok visszhan­ga az erjedés komolyságát mutatja. Erre vall az a körülmény is, hogy félhi­vatalos nyugati körökben a vártnál nagyobb figyelemben részesítették az atommentes közép-európai övezet megte­remtését felvető lengyel javas­latot. Törekvések és ellentörekvé­sek keresztezik tehát ma egy­mást a nemzetközi küzdőtéren. Ha csupán az elhangzott kije­lentések szerint mérlegelnénk, könnyen rózsás illúziókba rin­gathatnánk magunkat, mivel a «béke és tárgyalás« szavak rit­ka bőséggel és szap­rasággal szerepelnek napjainkban. „Új választ" A varázsos szavak mögött néha azonban csupán a köz­vélemény erejének visszfénye található. Vagy a hogyan a lon­doni Times fogalmazta meg a minap: »Bármiképpen gondol­kodjék is Dulics a Szovj­­­­unióval való tárgyalások érté­kéről, úgy látszik, e pillanat­ban nem tehet egyebet, mint azt, hogy igyekszik a békülé­­kenység látszatát kelteni. Eu­rópa határozottan követeli, hogy adjanak új választ a Szovjetunió kezdeményezésé­re.» A »mérleg«, hogy újra ezt a szót használjuk, akkor is ked­vező marad azonban, ha a frá­zisokat, a sallangokat már le­­hántottuk, s a puszta, de gaz­dag valóság marad csak előt­tünk. A tárgyalás felé szorító erők megsokasodtak az elmúlt év alatt. Minden valószínűség szerint ezek az erők egészen a­­ kerekasztalig juttatják a kormányfőket. Azért, hogy mindenben meg­egye­zzene­k? Aligha. Erre íízig nem érett meg a világ. De azért, hogy valamiben meg­állapodjanak és ha korlátozot­tan is, d­e közeledjenek egy­máshoz. Kevés ez? Ha illú­ziókban élünk, talán nem sok. Józanul tekintve a nemzetközi helyzet súlyos és bonyolult problémáit, éppen elegendő. Elegendő a feszültség tartó­­sabb enyhítésére, új légkör, új bizalom megteremtésére,­­ arra, hogy a meglevő társa­dalmi rendszerek tudomásul vételével és elfogadásával to­vább lehessen azután lépni egy általánosabb rendezés felé. Más irányú erők ZALAI HÍRLAP Lengyelország javaslata az európai atomfegyvermentes övezetre Az Amerikai Egyesült Államok kormánya a NATO párizsi csúcsértekezletén lázas igye­kezettel próbálta a NATO tagállamokat atom­fegyverekkel ellátni, hogy ezzel az USA terüle­tét valamennyire mentesítse az atomháború rémétől. Ezzel szemben Lengyelország javasol­­ja, hogy Közép-Európában mintegy 800 ezer négyzetkilométer területen, ahol 105 millió em­ber él (Lengyelország, Csehszlovákia, Német Demokratikus Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság) atomfegyvermentes övezetet hoz­zanak létre. (Terra) V •Lengyelország által javasolt atomfegyver mentes zóna NATO, tagállamok NSzK nélkül 11­11 Varsói szerződés tagjai NDK, Lengyelország és Cseh­szlovákia nélkül Hazafiakát ítéltek el Jordániában Jordániában a nabluszi hadbíróság felforgató tevékenység büntette miatt 15 évi kényszermunkára ítélte Mah­mud Hildjazi kommunista vezetőt. Je­ruzsálemben egy másik hadbíróság hétfőn 2 évi börtönbüntetésre ítélte Husszein Abdulkader Alamit, mert tagja volt a feloszlatott szabadság­pártnak, és mert betiltott röpcédulákat osztogatott. Karácsony előestéje óta a jordániai bíróságok 12 más egyént ítéltek meg 1—15 évig terjedő, börtönbüntetésre felforgató tevékenység címén. (MTI) Jozef Cyrankiewicz felszólalása a lengyel szejmben Jozef Cyrankiewicz, a len­gyel minisztertanács elnöke a népi tanácsokról szóló új tör­vénytervezet első olvasásának vitájában felszólalt a lengyel szejmben. A lengyel miniszterelnök rá­mutatott azokra a nagy válto­zásokra, amelyek a jövő évben mennek majd végbe a gazda­ság és a közigazgatás irányítá­sában. Hangsúlyozta, hogy az állami közigazgatás központi gépezetét még j­obban szétvá­lasztják a gazdasági szervek funkciójától. (MTI) ­Növekednek a hadikiadások N­yuggat-N­ém­et­országban A Welt vezércikke szerint , a fegyverkezés mind jobban és jobban előtérbe kerül és a kö­zeli években u­alkodó tétel-­­ként szerepel majd a szövet­ségi köztársaság költségvetésé­ben. A lap Nyugat-Németország hadikiadásainak összegét az elkövetkező öt évre 70 mil­liárd márkára becsüli. A ki­adások összege az idén eléri a 10 milliárd márkát, jövőre va­lószínűleg 11—12 milliárd már­kára növekszik és 1959-ben már 15 milliárd márka lesz. 1958. január 1. Az Országos Béketanács újévt haszonlvje a Békét! Ez az első szó, amely­­lyel az új esztendőt köszöntjük, s ez a szó egyben újévi jó­kí­vánságunk is. Szilveszter éjjelén, amikor hazánkban régi szokás szerint összecsendülnek a poharak, az emberek az újévi jókívánságuk­hoz hozzágondolják, vagy ki is mondják: Békét. Az új eszten­dő küszöbén érezzük, hogy az emberiség is fordulóhoz érke­zett: megnövekedtek a béke erői, a háború immár nem el­kerülhetetlen. Ez a lehetőség a haladó és békeványó emberi­ségnek nem kisebb vívmánya, mint az atomerő, vagy a mes­terséges holdak. Ezzel a re­­ményt keltő gondolattal búcsú­zunk a béke hívei 1957-től. Bí­zunk abban, hogy a most kö­vetkező esztendőben beérik a békemozgalom vetése: leülnek tárgy­lni a nagyhatalmak, biz­tonságosabbá válik az élet a natív és kis országokban, s az atomerőt az emberiség nem a háború szolgálatába állítják. Minden újév új reménység forrása, a magyar békemozga­lom ezt a minden jóakaratú ha­zánkfiában élő reménységet kí­vánja tartalommal megtölteni. Ebben a munkában kéri a jó­­akaratú magyar emberek ér­­deklődését és támogatását. Legyen 1958 a béke további megerősödésének éve. Az em­beriség nyugodt életének haj­nala. A világűr meghódításá­nak korszakában az emberi boldogság virradata! Országos Béketanács­- Indiai lap az Egy­esü­l AU -vek és Pakisz­lán titkos egyezményéről A Delhi Times közli, hogy Szuvardi volt pakisztáni mi­niszterelnök amerikai látogatása idején titkos egyezményt kö­tött az Egyesült Államokkal. A lap szerint e titkos egyezmény­nek megfelelően amerikai szakértők Peshavartól északra már megkezdték egy atomtámaszpont és több repülőtér építését, illetve kibővítését. (MTI) Az első sspatnyik január első napjaiban befejezi pályafutását Az első műhold december 31-én reggel hat órakor befe­­j­­ezte 1336-ik teljes körét,­­ ugyanakkor a második műhold a 815-ik fordulatot tette meg. A legutóbbi megfigyelések eredményei szerint az első műhold pályája észrevehetően kisebb lett és közeledett a Földhöz. A pálya maximális magassága a Föld felszínétől földtávolban je­lnleg körülbe­lül 320 kilométer, szemben a kilövéskor mért 950 kilomé­teres magassággal. Keringésé-­é­nek ideje valamivel kevesebb mint kilencven perc és to­vábbra is erő el­ő­­n csökken. Várható, hogy az első műhold a légkör alsó rétegeibe jutva, január első napjaiban elizzik. Újévkor, azaz 1657 decem­ber 31-én éjszaka 12 órakor moszkvai idő szerint az első műhold 1348-ik fordulatát ír­ta le és az általa megtett út hossza körülbelül 57,6 millió kilométer. A második műhöldi 826-ik fordulatát írta le és az általa megtett út körülbelül 37,6 millió kilo­méter. SZOMORÚ TAPASZTALAT Előkészületek. .. .a szokásos hű­hóval... , „Felbocsátás"... — Bácsi, mit keresnek odalenn ?.. . Hisz ott hever a káposztásban !

Next