Zalai Hírlap, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

2. Vasárnap kísírták utolsó útjára Georgi Damjano­ Szefla (MTI) Vasárnap dél­előtt százezer ember kísérte utolsó útjára Georgi Damjano­vot, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának váratlanul elhunyt tagját, a Bolgár Nemzetgyűlés Elnöksé­gének elnökét. A koporsó után a hozzátartozók, a Bolgár Kommunista Párt és a kor­mány vezetői, valamint a te­metésre érkezett párt- és kor­mányküldöttségek tagjai, köz­tük Kiss Károlynak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának vezetésével a magyar párt- és kormányküldöttség tagjai vonultak. A gyászmenet a Szeptember 9-e térre vonult, a Georgi Di­mitrov mauzóleum elé, ahol gyásznagygyűlést tartottak. A Bolgár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, a Bolgár Népköztársaság Minisztertaná­csa és a Bolgár Nemzetgyűlés Elnöksége nevében Boján Bal­­garanov, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának titkára búcsúztatta a halottat. A kam­bodzsai kormány iyitail­erata Pnom Penh. (TASZSZ) A kambodzsai külügyminiszté­rium kormány­nyilatkozatot tett közzé a kambodzsai thai­földi viszonyról. A nyilatkozat szerint a thaiföldi kormány meg akarta félemlíteni Kam-­­bodzsát, többek között „a kom­­­munista behatolás veszélyé­nek” elhárítása ürügyével, a] thaiföldi fegyveres erők meg­szállták a kambodzsai határt.] Ilyen helyzetben — hangzik a nyilatkozat — a királyi kor­]­mány nem látja értelmét,­ hogy továbbra is diplomáciai képviseletet tartson Thaiföldön és ideiglenesen visszahívta a követség vezetőit és munka­társait.­­ A nyilatkozat befejezésül hangsúlyozza, hogy a kambod­zsai kormány jószomszédi kap­csolatokat szeretne Thaifölddel és nem zárkózik el az elől, hogy megfelelő időpontban helyre­állítsa a két ország normális kapcsolatait. A szudáni­­ külügyminiszter­­ nyilatkozata­­ Kairó­ (TASZSZ) A Men hír-x ügynökség khartumi tudósíójá-­ nak jelentése szerint Heir szu-x dáni külügyminiszter Khar-D tumban adott nyilatkozatában­ hangsúlyozta, hogy az új szu­d­dáni kormány külpolitikája a­ tömbökről vagy egyezmények-­ ről való tartózkodáson alap­d­ozik. A szudáni kormány­fő hangsúlyozta a külügyminisz-­­ter „alkalmazkodik a bandungi­ és az akkrai értekezleten ho­­­zott határozatokhoz”.­­ Várható időjárás kedd estig: sok­­ helyen záporeső, havaseső, hózáporok., Élénk, helyenként erős északi, észak-­­ keletire forduló szél. Hideg idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­­­mérséklet 0—mínusz 3, legmagasabb­ nappali hőmérséklet kedden mínusz 1—­­ plusz 2 között. Távolabbi kilátások­, hideg idő, újabb havazások. (8) Mihail valamikor régen, az általános iskolában tanult egy keveset angolul, bár az angol­órát a diákok legnagyobb bün­tetésének tartotta. Később már nem ért rá a rendszeres tanu­lásra, de kapcsolatot tartott fenn a külföldi rövidhullámú adókkal, s így mégis értett va­lamicskét angolul. Figyelmesen áttanulmányoz­ta hát a géppel írt szöveget. „Én ... állampolgár ... volt .. . Szovjetunió .. . menekült... menedékjogot kérek ...” A szöveget nem sikerült szó szerint lefordítania, de ez a né­hány szó is elég volt ahhoz, hogy megértse a jelentés lénye­gét. — Oldozzanak fel! — mondta fenyegetően. — Ó, hogyne, hogyne! — kap­kodott a civilruhás. — Talán enni akar? Mind­járt hoznak ... Vagy vizet pa­rancsol? ... Charlie, vizet! — Elég a komédiából! Én nem vagyok menekült és sem­milyen papírt nem írok alá! Azonnal engedjenek szabadon! — Szabadon? — A civilruhás felállt az asztaltól és megvere­gette Limar vállát. — Most már igazán elég a tréfából! — recsegett a hangja —. Ha nem tudná, hadihajón vagyunk, és mint külföldi kémet agyon is lőhetjük. Innen csak két kiútja lehet: vagy a cápák reggelije lesz, vagy ... vagy az áttelepí­tett idegenek táborába vetik! Mihail Limar különben sem tűnt ki önuralmával, de ezek a szavak mintha arculcsapták volna. Váratlanul és villám­gyorsan meg is adta a választ: lesúnyta fejét és úgy hasbalök­­te a civilruhást, hogy az a csil­lagokat látta. A kiáltásra összefutottak a tengerészek és vad verekedés kerekedett a kajütben. De egy megkötözött rab hogyan is szállhatott volna szembe any­­nyi támadóval? Limart még jobban összekötözték, újabb hurkokkal tehetetlenné tették és a padlóra dobták. — Jól van, jól. . — ismétel­te baljósan a civilruhás ember­ke, egy kendővel törölgetve vérző orrát. — Tizenöt perc gondolkodási időt adok. Ha ak­kor is megtagadja a választ, főbelőlük! És dühösen becsapva az aj­tót, kiment a kajütből. Limar egyedül maradt. Tizenöt perc!... Ez már nem tréfa! Itt életről vagy halálról van szó. Meghalni pedig, s méghozzá ilyen ostoba körülmények kö­­­­zött, igazán nem akart. A második világháború rég befejeződött, s Mihail Limar kezdte elfelejteni, hogyan is süvített és zúgott el felette a halál. Most élni, élni szeretett volna. „Mi történne, ha cselhez fo­lyamodnék? Ha aláírnám a nyilatkozatot, és amint csak le­het, meglógnék?" De tüstént elhárította ezt a kishitű gondolatot. Ha csak egyszer is meginog, olyan csap­dába került, amelyből aligha lehet kiszabadulni. „Áttelepí­tett idegenek!” Őket aztán ala­posan kézben tartják és meg­félemlítéssel, agitációval a leg­silányabb emberi, vagy inkább állati tulajdonságokat oltják beléjük. Ennél még a halál is jobb! Tizenöt perc ... Mit is lehet tenni olyan rövid idő alatt? ... El lehet szívni két cigarettát. Meginni egy korsó sort a büfé­ben. Vagy elbeszélgetni egy­ szép fiatal lánnyal... Ez min­den. És nem is kár ezekért a percekért, ha utána órák, na­pok, hetek, hónapok jönnek ... De az élet utolsó tizenöt perce egészen más értelmet kap. Mihail Limar harmincegy évet élt. Harcolt. Dolgozott. De nem alkotott semmi rendkívü­lit, kiemelkedőt. Most mégis el kell tűnnie az életből, olyan nyomtalanul, ahogy a hajó vízfodra tűnik el a tenger színéről. Ez a gondo­lat mindennél jobban lesúj­totta Mihailt. Ó, mennyi időt fecsérelt el biliárdozásra! Milyen gyakran megesett, hogy tanulás helyett barátaival „kirúgott a hám­ból”, a dominó lapocskái csak úgy csattogtak a kezük alatti... Még a szerelemre se jutott ide­je, mindig különbet keresett... s közben egészen megfeledke­zett Ifjonti álmairól... Régen, még a technikumban megmagyarázták neki: az em­beri agy a rádióállomáshoz ha­sonlít, rádióhullámokat sugá­­­­roz. Akkor támadt az az ötle­te, hogy olyan rádiókészüléket szerkeszt, amelynek segítségé-­­ vel olvasni lehet az emberi­­ gondolatokban.­­ A fizika tanár csak derült rajta, ám egyszer azt indítvá­­­ nyozta tudásra szomjas tanít­ványának, hogy menjen el a ki-­­­sérleti fizikai intézetbe. S a tizenhatéves Misa Limar­­ ott megismerte az agykutató­­ gépet, amely feljegyzi az agy­velő rezgéseit. Egy fiatalember lépett be a nem éppen nagy, vastag ólom- , lapokkal fedett kamrába. Fejé­­­­re grafitrudakkal felszerelt ru­­j­dalmas abroncsot tettek. A ru- i­dákról a kamra falain át pik- j­kelyes fémvezeték húzódott az­­ agykutató gépig. A kamra ajtaja becsukódott.­­ Csak néhány perc telt el, és a j készülék ernyőjén, akár a te-­­­levízó négyszögében, világos-­­ zöld, mozgó vonal jelent meg.­­ Először minden kis szöge szét-­­ futott, apróbb és vékonyabb­­ vonalakra szakadt, majd a mozgás egyre lassult, a hajtá- j sok lépcsőzetes, határozott for­mában rendeződtek. — Ez az úgynevezett „alfa­­ ritmus” — magyarázta a pro-­­ fesszor —. A fiatalember agyá- ■ nak elektromágneses kisugár-­­ zása, nyugodt állapotban. Ba­­j­­­rátunk új ismereteket szerez­­­­het, megváltoztathatja foglal­kozását, megörgedhet, külsőleg­­ egészen megváltozhat, de az­­ ,alfa ritmusok” élete végéig vál­­­­o­tozatlanok maradnak. Ez, ha­­ úgy tetszik, az agy személyazo­­­­nossági igazolványa. A sze­mélyazonossági igazolványt pe­­­­dig nem lehet meghamisítani.­­ Mihail annyira meglepődött,­­ hogy egy szót sem tudott szól-­ ni. A professzor ezalatt film-­­ felvevő gépet kapcsolt a készül­­ lékhez, és tovább magyarázott: — Most azokat a változékony­­ folyamatokat fényképezzük le,­­ amelyek különböző körülmé- ■ nyek között zajlanak le az agy-' ban. A filmszalagon az úgyne-, vezett „encefalgramm” jelenik­­ meg .. . Figyeljen csak: most' leckét adunk a fiatalembernek.­­ A professzor levette a távbe-­­ szélő cső tetejét és érthetően, tagoltan mondta: — Szorozzon meg tizenkettőt) nyolccal!­­ S mintha csoda történt vol- I na’ A készülék ernyőjén vil­­­lámgyorsan megbomlott az „al- I fa ritmusok” sora. Éles nyúl-1 várnyok szökkentek fel, megre­­­megtek, szét­osztódtak, előre-1 szaladtak, majd egyre szeszé-­ lyesebb és nyugtalanbb görbék váltották fel őket.­­ — Kilencvenhat! — Hallat-­­­szott a távbeszélő csőből a fiat­­­talember tompa hangja. Erre ritkulni kezdtek a vonal kiszögellései, s a mozgás is las­súbb lett. — Hány éves? — Húsz! Az ernyőn új hullám futott át, de más formájú, más len­gőmozgású hullám. A professzor tovább kérde­zett, fényeket, majd különböző hangú csengőket kapcsolt ki­be, énekeltetett, olvastatott, feladatok megoldását kérte ... És az ernyőn mindezt a zöld vonal sajátos, különleges és megmagyarázhatatlan mozgása jelezte. (Folytatjuk.) ZALAI HÍRLAP Új afrikai államszövetség keletkezett Afrika két legfiatalabb önálló néger állama, Ghana­ (2­37 870 négyzetkilométer, 4 850 000 lakos) és Guinea (245 80d­ négyzetkilométer, 2 507 000 lakos). 1958 november 23-án Nyu-­­­gat-Afrikai Unió néven államszövetséget alkottak. Ghana 1957 március óta a Brit Nemzetközösség tagja, a­ Guineai Köztársaság az 1958 szeptember 28-án tartott nép­­ szavazás eredményeképpen vált ki a Francia Unióból és lett a független állam.­­ Az új afrikai államszövetség területe tehát közel félmillió­­ négyzetkilométer, lakosainak száma 7,5 millió fő. Jelmagyarázat:­­ 1. Ghana és Guinea államszövetsége. 2. Nigéria, Sierra Leone és Gambia brit gyarmatok, ame-­­ lyeket egyes tervek az új államszövetség legközelebbi tagjai-­­ ként emlegetnek.­­ 3. Egyéb négerlakta nyugat-afrikai országok.­­ (Tarral ? 1958 december­e A „frontváros”” és a, német kérdés A november hónapról a dip­lomáciai évkönyvek feljegyzik vmajd, hogy a nemzetközi erők­­mérkőzésének súlypontja hosz­­­szabb szünet után ismét átte­­­rődött Európába. A szocialista,­­illetve az imperialista világ erő­­átcsoportosításának és újabb­­felsorakozásának ezt a folya­mmasét N. Sz. Hruscsovnak, a­­Szovjetunió miniszterelnökének a november 10-i beszéde vezette é be. Vitássá téve a potsdami­­ szerződés berlini négyhatalmi­­státusára vonatkozó pontját, a Xszovjet miniszterelnök volta­­képpen az egyre égetőbbé váló­­ német kérdés egészét vetette­­ fel.­­ Amikor Hruscsov Berlinre etette ujját, a gyakorlott orvos­i biztonságával tapintott rá Eu­­­rópa legérzékenyebb pontjára. XA „frontváros” elnevezés, ahol ugyan a nyugati szóhasználatban­­emlegetik a német fővárost, a­­berlini-kérdés lényegére utal.­­A szocialista világ testébe mé­llyen beékelődő Nyugat-Berlin X ugyan­is a szó szoros értelmé­­ben frontváros szerepét tölti Ybe a nyugati tábornokok és po­­­litikusok stratégiai számításai­dban.­­› Ameddig a NATO vezérkar delőretolt hadállásnak tekintheti Y Nyugat-Berlint, addig Európá­­nak ezen a legérzékenyebb dpontján szüntelenül jelenvaló­­a konfliktus veszélye. Meggyő­zően tanúskodott erről az 1953- bas berlini provokáció is. Nem­­nehéz elképzelni, hogy valami­­ehhez hasonló újabb, nyugati Y kísérlet­ eina sokkal i­ súlyosabb veszélyeket­­idézne fel,­ ­mint öt esztendővel ezelőtt. Az­­zután, hogy Nyugat-Német­­­országot bekapcsolták a NA­­­TO katonai rendszerébe, s hogy erre a feleletként megkötötték a varsói védelmi szövetséget — ma hasonlíthatatlanul nehezebb lenne egy esetleges konfliktust lokalizálni, mindenképpen in­dokalt tehát a csütörtökön köz­zétett szovjet jegyzéknek az a­­­ megállapítása, hogy véget kell­­ vetni­e a rendellenes és veszé-­­ ly­es berlini helyzetnek, amely város nyugati övezeteit még mindig megszállva tartja az Egyesült Államok, Nagy-Bri­­tannia és Franciaország. Úgy kell eljárni, hogy Nyugat-Ber­lin ne lehessen többé ugró­deszka a szocialista országok, a Német Demokratikus Köztársa­ság és a Szovjetunió elleni kémtevékenységhez, kártevés­hez és egyéb aknamunkához.” Elegendő érv szól tehát amel­lett, hogy a megosztott Berlin nyugtalanító problémáját el­mozdítsák végre a holtpontról. De miért éppen most tűzte na­pirendre a szovjet diplomácia a berlini kérdést? Miért nem tette ezt korábban, vagy talán lehetett volna későbbre is ha­lasztani? Nos, minden bizony­nyal lehetett volna — szűk ha­tárok között előbb — vagy ki­csit később szóvátenni a berli­ni helyzetet. Ámde bizonyos, hogy napjainkban már rend­kívül sürgetővé vált megragad­ni azt a láncszemet, amely jó­szerivel maga után vonhatja a német kérdés egészének fel­göngyölítését. Ami a probléma magvát ille­ti, azt Európa népei túlságosan is jól ismerik. Immár fél év­százada, hogy a német finánc­tőke, s első szülötte, a német militarizmus kontinensünk leg­veszedelmesebb kórokozója. Ez a fertőzés különösen virulens­sé vált a legutóbbi félévben. Közismert, hogy az Elbától nyugatra amerikai segédlettel megkezdték a Bundeswehr atomfegyver-kiképzését. Szer­vezik már a rakétafegyver zászlóaljakat, s atomháborúra készítik fel a nyugat-német lé­gierőt is. Európa uralkodó kérdése ma ez: Sikerül-e a 12. órában megállí­tani azt a végzetes folyamatot. Sikerül-e megakadályozni, hogy a poraiból feltámadt militarista nyugat-német állam atomhata­lommá váljék? Ez az igazi tét­je annak a diplomáciai offen­­zívának, amelynek, a jelek sze­rint, csupán nyitánya az a kö­vetelés, hogy mindenekelőtt normalizálják a berlini helyze­tet. Feltehető a kérdés, miképpen egyengetheti a német probléma megoldását Berlin státusának napirendre tűzése? Nos, közel­járhat az igazsághoz a tekinté­lyes londoni Times, amikor rá­mutat: „A Szovjetunió egyik célja valószínűleg az, hogy a nyugati hatalmakat hozzászok­tassa a kelet-német hatóságok­kal való tárgyalásokhoz.” Egyes megnyilatkozásokból ítélve, a szovjet diplomáciai kezdeményezésnek máris meg­van az a jótékony hatása, hogy a nyugati politikai gondolko­dást kezdi „hozzászoktatni” a Német Demokratikus Köztár­saság létezésének reális tényé­hez. „El kell ismerni — álla­pítja meg az Economist című befolyásos angol hetilap —, hogy a nyugati hatalmak és a nyugat-németek a potsdami egyezmény évek óta tartó gya­korlati lebecsülése folytán le­hetővé tették a Kreml politiku­sainak, hogy úgy lépjenek fel a színtéren, mint ahogyan most Hruscsov teszi. Most aztán a Nyugat azzal a kellemetlen feladattal áll szemben, hogy le kell vonnia a végkövet­keztetéseket a két német állam létezéséből. Jó lenne, ha ezeket a következtetéseket önként vonná le, nehogy olyan kény­szerhelyzetbe kerüljön, amely­ben a Szovjetunió fogja erre rábírni!” Talán éppen e kö­vetkeztetések levonásának első jele, hogy Dulles amerikai kül­ügyminiszter — Bonn legna­gyobb megrökönyödésére — szerdán kijelentette: a nyugati hatalmak szükség esetén „eset­leg érintkezésbe lépnek a kelet­német hatóságokkal”. A szovjet jegyzék első nyu­gati visszhangjai arra vallanak, hogy a szovjet diplomácia a legalkalmasabb ponton ragadta meg a német kérdés láncolatát. Igaz ugyan, hogy a nyugati fő­városokban „elfogadhatatlan­nak” minősítik a szovjet állás­pontot — de hírügynökségi je­lentések szerint — „megköny­­nyebbüléssel” fogadták a fél­éves határidőt. A nyugat-német kormánykö­rökben mindinkább felülkere­kedik az a nézet, hogy ezt a fél évet komoly tárgyalásokra­­ kell kihasználni. Miután a leg­utóbbi években annyiszor el­­­­utasították a Szovjetunió és a­­ Német Demokratikus Köztár­saság ilyen irányú kezdemé­­­nyezéseit, most az angol kor­mány , az AFP londoni je­lentése szerint „hajlandó ki­használni a Szovjetunió által­­felajánlott hathónapi időt, ta­­lán oly módon, hogy elősegítené­k egy négyhatalmi értekezlet megvalósulását. Ezen a német­­ kérdés átfogóbb keretei között­­fontolóra vehetnék Berlin jö­­­­vőjének problémáját is.” Az­­ AFP washingtoni jelentése sze­r­in­t „az amerikai főváros tá­jékozott köreiben nem tévess­­z­ü­k szem elől, hogy a s­zovjet javaslat [nyilvánvalóan f békülékeny hangja ]okvetlenül hatással lesz bizo­nyos országok közvéleményére. ) Feltehető tehát, hogy a nyug i­gati hatalmak olyan formulát­­keresnek, amely nem vágja be­­az ajtót a tárgyalások előtt. Az­­elkövetkezendő hetekben, sőt a hónapokban, számítani lehet­­arra, hogy újból megindulnak , a tárgyalások nemcsak Berlin,­­ hanem egész Németország jö­vőjéről is.”­­ Az első visszhangok tehát ar­­ról tanúskodnak, hogy a szov­­­jet kezdeményezés máris elér­tte első célját: kimozdította a­­német kérdést a reménytelen­­­ség állapotából. Az érdekelt­­nyugati hatalmak most még­­egyszer számot vethetnek a­­mai világ reális erőviszonyai­­­val, s 12 óra előtt 5 perccel­­ megfontolhatják, érdemes-e­­ megkockáztatni, hogy két élő­­atomfegyvert adjanak Speidel­­és társai kezébe?

Next