Zalai Hírlap, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

Vilag proletárja», egyesüljél«­* ZALAI­ Titi.ai» AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Hl. cvf. 284. szám. ÄRA: 50 FILLÉR 1958 december 2, KEDD A francia nemzetgyűlési választások eredménye A francia belügyminiszté­rium közlés© szerint a nemzet­­tgyűlési választások eredmé­nyeként 484 képviselői man­dátum (a korzikai szavazási eredmények m­ég nem ismere­tesek) a következőképpen osz­lik meg: Francia Kommunista Párt 10 Francia Szocialista Párt 40 Más baloldali csoportok 2 Az úgynevezett baloldali központi csoport 3 Radikális és radikális szo­cialista párt 13 Unió az új köztársaságért (vezetője Soustelle) 187 Parasztpárti országos közp. 120 MRP 44 Keresztény­demokrata párt (vezetője: G. Bidault) 13 Más csoportok 27 mandátum. A komm­un­ist párt, amely az első fordulóban mintegy négy­millió szavazatot­ kapott, 10 mandátumhoz jutott, az unió az új köztársaságért viszont 3­­millió 600 ezer szavazatával 187 mandátumot szerzett. Ilyen formán a kommunista párt jelöltjeire szavazó válasz­tók millióit megfosztották par­lamenti képviseletüktől. A Szajna megyei Montreuil városában Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt KB- titkárának jelöltségével szem­ben Profi ele helyi jelöltet lép­tettek fel. Az első fordulóban a szavazatok több mint 40 szá­zalékát Duclos kapta, lényege­sen többet, mint Profiche, a második forduló előestéjén azonban a szocialista párt je­löltje visszalépett Profiche ja­vára és ezzel hozzájárult Pro­fiche megválasztásához. A re­akció erőinek azonban minden igyekezetük ellenére sem sike­rül meghiúsítaniuk Maurice Thorez megválasztását. A FKP ,Központi Bizottságának főtit­kára választókerületében meg­kapta a szavazatoknak több mint a felét. A szocialista országok javaslatai a váratlan támadások megelőzése ügyében folyó genfi értekezleten A váratlan támadások meg­előzését célzó intézkedések ügyében folyó genfi értekezle­ten hosszú napirendi vita után a tíz állam szakértői áttértek a­­küldöttségek által előterjesz­tett­ javaslatok vitájára. A szovjet küldöttség novem­ber 17-én javaslatot nyújtott­­be, amely ajánlja az államok­nak, vállaljanak kötelezettsé­get, nem engedik meg, hogy atom- és hidrogénfegyverrel terhelt repülőgépeik más álla­mok területe és a nyílt tenger fölött végezzenek repüléseket. A nyugati küldöttségek egye­lőre kitértek e javaslat komoly­­megvitatása elől. November 28-án Albánia, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia és a Szovjetunió küldöttsége újabb határozati javaslatokat nyúj­tott be, amelyek az alábbi lé­pésekben való megegyezést indítványozzák. A vasúti csomópontokon, a nagyobb kikötőkben és a gép­kocsi-főútvonalakon ellenőrző őrségeket állítsanak fel annak megfigyelésére, nem vonnak-e össze ezeken a pontokon meg­engedhetetlenül veszélyes arányban fegyveres erőket és haditechnikai felszereléseket. Létesítsenek Európában a JSTATO és a varsói szerződés fő fegyveres erőit egymástól elvá­lasztó vonaltól keletre és nyu­gatra nyolcszáz kilométer mélységben, valamint néhány­­más ország területén lefény­képezési övezetet. Ezzel egyidejűleg csökkent­sék legalább egyharmadával azokat a fegyveres erőket, me­lyek jelenleg az európai álla­moknak az ellenőrzési öve­zetbe eső területén tartózkod­nak. A nukleáris és rakétafegy­­verekkel rendelkező államok pedig kötelezzék magukat,­­hogy nem helyeznek el ilyen fegyvereket Németország egyik részében sem, ahol a NATO­­és a varsói szerződés fegyveres­­erői közvetlenül érintkeznek egymással. A nemzetek palotájának fo­lyosóin és a sajtó hasábjain nagy érdeklődéssel foglalkoz­nak a szocialista országok kül­döttségének javaslataival A legifjabbak otthona báni Ki tudja, talán évek múlva gyárakat, s családi házakat terveznek az apró emberkék. Egyelőre még csak a zalaeger­szegi Ady utcai óvoda játékszobájában építenek. Aludj el, babuskám — ringatják anyáskodó szeretettel a náluknál alig kisebb hajas babát a kislánykák. Eisenhower és Dulles tanácskozása a berlini kérdésről­ ­ Eisenhower elnököt és beszél­­­­getést folytatott vele.­­ Dulles közölte, hogy tájékoz­­j ■tatta az elnököt a berlini kér-­­ déssel kapcsolatos események­­ m­enetéről a szovjet jegyzék i­­kézhezvétele óta. Megállapít­j­­ottük — hangzik a nyilatkozat —, hogy az elsősorban érdekelt nyugati szövetségesekkel, ezen belül, a Német Szövetségi Köz-­­­társasággal nézeteink azonosak. Természetesen tovább folynak­­ a tanácskozások. Mint a nyilatkozatból kitű­nik,­­az elnök megerősítette az Egyesült Államok kormá­nyának azt a szándékát­­, hogy­­ ragaszkodik a berlini kérdés-­­­b­en elfoglalt régi politikai á-­­ hoz, azaz akadályozza a bér-­­ tani helyzet normalizálását és­­ (Berlint továbbra is a német­­ és az európai feszültség tűz-­­ fészkének szánja.­­ New York (TASZSZ) Mint az Associated Press hírügy­­nökség jelenti, vasárnap Au­­gustában (Georgia állam) Dul­les külügyminiszter felkereste Zala megye szarvasmarha­tenyésztő nagyüzemeiben nagy­­jelentőségű tenyésztési kísér­letek kezdődnek az 1959-es esz­tendőben. Az országban első­nek megyénkben kezdik a szakemberek a tudományos utódellenőrzéseket. A munka lényege: a megye legkiválóbb állattenyésztő szakembereiből álló bizottság az állami gaz­daságok összes szarvasmarha törzseit felülvizsgálja. A legna­gyobb termelésű egyedektől származó bikákat összevonják a központi utódellenőrzési ál­lomásra. Korszerűen felszerelt utódellenőrzési állomást az Al­sóra­jki Állami Gazdaságban létesítenek. A kiváló elődöktől származó bikákkal mestersé­gesen végzik majd a terméke­nyítést. A megye egy-egy álla­mi gazdaságában 4—6 tenyész­­üszőt jelölnek ki tudományos utódvizsgálatra. A jószágokat a megye legértékesebb bikái­val mesterségesen termékenyí­tik. E vemhes üszőket az ellés előtt egy hónappal a központi utódellenőrzési állomásra szál­lítják, ahol állatorvosok, ma­gas képzettségű szakemberek vizsgálják, tanulmányozzák az utódok fejlődését. Az említett kísérletek összesen 5 tenyész­bikával és 100 tenyészüszővel kezdődnek. A jövő évben már a megye valamennyi állami gazdaságában áttérnek a szarvasmarhák mesterséges termékenyítésére. A megye legkiválóbb szarvasmarhatenyésztő szak­embereiből alakult központi utódellenőrzési bizottság pén­teken délután tartotta első ülé­sét a Pakodi Állami Gazdaság­ban. jOOOOOOO(>'.lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO( OOOOOOT 'XXXbCjCOOCX>a>ÚOOC<XXXXXXXXXXXXXX)CX>0 Nagy jelen­tőségűt ssa­rras m­a rtt a tenyésztési kísérletek kezdődnek a zalai állami gazdaságokban Ifibb vagon zöldséget tartósítottak a zalaegerszegi földművesszövetkezetben !Befejeződott a KuroniDozo (Zöldségfélék tárolása a zala­egerszegi földművesszövetkezet baki úti zöldség­ gyümölcs fel­vásárló helyén. Sárgarépából 22 mázsát, zöldséggyökérből 150 mázsát, karalábéból 30 má- , zsát, fekete retekből 20 má­zsát, céklából 50 mázsát, zel­lerből 30 mázsát tároltak a Baki úti telepen. A káposzta­­féléket a Nagykapornak­ Ál­l­ami Gazdaság zalabesenyőj­e certészetében tárolták, a szán-­­ tóföldön. Kelkáposztát 21 má- ó zsát, fejeskáposztát 180 má-­­ zsát és vöröskáposztát 50 má-o (Zsát. A felvásárlóhelyen je­­­­­enleg a hagymafélék tárolása­­ folyik. Eddig 180 mázsa vörös-6 hagymát és 35 mázsa fok- 6 hagymát tároltak. Mindkét­ hagymafajtát a makói Vihar-­ sarok Termelőszövetkezetből 9 szállították a felvásárló helyre.­­ A földművesszövetkezet vezet­­tősége további 120 mázsa vö­­­rösihagyma vásárlását tervezi­­ a makói termelőszövetkezettől.­­ Ez a hagymamennyiség is tá­­­rolásra került. Almát is tárol­nak a baki úti telepen. A na­pokban 800 mázsa alma táro­lásával végeztek, s még 300 mázsa alma vásárlását terve­zik. Befejezéshez közeleg a ter­mények tartósítása is.­­ Az utóbbi két héten mintegy 200 mázsa káposzta került sava­nyításra, ezenkívül 20 mázsa vegyes savanyú. Már meg­kezdődött a savanyított áruk értékesítése is. Vegyes sava­nyúból mintegy 8 mázsát, sa­vanyú káposztából pedig 18 mázsát értékesítettek az élel­­misze­r boltokban. --------------------------------·5 -­­ közelmúltban ' 1 * étépített, akár fővárosinak is beillő [nagykanizsai köny­­­vesboltnak mostanié­iban sűrűn nyílik az › ajtaja. Közeledik a­­ Télapó ünnepe, ha­­ marosan itt van ka­rácsony is, napról ‹napra növekedik a ›könyvet vásárlók szá­­­ma. › Ezekben a napok­éban, elsősorban a me­­­sés- és képeskönyvek­­ iránt nagy a kereslet.­­Naponta 80—100 em­­­ber is megfordul a proliban, aki kizárólag­­ mesés- vagy képes­könyveket vásárol, ahogy ezekkel örömet­­szerezzen a kicsinyek­ének. ? — Bő-e a választék mezekből a keresett ?könyvekből? — kér­­­dezzük a bolt eladóit.­­ — Igen. Az utóbbi óévekben még egyetlen yalkalommal sem volt milyen jó a mesés- és eképeskönyv ellátás, amint az idén — hang­ozik a felelet —. Kap­­­­hatók Andersen,­­Grimm, Benedek,­­Selma Lagerlöf me­­­séskönyvek a na­gyobbacska és szebb­nél szebb képesköny­vek , rajzos leporellók a kicsiny gyermekek számára. — Árak? ... — A legolcsóbb ké­peskönyvünk két fo­rint, míg a legdrá­gább, tetszetős mese­könyvünk harminc­két forintba kerül. Bőrkabátos fiatal­ember lép be az ajtón. Az eladók könyveket kínálnak neki. Elhá­rítja az ajánlatot. — Most nem kérek könyveket — mondja —, hanem 150 forint értékben könyvsorsje­gyet akarok vásárol­ni. Érdemes könyv­­sorsjegyet venni — szól mintegy magya­rázatképpen, amiért most nem könyveket vásárol — mert a hú­zás után ezt könyvek­re válthatom át, s megpróbálom, hátha nyerek... A bolt eladói el­mondják, hogy ez a fiatalember, aki gép­gyári esztergályos, rendszeres vevője a boltnak. Havonta 100 —150 forint értékű könyvet vásárol. Kü­lönösen a klasszikus írók műveit, valamint a műszaki könyveket kedveli. Meg­tudjuk azt is, nagyon gyakori jele­net az előbbi, hogy nem könyveket, ha­nem könyvsorsjegyet kérnek. Idáig mintegy 1800 darab tízforintos könyvsorsjegy lelt gazdára Nagykani­zsán. Jól bevált a Diák­­könyvtár köteteinek az árusítása is. A ser­­dültebb ifjúság szá­mára idáig tetszetős kivitelben, köteten­ként 3—6 forintos ár­ban, Balzac: Goriot apó, Arany: Buda ha­lála, Shakespeare: Hamlet, Szentivánéji álom és Vörösmaty: Csongor és Tünde, A rom és A két szom­szédvár című műveit adták ki. — Hogyan készül­tek fel a karácsonyi vásárra? — Mintegy 100 000 forint értékű könyvet rendeltünk. A válasz­ték tehát bő, és min­den ízlésnek, érdeklő­dési körnek megfelelő lesz. Az üzemekben is rendeznek karácsonyi könyvvásárokat, hogy a dolgozók a munka­helyeiken is hozzájut­hassanak az újdonsá­gokhoz. Újításnak szá­mít az idén az, hogy a vásárolt könyveket a megadott címekre postán is elküldjük. Vállaljuk könyvekből összeállított ajándék­­csomagok külföldre küldését is. További beszélge­tésre nincsen mód. A bolt elárusítóinak sok a dolguk. Úgy látszik, Nagykanizsán szám­talan cipőcske mellett és fenyőfa alatt könyv lesz az ajándék. — te — a könyvesboltból. .. Tinas utazás ( feüldfön­li'g ! — Milyen társasutazásokat­­ szervez külföldre a karácsonyi1­ és a szilveszteri ünnepek ide-­ jére az IBUSZ? — Erre a kér-­­­désre kértünk választ a zalae-e­gerszegi utazási irodától. ) — Több társasutazást szer-­ vezünk külföldre. December 23-­­ án kezdődik az ötnapos társas-­­ utazás Kosicébe és Bratislava­-­­,­ba. December 30-án, Szilvesz­­ter előtt 2 nappal indul az£ IBUSZ-vonat Prágába, Cseh-­ Szlovákia fővárosába. Megyénk-­­ből is sokan érdeklődnek a tár­­­sasutazások iránt. Télapó várás.. Va­jon melyiket hozza nekem ... Azt-e, amelyiket szeret­ném? ... — Ezek a gondolatok emésztik a szebbnél szebb aján­dékokkal terhelt kirakat előtt a sóvárgó, pöttömnyi Télapó­várót. Már csak négyet kell aludnia, s megtudja... ­ A mai számunkból: 1 — Nemzetközi szemle — A választási agitáció tapasztalatai Nagykanizsán — Termelőszövetkezeteink életéből — A vasárnap sportja

Next