Zalai Hírlap, 1959. augusztus (4. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ZALAI AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. évf. 179. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1959. augusztus 1., szombat A nyugati javaslatok azt célozzák, hogy a végtelenségig fenntartsák a nyugat-berlini megszállási rendszert Hírek és kommentárok a genfi értekezletről A. Gromiko, a Szovjetunió Bolz-cal, a Német Demokra­­külügyminisztere csütörtökön . tiros Köztársaság külügymi­­este találkozott az Egyesült Ál­­l . , ,­­­lamok, Anglia és Franciaország r­eszterével, a genfi értekezlet külügyminisztereivel. Később­­ elé terjesztett javaslatokról ta­­folytatta megbeszéléseit Lothar­­­nácskozott vele. A nyugati hatalmak nem akarnak megegyezni Génfben — írja a TASZSZ különtudósítója A TASZSZ különtudósítója kifejti, hogy Herter amerikai külügyminiszter Gromikoval folytatott minapi megbeszélé­sén meg akarta szerezni Gro­miko beleegyezését, hogy au­gusztus 5-én az értekezlet fe­jezze be munkáját, vagy a kér­dések megoldása nélkül bízza a folytatást a külügyminiszter­helyettesekre. A szovjet kül­döttség azonban ragaszkodott ahhoz, hogy folytassák a kí­sérleteket a megegyezés eléré­sére. Vajon miért sietnek a nyu­gati hatalmak küldöttségei any­­nyira elhagyni Genfet az érte­kezlet elé tűzött feladat meg­oldása nélkül? Egyes lapok sze­rint Hertelnek részt kell ven­nie az augusztus 12-én Santiago De Chilében megnyíló amerikai külügyminiszteri értekezleten. — Ezt a magyarázatot — foly­tatja a tudósító — természete­sen nem lehet komolyan venni. A dolog lényege az, hogy az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország képviselői ré­szére nehézzé vált álláspontjuk, így a nyugat-berlini kérdésben június 16-án előterjesztett ja­vaslataik megvédése. Ez ért­hető is, hiszen e javaslatokból már felületes olvasásra is lát­szik, hogy a nyugati hatalmak nem akarják megváltoztatni a Nyugat-Berlinben jelenleg fennálló rendellenes helyzetet. A június 16-i javaslatok azt cé­lozzák, hogy a végtelenségig fenntartsák a nyugat-berlini megszállási rendszert. Az »új« dokumentum meg­jelenésekor a burzsoá lapok nagy hűhót csaptak, hogy a nyugati hatalmak közeledtek a Szovjetunióhoz a Berlinre vo­natkozó ideiglenes egyezmény határidejének kérdésében. Most már — állították ezek a lapok — a Szovjetunió és a nyugati hatalmak között csak a számok kérdésében van nézeteltérés: a Szovjetunió másfél évet, a nyu­gati hatalmak öt évet indítvá­nyoznak a Berlinre vonatkozó ideiglenes megállapodás határ­idejeként.­­ De tulajdonképpen mit javasolnak most a nyugati ha­talmak? Azt, hogy az ideigle­nes megállapodás aláírásától számított öt év múlva a genfi értekezlet részvevői ismét ösz­­szeülhetnek, ha valamelyikük ezt kívánja. És miért ülnének össze? Korántsem azért, hogy újabb, valóban reális intézke­déseket vegyenek fontolóra a nyugat-berlini helyzet rendezé­se céljából, hanem azért, hogy megvizsgálják az egyezmény­ben foglalt régi intézkedéseket, amelyek lényegében véve mit­­sem változtatnak Nyugat-Ber­­lin megszállási rendszerén. Rö­viden: a három nyugati ha­talom nem a nyugat-berlini helyzet megváltoztatására in­dítványoz lépéseket, hanem ar­ra, hogy öt év múlva ismét ül­jenek össze és kezdjék elölről a tárgyalásokat. Ezt a cirkuszi trükköt próbálják úgy feltün­tetni, hogy a nyugati hatalmak közeledtek a Szovjetunióhoz az ideiglenes egyezmény határ­idejének kérdésében. Versenyfutás az idővel • Francia sajtóhangok a genfi értekezletről A genfi értekezletet bősége­sen kommentálják a párizsi la­pok. A Monde szerint a mi­niszterek még mindig három lehetőség között választhatnak: Az értekezlet elnapolása, a sza­kítás, vagy pedig a korlátozott megegyezés között. A megegye­zés esélyeit a Monde csekély­nek tartja, de hozzáfűzi: a tár­gyaló felek a nyílt szakítással szemben minden bizonnyal in­kább a tárgyalások elhalasztá­sát választják. A lap hangoz­tatja, hogy a keddi határidő kijelölése a döntésre, bizonyá­ra jobban tetszik Couve De Murville-nek, mint Selwyr Lloydnak. A Liberation rámutat, hogy az idővel való versenyfutás helyett a Szovjetunió szíveseb­ben tárgyalt volna mindaddig amíg lehetőség kínálkozik e megegyezésre. A genfi értekez­let az elhatározás döntő sza­kaszába érkezett, összegezi e lap. — Megkezdődött a ver­senyfutás az idővel. (MTI) — A Pravda kommentárja — Moszkva. (TASZSZ) Naumov, a Fravda genfi tudósítója csü­törtökön közölt hírmagyaráza­tában emlékeztetett a Nyugat- Berlinre vonatkozó átmeneti megállapodás szovjet és nyu­gati okmányainak július 28-án történt kicserélésére. Bár a két fél között előzetes megállapo­dás jött létre arra, hogy az ok­mányokat nem hozzák nyilvá­nosságra, amerikai, angol, fran­cia és más nyugati lapok mé­gis részletesen ismertették a nyugati okmányt. Tehát nyuga­ti körökből ismét kiszivárogtak a hírek — hangsúlyozza Nau­mov. A nyugati küldöttségek újabb propagandafogásai azon­ban ezúttal aligha váltak be — folytatja a cikkíró —. A Nyu­gat szemlátomást illúziókban ringatja magát, ha arra szá­mít, hogy javaslatai rokonszen­­vet keltenek a világközvéle­ményben. Sajtóhangokból ítél­ve a nyugati okmány szerzői a legcsekélyebb kívánságot sem tanúsítják a másik fél nézetei­nek figyelembevételére, sem arra, hogy előmozdítsák az ér­tekezlet munkáját. A Nyugat továbbra is arra törekszik, hogy megszerezze a Szovjetunió be­leegyezését a nyugatberlini megszállási rendszer állandó­sításához, az ott állomásozó amerikai, angol és francia csa­patok jelenlegi létszámának fenntartásához. A különbség csak annyi, hogy a nyugati ha­talmak ezt a törekvésüket mindeddig leplezetlenül, nyíl­tan kifejtették, most pedig a világ közvéleményének ezzel (Folytatása a 2. oldalon.) Bitumen­­ Nyugat-Németországba A Zalai Kőolajipari Vállalat bitumentermékeit az ország minden táján és több szomszédos országban ismerik. Egy hosszú tartálykocsisor készen áll a szállításra és Polgár Géza a megtelt tartályok fedőlemezeit csukja le. A Nyugat-Németországba szállítandó export bitument Molnár Pál a papírzsákokba fejti. A papírzsákokban egyen­ként 35 kilo bitumen fér el és a fejtő műszakonként 600 zsákot tölt meg. Az egyik zalai köz­ségben mokánybaju­­szú negyvenes férfi állított be a rendőr­őrsre. — Eltűnt a felesé­gem! — jelentette be kétségbeesetten az ügyeletesnek. — Mikor és hon­nan? — kérdezi az mély együttérzéssel. — Tegnap délelőtt a lakásunkról. — Hogyan történt? Összevesztek talán? — Igen! — Aztán lassan elmondta, hogy hajnal felé jött haza a szőlőhegyről, ahol barátaival kissé ki­rúgtak a házból. Az asszony ébren várta és sírva mondta, hogy nem bírja tovább. Vagy tisztességes útra tér, vagy itthagyja. — Hát most ittha­gyott, kérem­. — A felesége szülei élnek? — Az anyja él, de az Somogyban lakik. — Rendben van, majd megkeressük, csak legyen nyugod­tan. A rendőrség aztán végigkutatta a falut, a közeli és távoli ro­konokhoz is elmentek, ismerősöktől érdek­lődtek, de az asszonyt két nap óta egy te­remtett lélek sem lát­ta. A kétnapos nyomo­zás holtpontra jutott. A lakásból nem vitt magával mást, mint az ünneplő ruháját, meg mint a férj meg­állapította, a sonká­ból vihetett magával útravalót, mert abból bizony jócskán hiány­zik. A rendőrök meg­nézték a községi és a legelői kutakat, ki­mentek a közeli erdő­be is, de sehol semmi nyom. Az asszony szőrén-szálán el­tűnt. A férj — noha a legnagyob munka, az aratás sürgette — tét­lenül üldögélt a pit­var gerendáján, egész délután kedvetlenül, csendesen mélázva szánt-bánta bűneit. Amint így méláz­ga­­tott, a konyha felől hínük motoszkálást hallott, mintha valaki óvatosan nyitotta vol­na a kamraajtót. — Valaki jár a la­kásban! — Óvatosan az ablakhoz lépett és belesett. S ugyan kit látnak szemei, mint az eltűnt feleségét. — Hát te?! — Aztán összeborultak és csó­kolták, ölelték egy­mást nagy örömmel. Este az asszony el­mesélte, hogy a pad­láson a nagyteknő alatt kuporgott három napon keresztül. On­nan járt le enni, meg inni, ha elcsendese­dett a porta. — Ugye sajnáltál? Ugye nem mész töb­bet a hegyre dorbé­­zolni? — fejezte be a beszélgetést egy kér­déssel az asszony. Nem kétséges, mi volt a férj válasza. B. L. Asszonyfurfang Mesterkedések Kerala ellen Új-Delhi. (Reuter) Új-Delhi politikai megfigyelők arra szá­mítanak, hogy a hat hónapon belül megtartandó új keralai választásokon ismét a kommu­nisták szerzik meg a legtöbb szavazatot. Ennek az lenne az eredménye, hogy újra a kom­munisták kerülnének hatalom­ra. A megfigyelők ezért úgy vélik, az indiai központi kor­mány azzal a gondolattal fog­lalkozik, hogy Kerala államot összeolvasztja a szomszédos Madras állammal. (MTI) Új-Delhi. (MTI) A Reuter je­lentése szerint Praszad indiai elnök pénteken rendeletet adott ki ,amelynek értelmében Kera­la törvényesen választott kom­munista kormányát megfoszt­ják a hatalomtól, s az állam igazgatását közvetlenül az el­nök hatáskörébe vonják. — A párt művelődéspolitikai irányelveinek végrehajtásáról — Létezett-e Atlantisz..! — A sandi nyár — A nők egyenjogúságáról Tinnoegyi­llió forint értékű érőt hoznak forgalomba a földmmsszövetkezetek az Országos Mezőgazdasági Kiállításon Az ország földművesszövet­kezetei az idén is méltóképpen képviseltetik magukat az Or­szágos Mezőgazdasági Kiállítá­son. A SZÖVOSZ 600 négyzetmé­teren épült, reprezentatív el­rendezésű központi pavilonja szemléltető módon mutatja be a földművesszövetkezeti rend­szer szerteágazó tevékenységét. A földművesszövetkezetek árusító pavilonjai 14 millió fo­rint értékű árut hoznak for­galomba a kiállítás területén. A kisipari termelőszövetkeze­tekkel közösen naponta több­ször látványos divatbemutató­kat rendeznek. A bemutatott modelleket azonnal meg lehet vásárolni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a földművesszövetkezeti ven­déglátóipar is képviselteti ma­gát a kiállításon. A mezőgazdasági eszközöket értékesítő országos szövetkeze­ti központ 2800 négyzetméter­nyi területen állítja ki leg­újabb, elsősorban a termelő­szövetkezeti gazdaságokban használható gépeit. Újdonság lesz az új rendszerű palánta- és burgonyaültető gép, vala­mint a hagymatermesztés gé­pei. (MTI) Könnyűbeton falazóblokkal épül az állami lakások negyedrésze az ötéves tervben Feltűnést keltett legutóbb a­ sajtóban a sztálinvárosi falazó­blokkos építkezés híre, fokozta­­ az érdeklődést, hogy az or­­szágyűlés most lezajlott ülés­szakának zárszámadási vitájá­ban Sztálinváros képviselője bejelentette: szocialista váro­sunkban augusztus végén át­adják a lakóknak az első szo­banagyságú falelemekből épí­tett négyemeletes lakóházat, s augusztus 20-án megkezdik a középblokkokból készülő lakó­házak építését is. Az Építésügyi Minisztérium műszaki fejlesztési főosztályán elmondták, hogy a hagyomá­nyos építési mód mellett egyre inkább tért hódít nálunk is az úgynevezett blokkos építkezés, amelyet külföldön szerzett ta­pasztalatok és hosszas hazai blokkgyártási kísérletek után az idén kezdtünk el. A mód­szer annyira bevált, hogy 1960-ban, majd még inkább a második ötéves terv idő­szakában döntő rendelteté­se lesz a lakásépítkezésben. Kétféle blokktípus felhaszná­lására készülünk. A nyolcszáz kiló felső súlyhatárú nagy­blokkokat alkalmazzuk. Mind­kettőnek elsősorban a habosí­tott kohósalak az alapanyaga. — A második ötéves tervben az állami befektetéssel épü­lő lakások 25 százalékát könnyűbeton közép- és nagyblokk felhasználásával építik, ezenkívül körülbelül 7000 la­kás készül majd előrefalazott téglablokkos módszerrel. — A terv szerint könnyű­beton felhasználással évenként 70—80 millió kisméretű tégla helyettesíthető. Ez az építési idő lényeges rövidítését, az épületek sú­lyának, munkaigényességé­nek csökkentését, tehát az építkezés gazdaságosságát eredményezi. Egy négyemeletes ház 50—60 nap alatt összeszerelhető. Az eddigi elgondolások sze­rint a következő tervidőszak­ban körülbelül húsz városban, illetve településen lesz könnyű­beton közép-, vagy nagyblok­kos építkezés. Az előrefalazott téglablokkot kilenc város la­kásépítkezéseinél alkalmazzák. (MTI) Magyar kiállítás Csehszlovákiában! Prága (MTI) A Magyar Ta­nácsköztársaságról szóló kiállí­tást — amelyet huszonötezren tekintettek meg a prágai Le­nin Múzeumban — e napok­ban Kassán nyitották meg. A prágai Magyar Kultúra Plzen­ben, Ostravában és né­hány termelőszövetkezeti köz­ségben a mai Magyarország életét és a magyar mezőgazda­ság fejlődését szemléltető ki­állításokat rendezett. Japán diplomáciai kapcsolatok felvételéről tárgyal Tokió. (Reuter) A japán kül­ügyminisztérium pénteken megerősítette, hogy Japán dip­lomáciai kapcsolatok felvételé­ről tárgyalásokat kezdett Ma­gyarországgal, Bulgáriával és Romániával. A varsói japán nagykövet bolgár és román diplomáciai képviselőkkel, a prágai japán nagykövet pedig a magyar kormány küldöttei­vel tárgyal. (MTI) VÁLASZOLNAK AZ ILLETÉKESEK Visszatérítettük az árkülönbözetet A Zalai Hírlap 1959. július 23-i számában «Szóvá tesszük« rovatukban közölt panaszra és észrevételükre az alábbiakat közöljük: Kóbor János murakeresztúri lakos 1958 szeptemberében a Zala megyei Mezőgazdasági Eszközöket Értékesítő Szövet­kezeti Vállalattól 12 000 darab nagyszilárdságú téglát vásá­rolt. A téglát molnári tégla­gyárunkból szállította el a ve­vő saját fuvarával. Kóbor János 1959 február 13- án levelet írt, amelyben elpa­naszolta, hogy a drága tégla egy része használhatatlan. A vonatkozó rendelkezések értel­mében a tégla minőségének ki­fogásolási határideje az átvé­teltől számított 8 nap. Az Álta­lános Szakmai Szállítási Felté­telek előírja, hogy saját fuvar­ral történő, a gyártelepről köz­vetlenül elszállítás esetén a ve­vő, illetőleg átvevő gondosan tartozik a tégla minőségét meg­vizsgálni, mert utólag csak olyan hibák fennforgása esetén élhet panasszal, amelyek átvé­telkor a leggondosabb vizsgá­lattal sem voltak megállapít­hatók. Kóbor János panaszát a mol­nári téglagyár vezetője Kóbor házában megvizsgálta és meg­állapította, hogy körülbelül 10 százalékos minőségromlás áll fenn, de a molnári téglagyár kifogástalan téglát adott ki. Fentiek alapján Kóbor Já­nost elutasítottuk panaszával. Említett cikkükre újabb bizott­ságot küldtünk ki Kóbor János panaszoshoz és ez a bizottság megállapította, hogy a 12 000 darab téglából 1 300 darab tég­la nem felel meg a nagyszilárd­ságú tégla minőségi követelmé­nyeinek, hanem csak IV. osztá­lyú téglának minősíthető. A bizottság azt is megállapította, hogy ebben az 1 300 téglában az átvételkor meg nem állapítható rejtett hibák voltak (mészkö­­vesség), ami a tégla széttöre­dezését idézte elő, esőzés kö­vetkeztében, tárolás ideje alatt. Tekintettel arra, hogy Kóbor János így nem esett késedelem­be panaszával, a bizottság által megállapított minőségnek meg­felelően az 1300 darab tégla után az árkülönbözetet mai na­pon Kóbor részére a Zala me­gyei Mezőgazdasági Eszközöket Értékesítő Szövetkezeti Válla­lat útján visszatérítettük. Köszönjük a Zalai Hírlap fi­gyelmeztető cikkét. A jövőben még nagyobb gondot fogunk fordítani arra, hogy téglagyá­raink a diszpozícióknak megfe­lelő minőségű téglát szállítsa­nak a vevőknek. A Zala megyei Bánya- és Építőanyagipari Egyesülés Nagy György igazgató

Next