Zalai Hírlap, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

2. Más lépések életbe •32 új termelői árak Néhány kiskereskedelmi ár korrekciója évi 320 millió forint megtakarítást biztosít a lakosságnak A párt és a kormány hatá­rozata alapján 1959. január 1- től új ipari termelői árak, új építőipari egységárak, új áru­­szállítási díjtételek és keres­kedelmi haszon­kulcsok lépnek életbe. A termelői árrendezés foly­tán szükségessé vált egyes fo­gyasztói árak emelése, ez azon­ban a kiskereskedelmi árufor­galomnak rendkívül szűk kö­rét, mindössze fél százalékát érinti és az áremelést bősége­sen ellensúlyozza az egyes fo­gyasztási cikkeknél végrehaj­tott kiskereskedelmi árleszál­lítás. Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érintenek, amelyeket a lakoság általában nem rendszeresen és nem nagy mennyiségben vásárol. Az ár­emelések összege országos vi­szonylatban körülbelül évi 330 millió forint. Az árcsökkentések viszont nagyrészt a lakosság ellá­tása szempontjából jelen­tős cikkekre vonatkoznak, s évi összegük mintegy 650 millió forint, vagyis az ár­emelések összegének csak­nem kétszerese. Az áremelés a következő fon­tosabb cikkekre terjed ki: kü­lönböző vas, műszaki áruk (al­katrészek, szerszámok, szerelé­si anyagok), egyes vegyszerek, mozaik-, és cementlapok, vas­betongerendák, nád- és gyé­kénylemezek, torontáli és per­zsaszőnyegek kötelek, vatta, egyes hangszerek, vadásztöl­tény, bognár- és kádáripari termékek, zsákszövetek. Az árcsökkentés a következő fontosabb cikkekre terjed ki: A zsír ára kilogrammonként 28 forintról 25 forintra, a zsírsza­lonna és húl fogyasztói ára 27 forintról 24 forintra, a sózott kenyérszalonna ára 32 forint­ról 27 forintra, a füstölt papri­kás csemege szalonna fogyasz­tói ára 46 forintról 40 forintra, az egyéb szalonnaféleségek ára 4­7 forinttal, a retesliszt ára 2,40 forintttal, a bors ára 300 forinttal csökken. Az éttermekben megszűnik a kiszolgálási díj, az úgy­nevezett zene­felárat pedig beszámítják az árakba. A könnyűipari cikkek közül az árleszállítás több textil-, ruházati és cipőipari terméket érint. A nylon-harisnya fogyasztói ára a szálvastagságtól füg­gően, páronként 17—12 ,il­letve 7 forinttal, a férfi és női nylon-zoknik ára mint­egy 20—25 százalékkal, a nylon női pulóver fogyasz­tói ára mintegy 5—12 szá­zalékkal, a festett nylon méteráruk fogyasztói ára méterenként 6—25 forinttal csökken. A kordbársony ára 97 forint helyett 85 fo­­­­rint lesz. Mintegy 2­5—40 százalékkal csökken a PVC-anyagból ké­szült esőkabátok, térítők és egyéb közszükségleti cikékek fogyasztói ára. Csökken a mikroporózus gu­mitalpú cipők és szandálok, valamint a tornacipők, a cér- 1 na féleségek és kézimunikafona- I lak, továbbá a gumiból készült­­ játékok ára is. Az ajtók és ablakok fogyasz­tói ára 10 százalékkal, a mész­­­fogyasztók ára pedig 32 száza­lékkal csökken. Csökkentik a 300-as és 400-as cement árát is.­­ Vidéken bevezetik a terü­ ,­let szerint megállapított egységes háztartási és vi­­l­­ágítási áramdíjszabást, ez­­ 24 millió forint megtakarí­tást jelent a lakosságnak. A petróleum ára 6 forintról 4 forintra, a benzin ára 4 fo­rintról 2,70 forintra csökken. A kormány intézkedése alap­ján a kereskedelemnek január 1-től már az új árakon kell biz­tosítani a forgalom lebonyolítá­sát Az elmúlt évben a követke­ző jelentősebb események vál­toztatták meg a világ politikai­­ térképét (az alábbi felsorol­­­lás sorszámainak a térképen ugyanazon, karikába foglalt számok felelnek meg): Január 3: A nyugat-afrikai spanyol birtokokat közigazgatásilag két tartományra IFII (1)-re és SPANYOL SZAHARÁRA (2) osztják fel a spanyol im­perialisták. Január 3.: NYUGAT-INDIA (3) néven létrejött nyugat-indiai sziget­világhoz tartozó 12 brit gyar­mat szövetsége. E szövetség létrehozása a brit impérium megtartására irányuló lépések egyike azzal a céllal, hogy a gyarmatoknak látszatönállósá­got adva gazdasági, valamint adminisztratív kötelékkel szo­rosabban fűzzék, a Brit Nem­zetközösséghez. Február 1.: Egyiptom és Szíria egyesü­léséből létrejön az EGYESÜLT ARAB KÖZTÁRSASÁG (4). Az új arab szövetségi köztár­saság területe 1 185 ezer négy­zetkilométer, lakosainak szá­­ma 2812 millió fő. Február 14.: Jordánia és Irak reakciós királyai a nyugati imperialis­ta hatalmak sugalmazására országaikat ARAB SZÖVET­SÉG (5) néven egyesítik. Március 13.: Az Egyesült Arab Köztársa­ság és Jemen államszövetség­re lép egymással. Az állam­­szövetség neve: EGYESÜLT ARAB ÁLLAMOK (6). Március 14.: A 260 négyzetkilométer nagyságú, 330 ezer lakosú GA­ZA (7) terület Egyiptomon be­lül autonóm közigazgatási egység lesz. Április 10.: Spanyolország kénytelen át­adni Marokkónak a 26 000 négyzetkilométer nagyságú úgynevezett dél-marokkói zó­nát, amely TARFAYA (8) né­ven Marokkó új tartománya lesz. Július 30.: A Kalmük Autonóm Terület a Szovjetunióban átalakul KALMÜK AUTONÓM SZOV­JET SZOCIALISTA KÖZ­TÁRSASÁGGÁ (9). Augusztus 2.: Az iraki forradalom ered­ményeként létrejön az IRAKI k­öztársaság (io). Az új köztársaság megalakulása után a reakciós Arab Szövet­ség f­elbomlik.­­ Augusztus 26.: ALASZKA (11) az USA 49. tagállama lesz. Szeptember: Pakisztán, valamint Masz­kat és Omán közötti megálla­podás értelmében GVADAR (12) kikötőt és környező terü­letét Ny­ugat-Pakisztánhoz csatolják. Szeptember 28.: A Francia Nyugat-Afriká­hoz tartozó Francia Guinea lakossága a Francia Unió új alkotmányával kapcsolatos népszavazáskor kifejezésre juttatta, hogy az Unióból ki­lép. A 246 ezer négyzetkilomé­ter nagyságú, 2,3 millió lako­sú terület GUINEA (13) né­ven önálló állammá alakul. Szeptember: BILDCHEN és LOSHEIM (14) német falvaik, melyek a második világháború óta belga katonai közigazgatás alatt áll­tak, újra Nyugat-Németország fennhatósága alá kerülnek. Október 9: Ausztráliához csatolják az In­diai-óceánon fekvő KARA-­ CSONY­ (Christmas) szigetet (15). Október 14.: Madagaszkár szigetén auto* nóm k­öztársaság alakul, mely a Francia Unió helyébe lépő Francia Közösség tagállama marad. Az új a­utonóm köztár­­saság neve: MALGAS KÖZ­­TÁRSASÁG (16). N­ov­ember—december: A francia imperialisták szá­mára a növekvő felszabadító mozgalmak következtében egy­re nehezebbé válik gyarmataik megtartása. Ezért kénytelenek azoknak más státust és valame­lyes látszatfüggetlenséget meg­adni, azonban gazdaságilag to­vábbra is ezek a területek az anyaország függvényei. E lát­szatfüggetlenségi folyamat ered­ményeként Francia Nyugat-Af­­rika területeiből az alábbi au­tonóm köztársaságok alakultak: DAHOMEY KÖZTÁRSA­SÁG (17), ELEFÁNTCSONT­PART köztársaság (is), FELSŐ-VOLTA KÖZTÁRSA­SÁG (19), MAURITÁNA ISZ­LÁM KÖZTÁRSASÁG (20), NIGER KÖZTÁRSASÁG (21), SZENEGÁL KÖZTÁRSASÁG (22), SZUDÁNI KÖZTÁRSA­SÁG (23), * Francia Egyenlítői Afrikában pedig az alábbi autonóm köz­társaságok jöttek létre:­­ CSÁD KÖZTÁRSASÁG (24), GABONI KÖZTÁRSASÁG (25), kongói köztársaság (26), KÖZÉP-AFRIKAI KÖZ­TÁRSASÁG (27), (volt Ubangir Sari). 7.M. AT HÍR­LAP ttlMe URALKODOM ,, . TOMPÍTOTTA: GALLAIPONfiWK Ezt a változatot külön Knipps számára kellett kitalálnia; szörnyen félt a partizánoktól. — Hm . . . Hm ... — szu­szogta a milliomos, a ház ref­lektorainak fénypásztá­­t figyel­ve, majd hirtelen kaján hangon megkérdezte: —• Remélem, hogy a fegyverraktárt nem a laboratórium padlásán rendez­ték be?! Harwood Knipps tekintetét követte és ijedtében majdnem felkiáltott: a laboratórium te­tejét szakította fel a robbanás. Ha a főintegrátor megsérült, mindennek vége. —• A detonáció okozta ezt, Sir! — felelte célzatos egyked­vűséggel. — Úgy látszik, a mi gránátvetőink aknái robbantak fel. De a kár jelentéktelen, er­ről meg vagyok győződve. — Hm . . . hm . . . Mi hol­nap mégis elutazunk. Nem dél­ben, hanem már kora reggel. — Végtelenül sajnálom, Sir! — Harwood mélyen meghajolt, hogy ingerültségét leplezze. — Igazán nagyon sajnálom. Tehát elutazik — gondolta s a pénzről egy szót sem szólt!... — Parker, ahogy az üzletembe­rekhez illik is, bizonyára már aláírta volna a megállapodást. Ez a vén potrohos azonban csak hímez-hámoz, köntörfalaz, folyton halogatja a szerződés, meg az eljegyzés megkötését, és azt sem elhet tudni hogy mi a szándéka ? . . . Bizonyára nem akar pénzt adni . . . s a mái­ o­kik kicsúsznak Harwood ke­zéből . . . Mindenáron itt kell hát tartani őket! Harwood olyan könyörgő pil­lantást vetett menyasszonyára, mintha halálosan szerelmes lenne belé. — Szeretném remélni,­­hogy Miss" Beatrix még néthám­ na­pig málun­k marad, a mi csodá­latos Greenhous-unkban . . . De Betsy Knippsnek most nem volt kedve Krizáim. Még mindig ijedten tekingetett jobbra-balra, s reszketett. — Nem,, nem, Henry! . . . Nekem ebből már elegem van! Maga csak­ fejezze be a kísér­leteiket és mielőbb jöjjön hoz­zánk . . . Apropó: nem lehetne génfegyveres őrséget állítani a házunk elé? — Ne nyugtalankodjék, drá­gám! . . . Magát megvédi az integrátor! Aludjék nyugodtan! — Jól van, Henry, nyugodtan alszom. De legalább egy ő­rt ad­jon, jó? — Igen, drágám! — Harwood megcsókolta menyasszonya ke­zét, és akkorát sóhajtott, hogy egy vidéki Romeo is megiri­gyelte volna. Betsy távozása után azonban elfutotta a méreg: minden el­veszett! Csak most tudta átgondolni a történteket. »•Partizánok­! Átkozott benn­szülöttek! — morogta, miköz­ben a laboratórium épület­tömbje felé indult.­­• Honnan szerezhettek bombázógépet? Még az a szerencse,­­hogy nem Indokínában vagyunk. Vagy talán egy részeg Johnny dobta le a bombákat, s most azt je­lenti feletteseinek, hogy a par­tizánközpontot semmisítette meg?« de ez nem fontos. In­kább azt kellene megtudni: nem sérült-e meg az integrátor? — Ép! — kiáltott Horwood boldogan, amikor a laborató­riumhoz ért. — Sértetlen! A bomba nyilván nem volt nagyméretű. Csak felszaggatta a tetőt, meghajlította az acél­mennyezetét és letépte a vako­latot. Az átlátszó műanyagtető alatt álló, hatalmas integrátor, a technika hibátlan alkotása azonban éppúgy tündökölt üveg- és nikkelpáncéljában, mint azelőtt. Harwood­­kifújta magát, fel­vette a «rádiósisakot» és be­kapcsolta az integrátort. De az erfiye fehér és vak maradt. Harwood az egyik készülék­től a másikhoz rohant . . . Mindhiába: a gépek nem mű­ködtek. Pedig úgy látszott, hogy min­den rendben van. A sok-sok kis rádiólámpa halványrózsa­szín fénnyel lüktetett. Egyik mérőóra sem jelezte a váz meg­rongálódását Harwood hátán borzongás futott végig: ilyesmi történt ak­kor is, amikor a főintegrátort felállították. A szerkezet elő­ször szeszélyesen dolgozott, majd végképp csődött mondott Több mint egy hónapig baj­lódtak a vezetékek kusza ren­getegében, míg a jelentéktelen rongálódást észrevették. Hát még most, a robbanás után, mennyi időt fognak majd el­vesztegetni a rossz gépagregát­­tal! . . . Bár a teljes vázlat és a részletes instrukció rendelke­zésükre áll, minden kis veze­téket, minden apró részletet új­ra ellenőrizni kell. Legalább tízezret! »Smith ... Hol lehet Smith? — gondolta Harwood, felülete­sen végig matatva a főintegrá­­tor gócait. — Talán a bomba csapta agyon?!» Harwood az izgalom első per­ceiben őszintén szólva, nem bánta volna, ha így történik. Most azonban kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy leszá­moljon ellenségeivel. Smith nem mérnök ugyan, most mégis szükség lenne a segítségére Va­jon hol lehet? Harwood a telefonhoz futko­sott és sorra felhívta a kísérleti részleget, az energiaközpontot, az őrtornyokat. De Smith-t mintha a föld nyelte volna el. Csak reggel felé jelent meg. A laboratóriumba lépve csodál­kozva meredt Harwoodra. — Mi történt? Már ezt hit­tem, valami új dolgot eszeltél ki ... Csak most látom ... Harwood félbeszakította: — Azonnal rohanj Wagner­hez és hozd ide! De mindjárt! Smith hidegvérrel Rittyen­tett: — Már késő! Wagner nem és Épp onnan jövök. Harwood úgy ugrott fel, mintha megcsípték volna.­­ — Te, gazember! Te szörnye­teg! Mit műveltél?! Hát nem­ tudod, hogy... ■ — Ki a gazember? Ki a ször-­ nyeteg?! — Smith előrántotta­ revolverét és Harwoodra lőtt." De kezében megbénult a pontos­ célzás biztonsága. Nem talált. S­ a következő pillanatban Har­­ wood rávetette magát. ›­­ Néhány perc múlva már két­ összefonódott test viaskodott a‚ padlón. Aztán újabb lövés dör­› dűlt el, majd Harwood dűlőn­ › gélve feltápászkodott. — Idióta! — hörögte Smith.› — Idióta!... ‚ Ezek voltak az utolsó szavai.› XIV. FEJEZET. ‚ Harwood megoldást keres › Nedves, fullasztó, sötét éjsza-­ ka volt Sűrű felhőfátylak lep-/ ték be az eget, nemhogy csilla-á gokat, de még egy fénysugarat­ sem lehetett látni. ‚ A földön köd terpeszkedett.) Greenhouse, az a dzsungel mé-é lyén épült, korszerű l­abarató-á­rium mintha elrejtőzött volna. ) Csak itt-ott pislákolt néhány­ bágyadt fényű lámpa, az ener­­ giával takarékoskodni kellett.­­ Henry Harwood, Greenhouse új­ tulajdonosa ugyanis már bu­­­kott ember volt. A kiürült tart­­tályok megtöltéséhez szükséges­ néhány száz tonna üzemanya­­ got nem tudta megvásárolni.) Sőt még a laboránsok és az őröks fizetésére sem volt elég pénze.) És épp akkor került ilyen hely-­­­zetbe, amikor minden erejét­ össze kellett volna szednie, hogy­ a főintegrátort megjavítsa, a­­készüléket helyreállítsa, és a si-í­ker meghozza számára a rég­) várt milliókat__ Par­kerhez,_ Knippshez vagy akár Betsyhez , hiába fordult volna.­­ (Folytatása következik.) 1959. január 1. Ion Gheorghe Maurer beszédes Bukarest. (MTI). Ion Gheor­ghe Maurer, a Román Nép­­köztársaság elnöke, december 30-án este a Román Népköz­­társaság kikiáltásának 11. év­fordulója alkalmából beszédet mondott a rádióban és a tele­vízióban. Ismertette a Román Nép­­köztársaság tizenegy év alatt elért eredményeit, majd hang­súlyozta: " A­­­szocialista építésben kivívott sikerek a Román Munkáspárt vezette dolgozó nép önfeláldozó harcának eredményei, a párt marxista­­leninista politikájának gyü­mölcsei. A továbbiakban Ion Gheor­ghe Maurer rámutatott: A Román Munkáspárt, a Román Népköztársaság kor­mánya és egész népünk meg­­ngathatatlan abban az elha­­ározásban, hogy mindent el­követ a szocialista tábor nagy családja együttműködésének is egységének erősítéséért.

Next