Zalai Hírlap, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

1959. március 1. Földművesszövetkezeteink feladatai ja mezőgazdasági tem­etés szociális** a­nt­­i laki­tásában A MESZÖV igazgatósága elnökének nyilatkozata — A falu szocialista forradalmának harcos napjait éljük. Napról napra újabb községek határából tűnnek el az arasznyi parcellákat elhatároló , mesgyekövek hogy a kialakuló hatal­mas táblákon megkezdhesse új, több értéket, több boldogsá­got teremtő életet dolgozó parasztságunk. Hogyan munkálko­dik ennek az új paraszti életnek megteremtésén falvaink leg­nagyobb tagságot számláló szervezete, a földművesszövetke­zet? E kérdés legilletékesebbjét, Kádasi János elvtársat, a MESZÖV igazgatóságának elnökét kerestük fel, hogy tájékoz­tassa olvasóinkat munkájukról, feladataikról. — Miben látja elnök elv­­társ a megye földműves­szövetkezeti mozgalmának legfontosabb célkitűzéseit? — Célkitűzéseinket a föld­művesszövetkezeti mintaalap­­szabály rögzíti, amely szerint a földművesszövetkezeteknek elő kell segíteni tagjainak fogyasz­tási cikkekkel való ellátását, felesleges termékeiknek kedve­zőbb feltételek melletti értéke­sítését és tagjait a közös ösz­­szefogásra való neveléssel rá kell vezetni a mezőgazdasági termelésben való szövetkezés útjára. — A földművesszövetkeze­tiek általános tevékenysége hogyan segíti Zalában a termelésre való szövetke­zést? —­ Tevékenységünk többsé­gében átfogja és irányítja a falu gazdasági életét, így bő­séges lehetőségeink vannak, hogy gazdasági munkánkkal is segítsük a falu szocialista át­alakítását. Így például föld­művesszövetkezeteink a mező­gazdasági terményeket felvá­sárló és értékesítő munkájuk közben lépten nyomon érzik a kisparcellás gazdálkodás okoz­ta nehézségeket. Tudvalévő, hogy egyéni parasztságunk igen magas önköltséggel termel, s így áraink a világpiaci ár fe­lett vannak. Gátolja export­­tevékenységünket a kisparcel­lás gazdálkodás azért is, mert az egyéni parasztság termelése bizonytalan, így külkereskedel­mi szerveink nem tudnak elő­re számolni a várható mennyi­séggel, s kötéseiket csak késve tudják megtenni, amikor más , nagyüzemi mezőgazdálko­dást folytató államok már el­árasztották a piacot. Ezek a felsorolt nehézségek a földmű­vesszövetkezetek és a dolgozó parasztság gazdasági kapcsola­tában domborodnak ki.­­ így voltunk például 1958-ban az almával, amelyet részben a rossz minőség, részben a késői külkereskedelmi kötések miatt nagyrészt csak ipari célra, ala­csony áron tudtunk értékesíte­ni. A Fmisz-eink igen fontos fela­data, hogy az árkialakí­tásnak ezeket a problémáit megfelelő­en magyarázzák dolgozó pa­rasztságunknak, s ugyanakkor rávilágítsanak a kivezető útra is. Az ilyen irányú felvilágosító munkát 1958-ban meg is kezd­ték a földművesszövetkezetek, s ez kétségtelenül elősegítette a dolgozó parasztságban azon helyes meggyőződés kialakítá­sát, hogy termelési és értékelé­si problémáik megoldásának egyetlen helyes útja: a mező­­gazdasági termelőszövetkezet. — Hogyan segíti elő a földművesszövetkezeti moz­galom Zalában a mezőgaz­daság szocialista átszerve­zését? — A vonatkozó határozatok megszabják, hogy a mezőgaz­daság szocialista átszervezését és a mezőgazdasági termelés növelését, mint kettős felada­tot egyidőben kell végezni .Mi is ennek figyelembevételével végezzük munkánkat. Megyei választmányunk tagjai febru­ári ülésükön határozatot hoz­tak, hogy községükben a ter­melőszövetkezet szervezésének megindulásakor elsőnek írják alá a belépési nyilatkozatot. Természetesen ugyanezt el­várjuk a­­földművesszövetke­zet választott vezetőségeinek tagjaitól és földdel rendelkező dolgozóitól is. Választott ve­zetőségeink, dolgozóink ennek szellemében cselekednek is. Bádán például az fmsz-s dolgo­zók már a szervezés első nap­ján aláírták a belépési nyilatko­zatot. Becsehelyen vezetőségi tagjaink mutattak példát be­lépésükkel. Landon a földmű­vesszövetkezet igazgatóságá­nak elnöke ugyancsak belépé­sével mutatott jó példát a köz­ségben. Vezetőségi tagjaink helyes állásfoglalásában, példamuta­tásában jelentős része van, hogy januárban tanfolyamot szerveztünk részükre a mező­­gazdaság szocialista átalakítá­sával kapcsolatos földműves­szövetkezeti feladatokról. Természetesen gondot for­dítunk a holnap termelőszövet­kezeti tagjainak, a ma még egyénileg gazdálkodó paraszt­ságnak termelésnövelésére is. Ezen tevékenységünk végzése közben is szüntelenül hangoz­tatjuk azonban előttük, hogy csak a földművesszövetkezeti mozgalomba tömörülve terme­lési problémáikat megoldani nem tudják, csupán segítséget kaphatnak, hogy addig is, amíg tsz-tagok lesznek, a kisparcel­lás termelési viszonyok szűk korlátain belül emelhessék ter­melésüket. Ezt szolgálta töb­bek között a szakcsoportok szervezése, amely módot nyúj­tott arra is, hogy ezen belül megkönnyítsük az egyéniek ré­szére a termelési szövetkezés előnyeinek felismerését. Je­lenleg 150 szakcsoportunk és társulásunk van, amelyeknél most arra fektetjük a fő súlyt, hogy átvezessük őket a terme­lőszövetkezeti formára. Egyes speciális termelési ágakban, mint a szőlő- és gyümölcster­melés, öntözéses kultúrák ter­melése, baromfitenyésztés, va­lamint a Falusi Ifjúsági Szö­vetkezet, továbbra is támogat­juk új saakcsoportok alakulá­sát, amint azt a Központi Bi­zottság határozata is előírja. — Mi az oka annak, hogy egyes fmsz-ek nem az el­mondottak figyelembevéte­lével szervezik gazdasági és politikai munkájukat? — A megfelelő intézkedések a feladatok elvégzésére a me­gyei központ, valamint járási központjaink részéről időben és megfelelően megtörténnek. Azok végrehajtását ellenőriz­zük és ellenőrzéseink is azt mutatják, hogy egyes helyeken valóban nem a hozott határo­zatok szellemében történik a végrehajtás. Ehhez kellene az eddiginél hathatósabb támoga­tás a helyi párt- és tanácsszer­vek részéről, mert néhány he­lyen eléggé magukra vannak igazgatóságaink hagyatva. Azt kérjük a helyi szervektől, tá­mogassák észrevételeikkel, s foglalkoztassák mozgalmunkat, hogy valamennyi rész-ünk be­tölthesse hivatását. „A munkásosztály felelős a falu szocialista átszervezésé­ért. Megg kell fogni a paraszt­ság kezét és rávezetni őket a helyes útra”... (Az MSZMP Központi Bizottsága határoza­tából.) T­alán minden paraszt is­­­­meri már őket a falu­ban. Munkások. A Lenti Fű­részüzem két dolgozója — Belső Béla és Tóth László munkás­agitátorok — több mint egy he­te, hogy naponta látogatják a rédicsi parasztokat. Reggel kerékpáron érkeznek lenti lakásukró. Utána nya­kukba veszik a falut. A minap mi is hozzájuk szegődtünk. Ki­váncsiak voltunk: hogyan telik a munkásagitátorok egy nap­ja, hogyan fogadják őket a pa­rasztok, s milyen eredménnyel jár munkájuk? Bandukoltunk Rédics kocsi­­tengelyig érő, sáros utcáin. A két munkásagitátort ismerős­ként üdvözölték a járó­kelő parasztok és egymás után kér­dezgették az eredményeket: kik léptek be újabban, hány család van eddig? S ők név­­szerint szólítják és felvilágosít­ják az idevalósiakat. ››00000­0000000000000› A munkásagitátorok Útközben, amint a sáros ut-­­ beszélek saját körülményeink­­en «­tengerszemeit-« kerülget- , ről a parasztoknak is. tűk, közelebbről megismerked­tünk a két munkásagitátorral. Belső elvtárs 25 éves. Az üzem­ben a körfűrész mellett dolgo­zik. Társa, akivel egy hete fá­radságot nem ismerve munkál­kodnak Rédics szocialista át­szervezésén Tóth László 35 év körüli pártonkívüli rakodó­munkás. Mindketten tősgyöke­res munkások. Belső Béla sokat beszél csa­ládjuk korábbi nyomoráról, nyugdíjas édesapja «olajos« életeiről. — Sokat köszönhetünk meg­változott életkörülményein­kért népi demokratikus rend­szerünknek. Én, mint fiatal kommunista azt akarom, hogy a rédicsi parasztok is új életet éljenek, élvezzék szocialista rendszerünk egyre növekvő ál­dásait, gyümölcseit. Többször A két fűrészüzemi munkás önként vállalta a helyi kommunisták támogatását a rédicsi parasztok meggyőzésé­hez. S példájukat még többen követték Lentiből és a cseszt­­regi gépállomás munkásai kö­zül. De most útunnk első állomá­sához , Bedő Sándor 18 holdas paraszt kapujába érkeztünk. Nem először járnak itt. Már is­merősként kopogtatnak a 70 körüli középparaszt ajtaján. Sándor bácsi fia a Szegedi Orvostudományi Egyetem ötödéves hallgatója. Leendő orvosfia meggyőző levele segí­tette az apa döntését, de nap­ról napra érlelte benne az el­határozást a két munkásagitá­­tor nyugodt, magávalragadó szava is. Az ajtaján belépő munkásokat így fogadta: 1958 új sikereket hozott a Zala megyei Tejipari Vállalat­nál. Az év elején komoly célo­kat tűztek maguk elé, amelyek a termékek minőségének meg­javítására, a nyersanyag taka­rékosságra, a termeléssel kapcsolatos költségek csökken­tésére vonatkoznak. Elhatároz­ták, eredményesebbé teszik a vállalatot. A múlt évben csak hat napi keresetüknek megfe­lelő nyereségrészesedést kap­tak, míg az iparági országos átlag 10—12 nap volt. Az egész évi szorgalmas munka sikert hozott. Ezt mu­tatta a napokban megtartott üzemi tanácsülés is, amelyen értékelték a vállalat tavalyi gazdasági tevékenységét. He­lyesnek bizonyultak az év ele­jén kiadott intézkedések, az — Megmutatom maguknak, hogy többet nem kell hozzánk járni. Már szégyellem ezt a sok agitálást, még azt gondol-' ják az emberről, hogy «fafejű«. Ma beszélgetek 2—3 hozzám hasonló paraszttal, s holnap este aláírom a nyilatkozatot —, Sándor bácsi kezet adott rá Tóth László agitátornak.­­ 't­ovább mentek. A negye­­­e­dik háznál estére ígérték­ a belépést, arra hazajön az olaj munkás­nő is. A következő utcában, a hosszú, türelmesen elbeszélgetett esték gyümölcse­ként két aláírt nyilatkozatot­ tettek zsebre. S mikor ebéd, után a tanácsháza felé vették­­ útjukat, hogy jelentsék az­ eredményt, a földművesszövet-­­ kezetnél kifüggesztett ered­­­ménytáblán elégedetten ta­­­pasztalták, hogy reggel óta, már egyszer javították a számi mókát. Ők is hozzáírták a két­ belépőt.­­ Estére tovább folytatják a­ megkezdett munkát. Tovább lankadatlanul, őszinte akarat- í tál, teljes szívvel a rédicsi pa-­­rasztok érdekében, a szociális-­­ta faluért. S. M. év elejétől folyamatosan érez­ték kedvező hatásukat.. Az el­ső félév végén a vállalat el­nyerte az élüzem kitüntetést, melynek feltételeit éves vi­szonylatban is teljesítették. Magasabb termelés­ű magasabb bér,­­13 Komoly javulás mutatkozik a felvásárlás területén. A ter­vezett 35 millió 99 ezer liter tej helyett 37 milió 143 ezer li­tert vásároltak fel, evvel 105,8 százalékra teljesítették­ felvá­sárlási tervüket. A tervtúltel­jesítésben minden üzemnek ré­sze volt. Javult a tej minősé­ge is, amely elsősorban a tej­kezelők jó munkáját dicséri­. Az alapanyagok mellett a fel­­vásárlási költségeket is csök­kentették, most az egy hektó­liter tejre eső összes költség 276,97 forintot tesz ki. *5 Termelési értéktervük 109 X százalékos teljesítése azt je­­­lenti, hogy a tervezett 67 mil­ 9lió 267 ezer forint helyett 73 X millió 290 ezer forint értékű­­ árut termeltek. A jó munka­­ eredménye az átlagbérek emel- X kedésében is mutatkozik: 14,2­­ százalékkal emelkedett a tej- X ipari munkások átlagbére a Nagysírep annyi­t export ementáli,­­mint 1937-ben . A vállalat életében fontos­­ szerepet tölt be az exportter­­­vek teljesítése. A tervezett­­ mennyiségeken felüli termelés X144 százalékos vasexportot és 0 132,6 százalékos ementáli sajt-­­ exportot tett lehetővé. Ennek­­ alapján mintegy 33 vagon va­­­jat és sajtot szállítottak a kül­­­­földi megrendelők részére. A­­ múlt évben majdnem négyszer­­te több ementáli sajtot termel­­tek exportra, mint 1957-ben. A­ X általuk termelt ementáli sajt­­ minősége már két éve a leg­­jobb az ország összes tejipar­i vállalatai között. Melléktermék értékesítésnél egyelőre még problémák van­nak. Különösen számottevő a savóveszteség, amely miatt kö­rülbelül 74 ezer forinttal rom­lott a vállalati eredmény.. Nye­reségrészesedési napokra át­számítva 3,4 nappal csökkent e miatt a kifizethető nyereségré­szesedés. Néhol helytelenül ke­zelték a fölözőgépeket is. A pacsai üzemben például 46 ezer forint értékű zsír maradt emiatt a savóban, ami jelentős mértékben rontotta az üzemi eredményt. A vállalat hétmillió 17 ezer forint nyereséget tervezett, ev­vel szemben nyereségtervüket 14 millió 454 ezer forintra tel­jesítette, összesen tehát hét­millió 437 ezer forint többlet­­nyereséget sikerült elérniük, amelynek bizonyos százalékát nyereségrészesedésként oszták ki a dolgozók között. A nyers adatok szerint körülbelül 18,7 napi keresetüknek megfelelő összeget kapnak a vállalat dol­gozói, amely háromszorosa a tavalyinak. Ahol javítani kell Az értékelés során kitűnt, hogy néhány területen fon­tos feladatok végrehajtása szükséges. Mindenekelőtt emel­ni kell a termékek minőségét, fokozottabban kell ügyelni a cikkenkénti anyaenormák be­tartására. takarékoskodni kell az energiával, a segéd- és üzem­anyagokkal, csökkenteni kell az improduktív kiadásokat, fo­kozott karbantartást kell vé­gezni a gépeknél .ügyelni kell arra, hogy az álló- és fogyó­eszközök — amelyek jelenleg használaton kívül vannak — megóvása biztosítva legyen, to­vább kell folytatni az újító­­mozgalom népszerűsítését, biz­tosítani kell a társadalmi tu­­lajdon védelmét­ és döntő vál­tozást kell elérni az anyagok­kal — pl. kannákkal — való bánásmódban. — vé — Háromszor annyi nyereségrészesedést fizet a Tejipari Vállalat, mint tavaly Üzemi tanácsúton a vállalat központjában ZALAI HÍRLAP IOO cser darab csirkét keltet júniusig a Zsigmondházi Állami Gazdaság Megyénk állami gazdaságai közül csirkekeltetéssel egyedül a zsigmondházi foglalkozik. A saját szükséglet mellett a gaz­daság még a pakodi és kehidai állami gazdaságoknak is jut­tat csirkéket, sőt, ha lehetsé­ges, még a termelőszövetkeze­tek állományának növelését is segíti. A gazdaságban ez év január 12-én volt az első eresztés, amikor is több mint hatezer csirke látta meg a napvilágot. Aztán jöttek a további dátu­mok: január 20, február 4 és 22, amikor esetenként hat-hétezer pi­hés jószág bújt ki a tojás­ból. A gazdaság az első három keltetés csibeállományát a sa­ját szükségleteire tartotta fenn. A január elején kelt csi­bék ma már elérik a harminc­­dekás átlagot és néhány hét múlva már piacra kerülnek, mint rántanivalók. A csirke­állomány nevelését, bár zárt és fűtött térben vannak, mégis megkönnyítette a kedvező idő­járás. Az elhullás nem üti meg a szokásos mértéket A februári kelésből már át­adtak a pakodi gazdaság­nak 6900 naposcsibét és a továbbiakban még mintegy húszezret szállítanak Pa­­kodra. A tervek szerint a kehidai gazdaságnak is kellett volna szállítaniok, de érthetetlen okokból a kehidaiak sem a to­jásszállítási kötelezettségeik­nek, (terv szerint 61 280) sem csirkeátvételi vállalásuknak nem a­karnak eleget tenni. A Kehidai Állami Gazdaság ve­zetőinek ily irányú magatartá­sa már nem zavart okozott a csirkekeltetési terv végrehajtá­sában, de szerencsére akadnak más gazdaságok is, melyert a kívánt mennyiségű tojást le­szállítják, a csirkéket pedig bármilyen számban értékesíte­ni lehet. A gazdaság tervei szerint júliusig 103 ezer tojást kel­tetnek ki. A csirkék zömét, mintegy 6­1 ezret saját maguk nevelik fel és mint rántanivalót viszik a piacra. Négyezret pedig a meg­lévő baromfiállomány felfrissí­tésére használnak fel. A terve­zettnél magasabb kelési átlag­ból származó többletet, hétez­ret, saját dolgozók szükségleté­re bocsátanak. A Mmvar Virisnfisz! pályázatot hirdet alkoholmen­tes üdítő ital előállítására. Az ital tartalmazzon értékes táp­anyagokat, vitaminokat, és ás­ványi sókat, amelyek a kelle­mes ízt és az ital üdítő hatá­sát fokozzák. A pályázóknak az üdítő ital gyártástechnoló­giáján és összetételén kívül mellékelni kell a készítmény mintáját is. A pályamunkák benyújtási ideje 1959. szeptem­ber 15. A műszaki leírást és az üdítő­italt a Vöröskereszt egészség-kulturális osztályához (Bp. Arany János u. 31. sz.) kell eljuttatni. Egészsé­gyi tanfolyamok Pisk­s­istén Az utóbbi időben számos új taggal gyarapodott a pölöskei Vörösikereszt szervezet és ma már hatvan taggal dolgoznak. A tagok között egyaránt vannak fiatalok és idősek, nők, férfiak. A községben három egészség­­ügyi állomás működik. A helyi csoport a tél folya­mán sikeres és látogatott be­tegápolási tanfolyamok szerve­zett. Ezt megelőzte az elsőse­gélynyújtási tanfolyam. A több előadásból álló tanfolyamot dr. Kelemen József körzeti orvos vezette. Tanultak alapján a gyakorlatban nyújtanak segít­séget az egészségőrök az ott­hon ápolt betegeknek. Megma­gyarázzák és bemutatják — szükség esetén — a­­különböző betegségek esetében használa­tos ápolási módokat. 3. tt zalasorszegi üzemi munkások segítsége a­övetkezeti gazdaságoknak Építőipari hig­ do­c alakulnak A napokban Zalaegerszeg pártszervezeteinek titkárai érte­kezletet tartottak a városi pártbizottságon. Az értekezleten Pukánszki Ferenc elvtárs, a járási pártbizottság titkára ismer­tette azokat az eredményeket, amelyek a város üzemi mun­kásai a termelőszövetkezetek szervezésében elértek. Pohánka József elvtárs a városi pártbizottság titkára azokról a teen­dőkről beszélt, amelyek az elkövetkezendő időben a városi kommunistákra, üzemi munkásokra várnak a mezőgazdaság szocialista átszervezésében. A titkári értekezlet alapján a város üzemeiben vállalatai­nál, hivatalainál olyan kezdeményezések születtek, hogy a megalakulás után is állandó segítséget adnak a szövetkezetek munkájához, építő szakmunkásokból álló komplex­ brigádokat állí­tanak össze. Ezek a brigádok a meginduláshoz szüksé­ges kisebb építkezéseket, épület átalakításokat végzik el. A villanytelepről 15 szerelő jelentkezett a brigádok munká­jában való részvételre. A brigádok végleges összeállítása a jövő héten történik meg. Az építőbrigádokon kívül több üzemben hármas kollektívákat is állítanak, akik az új szövetkezeti gazdaságok könyveléséhez, egyéb adminisztratív munkák elvégzéséhez adnak segítséget. ’11 Felavatták az ország elsű szintetikus műinyaggyártó és műszál üzemét Új magyar iparág, a szinteti­­kus műanyaggyártás első két üzemét pénteken adták át ren­deltetésének. Délelőtt a Hungária vegyi­művek telepén a szintetikus műszál alapanyagát, a kapro­­alaktámot előállító üzemet avatta fel Czottner Sándor ne­hézipari­ miniszter. Az ünnep­ségen többek között elmondot­ta Czottner Sándor, hogy a kaprolaktám előállítása meg­veti az alapját a korszerű ma­gyar műszál­iparnak. A szinte­tikus anyagok gyártásával ed­dig igen elmaradtunk egy-két baráti és tőkés ország mögött. 1958-ban például a Német De­mokratikus Köztársaságban 8,7, az Egyesült Államokban 11 ki­logramm az egy főre jutó mű­száltermelés, nálunk pedig csak 0,3 kilogramm volt. A Hungária vegyiművek kapró laktami üzeme, amely három­száz tonna teljesítő képességű, a jövőben tovább épül és rövi­desen megtöbbszörözi termelé­sét. A második ötéves tervben épülő új nagyteljesítményű üzemek pedig hétszeresére emelik hazánkban az egy főre jutó műanyag felhasználást. A kaprolaktámból készülő mű­szállal al­só és olcsó szövetet gyártunk a lakosságnak. A 30 —35 százalékos keverésű mű­szál ötszörösére növeli a textí­liák élettartamát. A miniszter ezután kor­mán­yk­i­t­ün­tetések­et, jutalma­kat adott át azoknak, akik az üzem felépítésében érdemeket szereztek. Az ünnepség végeztével a vendégek Nyergesújfalura mentek a Viscosa gyár műszál üzemének a Danilon gyárnak a felavatására. (MTI)

Next