Zalai Hírlap, 1959. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-01 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI H­ÍRLAP AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. évf. 27. szám ÁRA: 60 FILLÉR 1959. február 1., vasárnap •~tf T ' 1 11 II I­ IIIII I mill mu III in — Ml I I !■■■ 11 in I IIUIII illfgrfflJTmwnW flrW*)ffr TMrirmTrTkrT7ff'rBrTtrrirrrrr^f Trymn tr- ma Mim-r­ rrii—ir-Tin TTi-uliim-nn A kommunizmus eszméi igazságukkal ejtik hatalmukba a népeket! Az SZKP XXI. kongresszusának szombat délelőtti ülése Moszkva (TASZSZ) Az SZKP XXI. kongresszu­sának szombat délelőtti ülésén elnöklő Leonyid Jefremov (Gorkij város) elsőnek J. D. J Musztafajevnek, Azerbajdzsán Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának adta meg a szót. Musztafajev elmon­dotta, hogy Azerbajdzsán fel­készült a népgazdaságfejleszté­­si terv ellenőrző számaiban ki-­fejezésre juttatott feladatok ■megoldására. A hétéves terv végére a köztársaság teljes termelé­s XXI. kongresszus — mon­dotta — az a határmezsgye, amely jelzi, hogy országunk egy új, magasabb fejlődési fokra lép, s megkezdődik az átmenet a kommunista társa­dalom általánosan kibontakozó építésébe. Az utóbbi öt esz­tendőben és különösen az SZKP XX. kongresszusa óta a Szovjetunió olyan magasra ju­tott, ahonnan feltárulnak a hétéves országfejlesztési terv széles és nagyszerű távlatai. Kiricsenko elítélte Malen­kov, Kaganovics, Molotov, Bulganyin és Sepilov párt­ele­nes csoportját, amely nyomban Sztálin halála után mindent támadott a Központi Bizottsá­­elnökségének ülésein, ami új, ami a lenini tanításból, az or­szág életének követelményei­ből fakad. Közismert — mondotta Kiri­csenko —, hogy a pártellenes csoport tagjai a konzervativiz­mus mocsarába süppedtek, csu­pán a marxizmus-leninizmus klasszikusaiból­ vett idézetek­kel operáltak, s elszakadtak az élettől és a néptől. Elmondhat­juk — hangsúlyozta Kiricsenko —, hogy a pártellenes csoport szétzúzása pártunk nagy győ­zelme a lenini vonal érvénye­sítéséért vívott harcban. Kiricsenko aláhúzta azoknak az intézkedéseknek fontossá­gát, jelentőségét, amelyeket a Szovjetunióban a Központi Bi­zottság kezdeményezésére az ipar és építőipar igazgatásának átszervezésére hajtottak végre, valamint azoknak a központi bizottsági határozatoknak je­lentőségét, amelyek a szovjet mezőgazdaság rohamos fejlesz­tését tűzték ki célul. A XX. pártkongresszus — mondotta Kiricsenko — új szakaszt nyitott meg az or­szág pártszervezeteinek életében. Megélénkült a munka a párt alapszerve­zeteiben, erősödött a párt tömegkapcsolata. Kiricsenko megállapította, hogy most a XX. kongresszust megelőző időszakhoz képest sokkal többen kérik felvételü­le hozzávetőleg 93 száza­lékkal növekszik. 1965-ben Azerbajdzsán 22 millió tonna kőolajat ad majd a népgazdaságnak. Musztafajev hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán népe barát­ságban akar élni a szomszédos Iránnal és Törökországgal. A nyugati hatalmak agresszív imperialista körei igyekeznek megzavarni ezt a barátságot. Ez azonban nem sikerül nekik. Szomszédaink biztosak lehet­nek abban, hogy a legjobb szándékkal viseltetünk irán­tuk ő­ket a pártba. Kiváló munká­sok, kolhozparasztok és értel­miségiek jelentkeznek felvé­telre. Kiricsenko foglalkozott a ká­derek kiválasztásának, elhelye­zésének és nevelésének kérdé­seivel. Hangoztatta, hogy nem csak Moszkvában, Leningrád­­ban és az ország más köz­ponti kerületében kell vezető kádereket képezni, hanem a vidéken is. A kommunizmus eszméi igaz­ságukkal ejtik hatalmukba a népeket — jelentette ki Kiri­csenko, s utalt a kapitalizmus ideológusaira, akik jobb ügy­höz méltó buzgalommal pró­bálják leplezni a kapitalizmus fekélyeit, valamiféle jótékony­­sági intézménynek tüntetik fel a kapitalizmust. Sőt, a kapita­lizmus »evolúcióiéról«, a kapi­talizmus szocializmusba való átnövéséről szóló elméleteket gyártanak. Bármilyen elméleteket agyalnak is ki a kapitaliz­mus ideológusai, nem menthetik meg a kapita­­lizmust, amely már idejét múlta. Kiricsenko rámutatott, hogy világszerte erősödik a kommu­nista és munkásmozgalom, nö­vekszenek a testvéri kommu­nista és munkáspártok, s a tő­kés országokban sokasodnak a forradalmi ifjúság sorai. Kiricsenko azt mondotta, hogy a kommunizmus az em­beriség tavasza, s a kommuniz­mus eszméi a tavaszi vizekhez hasonlóan szerteáradnak min­den országban. A következő felszólaló Dmit­­rij Baraskin, a minszki autó­gyár olvasztója volt, majd Vla­gyimir Milazscsikov, az SZKP Központi Bizottságának az oroszországi föderáció mező­­gazdasági ügyeivel foglalkozó osztály vezetője az OSZSZSZK mezőgazdaságának fejlesztésé­vel foglalkozott. A kongresszus küldöttei me­leg fogadtatásban részesítették Livero Aguirrét, a Kubai Népi Szocialista Párt Országos Bi­zottságának képviselőjét, de sikeres teljesítését kívánjuk — mondotta végezetül. Következőnek Averkij Arisz­­tov, az SZKP Központi Bi­zottsága elnökségének tagja Arisztov a továbbiakban ösz­­szehasonlította az ipari terme­lés növekedésének ütemét a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban. Hétéves tervünk megkez­désekor — mondotta Arisz­tov — a szovjet ipari ter­melés növekedésének üte­me kilenc és félszeresen meghaladta az amerikaiak ütemét. A hétéves terv elő­irányzatai azt mutatják, hogy az 1913-tól 1965-ig terjedő időszakot alapul véve fejlődésünk üteme hozzávetőleg 13-szor olyan gyors lesz, mint az Egye­sült Államoké. Ebbe az­után belefájdulhat az ame­rikai monopolisták feje. Ezek az adatok azt mutat­ják — folytatta Arisztov —, hogy a szocialista rendszer ere­je évről évre szakadatlanul nö­vekszik, s hogy a szocialista rendszernek milyen nagy a fö­lénye a kapitalista rendszer fölött. Ezek után fabatkát sem érnek azok a legendák, ame­lyek szerint a Szovjetunióban lassul a fejlődés üteme. Ásványi kincsekben — mu­tatott rá Arisztov — gazdagab­bak vagyunk a kapitalista tá­bor bármelyik országánál. A Szovjetunió a 16 legfontosabb ásványi kincs közül 13-ban az első helyet foglalja el a vilá­gon. A szovjet tudósok, mérnö­kök és munkások azáltal ér­hették el sikereiket a föld mes­terséges holdjainak megalko­tásában és az űrrakéta felbo­csátásában — hangsúlyozta Arisztov —, hogy nálunk ilyen szólalt fel. A hétéves terv élet­ereje és realitása abból fakad, hogy kidolgozásában részt vett az egész szovjet nép és hogy benne testet öltenek pártunk gazdag tapasztalatai, problémákat nem magánosan dolgozó feltalálók, hanem egész kollektívák oldhatják meg. Folytatjuk a világmin­denség rejtelmeinek tanulmá­nyozását, szocialista országnak van ereje ehhez. És ez — fűz­te hozzá — szintén jó fajtája a versenynek. Érjenek utól ben­nünket a kapitalisták. Józanul számot vetünk az­zal — folytatta —, hogy az Egyesült Államok nagy eredményeket ért el a tu­dományban, a technikában és a gazdaság néhány te­rületén. De feltétlenül megelőzzük Amerikát, s akkor majd a kapitalista or­szágok dolgozóiban az utolsó kételyek is eloszla­nak afelől, melyik rend­­szer a tökéletesebb: a szo­cialista vagy a kapitalista. A továbbiakban rámutatott, hogy a Szovjetunió ma az atomenergia békés felhaszná­lásában, a repülőgépgyártás­ban, a rakétatechnikában és más területeken az élen halad. Az elsőséget olyan fontos gaz­dasági ágban is meg kell sze­reznünk, mint a gépgyártás — mondotta. Ezután Arisztov arról be­szélt, hogy a tudományokat és a tudományos kutató intézete­ket közelebb kell vinni a ter­meléshez. Befejezésül hangsúlyozta, hogy a hétéves terv túlteljesí­tésének sorsa az üzemekben, gyárakban, bányákban dől el. Oda összpontosítják tehát pártszervezeteink erőfeszíté­seiket. Alekszej Kiricsenko, az SZKP Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság Elnöksége tagjának felszólalása Megelőzzük Amerikát A szputnyikok, az űrrakéta és a kubaiak A kubai nép — mondotta — mélységes rokonszenvel és őszinte érdeklődéssel figyeli a Szovjetunió hatalmas sikereit. A kubai hazafiaknak az átélt sötét napokban nagy örömet hozott a három szovjet szput­­nyik. Az űrrakéta felbocsátá­sa újabb győzelem a kapita­lista tömegbutítás erői fölött. Ez a győzelem — tette hozzá — egybeesett a kubai népnek az imperialista elnyomók fölött aratott győzelmével. Batista diktatúrája össze­omlott — mondotta a ku­bai küldött. — A kommu­nisták a felkelők első so­raiban harcoltak és kivív­ták bajtársaik nagyrabe­csülését. A győzelmet az új nemzetközi erőviszonyok, a szocialista tá­bor országainak erőgyarapodá­sa, az ázsiai és afrikai népek imperialistaellenes harcban el­ért sikerei tették lehetővé. La­­tin-Amerika megszűnt az ame­rikai imperializmus tartaléka lenni. Az Egyesült Államok gazda­sági bojkottal, sőt fegyveres in­vázióval fenyegeti Kubát, kommunistaellenes hadjáratot folytat, hogy elszigetelje a bal­oldali pártokat. Kuba képviselője köszönetét fejezte ki a világ valamennyi kommunista és munkáspártjá­nak a kubai nép ügye iránti szolidaritásukért, a szovjet népnek nagyszerű hétéves tere Az üzbég nép a boldogság, a kommunizmus útján halad Ezután Szabir Kamalov, Üz­­bekisztán Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára arról beszélt, hogy az utóbbi években számottevően kibővült a szövetségi köztár­saságok jogköre a gazdasági és kulturális építés kérdéseiben. Ez előmozdította a szovjet né­pek testvéri együttműködésé­nek és barátságának további erősödését. Kamalov számadatokkal jel­lemezte Üzbekisztán termelő erőinek virágzását, iparának és mezőgazdaságának fejlődését. Szovjet Üzbekisztán sikerei — folytatta — közismertek. A múlt évben a világ 75 orszá­gából 629 küldöttség látogatott a köztársaságba. A Szovjetunió ellenségei kisebbíteni szeretnék ezeket az eredményeket, de bármit mondjanak is, az üzbég nép a boldogság, a kommuniz­mus útján halad. Üzbekisztán kommunistáinak és minden dolgozójának eltö­kélt szándéka, teljesíti a hét­éves tervet — fejezte be fel­szólalását Kamalov. A délelőtti ülés végén öt­száz úttörő vonult be a kong­resszus üléstermébe. Virágcsok­rokat adtak át a kongresszusi elnökség tagjainak és a külföl­di vendégeknek, majd vörös út­törő nyakkendőket kötöttek nyakukba. A gyermekek üdvözlő szavai­ra a kongresszus küldöttei vi­haros tapssal válaszoltak. Hajószerencsétlenség Grönland közelében — 95 ember a süllyedő dán motoroshajón Koppenhága. (MTI) Nyugati hírügynökségek jelentése sze­rint pénteken reggel a Sledtoft nevű dán motoros­hajó Grön­land­tól 48 kilométerre jéghegy­be ütközött. A veszélybe került utasszállító hajó azonnal rádió­jeleket adott le. Közölte, hogy a víz már a gépházba is beha­tolt, s a hajó lassan süllyed. A Hedroft sürgős segítséget kért. Fedélzetén hivatalos közlés sze­rint 55 utas és 40 főnyi sze­mélyzet tartózkodott. A közelében tartózkodó ha­lászhajók és gőzösök nyomban segítségére siettek, s két német gőzösnek sikerült is a süllyedő Hedroftot megközelítenie. Az erős hul­lámzás, a viharos idő­járás és a nagy sötétség miatt azonban a mentési munkálatok nem kezdődhettek meg. A legutolsó jelentések arról számolnak be, hogy a két hajó elvesztette a kapcsolatot a Hed­­rofttal. Időközben az egyik mentőhajó feladta a küzdel­met. ­­s mai számunkból­­ — Zalai Ifjúság — Tarka-barka — A kocsi az udvaron áll — 81 televíziós képcső — Sport — Rádióműsor L. 1 Február 1. a­­­­a­gy­ar Sajtó l­apja Tizenhét évvel ezelőtt, 1942. február 1-én jelent meg az illegális Szabad Nép első száma. A kommunista párt harcos, nehéz körülmé­nyek között megjelenő lapja a háború és a fasizmus elle­ni harcnak egyik zászlóvivő­jévé vált. A kommunisták pártja a legjobbjaiból válo­gatta ki a Szabad Nép Újság­­író gárdáját, akik minden erejükkel, tudásukkal az igaz ügyet szolgálták. A Szabad Nép első szerkesztője Rózsa Ferenc elvtárs volt, aki vér­tanú halált szenvedett. Az illegális Szabad Nép el­ső munkatársai harcukkal és áldozatvállalásukkal megje­lölték azt az utat, amelyen a sajtó kommunista munka-­ társainak haladniok kell. Példaképünknek tekintjük­ őket a párthoz való hűség-­ ben, a néppel való összetört í­rottságban, az igaz ügyért, a­ szocialista eszme győzelme-' ért folyó tántoríthatatlan] harcban. ( A Magyar Sajtó Napján,­ amikor a példaképeink előtt] meghajtjuk a kegyelet zász-( láját, egyben szilárd elhatá-­­rozássá erősítjük magunkban azt a hitet, hogy a továbbiak­] ban is legjobb tudásunk sze­rint igaz szóval tevékenyke­' dünk a párt és a kormány] által megjelölt célokért, a szocializmus mielőbbi meg­valósításáért. A Népfront fogadása a Magyar Sajtó Napja alkalmából A Hazafias Népfront Zala megyei Bizottsága a Magyar Sajtó napja alkalmából tegnap délután fogadást adott a sajtó Zala megyei munkatársainak. A fogadáson Veiczi Ferenc elvtárs, a Hazafias­­Népfront Zala megyei Bizottságának titkára méltatta a kommunista sajtó jelentőségét és sikeres, mind eredményesebb munkát kívánt a sajtó dolgozóinak. A fogadás baráti légkörben, kellemes hangulatban zaj­lott le. . . ! A Népfront Országos Elnökségének üdvözlete ZALAI HÍRLAP, ZALAEGERSZEG A Magyar Sajtó Napja alkal­mával a Hazafias Népfront Or­szágos Elnöksége nevében kö­szöntöm Önöket és kívánom, h hogy szép és áldozatos munká­juk­ még több sikert, megbecsü­lést hozzon. Kívánom, hogy kö­zös erőfeszítésünk mihamarabb meghozza a legszebb jutalmat, a boldog, szép, szocialista Ma­gyarországot. ORTUTAY GYULA a Hazafias Népfront Országos Főtitkára Zalai dolgozók köszöntik a XXI. kongresszust­ A Téglagyári ES.­A hét folyamán a Zala me­gyei Téglagyári Egyesülés MSZMP alapszervezete nyil­vános pártnapot rendezett a ka­nizsai gyárak dolgozói számá­ra. A pártnapon — több mint száz főnyi résztvevő előtt — Tóth László, az Egyesülés fő­mérnöke számolt be a jelenlegi külpolitikai eseményekről és a Szovjetunió Kommunista Párt­ja XXI. kongresszusának je­lentőségéről. Beszámolóját több lelkes hangú felszólalás követte, amelynek során a dolgozók ja­vasolták, hogy küldjenek táv­iratot a XXI. kongresszus kül­dötteihez. A javaslatot egy­hangúan elfogadták, és a Szov­jetunió hazánkbeli nagykövet­ségének útján a következő táv­iratot juttatták el a XXI. kon­gresszushoz: »A Zala megyei Téglagyári Egyesülés dolgozói forró szere­tettel üdvözöljük az SZKP XXI. kongresszusát. Nagy lelkesedéssel figyeljük a kongresszus munkáját, mert tudjuk, hogy a világbéke meg­teremtését és biztonságát, a dolgozó népek felemelkedésé­nek ügyét szolgálja. Ígérjük, hogy ennek az ügy­nek érdekében jobb munkával segítjük elő a többtermelést, amellyel hozzájárulunk hazánk szocialista felépítéséhez, ne­vünk életszínvonalának állan­dó emeléséhez és ezzel egyben erősítjük a szocialista tábor egylégét, valamint a világbéke megteremtését. A Zala megyei Téglagyári Egyesülés dolgozói.« A Zalaszentgrót Ruházati KTSz A Zalaszentgróti Ruházati Szövetkezet dolgozói forró sze­retettel üdvözlik a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXL kongresszusát, sok sikert ki­vonnak az Elvtársak munkájá­hoz és bízunk abban, hogy a szocializmus erői győzedelmes­kednek az imperialisták hábo­rús törekvésein. Minden erővel segítjük és támogatjuk hazánk szocialista építését, pártunk, a Magyar Szocialista Munkáspárt veze­tésével megvédjük a békét. A Zalai Kőolajipari Vállalat A Szovjetunió Kommunista Pártja XXI. kongresszusa al­kalmából­ kérjük, hogy testvéri üdvözletünket és kívánságain­kat szíveskedjenek eljuttatni a kongresszushoz. Biztosak vagyunk benne, hogy a hétéves terv a kommu­nizmus építésének hatalmas programja meg fog valósulni, annak nyomán az anyagi ter­melés, a tudomány, a kultúra, a dolgozók életszínvonala olyan fokra fog emelkedni, amire még ezideig nem volt példa. Hisszük, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának, kor­mányának, a testvéri szovjet népnek sikerei az egész világ gazdasági és társadalmi fejlő­désére döntő kihatással lesz­nek és a többi eredmény mel­lett biztosítani fogják a világ­békét. A hős szovjet nép elszántsá­gához és törekvéséhez mi is minden erőnket segítségül ad­juk. Éljen a porletár internacio­nalizmus! Zalai Kőolajipari Vállalat dolgozói

Next