Zalai Hírlap, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek) A v­m. W Z­ALAI SAZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA III .évf. 77. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1958. április 1., kedd Április 4 előtt a ü­nnepi készülődés lázában ég az egész megye: három , nap múlva lesz 13 esztendeje annak, hogy a német­­ fasiszták és hazai csatlósaik, a nyilas söpredék utóvédjei is , elhagyták az ország területét, a diadalmasan előretörő 2. és 1 3. ukrán front seregei felszámolták hazánkban «’Németország­­ stratégiai védelmi vonalát», s annyit szenvedett népünk , mélyet szippanthatott a szabadság friss levegőjéből.­­ Szabadságunkkal együtt született ezen a napon a szovjet­­ és a magyar nép közötti testvéri barátság is, amely az azóta eltelt 13 év alatt kiállta az idő próbáját, s bizonyságul szol­­­­­gál arra, hogy a nagy és a kis népek között is lehetséges , egyenrangú, egymás érdekeit tiszteletben tartó, a belügyekbe­n­­be nem avatkozó együttműködés. A szovjet csapatok nem­­­ihódítóként jöttek Magyarországra, s fegyvereikkel a tőkés- f­ő földesúri elnyomás évtizedes lidércét űzték el az Alföld­rel , másról, Dunántúl dombházairól, az üzemekből és nagybirto-­­­kokról, hogy helyébe a munkásosztály és a dolgozó nép jogait­­ ültessék, hogy a nemzet sorsának irányítását annak az osz­­z­tálynak kezébe adják, amelynek erre történelmi elhivatott­ , ,sága van. Budapest felszabadításakor a szovjet csapatok pa- ' rancsnokának, Vorosnov elvtársnak egyik első intézkedése az ,volt, hogy 800 tehergépkocsi gabonát és sok más élelmiszert­­ ajándékozott az éhező fővárosnak.­­­­ 1945 tavaszán az országból kitakarodó imperialista bé­­­­rencek ezt jövendölték: meghal a nemzet. Szavukban van i­s igazság, ha a zsarnokságra, a jogtiprásra, a kizsákmányolásra k­sgondolunk. Valóban, ebben az országban nincs lehetőség­­többé a munka­nélküli életre, a munkások verejtékén hazá-­­ eseti vagyon fényűzésére, az arisztok­raták kaszinóbeli dö- r­őzsölésére, a nemesi előjogok arcátlan érvényesítésére, az egy­szerű dolgozók érdekeinek sárba taposására. De helyette jog és lehetőség nyílott a munkára és a tisztes megélhetésre, a kétkezi munkások hangjának, véleményének halkítására, a nemzeti érdekek érvényesülésére, a nép évszázadokig igába hajtott fejének felemelésére, a népek közötti békéért való­­tevékeny cselekvésre. Három millió koldus országa voltunk valamikor, — ma a szocialista nemzetek, a béketábor mil­liárdos seregének soraiban menetelünk, s munkánkkal, kül­­külpolitikánkkal, minden törekvésünkkel igyekszünk hozzá­járulni az elnyomott nemzetek felemelkedéséhez, a világ­béke megteremtéséhez. Elhalása ez a nemzetnek?... Nem. [Olyan honfoglalás ez, amilyen csak egyszer adódik egy nem­­ilét életében! Olyan álom vált valóra, amelyért Rákóczi­­ kurucai, 1848 szabadságharcosai, 1919 vöröskatonái az életü­ket adták! az 1945 tavasza óta lepergett 13 esztendő alatt nyugat imperialistái és hazai bérenceik szinte szünet nélkül igyekeztek a Szovjetuniót rágalmazni. Leperegtek a hazug­ságok korábban is nagy barátunkról, s a szovjet—magyar barátságról, de különösen könnyű megcáfolni azokat 1956 októbere óta, amikor a szovjet nép fiai ismét vérüket hullat­ták népünk szabadságáért. A kétszeri felszabadítás, a pro­letár internacionalizmus szellemében nyújtott segítség olyan fáklya a szocialista országok kapcsolatának történetében, amelynek fénye a testvéri együttműködés, a félre nem hú­zódó barátság soha nem remélt útjait világítja be. Amikor a tizenhárom év előtti eseményekre emléke­zünk, gondolatban végigjárjuk az utat, amelyen annyi vilá­gos reménnyel indultunk el, s amely a nehézségek, döccenők, tévelygések dacára is oly messze íritte nemzetünket a Horthy­­reakció politikai zsákutcájából. Elénk villannak az újjáépí­tés hősi erőfeszítést termő napjai, a földosztás, a forint meg­teremtése, az infláció elleni harc, a népi tulajdon megterem­tésének csatái az üzemekben, gyárakban, bányákban,­­ az­tán később a kereskedelem államosítása, a három-, majd az ötéves terv alkotásai, az új ipari és szövetkezeti városok szü­letése, a kultúrforradalom eredményei, az elveiben meg nem alkuvó nép nagyszerű tettei. Méltó folytatója ennek a sor­nak az a másfél esztendő, amely a forradalmi munkás—pa­raszt kormány irányításával felszámolta az ellenforradalom­­gazdasági és eszmei zűrzavarát, s reális alapot temetett a t­ovábbi előrehaladáshoz. Büszke örömmel idézzük fel a 13­­ év eseményeit, mert évszázadok nem eredményeztek annyit­­ nemzetünknek a gazdasági és társadalmi előrehaladásban,­­mint ez a rövid időszak.­­[ S ha az eredményekről, a küzdelemről és felemelkedés­éről beszélünk, nem tehetjük ezt úgy, hogy szó nélkül hagy­­­­nánk győzelmeink szervezőjét, munkásosztályunk élcsapa­tát, népünk vezető erejét, a kommunisták pártját. A kom­­­­munisták voltak azok, akik bátran vágtak neki a munka­­,sűrűjének, akik vállalták a népszerűtlennek látszó felada­tokat is, csakhogy szilárd alapot teremthessenek a népi­­­hatalomhoz. Ma is a kommunisták azok, akik elszánt és kö­­­.­vetkezetes harcot vívnak a nemzetközi reakció ismételt pró­­­­bálkozásai, az éledő imperialista cselszövések, a békés élet elkiteljesedésének akadályozói ellen. A Magyar Szocialista­­Munkáspártba tömörült négyszázezer dolgozó olyan had­­­­sereget képez ma a szocilista vívmányok megerősítéséért, iti munkáshatalom megszilárdít­ááért, az életszínvonal emelé­séért, a gazdasági konszolidációért vívott harcban, amilyen­­előrevivő erő a magyar nép történelmében még sohasem volt. "­ Április 4 jelentőségében, fényében és érzéseiben ha­ 24 napos nyereségrészesedést kaptak, az idei terv teljesítéséért küzdenek a mikoldpusztai lengyár dolgozói 24 napi keresetnek megfelelő nyereségrészesedést kaptak a Mikoldpusztai Lengyár dolgo­zói, ez körülbelül megfelel egy átlagos hónapi fizetésnek. Nagy út volt, amelyet meg­jártak a Mikoldpusztai I­engyár dolgozói az ellenforradalom után, amíg ezt a gazdasági ered­ményt elérték. Elhanyagolt anyagkészletek, ingadozó veze­tés jellemezte a gyár 1956 no­­vemberi helyzetét. Az új, erős­­kezű vezetés szorosan együtt­működve a pártszervezettel, rendet teremtett a termelésiben és már a múlt év első félévének végén érezhető volt, hogy az év végéig sikerül pótolni az év elejei, az ellenforradalom okoz­ta termeléskiesés A második félévben mindig jó gazdasági eredménnyel jártak a hónapok. Minden mázsa kikészített rést 170,50 forint nyereséget hozott, így tudta a vállalat vezetősége biztosítani a nagy nyereségré­szesedést. Az idei tervév a múlt évinél­­nagyobb feladatokat hárít a gyár dolgozóira. Az elsői két hó­nap termelési eredményei azt bizonyítják, hogy a terv telje­sítésével, az idei nyereségrésze­sedés biztosításával sem lesz hiba. A harmadik hónap és ve­le az első negyedév tervteljesí­tésénél nagy lendítő erőnek bi­zonyult a gyár dolgozóinak fel­­szabadulási felkészülése. Mind többen vesznek részt a kiváló dolgozó cím elnyeréséért indí­tott munkaversenyben. Teljesít­­ményei alapján eddig 8 dolgozó kapott kiváló dolgozó jelvényt és oklevelet. A az MTI és az HDN szerződésinek felújítása­ ­ A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztár­saság Távirati Irodája már évek óta szoros baráti együttműkö­dést tart fenn. A két távirati­­ iroda képviselői 1958 március 11­-én újabb szerződést kötöttek,­­ amely az eddigi együttműködés­­további megerősödését jelenti. J A szerződés biztosítja a hír­anyag- és fényképcserét, a két­­távirati iroda tudósítóinak köl­csönös támogatását, a műszaki együttműködést és munnkat­ár­­­sak kölcsönös kiküldése útján lehetővé teszi az állandó tapasz­talatcserét.­­ A szerződést a Magyar Táv­irati Iroda nevében Barcs Sán­dor vezérigazgató, az ADN kép­viseletében Willy Müller igaz­gatóhelyettes írta alá. (MTI) ­ Megkezdődött a nemzetiségi­­ tanács hétfő délelőtti ülése­ n Moszkva. (TASZSZ) Hétfőn délelőtt moszkvai idő szerint 10­­órakor megkezdődött a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Nemze­tiségi Tanácsának ülése. Az ülé­sen folytatják a vitát Hruscsov­­nak a kolhoz-rendszer tovább­fejlesztéséről és a gépállomások megszervezéséről mondott be­számolója felett. A Szövetségi Tanács — mint már jelentettük — befejezte a kérdés megvitatását (MTI) ---------------------------------------------------------------------------­ . A mai számunkból: — A ma­xizmus-leninizm­us eszméinek diadalmas előrehaladása \ — Mindig velünk voltak... mert igaz barátok [­ 1 — Termelőszövetkezeteink és az árutermelés / — Esztendők az iskolában (Regényrészlet) _ __ _ _ ___ - — -----------------— — — — — — r r, i~i rí i~i n r Túlteljesítették vállalásukat Néhány héttel ezelőtt tettek felajánlást az Erdőgazdasági Szállító Vállalat dolgozói: munkafelajánlással ünnepük fel­­szabadulásunk 13. évfordulóját. A felajánlás teljesítését mun­kaszüneti napokra — vasárnapra — vállalt munkával kíván­ták biztosítani. Március 30-át, vasárnapot is munkában töltötték. Bog­nár Imre brigádja 32 .kocsifordulót, 100 köbméter faanyag szállítását vállalta Vétyempusztáról a csömödék­i MÁV ra­kodóra. Tegnap jelentették, hogy a Bognár brigád a vállalt kocsifordulót 37-re teljesítette, s 120 köbméter anyagot szál­lított a Délzalai Erdőgazdaság megrendelésére a már fen­tebb említett helyről a rakodó állomásra. Két ezüstkalászos tanfolyam záróvizsgájáról jelentjük. (Levelezőink írják): Söjtör községben március 22- én este tartották az ezüstkalá­szos tanfolyam záróvizsgáját. Harmincegy dolgozó paraszt adott számot a fejlődő mezőgaz­dasági tudományok elsajátítá­sáról. Az iskola fő tantárgya a jövedelmező gyümölcstermelés, s a korszerű szőlőművelés volt. Több tanulságos előadás hang­zott el a vidék sajátos növény­­termelési és állattenyésztési helyzetéről, tennivalóiról is. A záróvizsga előtt a tanfolyam hallgatói több gyakorlati foglal­kozáson vettek részt. A községi gazdasági felügyelő tanácsai nyomán közvetlenül a gyümöl­csösökben ismerkedtek meg a szakszerű koronaalakítással, metszéssel, trágyázással, perme­tezéssel, st­b. Sok söjtöri gazdál­kodó már a tanfolyam ideje alatt elhatározta, hogy nagy gondot fordítanak gyümölcsö­seik fejlesztésére és ápolására. Már az elmúlt év őszén 1200 db almafa csemetét ültettek el a söjtöri termelők. A közeli na­pokban további négyszáz gyü­mölcsfát telepítenek. A jövedel­mező gyümölcstermelésnek sok nagyszerű mestere található a községben. Ginál István, Hor­­váth István (Bánfi), Gódor Ist­ván, és még többen két—há­romezer forint bevételhez ju­tottak almából. Bár biztatóak az elmúlt évi termelési tapasz­talatok — a gazdálkodók mégis szóvá tették: a szakszerű per­metezési munkákat csak úgy tudják elvégezni, ha azokhoz megfelelő gépeket biztosítanak­. A község legjobb gyümölcster­melői most magas nyomású, motoros permetező beszerzését tervezik. A tanfolyam hallga­tóinak többsége tagja a köz­ségben működő gyümölcsterme­­lő szakcsoportnak. Az iskola hallgatói több kirándulást ter­veztek a közeti gyümölcsterme­lő állami gazdaságokba. A záróvizsga után valameny­­nyi dolgozó paraszt beiratkozott a tanfolyam második évfolya­mára. Izminál Ferenc * Tanulással töltötték a telet a rendvadedesi parasztok is. S a művelődés fája jó és sok gyü­mölcsöt hozott. A múlt ősszel alakult gyümölcstermelő szak­csoportok tagjainak kezdemé­nyezésére az ezüstkalászos gaz­­datanfolyamot is létrehozták. Községünk gazdálkodói sok, ér­tékes és élesó gyümölcsöt akarnak termelni. Mindehhez pedig alaposan kell ismerni a tudomány legújabb vívmá­nyait, tapasztalatait. Ezért ta­nultak télen át a rendvadedesi gazdálkodók. A 21 tanfolyam­­hallgató valamennyi foglalko­záson pontosan megjelent. Az iskola előadói a járás legneve­sebb mezőgazdászai, állatorvo­sai, földművesszövetkezeti ügy­vezetői, pedagógusai voltak. Több nagys­ikerű előadást tar­tottak Lendvadedesen a nagy­kanizsai Mezőgazdasági Tech­nikum tanárai is. Az iskola hallgatói elhatározták, hogy a jól szervezett növényvédelmi munkákkal, a gondos faápolás­sal 20 százalékkal növelik az alma terméshozamát. A gaz­­dálkodók nevében Paál István köszönte meg a záróvizsgán a kormányzat segítségét, az elő­adók fáradozását, s a helyi ta­nács támogatását. A lendvadedesi záróvizsgát a késő esti órákba nyúló baráti poharazgatás követte, ahol a község gazdálkodói hosszasan beszélgettek a járás vezetőivel a magyar mezőgazdaság jövő­jéről. Köszörűs Gyula Megnyílt a Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottságának budapesti ülésszaka . Vasárnap délután 3 órakor megkezdődött a Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bi­­­zottságának budapesti üléssza­ka. Az elnöklő Liu Csan-seng L­i a Szakszervezeti Világszövetség­­ titkára, a Kínai Országos Szak­­szervezeti Szövetség alelnöke­­rövid megnyitó beszédet mon­dott. Majd Louis Saillant, a­­ Szakszervezeti Világszövetség főtitkára emlékezett meg Giu­­sseppe Di Vittorioról, a Szak-­­­szervezeti Világszövetség 1957 .november 3-án elhunyt elnöké­ről. Agost­ino Novella, az Olasz Általános Szakszervezeti Szö­vetség főtitkára válaszolt a megemlékezésre, majd Somo­gyi Miklós, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke mondott üdvözlő beszédet. A beszéd után a budapesti munkások 25 tagú küldöttsége köszöntötte az ülésező végrehaj­tó bizottságot. A küldöttség és a magyar dolgozók képviseleté-­­­ben Gács László, a Dunakeszi Vagongyár szakszervezeti bi- I­zottságának tagja mondott kö­­­szöntő beszédet (MTI) nen-áll­b­an Nyugatnémet kulturális személyiségek antimilitarista felhívása Würzburban megrendezték a «Fränkischer Kreis» elnevezé­sű társaságban egyesült nyu­gatnémet értelmiségiek képvi­selőinek találkozóját. Az emlí­tett szövetség Nyugat-Német­­ország militairizálása ellen küzd. Az egybegyűltek felhí­vást intéztek a bonni Bundes­taghoz, hogy a vezetőköröte mondjanak le a Bundeswehr atomfegyverrel való felszerelé­seiről és szüntessék meg az atomfegyverek tárolását Nyu­­gati-Németország területén. A világ legborzalmasabb helye Washingtontól 60 kilométerre északra házak, s barakkok ta­lálhatók. Ez Fort Detrick, mely talán a világ legborzalmasabb vidéke, mert 2400 tudós külön­böző szörnyű járványos beteg­séget tenyészt ezen a helyen. Fort Detrick termeli azt a »■lőszert«, amelyet az Egyesült Államok egy esetleges bakte­rol­ógiai vagy vegyi háborúban felhasznál. A Detrickben mű­ködő tudósok és vegyészek fő feladata­­ ezeket a borzalmas halált okozó anyagokat előállí­tani A francia családi pótlék és a nyalóke. Amikor a közelmúltban a francia parlament 597 képvise­lője összeült, legnagyobb cso­dálkozásukra mindegyikük egy csinosan becsomagolt nyalókát talált a helyéin, amelyet a gye­rekek szoktak vásárolni ma­guknak néhány fillérért. A kü­lönös ajándék mellett ott volt­­a gyermekország szövetségé­nek­ levele is. A derék hon­atyák azt olvashatták a levél­ben, hogy ez a nyalóka képvi­seli a most fölemelt családi pótlék jelenlegi és régebbi ösz­­szege közti különbség ellenér­tékét. Az emeléshez a képvise­lők majdnem 24 órai vita után járultak hozzá. Angol sajtópolitika Az angol közvélemény súlyo­san elítéli az angol sajtónak, elsősorban a The Times című lapnak azt az eljárását, hogy a február 17-i, nukleáris fegy­ver elleni tömeggyűlésről nem adott beszámolót. A Times ha­sábjain a napi események ka­lendáriumában szerepelt ugyan a gyűlés, de a­ továbbiakban nem foglalkozott vele az újság. A sajtó többi része sem adott te­ret az eseménynek, csak a Manchester Guardian, a News Curonicle és a Daily Worker írt az ötezer főnyi tömeg béke­gyűléséről. Felmerül az a kér­dés, hogy ekkora tömegeket mozgató esemény nem elég saj­­tószenzáció-e vajon, vagy pedig a kormánykörök szempontjá­ból kényelmetlen eseményt óhajtották-e elhallgatni.

Next