Zalai Hírlap, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A ZALAI AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA SS A MEGYEI TANÁCS LAPU III. évf. 206. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1958. szeptember 2., kedd A Pravdában késett Hru­scso­v- nyi­lat­kosat visszhangja Peking (TASZSZ) N. Sz. Hruscsovtnak, a szovjet Minisz­tertanács elnökének a Pravda tudósítójának kérdéseire adott válaszai az atomfegyver kísér­letek beszüntetésére vonatko­zóan a kínai közvélemény és sajtó érdeklődésének közép­pontjában állanak. Több kínai lap első oldalon közli Hrus­csov válaszainak részletes ki­vonatát. A Dagun Bao vezér­cikkében azt írja, Hruscsov vi­lágosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Anglia kormányának a kísérletek egy esztendőre történő beszünteté­séről szóló nylatkozatai nem mutatják azt, hogy e két kor­mány követni akarja a Szov­jetunió példáját. Varsó: A Zycio Warszawa hangsúlyozza, elérkezett az ideje az atom- és hidrogén­fegyver kísérletek végérvényes beszüntetésének. A tárgyalá­sok célja nem lehet más. Bukarest: Az összes bukaresti lapok közük a szovjet Minisz­tertanács elnökének válaszait a Pravda tudósítójának kér­déseire. A Scinteia a következő cím alatt számol be ezekről: Az Egyesült Államok és Ang­lia kormánya elutasítja az atomfegyver kísérletek be­szüntetését. Szófia: Az összes bolgár la­pok vasárnapi számukban köz­­lik Hruscsov válaszait a Prav­da tudósítójának kérdéseire. Az Otocettven Front szerkesz­­kesztőségi cikkében megálla­pítja, hogy mindazok, akik a fegyverkezési versenyt és az atomfegyverrel való fenyege­tőzést nem tették politikájuk alapjává, óriási örömmel és megelégedéssel fogadják N. Sz. Hruscsovnnak azt a bejelenté­sét, amely szerint a szovjet kormány október 31-én kész tárgyalásokat kezdeni az Egyesült Államokkal és Ang­liával. Damaszkusz: Az összes Szí­riai lapok feltűnő helyen köz­ük azoknak a válaszoknak a teljes szövegét, amelyeket N. Sz. Hruscsov adott a Pravda tudósítójának kérdéseire. Az Alam című lap felhívja az ENSZ közgyűlésének küszöbön álló ülésszakát, hogy hallassa döntő szavát az atomfegyver kísérletek beszüntetése mel­lett. Hruscsov — állapítja meg az Ar Raj Al Am című lap — azt akarja, hogy mindörökre vé­get vessenek az atomfegyver kísérleteknek. Tokió. A japán sajtó nagy megelégedéssel fogadta Hrus­csov nyilatkozatát. A Mainici című lap üdvözli a Szovjet­uniónak ezt a lépését és ki­fejezi elégedetlenségét azzal az állapottal, amelyet a nyu­gati hatalmak ebben a kérdés­ben elfoglalnak. Delhi: Az indiai közvéle­ményben és sajtóban a leg­élénkebb érdeklődést váltot­ták ki Hruscsov válaszai. Eze­ket Indiában úgy tekintik, mint a szovjet kormány újabb békekezdeményezését. (MTI) Nagyarányú letartóztatások Tajvanon Peking (Új Kína) Csang Kaj­­sek-klikk az Egyesült Államok tajvani katonai parancsnoksá­gának utasítására szombaton virradóra kijárási tilalmat ren­delt el Tajvan különböző váro­saiban, és ugyanakkor nagy­arányú letartóztatásokat haj­tott végre. Csang Kaj-sek katonái, csend­őrei és rendőrei lezárták az ut­cákat, igazoltatták és megmo­tozták a járókelőket. Sok házba betörve, álmukból riasztották fel az embereket, és a lakáso­kat átkutatták. Tajpej­ jelen­tés szerint csak magában Taj­­pejben hétszáz embert tartóz­tattak le, mint gyanús eleme­ket, ezek közül számosat súlyo­san bántalmaztak. Megkezdődött a nemzetközi borverseny Hétfőn a városligeti Vajdahunyad várában megnyitt a nemzetközi borverseny. Az ünnepi beszédet Magyari András, földművelésügyi miniszterhelyettes mondotta. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi borversenyen képviselve van a világ csak­nem valamennyi jelentős bortermelő állama, összesen 18 ál­lamból érkeztek borminták. A miniszterhelyettes a továbbiak­ban megemlékezett Mathiász János, világhírű magyar szőlő­­nemesítő születésének 120. évfordulójáról, és Mathiász emlék­érmet adott át a legkiválóbb szőlészeknek és borászoknak. Ez alkalommal nyílt meg a Mezőgazdasági Múzeumban a Mathiász János emlékkiállítás, és az állandó borászati kiállítás is, ame­lyet Tömpe István, a földművelésügyi miniszter első helyet­tese nyitott meg. Sípszó után — Rendőr bácsi ,ne írjon fel!... Én ezután mindig... Igazán ám! ... . A japán közvélemény elítéli az amerikai-csangkajsekista provokációkat­ ban kialakult helyzetet. Hirano professzor, a japán békebizottság főtitkára, a TASZSZ tudósítójának adott ■nyilatkozatában megjegyezte, hogy már régóta folytak az elő­készületek a mostani távol­keleti konfliktus kirobbantásá­­t? A jelenlegi távol-keleti fe­szültség megszüntetéséhez — mutatott rá a továbbiakban Hiramo — meg kell hiúsítani a háborús gyújtogatók újabb tömbalakítási szándékát. Ez az új agresszív csoportosulás Ja­pánt, Dél-Koreát, és Tajvant foglalná magában. Az amerikai kormánynak sürgősen vissza kell vonnia a Távol-Keletről a 7. flottát és le kell mondania arról a tervéről, hogy atom­fegyvereket szállít Japánba és más távol-keleti országokba. Tokió (TASZSZ) Japánban leplezetlen aggodalommal fi­gyelik Csang Kaj-sek és az Egyesült Államok provokációi nyomán a tajvani tengerszoros- 38842 liter tej reszelik, festik, egyszóval öltöztetik az Or­szágos Mezőgazdasági Kiállításon az istálló­épületeket, ahol a híres magyar tenyészállatok bemutatója nagy örömére szolgál a szép és jó állatot szerető, hozzáértő látogatóknak. A ma­­­gyar szarvasmarhák az egész világon híresek jó tejelésükről, és a tej magas zsírtartalmá­ról. Az idei kiállításon is több magas tej­terme­lésű tehén látható. Az állatbemutatóra 5503 te­nyésztő jelentkezett, de az állatbírálatok alap­ján csak a legértékesebbeket hozzák a kiállí­tásra, így 2131 lesz a bemutatott állatok szá­ma. Két év után újból Pestre utazik a Csóbaka­­pusztai Állami Gazdaság Cukor nevű híres te­hene, amely négy laktáció alatt 38 842 liter te­jet adott. Híres magyar lovak lesznek a kiállítás istál­lóiban. Az ország legjobb törzsmén-tenyésze­­tével, a bábolnai és a mezőhegyesi ménekkel is megismerkedhet a látogató. A lótenyésztés­nél az­ export jelentőségére hívja fel a kiállítás a figyelmet. A sertéstenyésztés dokumentáció­ja a fehér hússertés nevelésére buzdít, össze­sen 537 darabot, a legszebb sertés-tenyészálla­tokat mutatja be a kiállítás. Újabb merényletek Párizsban Párizs (MTI) Szombaton és vasárnap Párizsban újabb egyéni merényletek követeltek áldozatokat. Az algériaiak fia­tal katonákat sebesítettek meg súlyosan késszúrásokkal. Az Humanité megjegyzi, a francia szélsőjobboldali sajtó nagyon is boldog, hogy leleplezheti az algériai felszabadítási front merényleteit, mert azt reméli, hogy ez lehetővé teszi a francia dolgozók szembeállítását algé­riai testvéreikkel, de a tragé­diáit alapvető oka az algériai háború. ­ A mai számunkból­­ ­ — A pártoktatásról — Újítási értekezlet ; Zalaegerszegen­­­ — Zalamentén — A vasárnap sportja i—iii ii— i— — —■ - —i—— — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — — i— Társasutazás A társasutazás örömeit sokan­­ látogatnák el. Az indulás pilla­élvezik, akik a Balaton mellé I­pata előtt Zalaegerszegen, irány és az ország legszebb vidékeire­­ Hévíz. Átadták a hat tanteremmel bővült Petőfi úti iskolát Ünnepélyes külsőségek között adták át szombaton a késő dél­utáni órákban a zalaegerszegi Petőfi úti általános iskola újon­nan épített épületszárnyát. Egy­millió-ötszázezer forintot for­dítottak az iskola­bővítésre. En­nek során hét tanteremmel gya­rapodott az iskola tanterem ál­lománya. Orosz Zoltán elvtárs a Mű­­velődésügyi Minisztérium fő­osztályvezetője ünnepi beszédé­ben többek között ezeket­­mon­dotta: — Zalaegerszeg országos vi­szonylatban is egyike azoknak a városoknak, melyek ebben az évben legtöbbet kaptak iskolai beruházás vonalán. A tanterem átalakításokon kívül felépítet­tük a tíztantermes Gasparics utcai iskolát és most adjuk át a hat tanteremmel bővített Pe­tőfi iskolát a leendő gazdáinak. Kedves műsor keretében tet­ték ünnepélyessé az átadás ak­tusát. Bánki Mik­lós, az iskola igazgatója keresetlen szavakkal köszönte meg az illetékes me­gyei szervek támogatását és az iskola építőinek azon szorgal­mát, amely elősegítette, hogy a tanév kezdésére készen álljon az iskola. Megható pillanat volt, amikor melegen üdvözölte az új iskola új gazdáit, az első­­osztályosokat, s átnyújtotta a szülői munkaközösség ajándé­kait és az első tankönyvet. Az ünnepségen megjelent kö­zel háromszáz szülő elismerés­sel nyilatkozott a modern isko­láról, amely e naptól kezdő­dően hatszáz tanuló otthona lett. Megszolgált szórakozás A becsülettel elvégzett munka után jól esik egy kis szó­rakozás, különösen, ha ez baráti körben, jó zene mellett törté­nik. Az elmúlt szombaton — ahogy már hírt adtunk róla — az Erdőgazdasági Szállító és Gépjavító Vállalat zalaegerszegi ki­­rendeltségének dolgozói rendeztek ilyen baráti összejövetelt. Hogy valóban jól érezzék magukat, annak minden előfeltétel meg­volt. Hogy a helyes sorrendet betartsuk, vegyük először a fél­évi eredményeket A vállalat az év első felének tervét 112,2 százalékra teljesítette. A 112 százalék mögött nem csupán az rejlik, hogy 12 százalékkal túlhaladták az előirányzatot, ha­nem — és ez lényeges — nyereségessé tettek egy olyan kiren­deltséget, melyet veszteségesre terveztek. Az első félévre ter­vezett 114 ezer forintos veszteség helyett, a 11. negyedév végén már 100 ezer forint nyereséggel zártak. S ebben benne van az egész kollektíva jó munkája. Az Erdőgazdasági Szállító Vál­lalatnál kilométerenként tervezett költség 1,11 Ft. A zalaeger­szegi kirendeltség ezzel szemben 0,92 Ft-os költséggel dolgo­zott. Eredményeikkel az országosan meghirdetett munkaver­senyben, a hasonló kirendeltségek közül, az első helyet sze­rezték meg. A szombat esti ünnepségen, melyen részt vett az országos központ igazgatója, Tóth Antal és párttitkára, Márton Mihály elvtárs is, Lakatos Tóni és zenekara szolgáltatta a talp alá valót. A kitfaui budapesti zenekar megérdemelt sikert aratott, és muzsikájával valóban hozzájárult a családias hangulatú összejövetel sikeréhez. Naponta 150 vevő az Óra- és Ékszerboltban Az Óra- és Ékszerboltba láto­gattunk el, hogy megkérdez­zük, milyen a forgalom, mik azok az árucikkek, amelyek iránt a legnagyobb a kereslet? — Az arany tárgyak közül a jegygyűrűknek van a legna­gyobb keletje. Volt olyan nap, hogy hetven párat eladtunk — mondja a boltvezető —. Ennek az volt az oka, hogy korábban kevesebbet kaptunk. Az arany­láncok, fülbevalók is igen ke­resettek. Ezután talán a legna­gyobb népszerűségnek örven­denek a különböző órák. Leg­többen a Pobjeda és az NDK különböző márkájú óráit vásá­rolják. Most 220 és 420 forintos áron zsebóra szerkezetű szovjet ébresztőórák érkeztek a leg­jobb minőségben. — Ajándék- és buzsitárgyak­­ban milyen a választék? — Bőséges választék áll aján­dék- és bizsu tárgyakból a ve­vők rendelkezésére. Legjobban a finom ötvös kidolgozású alu­mínium hamis ékszerek fogy­nak. Nagy keresletnek örven­denek a német porcelánok, ke­rámiafigurák és a cseh kristá­lyok. Az ezüst tárgyakban fő­leg a nagy- és a kisalakú tála­kat keresik. — Még egy utolsó kérdés: hány vevő fordul meg naponta az üzletben? — Örvendetes a javulás, na­ponta 150 vevőt szolgálunk ki. Forgalmunk megnövekedett. 8 éves a Pákái KTSZ Ezelőtt nyolc évvel, szeptem­ber 17-én tíz idős szakmunkás elhatározásából jött létre a Pá­kái Kisipari Szövetkezet. A szö­vetkezet jó munkáját bizonyít­ja, hogy 1955-ben már hatal­mas beruházási összeggel fel­építették a saját üzemházukat. Az idők folyamán nemcsak gaz­daságilag, de létszámban is megnövekedtek. Ma már hat­van tagot számlálnak, köztük számos fiatalt, akik nemcsak a munkából, de a tanulásból, a társadalmi munkából is kive­szik a részüket. Valamennyi­­ fiatal tagja a KISZ-szervezet-­­ nek. Értékes vállalásaik révén számos konyhabútort készítet­tek terven felül. A fiatalok mellett dicséret il­leti az idős szakmunkásokat is, köztük Dancs Lajos asztalos szabászt, aki a lelkiismeretes munka, a szövetkezet iránti hű­ség mintaképe. A szövetkezet munkaellátott­sága jó. A dolgozók vállalták, hogy fennállásuk évfordulója ünnepét a szövetkezethez mél­tóan fogják ünnepelni. Szep­tember 17-re befejezik a har­madik negyedéves tervüket.

Next