Zalai Hírlap, 1958. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA HL évf. 258. szám ÁRA: 50 FILLÉR ■■■■■■ranm 1958. november 1., szombat Szovjet jegyzék az amerikai és az angol kormányhoz Moszkva (TASZSZ) A szovjet kormány válaszolt az amerikai kormány október 20-i jegyzéké­re és az angol kormány hasonló tartalmú jegyzékére. A jegy­­zékváltás a nukleáris fegyver­kísérletek ügyében összehívott genfi értekezletre vonatkozik. A moszkvai lapok pénteken közölték az amerikai jegyzék, valamint a szovjet válaszjegy­zék szövegét. A szovjet kormány válasz­jegyzéke ismerteti a nukleáris fegyverkísérletek megszünteté­sére összehívott genfi értekez­letet illető szovjet álláspontot. E szerint a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy- Britannia részvételével összeülő genfi értekezlet munkájának arra kell irányulnia, hogy egyezményt kössenek a nukleá­ris fegyverkísérletek végleges megszüntetéséről megfelelő el­lenőrzéssel. A szovjet kormány reméli — mondja a jegyzék —, hogy az október 31-én Genfben kezdődő tárgyalá­sok eredményeként min­den állam egyszers min­­denkorra megszünteti a nukleáris fegyverkísérlete­ket. A szovjet kormány a maga ré­széről minden tőle telhetőt megtesz ezért. A szovjet kor­mány sajnálja, hogy a nyugati hatalmak nem támogatják a ja­vaslatát, hogy a genfi értekez­letet külügyminiszteri síkon rendezzék. A szovjet kormány­nak továbbra is az a vélemé­nye, hogy az értekezlet külügy­miniszteri szinten kedvező fel­tételeket teremtene ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt egyezményt kössenek a nukleá­ris fegyverkísérletek megszün­tetéséről. Figyelembe véve azonban, hogy az amerikai kormány jegyzékében elvileg készségét fejezte­­ki, hogy a tárgyalások bizonyos szakaszában az ame­rikai külügyminiszter is Génf­be érkezik, a szovjet kormány javasolja, hogy a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy- Britannia külügyminiszterei a tanácskozások későbbi szaka­szában veg­yen­ek részt az érte­kezlet munkájában. Ez kétség­telenül elősegítené, hogy mi­előbb megegyezzenek a nukleá­ris fegyverkísérletek megszün­tetésében. Az Egyesült Államok újabb fegyvereket szállít Cseng Kaj-sek klikkjének New York (TASZSZ) Ameri­kai hírügynökségek tajpeji je­lentései szerint az Egyesült Ál­lamok újabb korszerű fegyvere­ket szállít a csangkajseikista­­klikknek. Csütörtökön a tajvani ame­rikai katonai hatóságok a csangkajsekista hadsereg pán­célos egységei számára nehéz terepen is gyorsan mozgó H— 41. mintájú páncél gépkocsikat adott át. Tajvan egyik déli kikötőjé­be az Egyesült Államokból négy hatalmas teherszállító hajó is érkezett, hamarosan további négy hasonló hajó érkezését várják. A hajók lőszert és élel­miszert szállítanak majd a partmenti szigetekre. A csangkajsekista­ klikk fegy­veres erői az Egyesült Államok­tól nemrég több F-100, típusú lökhajtásos vadászgépet is kap­tak. Az emlékezés virágai... Halottak napján minden ép­pen lehajtott fejű emberek ballagnak el a temetőkbe, hogy a kegyelet és emlékezés virág­­­zalait elhelyezzék az elhunyt édesanya, testvér, rokon vagy ismeretlen sírhalmára. Ilyen­kor kicsordulnak a könnyek, fájnak a szívek. ... Pénteken délelőtt Zalaeger­szegen a Rákóczi utcai óvoda kis óvodásai Lepő Jolán óvó­­n­éni vezetésével kisétáltak a második világháborúban ha­zánk szabadságáért elesett hős szovjet katonák sírjaihoz. Az óvónéni meghatott szavakkal mesélt a tágra nyílt szemű gye­rekeknek a szovjet katonák­ról, akik életüket áldozták a mi jövőnkért. A kisfiúk és kis­leányok illatos virágcsokrokat szorongattak kezükben és az elbeszélés végén elhelyezték azokat a sírokon.... A genfi atomérte­kezlet üléseit zárt sjlók mellett tartják Genf (MTI) A DPA genfi tu­dósítója jelenti: az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Nagy-Britannia küldöttsége csütörtökön megegyezett, hogy az újabb genfi atomértekezle­­tet ismét szigorúan zárt ajtók mögött tartják meg. Csak a pénteken délutáni megnyitó ülés lesz nyilvános. A többi tárgyalási napról csak az ülé­sezések végén adnak ki rövid közleményt a sajtónak. Értesülés szerint az értekezlet első ülésén Carapkin nagykö­vet, a szovjet küldöttség veze­tője elnököl. A továbbiakban a küldöttségvezetők felváltva lát­ják el az elnöki tisztséget. A mintegy félórás ünnepi meg­nyitó ülésen felolvassák Ham­­marrskjöld külön üzenetét. A lottó eheti nyerőszámai A 44. heti lottó nyerőszámok: 17, 23, 29, 46, 81. A tárgynyere­ménysorsoláson a 43. hét vesz részt. (MTI) Egy hónap alatt­ ­ Nagykanizsán alig egy hón­­­napja indult meg az 1953—59. évi hangversenyévad, s máris három, sokáig emlékezetes ze­nei eseményről számolhatunk be. A szimfonikus nagyzenekari hangverseny és az olasz opera­est után most a legutóbb meg­rendezett ária- és dalest fé­nyes bizonyítéka annak, hogy Nagykanizsa zenei élete napról­­ napra fejlődik, a város lakos­­­ságának zenekulturális igénye­ ­ óriási léptekkel­­ halad előre,­ ­ s ami a legfontosabb: a dolgo­zó tömegek egyre jobban meg­találják a kapcsolatot a komoly­­és értékes zeneművészettel . A hangszerek, a hangszínek­­közül az emberi hang az, amely­­a legközelebb áll hozzánk, a ma­­nga közvetlenségével, természe­­­tességével, az emberi érzelmek­­ széles skálájának a tolmácsolá­­­­pára a legalkalmasabb. Külön­­örömet és nagyszerű műélve­­­zetet jelent, ha ezt a nemes (h­angszert« olyan művészek­­ szólaltatják meg, mint legutóbb , a nagykanizsai zeneiskola ária-­­ és dalestjén Maria Letizia­­ D’Amore olasz operaénekesnő­­és Tarján Tamás, a kaposvári­­ színház művésze.­­ Maria Letizia D’Amore Bel­­­­lini, Cilea és Donizetti operái­ból áriákat, valamint nápolyi­­ dalokat adott elő. A zeneiskola kiváló akusztikájú kamarater­mében nemesen csengő hangja teljes szépségében érvényesült. Fölényes mesterségbeli tudása őszinte, helyenként szinte izzó drámai átéléssel párosul Az általa előadott művek alapján megállapítható, hogy az igazi területe az opera. A megragadó szépségű nápolyi dalokban — sajnos — nem tudta kihasználni a bennük rejlő közvetlen, intim hangulatot. Tarján Tamás, aki a párizsi, bukaresti, toulousi énekverse­nyeken szerzett több alkalom­mal dicsőséget a magyar ének­kultúrának, igazolta jó hírne­vét. Donizetti, Bizet, Csaj­kovszkij operáinak áriáit nagy­fokú zenei kulturáltsággal éne­kelte. Hangja minden fekvés­ben egyenletesen szól. Megér­demelten nagy volt a sikere. Véleményünk szerint az ária- és dalest azt bizonyította, hogy Tarján Tamás művészete az opera területén érvényesül leg­inkább, s nem az operett vi­lágában. Reméljük, még több ízben élvezhetjük művészetét hasonló ária- és dalestek, vagy akár szimfonikus zenekari ope­raestek során. Az ária- és dalest egyik kellemes meglepetésének könyvelhetjük el, hogy Várko­­nyi Sándor karmestert ezúttal mint kiválóan alkalmazkodó zon­gor­akiséről ismerhettük meg, aki művészi játékával hozzá­járult ahhoz, hogy a hangver­­verseny maradéktalan élveze­tet, élményt nyújtson a hall­gatóság számára. Máskor is szívesen látjuk, hallgatjuk ilyen szerepben.­­ Ez volt tehát rövid egy hó­nap alatt a harmadik kanizsai zenei esemény, amelyről beszá­molhattunk olvasóinknak. A­­ kezdet jó volt, reméljük, a folytatás sem marad el, és az­­ elkövetkező hónapok során még sok, hasonlóan kiemelke­dő, nagyszerű élményt adó hangversenyben, dalestben lesz része a zenekedvelő közönség­nek. három zenei élmény — A nagykansasai árial és dalestről — Hil­­oj főparan­csnok­át ie mentik tisztségétől London (MTI) A Newsweek tudósítója jelenti Kimojból: Szigorúan titkolják és való­színűleg cáfolják is majd, de bizonyos, hogy Lo Zdén tábor­nokot, Kimoj főparancsnokát rövidesen felmentik, mert túl­ságosan szigorúan járt el bizo­nyos incidenseknél. Az egyik incidens után három formozai katonát sommás úton kivégez­tetett parancs végrehajtásának megtagadása címén. Ismét Nagykanizsára látogat Kiss Károly elvtárs Kiss Károly elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, a Politikai Bizott­ság tagja, megyénk országgyű­lési képviselőjelöltje, hamaro­san ismét Nagykanizsára láto­gat. November 9-én délelőtt 10 órakor a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár szerelő csarnokában rendeznek nagygyűlést és ott Kiss Károly elvtárs mond be­szédet a város dolgozói előtt. Választási beszédet mondott Nagykanizsán Bebrits Lajos elvtárs . A Hazafias Népfront és a vá­rosi pártbizottság választási nagygyűlést rendezett csütör­tökön délután a nagykanizsai Kodály Zoltán vasutas kultúr­­otthonban. A zsúfolásig megtelt nagy­teremben mintegy ötszáz főnyi hallgatóság előtt Bebrits Lajos elvtárs, stockholmi nagyköve­tünk, megyénk országgyűlési képviselőjelöltje mondott be­szédet. A lelkes hangulatú gyűlés után vacsora következett, ame­lyen több mint száz vasutas dolgozó vett részt, és többen felszólaltak. — Parancsol vala­mit? — Felvilágosítást kérek... Körüleng a parfüm illata. Az egerszegi 61. számú illatszer­bolt pultjánál állok és a pult mögül Déri Ist­­vánné, a bolt vezető­je nyilatkozik... — Milyen különle­gességek várhatók a karácsonyi ünnepek idejére? — Tegnap jöttem éppen haza Budapest­ről, ahol nagymennyi­ségű árut vásároltam. Hat láda illatszer ér­kezik a napokban üz­letünkbe. ... — S mi a ládák „t­itka»­? — A Német De­mokratikus Köztársa­ságból érkezett bőr útitáskák, gyönyörű szép bőröndök, reti­­külök, csehszlovák parfömszórók (76 fo­rintért!) a szivárvány minden színében, ma­nikűrkészletek, fran­cia parfümök, rúzsok töltik ki a csomago­kat. — Ez mind a nőket boldogítja, s a férfiak pénztárcáját soványít­ja. Mit várhatnak a férjek, a férfiak? — Egy kicsit baj­ban leszünk, mert ke­vés az olyan ajándék­­tárgy, amit a­z*terem­tés koronáinak« aján­dékozhatnának a nők.. Vigaszul csak annyit mondhatunk, hogy nemsokára gyönyörű borotválkozó készle­tek és Gamma ön­gyújtók, valamint külföldi márkájú fényképezőgépek ér­keznek ... A 20-as számú il­latszerboltban Balogh Gézáné boltvezető ezt újságolja: — Szebbnél szebb karácsonyfadíszek ér­keztek üzletünkbe, aránylag olcsó áron — két forinttól tíz fo­rintig terjedő érték­ben — kaphatók. — Negyvenöt fajta kölnink van, sok bőr­díszmű, manikűrkész­let, funcia parfüm. Néhány nap múlva megérkezik a francia fsókálló rúzs is ... Kommentár felesle­ges ... — Pj — Illatos riport... A mai számunkból: — Keményebb rendszabályokat a zugfőzők, üzerek ellen — Tudomány-Technika !| — A porlászlói szüreten...­­ — A falu nevelői !| Irányvonal­ indul Két forgalmista biztosítja az őszi csúcsforgalom zavarta­lan lebonyolítását a zalaegerszegi vasút­állomáson. Palágyi Miklós és Török János forgalmisták szabad utat kerdtek a közbeeső állomásoktól az induló irányvomat számára. «A olajszállítmány elindult!» — kopogja le a távírón Horváth Katalin géptávírász. 10 éve végzi ezt a felelősségteljes munkát az állomás távíró hivatalában. Pietro Ninni visszavonta lemondásét Róma (Reuter—AP) Nenni és a pártvezetőség más tagjai azután nyújtották­­be lemondá­sukat, hogy a Központi Bizott­ság nem hagyta jóvá Nenninek a párt helyzetéről és jövőbeli politikájáról szóló jelentését, amelyet a januári pártkong­resszus elé kívánt terjeszteni. Nenni a Központi Bizottság 86 szavazatából mindössze 26-ot kapott. Ezután Nenni, az Olasz Szo­cialista Párt főtitkára és a ve­zetőség többi tagja visszavonta lemondását. Hízott sertést vásárolhatnak a városi dolgozók Az Élelmezésügyi Minisztérium ez évben is gondoskodik arról, hogy a nagyvárosokban, ipari gócpontokban lakó, bérből és fizetésből élő dolgozók az állami készletekből előnyös fel­tételek mellett hízott sertést vásárolhassanak. Az Állatforgal­mi vállalatok december közepétől kezdődően a sertés súlyától és minőségétől függően kilónként 14,50—15,50 forintos áron adják el a sertéseket.

Next