Zalai Hírlap, 1958. augusztus (3. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek) " ZALAI AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYES TANÁCS LAPJA III. év. 180. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1958. augusztus 1., péntek a TA­SZSZ közleménye a bagdadi paktum országainak londoni tanácskozásairól Moszkva. (MTI) Szerdán este a Szovjetunió külügyminiszté­riumában a külföldi újságírók­nak átnyújtották a TASZSZ közleményét a bagdadi paktum tagállamainak július 28—29 kö­zött Londonban megtartott ta­nácskozásáról. A közlemény leleplezi a ta­nácskozás igazi célját, és rámu­tat arra, hogy a bagdadi pak­tum tagállamainak ez a tanács­kozása csupán egyetlen célt szolgált: az agresszió kiszélesí­tését a Közel- és Közép-Kele­ten. A TASZSZ közleménye hang­súlyozza: Az Amerikai Egye­sült Államok arra törekedve, hogy megmentse ezt a minden eresztékében recsegő támadó tömböt, arra kényszerült, hogy levesse álarcát és kijelentse: kész teljesen magára vállalni azokat a kötelezettségeket, me­lyek ebből a paktumból szár­maznak. Mint ismeretes, az Egyesült Államok már hosszú idő óta közvetlenül részt vesz ennek a szervezet­nek testületeiben, a legfőbb fegyverszállító a paktum tag­államai számára, és viseli a paktum keretein belül meg­valósított katonai előkészüle­tekkel összefüggő költségek túlnyomó részét. Az Egyesült Államok már rég­óta a második helyre szorította vissza Angliát, amely annak­idején arra számított, hogy a bagdadi paktum létrehozásával megerősítheti gyarmatosító sze­repét a Közel- és Közép-Kele­ten. Éppen az Egyesült Álla­mok vezeti gyakorlatilag a bag­dadi paktumot, és irányítja minden tevékenységét. Ha az Egyesült Államok a ko­rábbiakban a kulisszák mö­gül irányított, most nyíltan, a gyarmatosítók érdekeinek szolgálatára lépett fel. A tanácskozás eredménye­ként nyilatkozatot tettek közzé, amelynek minden sora azt hangsúlyozta, a tanácskozás résztvevői csak arra töreked­tek, hogy »megerősítsék védel­müket, alátámasszák kollektív biztonságukat, ellenálljanak az agressziónak.» Különösen ha­misan csengenek ezek a szavak a biztonságról és a védelemről a jelenlegi helyzetben, amikor az egész világ tanúja lett az Egyesült Államok és Anglia li­banoni és jordániai beavatko­zásának. A zárónyilatkozatban a ta­nácskozás résztvevői nem átal­lották, hogy nyáran helyeseljék az Egyesült Államok és Anglia Libanon és Jordánia elleni ag­resszióját, és egyértelműen mindenkinek tudomására hoz­ták, hogy készek kiszélesíteni az agresszió kereteit a Közel- és Közép-Keleten, abból a célból, hogy igazolják az intervenciót és az arab Kelet országainak belügyeibe történő beavatko­zást. A londoni tanácskozás részt­vevői úgy tüntetik fel, Irak, Libanon, és Jordánia népé­nek a nemzeti függetlenségért vívott harcát, mint »közve­tett­« agressziót — bár­a való­(Folytatás a 2. oldalon.) Nagymennyiségű hulló gyümölcs a megyei szeszgyárakban A MEGYEI TANÁCS alá tartozó szeszipari üzemeknél megkezdték a gyümölcsfélék tárolását, előkészítését. Az idei gyümölcstermés a kedvező idő­járás folytán gyorsan beérik. A gyors érés azonban magával hozza a nagyarányú korai hul­lást és rothadást. Ez a terme­lőkre nézve káros, a szeszipar szemszögéből kedvező. A konzervgyárak, a nagy szeszipari centrumok az idén hamar felteltek alapanyaggal, s ez tette lehetővé, hogy a me­gyei tanácsok alá tartozó szesz­gyárak saját anyaggal rendel­keznek, holott az eddigi gya­korlat szerint ilyenkor csak vá­sárolt cefrét dolgoztak föl. A korai hullós gyümölcs — bár minőségben gyengébb pár­latot ad — nemzetgazdasági szempontból jelentős értéket képvisel. A ZALASZENTGRÓTI Álla­mi Gazdaság több milliós beru­házással szeszfőzdét létesít a gyümölcsöséből eredő hulló gyümölcs feldolgozására. Az építési­ és működési engedély körüli viták azonban még tisz­tázásra várnak. Lapunk munkatársa a me­gyei tanács élelmiszeripari osz­tályán ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kapta: — A Zalaszentgróti Á­llami Gazdaság saját beruházással szeszgyárat létesít, anélkül, hogy arra illetékes szervektől engedélyt kapott volna. Hogy az Állami Gazdaság a beruhá­zási keretét mire fordítja, abba beleszólásunk nincs. De a szesz­gyár működéséhez engedélyt nem kapnak sem a megyei ta­nácstól, sem pedig az illetékes minisztériumtól. Két eshetőség lehetséges. Az egyik: Ha az állami gaz­daság vezetői ragaszkodnak ah­hoz, hogy területükön, szeszgyár működjön, az csak egy­féle­képpen lehetséges, ha a szesz­gyárat tanácsi vagy miniszté­riumi kezelésbe veszik, és az állami szerv dönt majd a tulaj­donjog, a fenntartás és üzemel­tetés kérdésében. A második lehetőség — és ezt különösen a figyelmükbe ajánl­juk —: alakítsák át az épületet kenyérgyárrá! Zalaszentgrót és környékének jelenleg nagyobb szüksége van a kenyérgyárra, mint pálinkafőzőére. Zalaszent­grót jelenlegi sütőüzeme annyi­ra korszerűtlen és elhasználó­dott, hogy veszélyben van nem­csak Zalaszentgrót, hanem a környező községek dolgozóinak a kenyérellátása is — fejezte be nyilatkozatát Fehér Ferenc­­né. * MEGYEI, de országos vi­szonylatban is komoly problé­ma a szeszipari szakemberek utánpótlása. A Zala megyei tanács alá tar­tozó szeszgyáraknál és főzdék­­nél nincs biztosítva a megfelelő szakmai utánpótlás. A meglévő szakemberek nagy része nem rendelkezik kellő szakmai fel­­készültséggel. Az irányító szak­munkások utánpótlását a na­gyobb telepeken technikusok beállításával igyekeznek meg­oldani. Ítélt a bíróság Baka Dezső és társainak ügyében Négy hétig tartó tárgyalás után a zalaegerszegi járásbíró­ság Varga Mária tanácsa tegnap hirdetett ítéletet Baka Dezső volt nagylengyel­ vállalati igazgató és több társának bűnügyé­ben. A bíróság a bizonyítási eljárás alapján bűnösnek találta Baka Dezső, a Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat volt igaz­gatóját, Jankovics Károlyt, a vállalat volt építési osztályveze­tőjét, Köteles Dezsőt, a vállalat szállításvezetőjét, és Paál Dé­nest, a vállalat volt csőszerelő főművezetőjét. Ezért Baka De­zsőt 10, Jankovics Károlyt 8 hónapi börtönre ítélte, de az ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Köteles Dezső, volt szállításvezetőt egy év és nyolc hó­napi börtönre, Paál Dénes volt csőszerelő főművezetőt pedig egy év és két hónapi börtönre ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős. Sehab tábornok Libanon elnöke Beirut. (AP) A libanoni fő­ város központját fokozatosan lezárták, amint az elnökválasz­tás órája közeledett. Helyi idő szerint 11 óra 27 perckor megkezdődött a parla­menti képviselők ülése. Az ülés elején felolvasták az alkot­mánynak az elnökválasztásra vonatkozó cikkelyeit. Ezután megkezdődött a szavazás. Az el­­első szavazásévi kétharmados többség szükséges az elnök megválasztásához. A későbbi szavazásokon elegendő az egy­szerű többség is. Sehab tábornokot a második szavazáson 48 szavazattal vá­lasztották meg. Ellenfele hét szavazatot kapott. (MTI) A mai számunkból: — A közállatorvos... — Családi körben — Kanizsai krónika — Működik az átigazoló bizottság Zalai hízottmarhák Svájcban és Olaszországban Több millió forint jövedelem­hez jutnak az idei esztendőben állami gazdaságaink, a nagy­üzemi marhahizlalásból. A gö­­bölyök nagyobb részét, a bel­földi piac ellátása mellett, kül­földön értékesítik. A magyar hízottmarha világszerte kere­sett. A marhaexport több mil­lió, értékes valutát hoz orszá­gunknak. Az idén már több száz hízott marhát értékesítet­tek a külföldi piacokon állami gazdaságaink. A göbölyök iránt szinte hetenként érdeklődnek a keletnémet, az olasz, az egyiptomi, svájci, és az angol cégek is. A napokban kilencvennégy darab hízottmarhát exportáltak állami gazdaságaink. A Szepet­­neki Állami Gazdaság Olaszor­szágba szállított hatvannégy darab extrém minőségű göbölyt. Az állatokat a murakeresztúri vasútállomáson közvetlenül olasz vagonokba rakták. A hatvan darab hízottmarhából több mint kétszázezer forint tiszta jövedelemhez jutott a gazdaság. A Zalaszentgróti Ál­lami Gazdaság Olaszországba, illetve Svájcba szállított har­minc darab hízott-tinót. A megyénkben járt külföldi kereskedők szakem­berek nagy elismeréssel nyilatkoztak állami gazdaságainkról, és a zalai szakemberek állattenyésztő munkájáról. Nemeshetésen befejezték a cséplést fejezték be elsőnek a gabonafé­lék cséplését. A falu szorgos gazdálkodói július 29-én este az utolsó kévő gabonát is elcsépel­ték. A falu parasztjai egyhan­gúlag dicsérik Varga Imre és Sáli Imre felelős vezetőket, akik tizennégy nap alatt befe­jezték a cséplést a községben. A parasztok negyven vagon ga­bonát takarítottak be. Az állam iránti kötelezettségének vala­mennyi gazdálkodó pontosan eleget tett. Eddig több, mint egy vagon gabonát értékesítettek szabadon. A községben a cséplés ideje alatt egyetlen műszaki hiba sem volt a gépeknél. Reidinger Lajos Megyénk csaknem háromszáz községe közül Nemeshetésen Négy-öt magyar versenyző szerepel számonként az amerikaiak elleni nemzetközi atlétikai viadalon A jövő héten kedden és szer­dán a Népstadionban sorra ke­­rülő nagyszabású nemzetközi atlétikai viadal iránt napról napra nagyobb érdeklődés nyil­vánul meg. Az elővételi helye­ken már eddig több tízezer je­gyet adtak el. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok sportolói a férfi számokban a világ legjobb­jai, és a női számokban is jó erőt képviselnek, a MASZ-ban úgy határoztak, hogy bizonyos szintekhez kötik a magyar ver­senyzők rajthoz állását. Esze­rint az egyes számokban a pil­lanatnyilag legjobb formában lévő 4—5 sportolónk szerepel. (MTI) Válasszák újra a kultúrotthon vezetőségét •5Uborkaszezon66 a lovászi kultúr­otthonban A nyári hónapok az üzemi kultúrházak munkájában is némi visszaesést hoztak. A kultúraktívák közül sokan ez időszakban élvezik évi szabad­ságukat, s bizony a kultúr­­mun­kások számának megcsap­panása a végzett munka rová­sára megy. Ezt az időszakot az eddigi munka felmérésére és a további tervek elkészíté­sére használják fel. A zalai olaj­mező egyik köz­pontjában, a Lovászi Kőolaj­termelő Vállalat kultúrházá­­­ban beszélgettünk Takács Mi­hállyal, a kultúrház igazgató­jával. Végigjártuk az ember­nélküli, kongó termeket. Az előadóterem ajtaján nagy lakat éktelenkedik jelezvén: a szín­házi idény szü­netel. — Ezek a helyiségek estén­ként zajosak — mondta az igaz­gató, amikor a játékterembe léptünk. — A rexnek, a bil­­liárdnak, a sakknak és a többi társasjátéknak vannak szerel­mesei. Nem ritka eset, sokszor könyörögni kell záróra után, hogy végre fejezzék be a játsz­mát, hiszen holnap folytathat­ják. A könyvtárunkban sem csökkent az állandó olvasók száma. Most is közel három­száz rendszeres olvasó cserél könyvet a kölcsönzési napokon. Az olvasóterem esténként igen nagy látogatottságnak örvend. A vendégek átnézik a napila­pokat, folyóiratokat és nagyon sokan itt találnak csendet a könyv olvasására is. Könyvállo­mányunk, amely főleg szépiro­dalmi és ifjúsági művekből áll, 2430 kötet. Az igazgatói iroda szekrényé­ből előkerültek a statisztikák, kimutatások s egyéb feljegyzé­sek. Ezek adnak számot a kul­­túréletről. Elmondják, hogy az üzemi kultúrgárda egy hónap­pal ezelőtt szerepelt, amikor előadták a «Nászutazás«-t. A tánccsoport a Ságvári kultúr­­versenyen kiérdemelt dicsére­tet kapott a »Sárközi szvit» elő­adásával. Azóta nem volt sem­milyen helyi előadás! Lehetett volna? Igen! De a kultúrház vezetősége nem tartja köteles­ségének az állandó szervezést, a munka folyamatos irányítá­sát. Az igazgató egyedül nem megy sokra. Csak egy ember. A vezetőség nagyobb része úgy tartja, hogy elég, ha megjele­nik az összejöveteleken és ott esetleg még javaslattal is elő­áll, s ezzel ki is meríti funk­cióját. Ilyen vezetéssel az idényben sem lehet nagyobb tetteket várni. Jó lenne, ha újra választanák a kultúrott­hon tanácsát, és olyan dolgo­zókat bíznának meg, akik szívügyüknek érzik az üzem kultúréletét, és nem­csak szavakban, hanem tettek­ben is támogatnák fellendíté­sét. — Száztíz fős kultúrgárdánk van — mondta Takács elvtárs. — Színjátszó-, tánc-, képzőmű­vész-, bábjátszó csoportok, énekkar és tánczenekar. Az el­múlt évad alatt 21 előadást tar­tottunk. Rendszeres a Faluszín­ház vendégjátéka kultúrhá­­zunkban. A kultúrház félévi bevétele tizennégyezer forint volt, amely bíztató az évi húsz­ezres bevételi terv teljesítésére. A tervekkel kapcsolatban Takács elvtárs így nyilatkozott: — A közelgő bányász napra készülünk rövid, vidám jelene­tekkel és táncokkal. Hamarosan egy irodalmi estet is rendezünk, ahol Petőfiről tartunk előadás­sal egybekötött ankétot. — A közeljövőben egy szóra­kozó helyiséget akarunk létesí­teni. Idevisszük a zenegépet, amely eddig a folyosón műkö­dött. Itt esténként összejövete­leket és táncestéket tartunk. Elősegítené a csoport fejlődé­sét, ha megszerveznénk a test­vérüzemek közötti előadások cseréjét. A csoportok egymástól sokat tárulhatnának. összefoglalva: Most a kultúr­­­ház nem végez tevékeny mun­kát. A közeli műsortervet is vendégszereplésre alapozták. Nem kivetnivaló ez sem, de mindenesetre nagyobb értéke van az önálló rendezvényeknek, ahol az üzem dolgozói szerepel­nek. A mostani időszakos pihe­nés némileg érthető és indokolt, nem szabad feledni azonban, hogy az idényben már többet kell nyújtani, mint a múltban. Ehhez pedig jobb vezetőség kell a kultúrotthon élére, az igazga­tó mellé. Kernes Ödön Amerikai „turisták64 Iránban Karacsi­ (TASZSZ) Pakisztá­ni újságírókörökben figyelmet keltenek azok a teheráni érte­sülések, hogy az utóbbi időben mind nagyobb számban érkez­nek Iránba polgári ruhában turistaként amerikai katonák, főként Nyugat-Németországból. Az amerikai »turisták» ára­data július 16-a táján indult meg. Szállításukra a KLM és az AIR France légitársaságok utasszállító repülőgépeit hasz­nálják. A «turisták» rendsze­rint családtagok nélkül, és igen kis poggyásszal érkeznek. Tehe­ránba érkezésük után azonnal tovább indulnak vidéki váro­sokba, az iraki határ közelébe. Az utóbbi időben összesen több mint ezer ilyen «turista» érke­zett Teheránba. Itteni feltevések szerint az amerikai katonák Iránba kül­dése az Egyesült Államok szé­leskörű közel- és közép-keleti agressziós terveivel függ össze. Kommentár nélkül Tokió (AP) A japán kormány csütörtökön úgy döntött, hogy elismeri az új iraki kormányt. London (Reuter) A kairói rá­dió szerdán a bagdadi rádió közleményét idézve jelentette, hogy­ Irán elismerte az Iraki Köztársaságot.

Next