Zalai Hírlap, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

jf^0 ’ R 2QOo.~j Világ proletárjai, egyesüljetek S ' ZALAI 1 -T? n. v j AZ MSZMP ZALA HEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS UP3A­­ III. évf. 153. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1958. július 1., kedd j Az anyák megmentője Száznegyven esztendővel ez­előtt, 1818. július 1-én született Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány kiváló egyéni­sége, az «anyák megmentője». Tudásával, nagyszerű munkás­ságával, fáradhatatlanságával dicsőséget, elismerést szerzett hazánknak az egész világon. Ő fedezte fel a gyermekágyi láz okát, dolgozta ki, s kiváló si­kerrel alkalmazta az ellene való védekezést. Korábban a bécsi klinikán, majd a budapesti Rókus kór­házban harcolt az anyák meg­mentéséért. Semmelweis nem­csak az orvostudományban, ha­nem a társadalom fejlődésében is a haladó eszmék képviselője, buzgó harcosa volt. 1848-ban a bécsi forradalmárok mellé állt, ezért elüldözték a klinikáról. Itthon tovább dolgozott. Amíg 1859—60-ban a bécsi klinikán szülő minden 100 anya közül 35 életét vesztette, gyermekágyi lázban meghalt, addig Semmel­weis kórházában 520 szülő nő közül, csak ötnek az életét nem sikerült megmenteni. Seme­lweis munkássága nagyban hozzájárult, hogy az 1848-as szabadságharc kataszt­rófája után a magyar tudomá­nyos élet — az orvostudomány — felocsúdott kilátástalannak vélt helyzetéből, és jelentős eredményeket ért el. Segítőtársai, nagy művének folytatói voltak azok az orvo­sok, akiket a magyar orvostu­domány neves alakjai között tisztelhetünk. Balassa János nagy magyar sebész, Korányi Frigyes haladó szellemű orvos, aki bátran vallotta: «Minden tudomány annyit ér, amennyit a társadalomnak használni tud». Markusovszki Lajos, aki felismerte, hogy állami feladat egészségvédelmi intézkedéseket hozni, Fodor József a járványok elleni védekezés, megelőzés fontosságát helyezte előtérbe, s egész munkáját e célnak ren­delte alá. Ő foglalkozott első­nek az iskola-egészségüggyel. Ezek az elvek képezik a szocia­lista egészségügy alapjait. Meg­valósításukra hazánkban csak a felszabadulás után kerülhetett sor. A magyar orvostudomány, a magyar egészségügy Semmel­weis úttörő munkásságának kezdetétől hatalmas fejlődést ért el. Ma a dolgozó tömegei­ magas színvonalú, ingyenes or­vosi ellátásban részesülnek, ál­lami irányítás alatt. A szülések 67 százaléka intézetekben törté­nik. 1945-től háromezerrel emelkedett a kórházi gyermek­ágyak száma- A csecsemőhalan­dóság 13,1 százalékról 5,9 száza­lékra csökkent. Szembetűnően igazolják egész­ségügyünk fejlődését a követ­kező számok. 1930-ban a difté­­riában megbetegedettek száma 15—20 ezer volt, közülük 1000 —1500 halálos kimenetelű, ez­zel szemben 1956-ban 448 a megbetegedések száma, s közü­lük négyen haltak meg. Ilyen eredmény elérését a közel egy­millió védőoltás segítette elő. Államunk óriási erőfeszítése­ket tesz az egészségügy további javításáért. Orvosaink ma hat­hatós támogatást élveznek tu­dományra, kutató munkájuk­hoz. Az egész társadalom megbe­csülése, szeretete övezi az orvo­sokat, az egészségügy áldozatos munkásait, s a mai évfordulón különös megbecsüléssel fordu­lunk Semmelweis utódai, az életmentők felé. Árvízriadó Passauban Passauban vasárnap kénytelenek voltak árvízriadót el­rendelni. Az utóbbi napok esőzései következtében különösen a Duna vize olyan magasra emelkedett, hogy már szombaton figyelmeztetést kellett kiadni. A Duna vízállása vasárnap dél­ben 6,20 méter volt, s az alacsonyabb fekvésű lakásokat ki kellett üríteni. A naponként Bécsbe közlekedő hajójárathoz külön engedély kellett. A Duna vize elöntötte a passaui Vá­­rosház-teret. Bajorország más folyói közül főleg a Rott lépett ki medréből és okozott károkat a gabonaföldeken. Dél-Németországban az árvíz egyes falvakat teljesen el­vágott a külvilágtól, s megkövetelte a maga első halálos ál­dozatát. Szombaton a megáradt Main folyóba fulladt egy nyolcéves kisfiú. Drezda, továbbá Werbugeride és Halberstadt egyes kerü­leteiben a nagy esőzések szintén áradásokhoz vezettek Az ár­víz utakat és szántóföldeket öntött el. Meissen, Bautzen, Gör­litz, Loebau, Lebnitz és Zwickau kerületeiben egyes lakásokat átmenetileg ki kell üríteni. Újabb fény derült az amerikai megszállók északkoreai vérengzésére A Koreai Központi Távirati Iroda szombaton jelentette, hogy Dél-Sanghaj tartomány­ban újabb tömegsírra bukkan­tak. Az áldozatokat az ameri­kai agresszorok gyilkolták meg a koreai háború alatt. Szinsun megyében, Rjong­­dangri közelében egy építkezés­nél hatvan meggyilkolt asszony és gyermek holttestét találták meg. Az amerikai megszállók bor­zalmas kegyetlenkedéseket kö­vettek el Dél-Vanghaj­ tarto­mányban, amikor a koreai há­ború alatt átmenetileg elfog­lalták a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság területének egy részét. A két hónapig tartó megszál­lás alatt csupán Szincsun­ me­­gyében több mint 35 ezer em­bert mészároltak le, köztük Reingdrangi 850 lakosát. Egy 800 főnyinél nagyobb csoport lemészárlásának tényére nem­régen fény derült Csanjun me­gye egyik bányájában. (MTI) jaÉWÜMMWÉMN­ fcm Szövetkezeti nap lesz Zalaszentgróton Július 6-án Zalaszentgróton járási szövetkezeti napot tar­tanak. A szövetkezeti napon előreláthatólag részt vesz Ke­resztes Mihály elvtárs, földmű­velésügyi miniszterhelyettes is. Ez alkalommal számos egyéni­leg dolgozó paraszt látogatja meg a zalaszentgróti Új baráz­da termelőszövetkezet­et. A já­rás dolgozó parasztsága mellett képviseltetik magukat a föld­művesszövetkezetek és a kis­ipari szövetkezetek is. Jól dolgoznak az önkéntes segítő brigádok a zalaegerszegi járásban A KISZ országos tanácsko­zásának határozatait a szerve­zetek tagjai magukévá tették. Legtöbb helyen jelentős előre­haladást értek el a megvalósí­tás során. A zalaegerszegi járás területén majd minden község­ben megalakultak az önkéntes segítő brigádok. Tevékenysé­gükkel sokat segítenek a falu­ban folyó társadalmi munkák végzésében. A járás területén legjobban dolgoznak a nemeshetési, or­­mándlaki, bonvodföldi, bődei KISZ segítő brigádok. Nemes­­hetés községben a KISZ-tagok valamennyien aktívan kivették részüket a kultúr­ház és a tűz­oltószertár épületanyagainak kitermelésében, feldolgozásá­ban. Eddig végzett munkájuk­kal több mint 1600 forintot ta­karítottak meg. A szervezet tagjai közül Bö­­döcs Sándor 48, Péntek Gyula 39, Uj Gyula 33, Albert Jenő 32 munkaórát dolgozott. A to­vábbiakban vállalták a fiata­lok, hogy amíg az építkezés be­fejezést nem nyer, minden sza­bad idejükben segítenek. Az ormándlaki kiszesek kö­zül dicséretet érdemel Farkas Frida, Lakatos Magda, Ger- Gály Gyula és Gombos Gábor. A fiatalok összesen 260 munka­órával járultak hozzá a faluban folyó társadalmi munkához. A boncodföldi fiatalok sokat tettek a község útjainak rend­­behozatalában. Emellett özv. Kámán Imréné és Ávár Erzsé­bet rétjét a kiszesek kaszálták le, s gyűjtötték be a takar­mányt. Helyes és jó kezdeményezé­sek tapasztalhatók az önkéntes segítőbrigádok részéről. A fal­vak vezetői, ha hívják őket, bármely munka elvégzésére szí­vesen mennek. 2500 forint a kanizsai könyvesbolt vasárnap délelőtti forgalma A hagyományos ünnepi könyvhetet vasárnap, az Álla­mi Zeneiskola nagytermében rendezett előadás keretében nyitották meg Nagykanizsán. Az előadáson, amelyet Gerő Já­nos, az MSZBT népszerű képes hetilapjának, az Ország Világ­nak munkatársa tartott, félszáz nagykanizsai irodalomkedvelő jelent meg. A városi pártbizott­ság képviseletében Horváth László elvtárs méltatta a könyv ünnepi hetének jelentőségét A könyvhét első napján, bár az időpont kevéssé kedvező, te­kintve, hogy a hónap végről van szó, jelentős forgalmat bo­nyolított le a könyvesbolt. A könyvesbolt vasárnap délelőtt 2500 forint értékű könyvet adott el. Az ünnepi könyvhét további során jelentős forgalomnöveke­désre számítanak. Lottó-panasz Sipos Lajos zalaegerszegi ol­vasónk érdekes, ezideig egye­dülálló panasszal fordult szer­kesztőségünkhöz. Mint rendszeres birttózóra, a 21. játékhéten rámosolygott Fortuna istenasszony, s hármas találatot sikerült elérnie. A nyertes izgalmával várta a ta­lálat után járó összeget. Más­fél hét után megunta a vár­ost, s a zalaegerszegi Totó—Lottó irodától kért felvilágosítást. — Megnyugtatták, mivel a neve és a lakcíme fel volt tüntetve a szelvényen, majd postai úton fogja megkapni a nyert össze­get. Eltelt újabb másfél hét — eredménytelenül. A második reklamáció alkalmával má­r el­ismerő szelvényt adtak­, s meg­ígérték, hogy utána néznek az ügynek a pécsi igazgatóságon. Pécsről azt a leiratot kapta Sipos Lajos, hogy a nyerem­­ény összegét már elküldték címére, de mivel a posta nem találta a címzettet, visszakerült az igazgatóságra. Röviddel utá­na a zalaegerszegi irodától ka­pott egy szűkszavú »záróköz­­leményt», amelyen ez állt: mi­vel szelvénye nem érkezett be időre, nyereményben nem ré­szesülhet. (?) Hol itt a logika? Pécsről a szelvénye sorszámának feltün­tetésével kapott választ. Tehát a szelvény beérkezett. Mire való akkor ez a huzavona? Újabb lehetőség a továbbtanulásra A Pécsi Zipernovszky Károly Általános Gépipari és Erős­áramú Ipari Technikum nagykanizsai levelező tagozatán több — a fenti szakmákban dolgozó — munkásnak nyílik lehetősége a továbbtanulásra. A tovább­tanulni szándékozó —1958. szep­tember 1-ig 22. életévüket betöltő, 40­. életévüket túl nem ha­ladó, az általános iskola VIII. osztályának, vagy ezzel egyenlő értékű más iskolának elvégzését tanúsító bizonyítvánnyal, szakmunkás bizonyítvánnyal, vagy segédlevéllel rendelkező, kétéves gyakorlatot igazolni tudó­­ jelentkezők, felvételüket július 3­g kérhetik. A technikum egyes tagozataira, a következő szakképzett­ségű dolgozók jeletkezhetnek: Általános gépipari tagozatra: esztergályosok, gépészek, la­katosok stb.; az erősáramú ipari tagozatra: elektroműszeré­szek, villanyszerelők, tekercselők kérhetik felvételüket. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező dolgozók — megfelelő szakképzettség esetén — a II. osztályba kérhetik felvételüket, azonban különbözeti vizsgát kell tenniük. A jelentkezőknek augusztus végén magyarból, matemati­kából és szabadkézi rajzból vizsgán kell átesni. Jelentkezési lapot a nagykanizsai Közgazdasági Technikumban, vagy Pé­csett közvetlenül az iskolánál kaphatnak a jelentkezni szán­dékozók. r/ ?­, — A mai számunkból: — Gyorslista a III. és IV. Békekölcsön húzásáról !; — Zalam­entén — irodalmi melléklet A véradó ünnepségről Köszönet az életmentő vér­adóknak! öles plakátokon tűz­piros szekfűt szorongató kis­lány portréja fogadta a véradók tiszteletére rendezett ankét meghívottait, akik a zalaeger­szegi járási Vöröskereszt-szer­vezet által rendezett ünnepség­re érkeztek. Közel ötszáz ked­ves vendég volt részese a tisz­telet és hála ünnepének, köz­tük mintegy háromszáz több­szörös véradó. A megható pillanat könnyeket csalt a résztvevők szemébe, amikor Németh István salomvári 11 éves kisfiú elcsukló han­gon, de mosolyt erőltetve megköszönte véradójának élete meg­mentését. Dr. Szilvás Rudolf sebészorvos, a Vérkonzerváló Állomás vezetője meleg szavakkal köszöntötte az ünnepség szünetében a kitüntetett életmentőket. Többtermelés és önköltségcsökken­tés Lovásziban A Lovászi Kőolajtermelő Vál­­­­lalat bizakodóan várja az első félévi terv értékelését. A má­­­­sodik negyedév első két hónap­­­jában 764 tonnával több olajat termeltek a tervezettnél, nyers­­gazolinból 27,6 tonna, gázko­romból 516 kilogramm a túl­teljesítés. A szolgáltatásoknál 130 ezer forinttal, az építőipari beruházásoknál 69 ezer forint­tal teljesítetek többet a terve­zettnél. Az önköltség csökkentésében is jelentős eredményeket ért el a vállalat. Az összes költségrá­fordításoknál 719 ezer forint a vállalat megtakarítása. 649 ezer forintot takarítottak meg egye­dül az anyagfelhasználás terén. A vállalat eredménytervét — 451 ezer forint nyereséggel zár­va — közel egymillió forinttal túlteljesítették.

Next