Zalai Hírlap, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

IV. évfoly. 51. szám. «raHsnaHHss» ÁRA 60 FILLÉR 1959. március 1. Vasárnap 2936 családdal, 15 564 hold földdel erősödtek a zalai szövetkezetek két hónap alatt — Magyarföld, Zalaszentmihály, Sormás, Sand, Kustány, Bókaháza, Kemendollár, Vöckönd, Rn­hánfa, Rádó, Újudvar, és Zalaszentbalázs szövetkezeti községekké alakultak — Megyeszerte folytatódik falo­vaink szövetkezeti átalakítása. Többszáz parasztcsalád választ­ja naponta a szocialista nagy­üzemi gazdálkodás útját. A kommunisták, a munkás-agitá­torok, s a bátor, kezdeményező parasztok felvilágosító szava nyomán számos termelőszövet­kezet, szövetkezeti község és előkészítő bizottság alakult. Az új esztendő első két hónapjában — a szövet­kezeti mozgalom nagyobb­­arányú fejlődése óta — 2936 parasztcsalád, 3800 taggal és 15 564 kataszteri hold földterülettel lépett a közös gazdaságokba. 1959. január 1-től 1959. febru­ár 28-ig 12 termelőszövetkezeti község, illetve 20 szövetkezeti gazdaság alakult. Az utóbbi két hét alatt száz százalékban befejező­dött a szocialista átalakí­tás: Magyarföld, Zalaszent­­mihály, Vöckönd, Alibán­­fa, Rádó, Újudvar és Zala­­szentbalázs községekben. A szövetkezeti községek leg­többjében már megtartották az alakuló közgyűléseket, s hozzá­láttak a munkaszervezetek ki­alakításához, a tavaszi munkák közös előkészítéséhez. Február utolsó hetében a szövetkezeti mozgalom további nagyarányú fejlődésről szá­molnak be falvaink. 1959. február 21-től­ 1959. február 28-ig 1228 paraszt­­család. 1566 taggal és 6918 hold földterülettel lépett a zalai termelőszövetkeze­tekbe. Különösen számottevő a szö­vetkezeti mozgalom fejlődése a zalaegerszegi és a nagykanizsai járásokban. A nagykanizsai vidéki fal­vakban 460 parasztcsalád kér­te 3160 kataszteri hold föld­területtel a közös gazdaságok tagjai sorába történő felvételét az elmúlt egy hét alatt. A termelőszövetkezetek szer­vezése megyeszerte folytatódik. Szentliszló, Padár, Szepetnek, Pátró, Zalacsány és Felsőba­­rod községekben már a közeli napokban befejeződik a szo­cialista átalakulás. Új fellendülés előtt békemozgalom Ülést tartott a galargersheggi városi békebizottság Az utóbbi időben keveset hallottunk megyénkben a bé­kemozgalom munkájáról. A nemzetközi méretekben fejlő­dő békeharc nyomán azonban nálunk is új fejlődés vette­ kezdetét. Ennek egyik első jelentősebb állomása Zalaeger­szeg városi békebizottságának pénteken délután megtartott ülése volt. A békebizottság ez alkalom­mal megtárgyalta a féléves munkatervet és számos határo­zatot hozott, melyek megvaló­sítása fellendíti Zalaegersze­gen a béke védelmének moz­galmát. Az ülésen a bizottság a moz­galom előtt a következő célo­kat határozta meg:­­ A béke és a háború, a -*-* haladás és a reakció nemzetközi méretű harcának rendszeres ismertetését. Ezen belül a szocialista­ országok, el­sősorban a Szovjetunió követ­kezetes békepolitikájának megmagyarázása, ugyanakkor az imperialista háborús kísér­­leteknek békétlenséget szülő politikájának leleplezése. a közeli és távoli országok­­­ életkörülményeinek, kul­turális és társadalmi harcainak ismertetése. A békemozgalom célja az, hogy ezen keresztül fejlessze dolgozó népünkben a nemzetköziség eszméjét, külö­nös tekintettel a szocialista or­szágokhoz fűződő baráti kap­csolataink erősítésére. Mindeh­hez kapcsolódik, hogy erősít­sük és fejlesszük különböző bé­keszervezetekkel kapcsolatain­kat és ezen keresztül is megis­mertessük a külföldi népeket —országunk, népünk életével. Q. A szervezeti munka arra * * irányul, hogy a tömeg­szervezeteken keresztül első­sorban a Hazafias Népfront és a szakszervezet révén a béke­mozgalom minden rétegre has­son és közvetlenül is segítse hazánkban a szocialista építés munkáját. Ezután a békebizottság meg­vitatta , a nemzetközi kérdések­ből fakadó feladatokat és elha­tározta, hogy mozgalmat indít, melynek keretein belül egye­sek, tömegszervezetek, vállala­tok és üzemek dolgozói kollek­tíván városunk és hazánk szép tájait ábrázoló képeslapok kül­désével fejezzék ki békekövete­léseiket és a nukleáris kísérleti robbantások örökös betiltásá­nak követelését a genfi atom­­konferencia felé. A bizottság foglalkozott a népek közötti barátság ápolá­sának kérdésével és elhatároz­ta több kulturális és történelmi évforduló megünneplését. Ezek során megünneplik a világ bé­kemozgalom létrejöttének 10 éves évfordulóját is. Végül szervezeti kérdések­ről hozott határozatokat a vá­rosi békebizottság. Tiltakozunk Görög Követség, Budapest A Zala megyei Tanács üze­mi pártszervezete és vala­mennyi dolgozója nevében til­takozunk Manolisz Glezosz­­nak, a görög nép nagy fiának, Akropolisz hősének és társai­nak bebörtönzése és elítélése ellen. Követeljük, bocsássák szaba­don Glezoszt és a munkásosz­tály, a béke többi görög har­cosát. Varga József párttitkár A magyar és szovjet mezőgazdaság együttműködésének eredményeiről tárgyaltak a mezőgazdasági konferencia második napján A magyar—szovjet mezőgaz­dasági napok alkalmából a Magyar Tudományos Akadé­­mián rendezett országos mező­gazdasági konferencia szomba­ton folytatta munkáját. A ta­nácskozás második napján ke­rült sor Somos András akadé­mikus pénteken elhangzott előadását kiegészítő felszólalá­sokra. Felszólalt V. K. Gu­­levszkij, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetségének első titkára, Petőfi Sándor, a Helvéciai Állami Gazdaság igazgatója, Ványi József és Kapás László minisztériumi osztályvezetők, valamint Ha­lász József, a MEDOSZ főtit­kára. A magyar—szovjet mezőgaz­dasági napokat megnyitó or­szágos mezőgazdasági konfe­rencia eredményeit Magyari András földművelésügyi mi­niszterhelyettes foglalta össze. (MTI) Egy amerikai torpedóromboló megállított és átkutatott egy szovjet halászhajót New York (TASZSZ) A «Ha-­­­zül öt kábelen szakadás tör­te kl amerikai torpedóromboló­ként, állítólag olyan pontokon, New­ Foundlandtól északkelet- amelyek a szovjet halászhajó is feltartóztatta a «Novorosz­ útvonalába estek, szijszk» szovjet halászhajót és Jerauld Wright tengernagy, öttagú vizsgáló bizottságot kül- aki a szovjet halászhajó át­­dött a fedélzetre. A bizottság vizsgálását elrendelte, jelenté­­át vizsgálta a szovjet halászhajó, seben rámutat, »nem találtak iratait, majd eltávozott, semmiféle olyan jelet, amely Az amerikai hadügyminisz­ arra mutatna, hogy a hajó kala­­térium közleménye szerint a száton kívül más célokat is torpedórombolót azért küldtek követ­. A szovjet halászhajó ki a szovjet halászhajó meg-­­ kapitánya szívélyes volt és az vizsgálására, mert az Atlanti-­­ együttműködés szellemében óceánban húzódó kábelek köz­t járt el. (MTI) A libanoni S­illtintffeau eln­ök nyugalomra szólította fel a lakosságot Beirut. (AFP) Ismeretes, hogy péntek délután Libanon fővárosában, Beirutban össze­tűzések voltak, s a kormány katonaságot vezényelt ki a rend helyreállítására. Rasid Karami Libanoni mi­niszterelnök pénteki rádióbe­szédében kijelentette: vannak, akik alá akarják ásni Libanon stabilitását és biztonságát, to­vábbá a bizalmat, amely re­kordidő alatt helyreállt és ki­váltotta mindenki csodálatát. Befejezésül hangoztatta, hogy minden a rendes kerékvágás­ban halad, a kormány össze­tart és vaskézzel sújt le mind­azokra, akik az ország bizton­ságának megzavarására törek­szenek. »A libanoniak legye­nek nyugodtak a kormány őr­ködik« — mondotta Karami.­­ (MTI) Mintha a dolgozó fúrómun­kások nyakába zuhant volna az egész fúróberendezés. Óriá­si gépkocsik, óriási gépalkat­részekkel birkóznak a vendég­­marasztaló zalai sárral és ön­­tik, egyre öntik terhüket az új fúrási pontra. Aztán eltelik néhány óra és rendetlen össze-viszaságból a fúrómunkások gyors, begya­korlott mozdulatai, az «okos» gépek segítsége nyomán ki­bontakozik a fúróberendezés képe, gyorsította a bázakerettyei R— 4 átszerelését az új kútra. A napsütésben vidámabban ment a munka, s a kúton, melyről tegn­ap még ilyen képet festett a fényképezőgép lencséje, ma már vidáman folyik a munka a Borsfa-réteg olajáért. A fúróberendezések le- és felszerelése egyébként legne­hezebb fizikai munkát követel a fúrósoktól. Fenti képünkön egy tolót tesznek helyére a fú­rások. Ilyen toló pedig szép számmal akad kézbe, míg felé­pünk.S­zerelik az összes vezetékeket. A fúrási munka lelke az ■melőmű és a szivattyúk. Az emelőművet már helyére tette a darus kocsi, most a szivatt­­yúk szerelése folyik. (Alsó kép Folytatja tanácskozásait a szakszervezeti nőkonferencia A Magyar Szakszervezetek nőkonferenciája szombaton folytatta tanácskozásait. Az első felszólalók beszámoltak a nőmozgalom eredményeiről és üzemeik asszonyainak, leánya­inak különböző problémáiról. A tanácskozás részvevői elha­tározták, hogy a Szakszerveze­ti Világszövetséghez és a nagy­hatalmak genfi atomértekezle­­téhez táviratot küldenek, amelyben kifejezik a béke iránti vágyukat — Mi, a Magyar Szakszerve­zetek Országos nőkonferenciá­­jának részvevői — hangzik a távirat — egységesen kifejez­zük a magyar nődolgozók bé­keakaratát. Családunk szerete­­te, s a gyermekeink jövőjéért való aggódás, az emberiség boldog holnapjáért érzett fele­lősség vezet bennünket, ami­kor teljes egészében állást fog­lalunk az atom- és hidrogén­­bomba robbantási kísérletek haladéktalan és örök időkre szóló betiltása, a béke megvé­dése mellett. A genfi értekezle­ten résztvevő hatalmak képvi­selőihez fordulunk: teljesítsék a világbékét követelő százmil­liók kérését, kövessenek el mindent, hogy a tárgyalások mielőbb megállapodáshoz ve­zessenek. (MTI) ------------------------------------------------------A mai számunkból ! — A munkásagitátorok­­ könyvei látásban!­­! — Rendet a vidám! — Zalai Ifjúság — Sport, keresztrejtvény, rádióműsor A CTK -nyitaikazats a nyi­pal-németországi revansista elem­ek tevékenységének megélénkü­léséről Prága (CTK) A CTK hír­­ügynökség pénteken kiadott nyilatkozatában megállapítja, hogy Nyugat-Németországban megélénkült a revansista ele­mek tevékenysége. E tevékeny­ség elsősorban a szocialista or­szágok ellen irányul. Az ellen­séges akciókat fokozni hiva­tott, hogy 1958 december 14-én egyesültek az áttelepült néme­tek revansista szervezetei. A két legnagyobb szervezet N­yugat- Berlinben tartotta meg az úgy­nevezett »egyesülési gyűlést«. A CTK rámutat, Nyugat-Ber­­lint a háborús pszichózis elő­idézésére, revansista és sovi­niszta propaganda terjesztésé­re használják fel. Már ez is bizonyítja, mennyire helyesek és időszerűek a Szovjetunió kormányának a berlini kérdés megoldására tett javaslatai. Az új és nagy revansista szervezet megalakításának az a célja, hogy ellensúlyozza a német nép haladó erőit, ame­lyek a vitás kérdések békés rendezésére törekszenek. A nyugatnémet kormány képviselői siettek kifejezni megelégedésüket. Az újév al­kalmával Adenauer kancellár, Brentano külügyminiszter és más nyugatnémet miniszterek egytől egyig külön üdvözölték e szervezeteket. A csehszlovák népet nem lepi meg és nem is félemlíti meg a gyűlölködés revansista politikája. A csehszlovák nép azért hívja fel az európai or­szágok közvéleményének és kormányainak figyelmét ezek­re a tényekre, mert a békepo­litika szellemében le akarja leplezni azokat, akik mohó hó­dítási vágyukban Európa nem­zeteit az atomháború szakadé­kába akarják sodorni. A nyugatnémet kormány hasztalan igyekszik semmit­mondó és képmutató nyilatko­zatokkal cáfolni a nyilvánvaló tényeket és tagadni a nyugat­németországi veszélyes jelensé­gek létezését. m3 E nyilatkozatok álnokságát ények erősítik. 1959 február 6-án Adenauer kancellár a francia televíziónak adott in­terjújában kijelentette, hogy a Csehszlovákiából és Lengyel­­országból kitelepített németek­nek vissza kell térniök hazá­jukba. Február 16-án az át­települt németek szövetsége felhívást adott ki, amelyben az áttelepülteket »a keleti német haza visszaszerzésének keresz­tes hadjáratéra» szólítja fel. A nyugat-német militaristák és revansiisták felelőtlen tö­rekvései komolyan fenyegetik Európa békéjét. Éppen ezért szükséges, hogy a Szovjetunió javaslatainak alapján — a bé­ke és biztonság végett — tár­gyalások induljanak a német békeszerződés megkötéséről és a nyugat-berlini kérdés rende­zéséről — állapítja meg a CTK. (MTI) .

Next