Zalai Hírlap, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

2. ZALAI HÍRLAP 1958. október 1 Kilenc éves a Kínai Népköztársaság Modern városrészek nőnek ki a földből a kínai nép alkotó keze nyomán. E helyen két évvel ezelőtt még kicsiny házikók jelezték Pe­king nyugati szélét. Ma a civilizáció minden vívmányával felszerelt lakóházak jelzik, hogy­ Kína a fejlődés útján mérföldes léptekkel jár. Utolérhetetlen művészettel készítik a kín­­nai szakemberek a világhírű porcelán remek-­­műveket. A szakma művészete apáról fiúra száll és a népi Kína sok ezer fiatal porcelánkészítőt­ nevelt.­­ Képünkön a porcelánkészítés ifjú mestere,­ Liu-Bao-caj.­­ Kínában a népi forradalom győzelme ha­tártalan lehetőségeket tárt a 600 milliós nép alkotó erejének növelése elé. A régi félfeudá­lis és félgyarmati Kínában a dolgozókat elzár­ták a kultúrától és a lakosságnak több, mint 80 százaléka írástudatlan volt. A tudomány és a kultúra csak az uralkodó osztályok érdekeit szolgálta. A Kínai Népköztársaság a nép ke­zébe adta a tanulás, művelődés lehetőségeit. Jelenleg 77,5 millió kínai látogatja az írás és olvasás alapjait tanító tanfolyamokat. A régi császári paloták is a nép művelő­dését szolgálják.­­ A kínai nép, a szocialista államok test­v­áM, vélt közössége és az egész haladó em­­­beriség október 1-én ünnepli a Kínai Népköz­­­társaság megalakulásának évfordulóját. A kín­­nai nép e dicső nemzeti ünnepén hazafias büsz­­­keséggel tekint vissza a népi hatalom évei so­­­­rán megtett történelmi jelentőségű útra .Ugyanakkor még inkább összpontosítja erejét­­ az új feladatok megoldására. 9. Kína Kommunista Pártja VIII. kongres­- Oszusának 2. ülésszaka ez év májusában kidol­­­gozta a szocializmus építésének fő irányvona­­­­­át. Ezt így foglalhatjuk össze: «Minden erőn­­yket megfeszítve, haladjunk előre és a «többet,­­ gyorsabban, jobban és gazdaságosabban» elv­e alapján építsük a szocializmust.» A kínai nép belőtt az a feladat áll, hogy országát a legrö- K­videbb idő alatt szocialista nagyhatalommá vál- sz­toztassa, amely korszerű iparral, mezőgazda­­­sággal, kultúrával és tudománnyal rendelkezik.­­ Az első ötéves tervben (1953—1957) Kíná­­­­ban lefektették a szocialista iparosítás alapjait . Ebben az időszakban az országban 825 nagy­ipari objektumot építettek, amelyek közül 450-­­ et teljesen, vagy részlegesen -már üzembe is­­ helyeztek. Az iparosítás sikeres megvalósítása­­ eredményeként az első ötéves terv utolsó évé-­­ ben az ipar 5 240 000 tonna acélt, 5 900 000 ton­­nna öntöttvasat, 128 000 000 tonna szenet és 19­0 milliárd kilowattóra elektromos energiát adott le népgazdaságnak.­­ Az első ötéves terv teljesítése kellő alapot tudott arra, hogy a kommunista párt újabb fel-­­adatokat tűzzön a nép elé. Ez pedig a követ­­­­kező: az elkövetkezendő 15 év során a legfon­­­tosabb iparcikkek termelésében utol kell érni Angliát. Ez a cél teljesen reális. A kínai sajtó­­ arra is rámutat, hogy egyes fontos iparágakban­­az előbbi határidőnél korábban érhetik utol­­ Angliát.­­ A szocialista iparosításban elért kínai ered­­ményeket nem lehet kellőképpen értékelni. Bi­­g­ízen ma már a Kínai Népköztársaságban repü­­­lőgépeket, gépkocsikat, traktorokat, mérőmű­­v­szereket, csapágyakat, k­ohászati-, bányászati-, energetikai-, rádiótechnikai- és más ipari be­­­rendezéseket, valamint sok olyan iparcikket­­ gyártanak, amelyeket azelőtt sohasem készí­ttettek Kínában.­­ A kínai nép nagyszerű sikerekre tekinthet­ő vissza a mezőgazdaságban is. Az első ötéves­­ terv során Kína népgazdasága nehéz időket élt­­át, mert a mezőgazdasági termelés nem állt­­ összhangban az ipar termelésével és a lakos­ság számának növekedésével.­­ A mezőgazdaság elmaradásának alapvető fokát abban kereshetjük, hogy a kínai parasz­­tok nem rendelkeztek korszerű technikai bé­rrendezésekkel, és munkájukat az elemi csapá­­­sok nagyban hátráltatták. Amik­or azonban a­­fenti tervidőszak során lerakták a szocialista­­iparosítás alapjait, már­­nagyobb lehetőségek mutatkoztak a mezőgazdasági beruházások nö­­velésére is. Kína Kommunista Pártjának Központi Bi­zottsága a mezőgazdaság elmaradásának fel-,­számolása érdekében 1957 végén a következő jelszót adta ki: «A nehézipar fejlesztésének el­­­sődlegességét figyelembe véve fejleszteni kell a­­többi iparágat és a mezőgazdaságot is.« A fenti­ cél megvalósítását segítő konkrét intézkedése­­­ket a »Kínai mezőgazdaság fejlesztésének alap-, vető feladatai 1956—1957 években»­ című könyv­ tartalmazza. Ezt a tervet a párt Központi Bi­­­zottsága 1957 októberében megtárgyalta, majd­ a Vil­. k­ongresszus 2. ülésszaka megvitatta. A­ terv legfontosabb feladataként azt jelöli meg , hogy 1956-tól kezdve 12 év leforgása alatt, a­ földrajzi viszonyoktól függően, minden mu (10 mű—1/15 hektár) földterületről 400—500—800­ csin gabonát (átszámítva: hektáronként 30—37,$ 50—60 mázsát) termeljenek. Gyapotból mnként 60—50—100 csines (átszámítva: hektáronként­ 4—5—6—7,5 mázsás) termést kell elérni. Ezzel egy időben, az elkövetkezendő 3—5 év alatt va­­­lamennyi szövetkezetben dolgozó paraszt szám­­mára jómódú életet kell biztosítani.­­ Tekintettel arra, hogy Kínában a megmá­s velhető földterület nem elegendő (1 főre átlag­ 0,17 hektárnyi szántóföld jut), s a lakossá­­­ gyorsan növekszik, a mezőgazdasági fejlesztést fő iránya csakis a meglévő szántóterületek ter-/­méshozalm­ának növelése lehet.­­ A kommunista párt harca a mezőgazdasági­ termelés fellendítéséért már komoly eredmé­­­nyeket hozott. Előzetes számítások szerint idén­ nyáron gabonafélékből 50,5 millió tonnát ter­­­mesztettek, vagyis 69 százalékkal többet, mint­ tavaly. Ezek az eredmények Kína eddigi tör­­­ténelmében egyedülállóak. Idén 2 millió fori­á-­ val szárnyalják túl az Egyesült Államok búza-­ termelését. Ebben az évben mintegy 40 millió­ tonna korai rizst termesztenek majd, vagyis­­ kétszer annyit, mint a múlt évben.­­ A Kínai Népköztársaság óriási világhata-­ lom, amely kiemelkedő szerepet játszik korunk­ nemzetközi életében. Kudarcba fulnak azok az­ amerikai próbálkozások, amelyek célja Kína­ nemzetközi tekintélyének és befolyásának csor­­­bítása.­­ A Kínai Népköztársaság kormányának küls­ politikája, amely a népek közti béke és bar­át­­­ság megszilárdítását szolgálja, és támogatja az­ ázsiai és az afrikai népek igazságos harcát sza-­ hadságukért és nemzeti függetlenségükért, meg-ö felel az egész emberiség létérdekeinek. Éppen­ ezért az ellenség minden próbálkozása ellené-­ re, továbbra is növekedni fog a nagy kínai hat­­talom nemzetközi tekintélye. A Kínát testvéri barátság, valamint a céloké és érdekeik azonossága ezernyi szállal köti ösz-­­sze a szocialista táborral. S e megbonthatatlan£ egységben rejlik a szocializmusért és a kom­­­munizmusért vívott harc új győzelmeinek biz­o­tosítéka, az emberiség szebb jövője.­­$ A kínai nép nagy ünnepe. ‡ Előzetes számítások szerint Kína széntermelése ebben az évben 50 százalékkal emelke­dik. Az össztermelés meghalad­ja a 200 millió tonnát. Ez az ugrás Kínát gyakorlatilag egy színvonalra emeli Angliával, amely 1957-ben 227,2 millió ton­na szenet termelt és a kapita­lista világ széntermelésében a második helyen áll. Ha a szén­termelés emelkedése megtart­ja ezt a lendületet, Kína maga mögött hagyja e fontos iparág­ban Angliát. Képünkön: Liu Cu-szue, az éhmunkás bányász. A kereskedők utcája a pekingi régi városrészben. Pekingi őslakó Pekingi iskolás lány. A kínai randiaháló­­zatnak jelenleg több, mint 150 millió tanulója van. A félmillió elemi iskolát több mint 11 millió gyermek látogatja. A pekingi pályaudvar, ahonnan és ahová Moszkva—Peking vonat indul és érkezik. A Szovjet—Kínai Baráti Társaság faliúj­ságjai előtt minden utcasarkon sokan állnak. A kínai embereket érdekli a baráti Szovjet­unió élete. P­emn­g utcá­n gyakor­ilt a kony­haju­ak. idemn csak vásárol­ni, olvasni is lehet itt. Valóságos olvasótermek vannak a szabad ég alatt. Lehet válogatni a kínai, a szovjet és a világirodalom remekművei között.

Next