Zalai Hírlap, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI H­­RÍLn *■» AZ MSZMP ZALA ME­gf­Ei VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEG­YEI TANÁCS LAPJA ÁRA: 60 FILLÉR 1959. január 1., csütörtök ÁOS2C1%U Új esztendő küszöbére lép­tünk. A múlt évi öreg naptár leszámlálta napjait. 1958. né­pünk szellemi és anyagi gazda­godásának, sok szép terv va­­lóraváltásának nagyszerű esz­tendeje volt. Az ó-év napjai elfogytak, vígsággal, jókedv­vel búcsúztattuk. Örömmel koccintottunk a búcsúzó esz­tendő eredményeire, sikereire, alkotásaira. Az elköszönő év sok szép sikert hozott orszá­gunk egész népének, minden dolgos polgárának. Mindnyá­jan gazdagodtunk, gyarapod­tunk eggyel-mással. Tudással, tapasztalattal, új lakótelepek­kel, iskolák százaival, s egyéb anyagi javak százmilióival. Nagyszerű szakaszt jártunk be a szocializmus építésének út­ján. Gazdag termelőszövetke­zetek, jósorú munkások, új, világszerte keresett és értékelt gyártmányok jelzik, mutatják a jövendőt. Bizalommal és jó remények­kel telve nézünk az 1959-es esztendő elé. Ismerjük a jö­vőt, kimértük a bejárandó utat. Van jó tervünk, és erőnk is megvalósításához. 1959 a magyar nép gazdagodásának, további felemelkedésének dol­gos esztendeje lesz. Községek sorát villamosítják Zala me­gyében. Iskolák, lakóházak, kultúrotthonok százai épülnek. További sok ezer otthonba jut el a motorkerékpár, a rádió, a mosógép, a könyv, a televízió. Nagyot lép előre a zalai pa­raszt a tudomány ismeretében, a műveltség dolgában is. Mű­velődési főiskolák, munkásaka­démiák nyílnak az idősebb nemzedék okosítására a zalai városokban és falvakban. Sok munka, tennivaló vár ránk az 1959-es esztendőben is. A holnap építése talpig embe­reket kíván, s sok bátor, vilá­gos szót a világ soráról, or­szágunk jövendőjéről. Az idén sok új lakóházat akarunk és tovább művelődő életet. Fal­vainkban már­ villany hinti a fényt, megjelent a mosógép, a televízió és a talajvizsgáló la­boratórium is, de a zalai szán­tók hetven százalékán még te­hénfogatok vonszolják az ekét. Parasztságunknak — a kor­mány legmesszebbmenő támo­gatása mellett is — csak a kis­­parcellákkal való szakítás, az emberibb, jövedelmezőbb kö­zös gazdálkodás biztosít jobb életet. 1958-ban mintegy ezer hold földdel, négyszáz paraszt lépett a zalai szövetkezetekbe. Az idén újabb százak, ezrek követik őket. 1959 nekünk, magyaroknak különösen nevezetes esztendő lesz. A dicsőséges Tanácsköz­társaság negyvenedik évfordu­­­­lóját ünnepeljük. A nagyszerű napokra, hősi időkre emléke­zünk, amikor a kommunisták vezetésével, a szovjet proleta­­riátus példája nyomán a ma­gyar munkásosztály először hódította meg a hatalmat, ke­zébe vette sorsa, jövője irányí­tását. Barátaink segítségével, népünk összefogásával ma megvalósítjuk apáink, nagy­apáink akaratát. Jó munkát, békét, egészséget kívánunk az új esztendőben Zala megye dolgozóinak. Dobi István elvtárs kitüntetése Az MSZMP Központi Bizott­sága és a Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elvtársnak, az El­nöki Tanács Elnökének 60. szü­letésnapja alkalmából az álla­mi és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elismeréséül a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai F­izottsá­­gának tagja szerdán délben 12 órakor ,az Országház Munkácsy­­termében nyújtotta át. A kitüntetés átadásánál je­len voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, államminisz­ter, dr. Münnich Ferenc, a For­radalmi Munkás Paraszt Kor­mány elnöke, Apró Antal, a kormány első elnökhelyettese, Kállai Gyula és Marosán György államminiszterek, Bisz­­ku Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Rónai Sán­dor, az országgyűlés elnöke, So­mogyi Miklós, a SZOT elnöke,­­ az MSZMP Politikai Bizottsá­­­­gának tagjai, Komócsin Zoltán,­­ az MSZMP Politikai Bizottsá­­­­gának póttagja, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyet­tese, Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára, az Elnöki Ta­nács több tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány tag­jai, Vass Istvánné és Dinnyés Lajos, az országgyűlés alelnö­­kei és más párt- és állami ve­zetők. Dobi István elvtárs tisztele­tére 60. születésnapja alkalmá­ból a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága szűkkörű baráti ebédet adott. Az ebéden Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára köszöntötte Dobi Istvánt, majd Dobi István elvtárs válaszolt a pohárkö­szöntőre. ! Zala megyei Pártbizottság újévi üdvözlete Zala megye dolgozói! Kedves Elvtársak! Az MSZMP Zala megyei Biz­­ottsága és Végrehajtó Bizott­sága az ú­j év alkalmából jó­kívánságait küldi a megye min­den becsületes dolgozójának. Amikor e jókívánságainkat leüld­jük, egyben köszönetünket is kifejezzük azért a lelkes munkáért, amelyet pártunk és kormányuuk célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az el­múlt esztendőben végeztek. Az elért eredményeink és megyénk további fejlődésének alapján úgy véljük, dolgozó nénünk az ellenforradalom után eltelt két és fél esztendő alatt meggyőződött arról, hogy az ország és a saját érdekeit, va­lamint jobblétét csak az MSZMP politikájának gyakor­lati megvalósításával tudja biz­tosítani. E felismerés bizonyítéka — a gazdasági és kulturális eredmé­nyeken kívül —, hogy dolgozó nénünk a novemberi ország­gyűlési és tanácsválasztás so­rán egyöntetűen állást foglalt hazánk eddigi eredményei mellett és továbbra is hitet tett a párt és a kormány politiká­jának támogatására. A választások megmutatták, hogy a párt és a dolgozó tömö­tegek között az elmúlt két és fél esztendő alatt eltéphetet- lenné fűződött a kapcsolat. A párt és a kormány helyes po­litikája szoros egységbe tömö­rítette dolgozó népünket, ez a széleskörű bizalom az előttünk álló nagy feladatok végrehajtá­sának fő biztosítéka, újabb, erős forrása a párt irány­mu­ta­tó szavának, népünk alkotó erejének. Új esztendő küszöbére lép­tünk, nagy és szép feladatok állnak előttünk. Célunk tovább­ra is az, hogy a kommunista meggyőződésünkhöz híven szol­gáljuk a dolgozó nép ügyét. Eredményeink fokozása érde­kében­ fontos, hogy megyénk dolgozói lelkesen, tehetségük és tudásuk teljes odaadásával munkálkodjanak országunk to­vábbi felvirágoztatásán. Számítunk munkásosztályunk sok sikeres harcban megedzett tevékenységére, forradalmi lendületére, felelősségérzetének növekedésére, amely az elkö­vetkező eredményeink egyik alapja. Számítunk dolgozó parasztsá­gunk támogatására a mezőgaz­dasági termelés eredményeinek növelésében és az új, korszerű, a parasztság számára jobb utat biztosító szocialista nagyüzemi gazdálkodás kialakításában. Számítunk értelmiségünk egyre tudatosabb munkájára, hogy mindinkább kötelességé­nek érzi a hazánkban folyó szo­cialista kultúrforradalom meg­vívásának segítését. Kérjük megyénk ifjúságát, hogy az új esztendőben is be­csülettel álljon helyt munkájá­ban. Lelkesen, példamutatóan, kommunista ifjúmunkáshoz méltóan készüljön fel szocialis­ta hazánk felépítésének győ­zelmes befejezésére, hogy igaz örököse és folytatója legyen e nagy alkotó munkának. Az, új esztendőben­ erősítsük népünk egységét és összeforrott­­ságát. A párt és a kormány ve­zetésével szilárdítsuk tovább népi demokratikus államhatal­munkat, mélyítsük barátságun­kat a nagy Szovjetunióval, a béketábor összes országaival, a világ minden dolgozójával. Kívánjuk, hogy az 1959-es esztendőben újabb eredmények­kel gazdagodjon egész népünk, szocialista hazánk és a béke ügye, amely biztosítéka orszá­gunk függetlenségének, népünk boldogulásának. Az MSZMP Zala­ megyei Bizottsága és Végrehajtó Bizottsága nevében: Darabos Iván I. titkár A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányának üdvözlete Dobi István elvtárshoz 60. születésnapja alkalmas és Kedves Doki Elvtárs! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság For­radalmi Munkás Paraszt Kor­mánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik Önt 60. születésnapján, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnökét, a dolgozó pa­rasztság hű fiát és népünk ki­váló képviselőjét, a kommu­nisták hűséges harcostársát. Az ön életének dolgos és har­cos évtizedeire a megbecsülés és tisztelet érzésével tekint né­pünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építő­munkánk egyik legfontosabb alapjának igazát példázza: a harcot vezető munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó pa­rasztság összeforrottságát. A magyar dolgozók a nép fel­­szabadulásának és felemelke­désének ügyéért tántoríthatat­­lanul küzdő igaz embert ismer­tek meg önben, aki életét kora ifjúságától kezdve a nép szol­gálatának szentelte. Nemcsak szegényparaszti származása, nemcsak a nehéz munkában töltött élete, hanem tudatos po­litikai tevékenysége is elszakít­­hatatlanul a dolgozó paraszt­sághoz, s annak egyetlen igaz barátjához, a munkásosztályhoz fűzi. Már 21 éves korában a Magyar Vörös Hadsereg sorai­ban harcolt, s egész életére el­kötelezte magát annak az esz­mének, melynek diadalra jutta­tása a dolgozó milliók számára a szabadságot, az emberhez méltó életet, a boldogságot biz­tosítja. A Horthy-rendszer brutalitá­sai ellenére, fenyegetés és ül­döztetés közepette, tanította a szegény parasztságot, szervezte a szegényparasztok háborúel­lenes fellépését. A fasizmus em­bertelen évtizedeiben kereste és megtalálta a jó utat: a kapcso­latot a munkásosztályhoz és forradalmi pártjához. A felszabadulás után válto­zatlan odaadással folytatta azt a munkát, amelyet élete cél­jául választott. Egyre magasabb é s ezzel egyre nagyobb fele­lősséggel járó — posztokon vet­te ki részét a közügyek intézé­séből, munkálkodott a nép ja­ván. Korunk nagy és győzel­mes eszméjének, a szocialista építésnek fáradságot nem is­merő szolgálata vívta ki az Ön számára népünk megbecsülését, amely a legmagasabb közjogi méltóságba, az Elnöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956 őszén veszély­ben volt a néphatalom, az im­perialisták által szított és a bel­ső reakció által kirobbantott ellenforradalom dúlása idején Ön, kedves Dobi Elvtárs, nagy­szerű és példamutató magatar­tást tanúsított: megingathatat­lanul őrt állt a munkás-paraszt hatalom, a kivívott népszabad­ság és népjogok, a szocialista építés védelmében. Hivatali elfoglaltsága ellené­re Ön ma is gyakori vendég a falvakban, a termelőszövetke­zetekben, parasztemberek meg­beszélésein és otthonában. Meg­győződéssel hirdeti a felismert és a magyar falvakban egyre szélesebb körben terjedő igaz­ságot­ dolgozó parasztságunk felemelkedésének, gazdag és kulturált élete megteremtésé­nek egyedüli célhoz vezető út­ja a szövetkezés, a nagyüzemi közös gazdálkodás. Ma, 60. születésnapján meg­érdemelten irányul Ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszkodása a kommunisták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése. Engedje meg, kedves barátunk és harcostár­sunk, hogy születésnapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Ma­gyar Népköztársaság Forradal­mi Munkás-Paraszt Kormánya, valamint egész dolgozó népünk nevében szív­ből köszöntsük Önt. Kívánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, válto­zatlanul töretlen lelkesedéssel végezze egész népünk javát szolgáló munkáját. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánya A megyei szervek újévi jókívánságai A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága megyénk munkásai­nak, dolgozó parasztjainak, értelmiségieknek és valameny­­nyi dolgozójának a beköszöntő új év alkalmából szívélyes jó­kívánságait küldi. Meg vagyunk győződve arról, hogy megyénk munkásosztálya, parasztsága, néphez hű értelmi­sége minden erejét megfeszíti. A Magyar Kommunista If­júsági Szövetség megalakulá­sa óta — különösképpen az el­múlt esztendőben — megyénk ifjú kommunistái, a KISZ- szervezetek tagjai eredménye­sen dolgoztak szövetségünk életének fellendítéséért, tar­talmi munkájának fokozásá­ért. Ezekben a napok­ban szűnik meg végérvényesen szövetsé­günk ideiglenessége. Az új év­ben szervezeteink megerősöd­ve, azokkal a fiatalokkal ha­ladhatnak együtt, akik foga­dalmunk szellemében kíván­nak dolgozni, pártunk vezeté­sével, szocialista hazánkért, dolgozó népünkért. A következetes politikai te­vékenység mellett sok kedves, hogy az új évben is sikereket érjen el a béke védelmében, a szocializmus építésében, ha­zánk és mindannyiunk boldo­gulására. Ehhez a munkához kívánunk megyénk valamennyi dolgozó­jának erőt, egészséget és sok sikert. Zala megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága, vidám találkozó és összejöve­tel kapcsolódik szövetségünk életéhez. Reméljük, ezekben sem lesz hiányuk fiataljaink­nak az új évben. Kívánjuk, hogy még szoro­sabbra fűződjön az új évben a munkás, a paraszt és az értel­miségi fiatalok barátsága, erő­sítve szövetségünk egységét, előbbre segítve minden fiatal világnézeti nevelését, szakmai és általános műveltségét. Az előttünk álló feladatok sikeres elvégzéséhez kívánunk minden KISZ-fiatalnak, KISZ- vezetőnek jó egészséget, har­cos kezdeményezést, békés, boldog új esztendőt. Kommunista Ifjúsági Szövetség Zala megyei Bizottsága Új, ígéretes esztendőt kö­szönt országunk dolgos népe. A küszöbre lépve­­ visszatekin­tünk: 1958 a magyar nép törté­netének egyik legnagyszerűbb esztendeje volt. A nép őszinte összefogásának, teremtő egyetakarásának pél­dázata alig másfél hónapja, az országgyűlési választások során vált az egész világot bejáró, határozott vallomássá. A ma­gyar nép békét, szocializmust akar. S a béke megőrzéséért, a szocializmus építéséért orszá­gunk egész népe egységesen áll a kommunisták, s a forradalmi munkás-paraszt kormány mö­gött. Sok nagyszerű tapasztalattal, több tízezer becsületes mun­kás, paraszt és értelmiségi dol­gozó alkotó kezdeményezésével zárják az évet Hazafias Nép-Az elmúlt év sikerekben és eredményekben gazdagon zá­rult. Megerősödtek úttörőszer­­vezeteink, sokrétű, vidám fog­lalkozásaik megyénkben 18 ezer úttörőnek és kisdobosnak nyújtottak felejthetetlen él­ményt. Az elmúlt év eredmé­nyei alapot nyújtanak ahhoz, hogy az új évben az úttörő­front-bizottságaink. 1958-ban a szó valódi értelmében is magá­ra talált, megújhódott a zalai népfront-mozgalom. Legyen 1959 a magyar dol­gozó nép egysége további szi­­lárdulásának, a béke biztosítá­sának, s az egész nemzet gazda­godásának esztendeje. Iskolá­inkban még melegebb szívvel tanítsák az embermilliók ösz­­szefogását, a haza szeretetét, szabadságunk becsülését, jö­vőnk építését. Teremtő békét, erőt, egészséget kívánunk a zalai gyárak minden dolgozó­jának, falvaink valamennyi pa­rasztjának, orvosi rendelők, la­boratóriumok, s iskolák mun­kásainak, a történelem­formáló korszak újabb, ígéretes eszten­dejéhez. Hazafias Népfront Megyei Elnöksége­k élet még szebb és érdeke­sebb legyen. Az új évben kívánunk vala­mennyi úttörővezetőnek és út­törőnek sikerekben bővelkedő szervezeti életet, erőt egészsé­get, lelkesedést a tanulásban és drága hazánk szocialista építésében. Megyei Úttörőelnökség ­ N. Hruscsov, X. Vorosilov, Mao Ce-tung távirata Mi István elvtárshoz Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Elnökének! Kedves Dobi Elvtárs! Hatva­nadik születésnapja alkalmából fogadja a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Legfel­ső Tanácsának Elnöksége, a Szovjetunió Minisztertanácsa és az egész szovjet nép forró üdvözletét. A szovjet emberek úgy ismerik önt, mint a dol­gozó magyar nép hű fiát, aki minden erejét a Magyar Nép­­köztársaságban a szocializmus építésének szenteli. Nagyra ér­tékeljük az Ön tevékenységét, amely államaink és népeink kö­zötti testvéri barátság fejlesz­tésére és erősítésére irányul. Teljes szívünkből kívánunk önnek jó egészséget, hosszú életet és további sikereket a magyar nép és az egész szocia­lista tábor javára. N. HRUSCSOV K. VOROSILOV * Dobi István elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének! Hatvanadik születésnapja al­kalmából a kínai nép, a kínai kormány, s a magam nevében forró üdvözletemet küldöm ön­nek. Kívánok önnek jó egész­séget, és hosszú életet. Kívá­nom, hogy újabb sikereket ér­jen el Magyarország szocialista építésének nagyszerű ügyében. MAO CE-TUNG

Next