Zalai Hírlap, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ^ ZALAI w rwi /%. v* AZ MSZHP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA III. évf. 128. szám ÁRA: 60 FILLÉR 1958. június 1., vasárnap MM Meleg, mélységesen ünnepi szavakat kellene mondanunk. Olyant, ami átjárja a szíveket, ami nagyszerűségében, teljes méltóságában kifejezője a pe­dagógus fogalomnak, hálás kö­szönetét a nagyszerű életmű­vekért, a gyermekekből igaz embert formáló munkálkodá­sért. Hiszen azokat köszöntjük június első napján, akik cso­dálatos hivatást, a tanítást, a nevelést választották életük egyetlen céljául, őket, a peda­gógusokat köszöntjük a 7. Ma­gyar Pedagógus Napon. Kettős ünnepet ül ma óvó­nő, tanító, tanár, tanítvány és szülő — az egész társadalom. Az idei pedagógusnap szinte naptárnyi pontossággal egybe­esik az iskolák államosításának évfodulójával. A tizenegyedik év küszöbére léptünk azóta­, hogy megtettük az első lépést a szocialista iskola, a szocia­lista pedagógia megteremtésé­ért. Nehéz, buktatókkal, botlan­­dozásokkal terhes, s mégis nagyszerű út volt. Testet öltött­ a haladó gondolkodású pedagó­gusok minden vágya: megvaló-­ sult az általános iskolai okta­­­tás, új iskolák, tantermek, mo­dern felszerelés szolgál értékes segítőeszközül a tanító-nevelő- ] munkában. S ha voltak is ba­jok, nehézségek, ha nem si­]­került is teljes értékű, a szo­cialista pedagógia követelmén] nyeinek megfelelő tankönyve-­ két tanmeneteket a pedagógu­ ] sok rendelkezésére bocsátani,­ a nevelés egyre inkább a társa­dalom szívügye lett. Szülő és iskola, a társadalom összessége munkálkodik azon, hogy a ma gyermekéből a holnap értékes embere legyen. A pedagógus embert formál, s nem kis rész­ben rajta múlik, hogy a gyer­mek felnövekedve csodát mű­vel-e majd a termelésben, tu­dományban, vagy haszontala­nul éli le életét. S hogy ne ez utóbbi történjen, a társada­lom összefogására, segítségére van szükség. Igaz, nem kapták még meg a pedagógusok te­remtő, alkotó munkájuk teljes anyagi és társadalmi megbe­csülését. Van e tekintetben ten­nivaló. Ez azonban kétoldalú dolog. A pedagógusoknak is tenni kell azért, hogy a társa­dalom teljes értékű megbecsü­lését, támogatását kivívják nagyszerű munkájukhoz. Minden rosszindulatú általá­nosítás és az ünneprontás szándéka nélkül el kell mon­dani, hogy az ellenforradalom idején egyes pedagógusok fia­talokat, sok esetben gyerme­keket dobtak oda az ellenfor­radalom prédájául, használtak fel céljaik érdekében. Ezek az emberek a legszentebb, a leg­drágább: a gyermek ellen vét­keztek, súlyos csorbát, szenny­foltot ejtettek a pedagógus né­ven. A nevelők, óvónők, taní­tók, tanárok többsége azonban a párt és a kormány vezetői­nek útmutatása nyomán fá­radhatatlanul munkálkodik a pedagógus név tisztaságának megőrzéséért. S ma, amikor őket köszönt­jük, mint egy nagy család, a gyermek, az ifjú, a szülő, a társadalom és a pedagógus együtt ünnepel, amikor elisme­réssel adózunk fáradhatatlan munkásságukért, azt kérjük: legyenek gyermekeink igaz ne­velői, legyenek méltók az em­berré nevelés nagyszerűségé­hez, magasztosságához. E kí­vánsággal együtt nyújtjuk át szeretetünket, a gyermekeink kezében pompázó, édes illatú virágokat. ••Üdvözöljük megyénk nevelőit A szocialista társadalom építése a gazda­sági, társadalmi és politikai feladatok megol­dásán túl lehetetlen a dolgozók szocialista szel­lemű nevelése nélkül. A szocialista ember for­málását, az ifjúság nevelését pártunk és kor­mányunk elsődlegesen a pedagógusokra bízta. A felszabadulás óta és az ellenforradalom vészterhes napjai után is megyénk pedagógu­sainak becsületes többsége egyre jobban átérzi az új típusú emberek nevelésével járó felelőssé­get és ezt munkájukban igyekeznek is kifeje­zésre juttatni. Abból a nagy erőfeszítésből, amelyet me­gyénk dolgozói — pártunk irányvonalát kö­vetve — az ellenforradalom okozta sebek be­­gyógyításáért kifejtettek, megfelelő részt vál­laltak pedagógusaink is. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka fokozódó tartalmi javítása mellett ott találjuk megyénk pedagógusainak legjobbjait a felnőtt ifjúság körében, a kulturális munka különböző területén. Megyénk nevelői egyre határozottabban érzik és tudják, hogy a dolgozók gondolkodá­sában meglévő visszahúzó erőket, téves ideoló­giai nézeteket csak marxista—leninista alapok i­kon nyugvó tudománnyal és kultúrával lehet­ felszámolni. Becsülendő­ az a törekvése neve­ S­leviknek, hogy e harc győzelmes befejezésének/ biztosítása érdekében igyekeznek felvértezni­ magukat e tudományok fegyverével. A hivatását szívből szerető pedagógusnak­­, nem lehet magasztosabb feladata, mint a szo-so­cializmust építő embert formálni, hogy a rend-­­szer mellett az emberek is szocialistává neve-,­lődjenek, hogy az átalakult ember még tuda-­ tosabban, műveltebben tehesse szebbé napról napra mindnyájunk életét. , E nagy munkák alkotó részeseként telke-­­sed­jenek további feladataik megoldására, foko­­­zódó felelősséggel érezzék és segítsék, hogy dol­­­gozó népünk alkotó munkájának gyümölcse] mindnyájunk számára egyre jobban viruljon és erősödjön. ] A VII. pedagógusnap alkalmából fogadják köszönetünket eddig végzett munkájukért, amelyhez továbbra is sok sikert és alkotó erőt­ kívánunk. AZ MSZMP ZALA MEGYEI­­ VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA­­] Hetési Napok Mától június 6-ig Gábor­ján­­házán és a hetési határvidék községeiben kerül sor a Hetési Napok megrendezésére. Ma 10 órakor tartják Gáborjánházán a megnyitó ünnepséget. A kul­túrműsorban a határőrség kul­­túrcsoportja, a járási tanács énekkara, az úttörők tánc- és zenekara szerepel. Hetés életéből, munkájából kiállítást is állítottak össze, amelynek megnyitására ugyan­csak ekkor kerül sor. A délutá­ni műsorban Gárdonyi: «An­nuska«­ című színművét mu­tatja be a zalaszombatfai KISZ- szervezet színjátszó csoportja. A Hetési Napok során Zala­­szombatfán, Gáborjánházán, Bödeházán több értékes ismer­­etterjesztő és egészségügyi előadást hallhatnak az érdeklő­dők. Ötven pedagógust jutalmaztak meg a nagykanizsai járásban Kedves ünnepség színhelye volt pénteken délután a nagy­­kanizsai járási tanács székháza. Itt köszöntötték ugyanis a já­­rás ötven legkiválóbb pedagó­gusának a részvételével az idei pedagógusnapot. Az ünnepséget Pirbus Géza elvtárs, a Hazafias Népfront járási bizottságának titkára nyitotta meg. Üdvözölte a meg­jelenteket, majd átadta a szót Maruska János elvtársnak, a járási tanács elnökének. — Az egész ország figyelme ezekben a napokban elsősorban gyermekeink nevelői, a peda­­­gógusok felé fordul. Mi is sze­­­­retettel köszöntjük járásunk­­ összes óvónőjét, tanítóját és ta­­­nárát. Köszöntjük önöket, akik­­ ebben az iskolai évben a leg­jobb munkát végezték iskola-i] jutóban, községük kulturális] i életének felemelésében, a fia­­­talok nevelésében.­­ ] Maruska elvtárs ezután a pe-,­ dagógus hivatás nehéz küzdel-ji meiről, s az ezzel együtt járói] szépségekről beszélt, majd mél­­ tatta az iskolák államosításá«] nak jelentőségét. Beszélt a pe-]i dagógusok nagy felelősségéről! ] a szocializmus építésében, vé-]­ gül mondanivalóját így fejezte'­ be: ]­ — Kívánunk nagy és társa-] i­dalmat formáló munkájukhoz' ] erőt és egészséget, sok sikert.]' Kérjük Önöket hogy a jövő-',] ben még fokozottabb erővel, tu-]1' dásuk és szerzett tapasztalataik', felhasználásával biztosítsák]1 gyermekeink és ifjúságunk szo-­ cialista szellemben való neve-]] lését! ]­­ Maruska János elvtárs be-]­­széde után az ünnepség elnök-'] sége — amelyben helyet fog-]' lalt Pető Imréné elvtársnő, a'] Művelődésügyi Minisztériumi] képviseletében Söjtör Jánosi elvtárs, a járási pártbizottság'] első titkára, Koplár Lajos és]­ Baranyai Sándor, a megyei ta-', nács művelődésügyi osztályá-/ nak képviseletében — átadtat, az ünnepelt pedagógusoknak a,' jutalmakat. ]. A nagykanizsai járás pedag'ó-', gusai'ból húsz személyt jó mun-/ kája jutalmául endkívüli fize-t, tés feljebbsorolásban részesí-/ tettek. Feljebbsorolást kapott­, hét iskolai hivatalsegéd és ad-/ minisztratív dolgozó is. Ezenkívül az ünnepségem] pénzjutalomban részesítettek]­ huszonkilenc pedagógust —], óvónőket, tanítókat, tanárokat/ — akik 'kiválóan dolgoztak eb-' ben az évben. A jutalmazottak­ ötszáz forinttól nyol­cszáz fo­­­rintig terjedő összeget kaptak.­­ A jutalmazások során egy­ kedves jelenetnek voltak tanúi­ az ünnepség résztvevői kü­­­lön szólították az elnökség elé­ Fónai Imrét, a bagolai iskolai igazgató­ tanítóját, aki most , május tizenkettedikén ünne-­­pel­te pedagógusi pályafutásé-á nak negyvenedik évfordulóját . Az idős pedagógust külön mnta-v­­omiban részesítették. ]­ Az ünnepelt pedagógusok nev­­vében Madarász Árpád, a felső­­rajki általános iskola, igazgató-­ tanítója mondott köszönetet. ’ Kitüntetett zalai pedagógusok A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a 7. Magyar Pedagógus Napon «Kiváló tanár» kitünte­tést adományozta Csernay László általános gimná­ziumi igazgatóinak (Nagyka­nizsa), Tibori Jolánnak, a Vegyipari Technikum igaz­gatójának (Nagykanizsa),­ «­Ki­váló tanító a kitüntetést Farkas Béla általános iskolai igazga­tónak (Gelléntháza). A kitünte­téseket tegnap délelőtt 11 óra­kor Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke nyújtotta át az Országház­­ban. A művelődésügyi miniszter által adományozott kitünteté­seket tegnap délután 4 órakor Török Lajos, a megyei tanács vb elnöke nyújtotta át a kitün­tetett pedagógusoknak a me­gyei tanács klubtermében. «Az oktatásügy­­kiváló dol­gozója»- kitüntetést kapta: Ja­kab­fy József általános iskolai igazgató (Türje), Koplár Lajos, a megyei tanács vb. művelő­désügyi osztályának csoportve­zetője, Keszei Sándor általános iskolai igazgató (Letenye- Egyedura), Berta Kálmán ál­talános iskolai igazgató (Diós­­kál), Baranyai Sándor, a me­gyei tanács vb. művelődésügyi osztályának tanulmányi fel­ügyelője, Háromfai Sándor tanítóképzői gyakorlóiskolai ta­nító (Zalaegerszeg), Ifj. Had­nagy László, a megyei tanács vb. elnökhelyettese, Táncos Jó­zsef számadó igazgató (Nagy­­i kam­ara), Prüc­ler Rudolfné ál­talános iskolai igazgató (Mura­­rátka), Kauten Béla általános iskolai igazgató (Bagodvite­­nyéd), Juhász Sándor számadó igazgató (Zalaegerszeg), Szend­­rői Lajos általános iskolai igaz­gató (Pityeháza). Két nagykanizsai pedagógus­nak, Varga Gyuláimnak, az Ady általános iskola igazgató­jának és Breznay Lászlónak, a Hunyadi általános iskola igaz­gatójának Kiss Károly elvtárs,­­ az MSZMP Központi Bizottsá- j­­a titkára adja át a fenti ki-­­­tüntetést a mai pedagógus­­napon Nagykanizsán. »­Kiváló dolgozó« kitüntetést­­ kaptak tegnap délután Zala-­­­egerszegen. Kell Andor, a me­gyei tanács vb. tervosztályának vezetője, Kovács Sándor álta­lános iskolai hivatalsegéd (Len­ti, Csuti Ferenc általános isko­lai hivatalsegéd (Zalaegerszeg, Dózsa iskola). Simon Sándor-­ nak, a nagykanizsai Zrínyi­­ Miklós általános iskola hivatal­­segédének a fenti kitüntetést­­ szintén Kiss Károly elvtárs­a nyújtja át. Akik ma nevelőiket köszöntik Ma a pedagógusokat köszöntjük, gyermekeink nevelőinek­­ köszönjük azt a sok szépet és jót, amit fáradságos munkával f elültettek legdrágábbjaink szívében... (Kincses)" Tisztán csillogó ezernyi szempár — kicsi apróságok. Elsői lépéseiket a szerető óvónénik segítik, akik szépre, jóra, nemes­re tanítják kincseinket.­­ »Egyszer egy erdőben, szarkák verekedtek, Szarka Pál megtudta, fegyverét felfogta: dirr-durr, te vagy kint. .« A­ nyiladozó értelmű kicsik, népi gyűjtésünk gyöngyszemeit tol­­ mácsolják... «Ég a gyertya, ég, el ne aludjék...» 3 éves, pöttömnyi emberek a zalaegerszegi Petőfi-óvoda kis lakói a városi Mű­velődési Ház színpadán. .­­, »Mért küldött az úrasszony, hallja néném, hallja ...» Az 11 Ady-óvodások nagy csoportját már a fényképező­gépek villan­fénye, a lelkes közönség tapsa sem zavarja.

Next