Zalai Hírlap, 1959. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! - mm mm mm AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. évf. 204. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1959. szeptember 1., kedd ZALAI & Az új tanév kezdetén írta: Hadnagy László/ a megyei tanács elnökhelyettese Ma reggel kitárják iskoláink kapuikat, a tantermek, folyo­sók vakációs csendjét egy évre újra a szorgalmas munka, vi­dámság zaja veri fel. Megyénk általános iskoláiban, középis­koláiban, az esti és levelező tagozatokon majdnem 40 000 tanuló kezdi meg az új tan­évet. Negyvenezer tanuló,­­ majdnem kétezer nevelő és több tízezer szülő közös mun­kája veszi kezdetét megyénk­ben is, hogy közös akarattal, szeretettel és erőfeszítéssel alakítsák, okosítsák, formálják a mi társadalmunk számára, a szocializmus számára hasz­nos munkásokká, értékes em­berekké fiataljainkat. Vannak, akik mos­t kezdik a munkát, zömük az előző évek munká­jának eredményeire, tapaszta­lataira építi ezt az új eszten­dőt. Szorongó szívű kis első osztályosok félelme, a m­ost munkába lépő új nevelők iz­galma adja meg minden tan­évkezdés különös szépségét és ilyenkor a társadalom megér­tő szeretete is elsősorban az iskolába most lépő, a rendsze­res, komoly munkát, az életet most kóstolgató első oszá­lyo­­sok felé, és nevelő munkáju­kat, hivatásukat most kezdő fiatal pedagógusok felé száll. S a tanévnyitó ünnepi szoron­gását, új közösségek félénk is­merkedését holnap már a cél­tudatos munka, szorgalmas ta­nulás és nevelés váltja fel. Munkára hát! Jól eltöltött szünidő után kezdődik az új év gyermekeinknek. Szülők szeretete, államunk gondosko­dása, életünk felfelé ívelése nyugodt pihenést biztosított gyermekeinknek. A szervezett üdülésben, táborozásokban 2300 zalai általános iskolás vetít részt, középiskolás kiszis­­táink egy rész­é a Hanságban, másik részük a Principális melletti zalai táborban hasz­nos, testet, lelket üdítő munká­val töltötte a nyár egy részét, sok ezer zaki diákt­ kirándult a­ Balaton mellé, Budapestre, ismerkedett közvetlen élmé­nyek útján is hazánk szépsé­geivel. Minden lehetőség meg­volt arra, hogy gyermekeink kipihenten kezdjék most el a munkát. Felkészültek az új év fel­adataira a zalai pedagógusok is. A múlt éviben a nevelés ne­héz munkája mellett nagyré­szük szorgalmasan tanult, 750- -en vettek részt közülük szer­vezett, rendszeres felkészülést kívánó és vizsgával befejezett világnézeti továbbképzésben, és szinte valamennyien szak­mai továbbképzésben. A nya­rat a pihenés mellett az új esztendőre való felkészüléssel töltötték. A nyári tanfolyamok egész során vitatták meg az MSZMP művelődési politiká­jának irányelvei alapján vég­zendő munkájuk módszereit, közvetlen feladataikat. Az új tanév kedvező feltéte­lekkel való indulásait jelentő­sen segítette az állam, a taná­csok és a társadalom aktív anyagi támogatása is. Beruhá­zási kereteinkből 1959-ben 34 új tanterem, 10 nevelői lakás segíti a jobb feltételű oktató-, nevelőmunkát, emellett me­gyénk lakossága úgy viseli szí­vén a gyermekek nevelésének ügyét, hogy társadalmi mun­kával, községfejlesztési hozzá­járulással és egyéb támogatás­sal újabb 30 tanteremmel sza­porította tanterem ellátottsá­gunkat ebben az esztendőben. Az iskolák társadalmi megse­gítésére indult mozgalom ke­retében 1958 szeptember 1-től a tanév végéig 5 millió 840 ezer forinttal járult hozzá megyénk lakossága, hogy gyermekeink jobban felszerelt iskolákban, egészségesebb körülmények között tanulhassanak. A társadalom és a szülők felelőssége azonban nemcsak anyagi természetű támogatás­ban jut kifejezésre, egyre in­kább tartalmi téren is. Aho­gyan a gyermekek, nevelők felkészültek az új tanévre, úgy kell felkészülniök a szülőknek, a társadalomnak is. Nemcsak az iskola, hanem a család, az iskola és a társadalom együtt neveli emberré fiatalságunkat. Mi a mi nevelési célkitűzé­sünk? Mi kommunista szelle­mű és világnézetű, művelt, er­kölcsös ifjúságot akarunk ne­velni, amely a korszerű isme­retek és a­­tudományos ered­mények elsajátításával együtt magáévá teszi a marxista-le­ninista világnézet alapjait, a gondolkozásában, érzésvilágá­ban, magatartásában kialakít­ja, kiformálja a szocialista er­kölcsöt. A mi világunk szocialista vi­lág, a mi jövőnk a megvaló­sult szocializmus, a mi ifjúsá­gunk perspektívája a kommu­nizmus — ahogy az­t az SZKP XXI. kongresszusa történelmi közelségbe hozta. Nincs erő, amely a történelmi fejlődés­nek ezt az útját megfordíthat­ná. Tehát nemcsak az iskola célja, de a szülők és társada­lom alapvető emberi érdeke, hogy gyermekeinket szocialis­ta szellemben neveljük, hi­szen felnőttként szocialista társadalomban fognak élni, dolgozni. S család, iskola, tár­sadalom együtt dolgozik azért, hogy felnövő nemzedékünk úgy nevelődjék, hogy jól fel­készült, hasznos tagja, a szo­cialista társadalommal azonos gondolkodású, világnézetű tag­ja legye­n társadalmunknak. A szülőknek és az iskolának együtt, közös akarattal és sze­retettel kell gyermekeinket a szocializmus szeretetére, a szo­cializmus építésének felada­taira nevelniök, mert így ké­szítik fel igazán, hasznosan és egyértelműen a jövőre. E meg­fontolások alapján kell a szü­lőknek is felkészülniök az új tanévre, nevelőknek, szülői munkaközösségeknek pedig közös erőfeszítéseket kell ten­­niök az új iskolai esztendőben, hogy a családi és iskolai neve­lés összhangját, egymás egész­séges kiegészítését megteremt­sék. De nemcsak a szocializmus szeretetére, hanem a szocializ­mus építésére is neveljük ifjú­ságunkat. A szocializmus épí­tése pedig munka, szorgalmas, becsületes, kemény munka.­­ [Ezért a munkára és a munká­val nevelés egyre nagyobb he­lyet kap általános iskoláink és középiskoláink programjá­ban. A munka szerelm­e, a munka megbecsülése is csak a család és az iskola együttes nevelő hatása nyomán alakul­hat ki ifjúságju­kban. Nem a kisasszonyokat­-, és nem a munkától irtózó, a fizikai mun­kához nem értő fiatalokat vár tőlünk a társadalom. Honen­ otthon a családi munkához hozzászokott, az iskolában a munkára nevelt, a munkát az élet értelmének és legembe­ribb tartalmának érző ifjúsá­got. Családnak, iskolának, KISZ- nek és úttörő mozgalomnak közös erőfeszítésével érhetjük el a munkára nevelésben ez évre elénk tűzött feladatain­kat. Az iskolai munka kedvező feltételekkel indul. Tankönyv­­ellátásunk is zavartalan. Új­­tankönyveink tízezrei várják új gazdájukat, hogy becsület­tel szolgálják egy évig őket. — Holnap megkezdődik a tanu­lás. Nem játék, kemény gyer­meki munka, melynek nehéz­ségein és útvesztőin átvezet a szerető szülők és nevelők se­gítsége. A nevelők gondja, hi­vatása é­s szeretete, szülők és társadalom törődése és felelős­sége kíséri az esztendőn végig gyermekeinket. Jó tanulást, jó munkát, fia­tal barátaink! ­ Menyílt a lipcsei nemzetközi vásár Heinrich Rau megnyitó beszéde Lipcse (TASZSZ) Számos ország kereskedelmi és kor­mányküldöttségeinek jelenlétében ünnepélyes keretek kö­zött megnyílt a hagyományos őszi lipcsei vásár. A vásár megnyitásán Heinrich Rau, az NDK kül-és belkereskedelmi minisztere mondott beszéd­et. A Német Demokratikus Köztársaság változatlanul kö­veteli a nyugat-berlini megszállási státus megszüntetését - mondta többek között. Rau foglalkozott beszédében a nemzetközi helyzet több más kérdésével is. Majd kiemelte a két rendszer békés gazdasági versenyének jelentőségét. A szocialista államok — mondta — jelentősen növelték ipari termelésüket és ha­­­­talmas sikereket értek el a tőkés országokkal folytatott békés versenyben. A Német Demokratikus Köztársaság leg­­­­fontosabb gazdasági feladata, hogy bebizonyítsa a szocia­­l­­­ista rendszer fölényét az első munkás-paraszt német államok­ban a nyugat-németországi tőkés rendszer fölött és hogy 1961-ig elérje vagy felülmúlja Nyugat-Németországot a fon­tosabb élelmicikkek és közszükségleti iparcikkek egy la­kosra számított fogyasztásában. (MTI) Komplex-Brigádok segítik a termelőszövetkezeti zöldségtermesztés fejlődését A mezőgazdasági terméke­ket értékesítő országos szövet­kezeti központ tájékoztatása szerint az illetékes állami és szövetkezeti szervek szakembe­reiből alakult komplex-brigá­dok ezekben a hetekben vala­mennyi zöldségtermeléssel fog­lalkozó termelőszövetkezettel megvitatják a jövő évi zöldség­termelési tervet. A megbeszélé­seknek az a célja, hogy az ed­diginél szorosabb összhangot alakítson ki a termelés és az értékesítés között, országosan egyenletesebbé tegye a terme­lést, s a termelőszövetkezetek­nek is fokozott lehetőséget ad­jon a zöldségtermelés előzetes tervezésére. A komplex­ brigá­dok nemcsak a termelési lehe­tőségekről tájékoztatják a ter­melőszövetkezeteket, de felmé­rik azt is, hogy milyenek az anyagi és technikai feltételek. Megállapítják, mennyi meleg­­ágyi ablakra, ablakkeretre, ön­tözőberendezésre és egyéb gép­re van szüksége a termelőszö­vetkezeteknek ahhoz, hogy a nagyüzem előnyeit hasznosítva a lehető leggazdaságosabban termeljen. Az igényeket orszá­gos és megyei szinten összesí­tik, s a beszerzés lehetőségeiről még az évi termelési terv elké­szülte előtt tájékoztatják a ter­melőszövetkezeteket. A terme­lőszövetkezetek jobb, biztonsá­gosabb tervezését segítik elő azzal is, hogy a jövő évi ter­melési szerződéseket már szep­tember végéig országszerte megkötik, ily módon a termelő­­szövetkezet már a szerződést szerepeltetheti tervében. (MTI) ifjú szakmunká­sa sok. Alig egy hónapja dolgoznak önállóan. Ipari ta­nulók voltak, aztán a vizsga után rövid szabadság, és bizonyítvánnyal a zsebükben nekivágtak az életnek. Kicsit szorongva, fél­ve, hátha nem győzik a dolgot. Százszor is megfordult a fe­jükben: — Csak ne akadjon el a sza­lag miattunk! — Ilyen gondo­latokkal ültek a gép elé. Azért fél szemükkel mindig a szalag­testet figyelték: gyűlik-e a varrni való? Tóth Marika mel­lett egyszer nagy csomó fiú­nadrág halmozódott fel. Hát persze, hogy könnyekbe fojtot­ta bánatát. — Megvigasztaltak, megmu­tatták, hogyan kell gyorsabban csinálni. Nagyon jól esett — emlékezik vissza. Azóta »ráállt« a keze, mozdulatai tempósak. Mintha már régen is ezt csi­­­­nálta volna. Nem bánta meg,­­ hogy a női szabó mesterség he­­­lyett itt kötött­­ki, összebarát­kozott a géppel, az emberek­kel, egyszóval beleszokott a környezetbe. — Pedig hogy ijesztgettek bennünket! Azt mondották, még szólni sem lesz kedvünk a műszak alatt, meg nem is érünk majd rá. Meg hogy mennyire elfáradunk! — így is lett? — Á! Nem is volt igaz. Kár­­ volt sajnálkozni rajtunk. Ha nem hiszi, kérdezze meg a töb­bieket is — bíztat nagy komo­lyan. Követem a tekintetét, és megállok Blaskovics Erzsi mel­lett. Megerősíti, amit Marika mondott. — Jó ebben a szalagban dol­gozni. Nekem sokat segített: Dávid néni, Juhász Teri, Papp Anna, meg mások. Hát ezért nem lógattam az orromat — nevet. — Néha sok volt a tanulás, de megérte. Most aztán vidá­man zsebelek! Jaj ... ne úgy értse ... Szóval a nadrágokba varrom a zsebet — és a körü­lötte lévő asszonyok, lányok is mind elmosolyodnak. — Tudja, mi a legjobb? — kérdi a közben odaérkező Szi­lágyi Sándor meós. És mindjárt válaszol is: — Az, hogy ők több reszorthoz is értenek. Nem úgy, mint sok betanított munkás. Ezt az elvet kell tovább vinni az oktatásban — vélekedik. Adni kell a szavára, hiszen ta­lán ő a legilletékesebb, mert látja a hibákat, legelőször ő ve­szi észre azokat. Arra sem saj­nálta az időt, hogy maga köré gyűjtve a lányokat, a gépnél magyarázta a szakmai fogáso­kat. Segített nekik a közösség, szeretettel fogadta magába a négy­­lányt az 57-es szalag kol­lektívája. Másképpen nehéz lett volna így megtalálni a helyü­ket. Vékony Gyula Új szakmunkások Szilágyi Sándor meós Tóth Marika keze alatt már hiba nélkül engedelmeskedik a varrógép — így kell ezt csinálni! — oktatja a fiatalokat Kilenc vidéki városban megiskálnak az ősszel a lakásépítő szövetkezetek - több mint ezer lakást már építenek Mint ismeretes, az állam az év elején megjelent kormány­rendelet értelmében­­ a bérből és fizetésből élő dolgozóknak módot nyújt, hogy szövetkezeti formában lakáshoz jussanak. Az Építésügyi Minisztériumban tájékoztatták az MTI munka­társát, hogyan halad a szövet­kezeti lakások építése és a szö­vetkezetek alakulása. Az idén 1 645 szövetkezeti la­kás építé­sére kerül sor, jövő évi befejezéssel — hangzott a tá­jékoztatás. A lakások építése néhány száz kivételével meg­kezdődött és jó ütemben ha­­lad. Rövidesen a még hátralé­vő párszáznak a munkálatai­hoz is hozzáfognak. A jövő esz­tendő nyarának végén, vagy ősz elején valamennyit a szövetke­zetek rendelkezésére bocsát­ják. Budapesten hét kerület­ben 723 lakást kapnak a szö­vetkezetek, a többi kilenc vi­déki városban, az Ózdon, Szol­nokon, Győrött, Székesfehérvá­rott, Zalaegerszegen, Miskolcon, Debrecenben, Pé­csett és Szegeden alakuló szö­vetkezeteknek jut. A szövetkezetek az ősszel alakulnak meg. Megalakulásu­kat szervező bizottságok készí­tik elő. Vidéken már mindenütt megalakul-t­tak a szervező bizottságok. A tagok — mint ismeretes, — bizonyos kezdő összeggel lépnek be a szövetkezetbe. Az összeg meghatározásánál mesz­­szemenően figyelembe veszik a belépő szociális viszonyait. A lakás árának a belépési össze­gen felüli részére az állam az OTP útján kölcsönt folyósít kedvező visszafizetési feltéte­lekkel. A jövő esztendőben az ed­diginél nagyobb arányú lesz a szövetkezetek szer­vezése. Erre módot nyújt az, hogy 1050-ban a most épülő lakás­­mennyiség kétszeresének épí­téséhez fognak hozzá — fejez­ték be a tájékoztatást és Épí­tésügyi Minisztériumban. (MTI) -------------------------v Káldi János: (Tanév? nyitásra Szeptember eleje. Fogy a lomb. Utolsót lobban a sok virág. S falun, városban ilyen tájban elmosolyodnak az iskolák. Kitárulnak szelíd kapuik, mint megannyi nagy-nagy anyaszív, amely várja, hívja ölesen elinduló, édes fiait. Kipp-kopp. Fölsír az örök kopaj. Hozza ezt magával minden ősz. Ez a reggelnek szívverése, emlékes­ hangú és ismerős. Kipp-kopp. Hogy száll az évre az év! Elmúlnak a lombok, a fények. Csak e kopogás jön egyformán, akár egy szapora kis ének. Csak ez megy, megy tovább örökké, e gyors lépés, amíg hull a dér, föl-föl egész a csillagokig, és higgyétek el, hogy odaér. Megkezdődtek az állatbírálatok az Országos Mezőgazdasági Kiállításon Hétfőn délelőtt az Országos Mezőgazdasági Kiállítás terüle­tén megkezdődtek az állatbírá­latok. Harminckét bizottságban 200 kiváló állattenyésztési szakember — tudósok, kuta­tók,­­gyakorlati munkában ki­tűnt tenyésztők döntik el a nagydíjak és a helyezések sor­sát. A bizottságok teljes titok­tartás mellett végzik munká­jukat és az eredményeket elő­reláthatólag szerdán délután hozzák nyilvánosságra. (MTI) AZ 57-ES SZALAGBAN 1

Next