Zalai Hírlap, 1959. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! JPIL Él­ ­MEHRV* 5 f&BttfflHBŰb QKKBBBß »iffy?; >'. ‘ AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. évf. 76. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1959. április 1., szerda A szovjet kormány nyilatkozata Moszkva (TASZSZ) A szov­jet kormány megújította azt a javaslatát, hogy a NATO és a varsói szerződés szervezete kössön meg nem támadási egyezményt. A szovjet kormány nyilatko­zatot tett abból az alkalomból, hogy Washingtonban április 2-től 4-ig megtartják az észak­atlanti szövetség tanácsának rendes ülésszakát. A szovjet kormány nyilatkozatában rá­mutat, hogy egy ilyen szerző­dés megkötése gyökeres fordu­latot jelentene a jelenlegi nem­zetközi helyzet fejlődésében, az államok baráti viszonyának megerősítése és a bizalom lég­körének megteremtése javára. — Ugyanakkor — mutat rá a kormánynyilatkozat — a meg nem támadási szer­ződés megkötése komoly fékező tényező lenne min­den agresszor számára, minthogy háború kirobbantása esetén az agresszor nemzetkö­zileg elszigetelődne és ráhárul­na a felelősség az agresszió minden következményéért. A szovjet kormány úgy véli — hangzik a nyilatkozat —, hogy a jelenlegi viszonyok kö­zött teljes mértékben megfelel­ne az európai béke megszilár­dítása érdekeinek, ha a NATO és a varsói szerződés tagálla­mai megegyezésre jutnának, hogy nem nyújtanak segítséget az agresszornak. A szovjet kormány nyilatko­zatában felhívja a NATO tag­államok kormányait, állapodjanak meg a közép­európai atom-, hidrogén- és rakétafegyver-mentes övezet megteremtéséről szóló lengyel kormányja­vaslat megvalósításában. Mint a szovjet kormány rámu­tat, egy ilyen övezet megte­remtése komoly mértékben enyhítené az európai kontinen­sen kialakult feszültséget és kedvező hatást gyakorolna az egész nemzetközi helyzetre. A szovjet kormány nyilatko­zatában megerősítette azt a ja­vaslatát, hogy csökkentsék a külföldi csa­patok létszámát az európai államok területén. A szovjet kormány, amikor ja­vasolja: csökkentsék a külföldi csapatok létszámát Németor­szág területén és a többi euró­pai állam határain belül, kész részt venni olyan kérdések megvitatásában, mint a NATO- hoz és a varsói szerződéshez tartozó tagállamok fegyveres erőinek kölcsönös visszavoná­sa, vagy annak az övezetnek kérdése, ahol korlátoznák a csapatokat és a fegyverzetet, valamint a felügyelet problé­mája. A szovjet kormány nyilat­kozatában ismét rámutatott: sürgősen szükséges, hogy meg­oldják az atomfegyver teljes eltiltásának és az államok fegyverzetéből való kiiktatásá­nak kérdését, valamint a ha­gyományos fegyverzet és az ál­lamok fegyveres erőinek lénye­ges csökkentését. A Szovjetunió e feladatok megoldásának első fontos lépéseként azt javasolja, hogy haladéktalanul álla­podjanak meg az atom- és hidrogénfegyver kiérlelek örök időkre szóló megtiltá­sában. Mint a szovjet kormány rá­mutat, az európai kontinens békéjét mindaddig nem lehet biztosítani, amíg meg nem old­ják Európa központi kérdését: a német békeszerződés megkö­tésének és a nyugat-berlini helyzet normalizálásának kér­dését. Ami a berlini kérdést illeti, a szovjet kormány véle­ménye szerint e kérdés meg­oldásának legreálisabb útja, ha Nyugat-Berlin számára bizto­sítják a demilitarizált szabad város státusát, amelynek meg­tartása ellenőrzésében tevé­keny részt venne az Egyesült Nemzetek Szervezete. A szovjet kormány nyilatko­zatában hangsúlyozza, hogy az volna a legelőnyösebb, ha a megérett nemzetközi kérdéseket kormányfői ér­tekezleten vitatnák meg. Amennyiben azonban a nyuga­ti hatalmak kormányai még nem készek részt venni a kor­mányfői értekezleten, a szovjet kormány úgy véli, hogy a né­met békeszerződés és a nyugat­berlini kérdés megvitatása cél­jából össze lehetne hívni a megfelelő államok külügymi­nisztereinek értekezletét. Repülőgép indul... ( a zaLaeg.wsze.Qi rep­rintén'fil Anek Sándor, a zalaegerszegi repülőtér rádiósa úgy olvassa a szakavatatlan szemnek titokzatosnak vélt morse-jeleket, mint más az újságot. A rövidebb, hosszabb éles hangok be­tűkké, a betűk értelmes mondatokká alakul­nak. Q—E—G... Q—E—G ... Kérek engedélyt ki­­gurulásra! Q—E—G ...! Anek Sándor meg­szokott mozdulattal nyúl a fényesre kopott réz­gomb felé, s a vibráló, éles hangok új jeleket, betűket továbbítanak. C—L—R ... C—L—R... Aztán vételre áll, s a hívó fél újabb jeleit ol­vassa: Q—E—L ... Q—E—L... — Kérek en­gedélyt a felszállásra! — C—L—R... C—L—R ...— engedélyezem... engedélyezem! Kint a betonon felmorajlanak a motorok és a HA— LIU kétmotoros utasszállító gép lomha teste — mint egy óriás madár — gurulni kezd. — Ha... várjunk egy kicsit! Még ne indul­jon! Mi lesz a riportommal...! Csak egy pil­lanat. — Ön a pilóta? — Igen! Mészáros Sándor vagyok. — Mióta repül? — Tizenegy éve. Ebből az utolsót polgári járatokon. — Hol érzi magát jobban, fent, a levegőben, vagy a földön? — Fent biztosabb. Ott nincs piros lámpa. — Mi volt a legkedvesebb élménye a levegő­ben? — A tavalyi balatoni vitorlásverseny! — Nem volt szelük és órákig manővereztek. Én akkor is célba értem. — Mit tanácsol a légiúttól félő utasoknak? — Aki egyszer már ült gépen, az nem fél. Egyedül a náthás embereknek nem ajánlom a repülést, mert fülszaggatást éreztek. — És ön? — Papp Béla vagyok, a másodpilóta, ő pedig Fekete László, a fedélzeti szerelőnk, és ott, a rádió mellett, aki ül, az Poór Gábor, a rádió­sunk, vagy ha jobban tetszik, a távirászunk. Ő tartja a kapcsolatot a földdel. — Mindig együtt utaznak? — Nem. Csak a véletlen hoz össze bennün­ket egy-egy órára. — Órára? — Igen. Egy óra múlva már Pesten leszünk és elválunk. Más gép, más táj. A mi életünk olyan, mint a menetrend. — Változó?! — Nem, olyan percnyi pontossággal beosz­tott. _________ — Mi a véleményük az utasokról? — Leszállás után mindig nagyon kedvesek. — És felszállás előtt? — Azt talán mondják el ők!... — Van még annyi időnk? — Nyugodtan. A közlekedési rendőrök még egyszer sem írtak fel bennünket gyorshajtá­sért, pedig már 48 perc alatt is felrepültünk Zalaegerszegről Budapestre. Egy mosolygós fiatalembert szólítunk ■meg. — Varga Ferenc vagyok, a pákai Kisipari Ktsz elnöke. — Hivatalosan utazik Pestre? — Igen. Sürgősen felrendeltek és csak így érek fel időre. — Először utazik repülőgépen? — Nem. Szinte már megszoktam. Gyors és kényelmes. Az ember szívesen megfizeti a 125 forintot, mert időt nyer. Lényegében, ha gyors­vonaton utazom, is belekerül ennyibe, hiszen a hosszú úton az őrszolgálatot is igénybe veszi. A tizenegy utas közül egy esőköpenyes fia­talember a következő széken ül. Tekintete gondterheltnek látszik. Fél — gondolom, biz­tosan először utazik. — Mészáros József — mutatkozik be. Ne­mes hét ésről jött be. Eddig a Betonútépítő Vál­lalatnál dolgozott. Most megy a központba le­számolni. — Először utazik repülőgépen? — Nem. Tavaly Szovjetunióban voltam a VIT-en. Tüdőgyulladást kaptam és repülőgép­pel hoztak haza. Akkor utaztam először, de megvallom, hogy egy kicsit most szurkolok az úttól. — Nem kell drukkolnia — nyugtatja meg a pilóta. Jó időnk lesz! Hét óra ötven perc. A gépnek indulnia kell. — Jó utat — köszöntöm őket, miközben Kas­­sai László elvtárssal — a repülőtér vezetőjére, — a felvételi épület felé tartunk. Bernt a rádiós szobában Anek elvtárs éppen, Budapestnek továbbítja, hogy a gép 7:50-kor rendben elindult. A meteorológiai irodában Kaposi Sándor me­teorológus tizennyolc éves tapasztalata és a rendelkezésre álló műszerek és térképek adata megnyugtatnak hogy még a vihar előtt fent lesznek Pesten. Délután valóban megjött az eső, de akkor már a gép Nyíregyházán vette a C—L—R jel­zéseket. B—nyi A tibeti eseményekiről Peking­ (Új Kína) Vasárnap este és hétfőn Kínában gyűlé­sek voltak, amelyeken a lakos­ság elítélte a tibeti reakciós lázadást. Kifejezte, hogy támo­gatja az Államtanács határoza­tait és üdvözölte a népi felsza­badító hadsereg győzelmét, a sransszai lázadás gyors leveré­sét. A lakosság országszerte ki­fejezésre juttatta azt a meg­győződését, hogy a tibeti helyi kormány összejátszott az impe­rialistákkal, a csangkejsekis­­tákkal és más idegen, reakciós erőkkel, megszegte a 17 cikke­­lyes egyezményt és durván megsértette a törvényeket, s ezért szigorú büntetést érde­mel. Több mint nyolcszáz tibeti pedagógus és tanuló a Tibetben működő népi hatóságokhoz írt levelében közölte, szigorúan büntessék meg a lázadók fő­kolomposait. Levelüket a kö­vetkező szavakkal fejezik be: »Jól tudjuk, hogy az új Tibet építésének dicső feladata a mi vállunkra nehezedik.« A mai ssammahból! — Tizennégy éve történt — A szocialista munka versenyről !­ — Kulturális oldal — Sport si napokban elkészül valamennyi zalai szövetkezeti község üzemterve Befejezéshez közeleg a zalai termelőszövetkezeti községek­ben az 1959-es évi üzemviteli tervek módosítása, illetve el­készítése. A mai napig tizenöt szövetkezeti faluban készült el az idei gazdálkodási terv. A szövetkezeti községek — előze­tes számítás alapján — közel hatvan millió forint értékű mezőgazdasági terméket állíta­nak elő az 1959-es esztendőben. Valamennyi felfejlődött közös gazdaságban, illetve újonnan létesült szövetkezeti faluban nagy gondot fordítanak a kor­szerű állattenyészetek megala­pozására. A tervekben, jöve­delmező szarvasmarha és ser­téstenyészetek, hizlaldák és baromfifarmok létesítése szere­pel az első helyen. Gondoskod­tak a szövetkezeti községek pa­rasztjai és vezetői a jövedel­mező állattenyésztéshez szük­séges takarmányalapról is. Az említett községek 20—25 száza­lékkal több kukoricát és zabot termelnek, mint az elmúlt esz­tendőkben. Több ezer vagon silókukorica, s takarmánybur­gonya terem már az idén a szö­vetkezeti földeken. Csupán a szövetkezeti községek közel ezer hízott marhát adnak át a kereskedelemnek. Emellett sok ezer rántani való csirkét, hí­zott sertést, s tenyészjószágot értékesítenek. Szovjet jegyzék az Egyesült Államokhoz, Angliához és Franciaországhoz Moszkva. (TASZSZ) Gromiko külügyminiszter hétfőig fogadta az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország moszkvai nagykövetét és átnyújtotta a szovjet kormány jegyzékét a külügyminiszteri értekezlet és a csúcsértekezlet­­kérdésére vo­natkozóan. A három jegyzék válasz az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kormányának március 26-i jegyzékére. A szovjet kormány a jegy­zékeiben egyetértését fejezi ki azzal a javaslattal, hogy május 11-re Genfbe hívják össze a külügyminiszteri értekezletet a Németországgal kapcsolatos kérdések megtárgyalására, be­leértve a német békeszerződést és a berlini kérdést is. A szovjet kormány sajnálko­zását fejezi ki amiatt, hogy még nem létesült teljes meg­egyezés a lengyel és csehszlo­vák külügyminiszter részvéte­lének kérdésében, de tekintet­tel a nyugati hatalmak állás­pontjára, lehetségesnek tartja, Lengyelország és Csehszlovákia részvételének kérdését magán az értekezleten döntsék el. Számos zalai termelőszövetkezet és egyéni garda nevezett az Országos Mezőgazdasági Kiállításra A megyei tanács mezőgazda­­sági osztályán tegnap délelőtt megkezdték a 63. Országos Me­zőgazdasági Kiállításon való részvételre érkezett nevezések elbírálását. A mai napig hat egyéni állattenyésztő és három termelőszövetkezet nevezése érkezett be a mezőgazdasági osztályra. A napokban további bejelentések érkezését várják a szakemberek. A zalai termelőszövetkeze­teket a nagykanizsai Vörös Csillag, a novai Vörös Zászló és a zalaszentgróti Új Barázda képviselik az országos seregszemlén.­­A nagykanizsai szövetkezet két I magastermelésű előhasi üsző­ivel vesz részt a kiállításon. A­­saját nevelésű tenyésztehenek várható napi tejhozama eléri a­­ 18, illetve húsz litert. A Vörös­­Csillag több saját nevelésű te-­­­nyészfüldőt is küld a kiállítás­ba. A novai Vörös Zászló Termelőszövetkezet orszá­gos hírű sertéstenyészeté­ből tíz fehérhúsú koca­süldőt szállítanak a mező­­gazdaság 1959-es évi sereg­szemléjére. A megye egyik legnevesebb szarvasmarhatenyésztő terme­lőszövetkezete, a zalaszentgró­ti Új Barázda saját nevelésű tenyészbikákkal vesz részt a kiállításon. Az egyéni gazdák elsősor­ban tenyészbikákkal nevez­tek a nagyjelentőségű seregszemlé­re. Ott lesz a kiállításon az or­szág egyik legnagyobb tejhoza­mú tehene is ,mely a nagyka­nizsai Gábor-testvérek tulajdo­nában van. A növény- és gyümölcster­melő gazdaságokból is számos nevezés érkezett a megyei ta­nács mezőgazdasági osztályára. Pályázati felhívás a középiskolás Halálokhoz Május 10-én ünnepük az anyák napját. A KISZ Köz­ponti Bizottságának egyetemi és középiskolai osztálya, vala­mint a Művelődésügyi Minisz­térium­ középfokú oktatási fő­osztálya pályázatot hirdet »Édesanyám« című dolgozat ké­szítésére. A pályázaton minden középiskolás részt vehet. A dolgozatokat a középiskolák igazgatóihoz lehet eljuttatni, ahol a tanári karból alakított bizottság bírálja el. A legjobb írásokat április 25-ig továbbít­ják a Művelődésügyi Minisz­tériumhoz. A legkiválóbb mű­veket jutalmazzák. Tavasz a Zala mentén (Z­alaszentgrót)

Next