Zalai Hírlap, 1959. október (4. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ! m­m. jk »» AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN­ÁCS LAPJA IV. évf. 230. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1959. október 1., csütörtök Peking. (MTI) A TASZSZ különtudósítója jelenti: A kínai főváros szerdán örömteljes és meleg fogadtatás­ban részesítette Hruscsovot, a Szovjet Minisztertanács elnökét, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkárát, a kínai ün­nepségeken résztvevő szovjet párt- és kormányküldöttség ve­zetőjét. Hruscsovval együtt ér­kezett a küldöttség két további tagja, Gromiko külügyminisz­ter és A. Tupoljev akadémikus. A repülőtéren Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának elnöke, Liu Sao-csi, a Kínai Népköz­­társaság elnöke, Szung Csing­­ling és Tung Pi-vu, alelnökök, Csu Te, a Kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnöke, Csou En-laj, az Állam­tanács elnöke, továbbá a Kínai Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagjai, a kínai kor­mány tagjai, a demokratikus pártok és a társadalmi szerve­zetek vezetői, a népi felszaba­dító hadsereg magasrangú tiszt­jei, a Kínában élő nemzetisé­gek képviselői fogadták a­­szovjet vendégeket. Jelen vol­tak a szovjet párt- és kormány­­küldöttség már korábban Pe­kingbe érkezett tagjai, a szo­cialista országok párt- és kor­mányküldöttségeinek vezetői, köztük Dobi István, a magyar küldöttség vezetője, a testvéri kommunista- és munkáspártok küldöttségei, az ázsiai és afrikai országok kormányküldöttségei, a pekingi szovjet nagykövetség és más diplomáciai képviseletek ■ tagjai. A TU—114-es repülőgépből kiszállva Hruscsov Mao Ce­­tunggal, Liu Sao-csival és Csou En-laj­jal ellépett a díszszázad­­ előtt. Ezután Hruscsov Mao Ce-tunggal együtt felment a repülőtéren épített emelvényre ,és beszédet mondott. Kedves Mao Ce-tung elvtárs! Kedves Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj elvtársak! Kedves elvtársak, barátaim! Nagyon örülök, hogy meghí­vást kaptam, vegyek részt a Kínai Népköztársaság kikiáltá­ssa 10. évfordulójának ünnepsé­gén. A Kínai Kommunista Párt Mao Ce-tung elvtárs vezette Központi Bizottságának irányí­tásával hatalmas sikereket ért­­el, amikor lelkesítette, szervez­te népének harcát a forradalom győzelméért és gazdaságának fellendítéséért, az új szocialista alapon való felépítéséért. Mi örülünk az Önök sikereinek, és azt kívánjuk, hogy tovább ha­ladjanak a szocialista építés be­fejezése, a kommunizmus épí­tése felé. Pártjaink együtt haladtak a legnehezebb pillanatokban. Együtt megyünk a nagy cél felé, és együtt érünk el a kom­munista társadalom építésének befejezéséhez. Ennek a célnak a megvalósítása sikerrel fogja koronázni a népnek a társada­lom forradalmi átalakításáért kifejtett közös erőfeszítéseit. Közvetlen azután érkeztem Önökhöz, hogy az Egyesült Ál­lamokban tett utazásomról ha­zatértem Moszkvába, és szó sze­rint egyik repülőgépről a má­sikra ültem. Az Egyesült Álla­mokban találkoztam és beszél­getést folytattam vezető állam­férfiakkal, elsősorban Dwight Eisenhower elnökkel. Találkozásaink és beszélgeté­seink során legőszintébb esz­mecserét folytattunk az összes megoldandó kérdésekről, hogy megteremtsük az együttműkö­dés és békés együttélés légkörét és biztosíthassuk az egész világ békéjét. Amerikai utazásom, az Egye­sült Államok vezetőivel folyta­tott beszélgetéseim hasznosak voltak, ezeknek a beszélgeté­seknek kétségkívül hozzá kel­lett járulniuk az országaink közti viszony javulásához és a nemzetközi feszültség enyhülé­séhez. Mindent meg kell ten­nünk, hogy valóban megtisztít­suk a nemzetközi légkört és megteremtsük a népek barátsá­gának feltételeit. Minden igye­kezetünkkel rajta kell lennünk, hogy olyan helyzetet teremt­sünk meg, amely biztosítja az egész világ békéjét. Az Egyesült Nemzetek köz­gyűlésén javaslatot terjesztet­tünk elő az általános és teljes leszerelésről és a hatékony el­lenőrzés megteremtéséről. Ezek a javaslatok gyökeresen meg­változtathatják a népek egy­máshoz való viszonyát, ha ked­vező visszhangra, megértésre és támogatásra találnak az összes államok részéről. A Szovjetunió mint javaslataimból is kitűnik, a.kész a leszerelés problémájának legszélesebb körű megoldására, hogy valóban létrehozza vala­mennyi nép biztonságának fel­tételeit. Ezeknek a javaslatok­nak a megvalósítása után sem a kis népeknek, sem a nagy né­peknek nem kell támadástól tartaniuk, mert egy állam sem fog rendelkezni a támadáshoz szükséges eszközökkel. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósítá­sa nagy eredmény lenne a né­pek számára, valamint a béke biztosítása és a baráti viszo­nyok légkörének megteremtése szempontjából. Konkrét bizto­síték lenne a békés együttélés­re, az­­ országok közötti baráti kapcsolatok fejlesztésére, a gaz­dasági, kulturális és egyéb irá­nyú együttműködés megterem­tésének gyakorlati megvalósu­lására. A népeknek erre van szükségük.­­ A szovjet kormány több­ször is kijelentette, és én ma­gam az ENSZ közgyűlésén mondott beszédemben újból­­ megerősítettem, hogy az Egye­sült Nemzetek Szervezete nem lehet valóban a nemzetközi együttműködés egyetemes szer­ve, e nemzetközi kérdések ren­dezésének teljesen hatékony eszköze, ha hiányzik tagjai kö­zül egy olyan nagyhatalom, mint a Kínai Népköztársaság. A közgyűlésen kijelentettem, hogy már régen eljött az ideje, hogy eltávolítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetéből a reak­ciós Kína hulláját, Csang Kaj­­sek klikkjének képviselőjét. Az Egyesült Nemzetek Szervezeté­ben a nagy szocialista Kínának el kell foglalnia a maga törvé­nyes helyét. Bárhogy ellenezzék is ezt a reakciós erők, ez meg fog történni. Az igazságnak dia­dalmaskodnia kell. Kedves barátaim! Kínai Nép­­köztársaság fővárosába, Peking­be érkezve hadd tolmácsoljam az SZKP Központi Bizottsága, a szovjet kormány, a.. egész szovjet nép és a magam szívé­lyes testvéri üdvözletét a test­véri Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a népi Kína kormányának, az egész kínai népnek. Éljen a Kínai Népköztársa­ság, amely a marxizmus—leni­­nizmus zászlaja alatt biztosan halad a szocializmus győzelme felé! Éljen a Szovjetunió és a Kí­nai Népköztársaság nagy né­peinek örök és megbonthatatlan barátsága! Éljen a hatalmas szocialista tábor, a világ béké­jének ledönthetetlen bástyája! Hrucsov beszédét többször is viharos taps szakította félbe. A beszéd elhangzása után a szovjet párt- és kormánykül­döttség vezetője gépkocsiba ült és Mao Ce-tunggal, Liu Sao­­csivel és Csu Te-vel együtt a városba hajtatott. (MTI) IIII Hill IUI IIIIIIIIIIIIIWIII ■ IIIWillllMil II UH I III Iliim—il II Ilii IMI lllllll III Ilii Ilii Ilii H szovjet kormányfő megérkezett Pekingbe Hruscsov beszéde a pekingi repülőtéren Amerikai illetékes körök a TASZSZ-nak adott Hruscsov-nyilatkozatról Washington (AFP) A nyilatkozat, amelyet Hruscsov szovjet miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek adott,­­ megerősítve benne, hogy a Ber­n­re vonatkozó tárgyalások időtartamukban nem lesznek korlátozottak — úgy, amint ezt Eisenhower hétfőn közölte —, gyakorlati végrehajtását jelenti a hallgatólagos megállapodásnak, amelyre a két államférfi szombaton este jutott Camp Davidben. A szovjet kormány nyilatkozatát az amerikai főváros illetékes köreiben »tényleges haladásnak« tartják, mivel iga­zolja azt az értékelést, amit Eisenhower elnök a szovjet mi­niszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről adott. A tárgyalások újrafelvételét célzó előkészületeket seré­nyen szorgalmazzák majd az elkövetkező hetekben. Washing­tonban örömmel fogadják, hogy a hivatalos közleményen túl történt megállapodást a két fél pontosan végrehajtotta, és ezzel megnyitotta az utat a tényleges tárgyalásokhoz. (MTI) A mai számunkból: — Készülődés a pártértekezletre .­ — Az új lámpás — Pusztaszentlászlói „öregek" — Kulturális levél m­axiir ___________________________________) Élesedik a választási harc Angliában London (MTI) Egyre elkeseredettebbé válik a választási küzdelem Angliában — jelenti a Reuter. Az ellenfelek mind élesebb hangot ütnek meg. Aneurin Bevan kedden beszédet mondott Newburyba­. A többi között azzal vádolta Macmillan miniszterelnököt, hogy a maga javára igyekszik kihasználni Hruscsov és Eisenhower­ tárgyalásait, holott — mint Bevan mondotta — Gait si kell és ő több mint két éve fáradozik azon­, hogy létrejöjjön a csúcstalálkozó. Macmiláh-hek azt az állítását, hogy »megnyitja az utat« a csúcsértekezlet felé, élesen vitatja az angol sajtó. A munkáspárti Daily Herald írja: Macmillan úgy beszél, »mintha ő találta volna fel a béke eszméjét«. A Daily Worker hangsúlyozza: nyilvánvaló, hogy vá­lasztási célokra akarják kihasználni a Hruscsov—Eisenhower megbeszéléseket. (MTI) Dz Humanité beszámolója a Biasso kikötőjében lezajlott véres eseményekről densekről, amelyekre még au­gusztusban került sor Portugál- Guinea Biasso nevő kikötőjé­ben. Salazar cenzúrája miatt csak most derült fény arra, hogy a kikötőben a dokkmun­kások béremelést követelve sztrájkba léptek. A gyarmat kor­mányzója rendőröket küldött ki ellenük. Az összetűzésben egy rendőrtiszt életét vesztette. A kormányzó példát «statuál­tatok» és 24 sztrájkolót kivé­geztetett, Lisszabonból pedig ejtőernyősöket és hadihajókat küldtek ki a «rend fenntartásá­ra». A Francia Kommunista Párt lapja ezenkívül lisszaboni tu­dósításában felsorolja azokat a portugál hazafiakat, akik hosz­­szú évek óta jogtalanul szen­vednek Salazar börtöneiben. Salazar rendőrsége teljha­talommal rendelkezik, hogy to­vábbra is börtönben tartsa «preventív» célzattal azokat is, akik már kitöltötték a bírósági ítéletben kiszabott büntetésü­ket. (MTI) Párizs (MTI) Az Humanité hírt ad azokról a véres vici­ „A béke és a megegyezés hídja" Vélemények Hruscsov amerikai útjáról Moszkva (TASZSZ) A meg­elégedés és reménység hangja csendül ki mindazokból az ál­lásfoglalásokból, vélemények­ből, nyilakozatokból, amelyek­ben a világ politikusai, társa­dalmi szervezetei, sajtóorgánu­mai Hruscsov amerikai útját, az Egyesült Államokban foly­tatott tárgyalásainak eredmé­nyeit kommentálják. Az Egyesült Állam­ok Kom­munista Pártjának Végrehajtó­ Bizottsága kedden kiadott nyi­latkozatában rámutatott, hogy Hruscsov amerikai látogatása segített az amerikaiak milliói­nak jobban megérteni a Szov­jetunió békés külpolitikáját. A szocialista rendszer természe­tét és a Szovjetunió szocialista építésének történelmi jelentő­ségű eredményeit. A végrehaj­tó bizottság nyilatkozata ugyanakkor felhívja a figyel­met az amerikai kormányban, az amerikai külügyminiszté­riumban, a hadügyminiszté­riumban és a két vezető párt­ban még mindig megtalálható befolyásos, de rosszindulatú körökre, amelyek ragaszkod­nak a csődöt vallott erőpoliti­kához. Stevenson, az amerikai de­mokrata párt tekintélyes poli­tikusa a New York Times ha­sábjain »reménytkeltő előjel­nek« nevezi Hruscsov amerikai látogatását. A New York Post rámutat, hogy »a hidegháború megszűné­sének nagyszerű távlata ugyanúgy uralni fogja a politikai küzdőteret, mint Hruscsov, aki az elmúlt ti­zenkét napban mindenki mást háttérbe szorított.­ A világsajtó rámutat, hogy Hruscsov utazása a békés együttélés gondolatának győ­zelme volt. Mint a berlini Der Morgen megállapítja, ezzel az utazással megkezdődhet a bi­zalmon alapuló együttműködés új korszaka. A kapuk zárva maradnak — írja a lap — és a népek remélik, hogy Camp Da­vid a béke végleges biztosítá­sához vezető út kiinduló állo­mása volt. Az ázsiai és afrikai országok sajtója elsősorban az új szov­jet leszerelési javaslatok lehe­tőségét domborítja ki Hruscsov amerikai útjával kapcsolatban. A Delhiben megjelenő Hindus­tan című lap írja, hogy ha min­den ország már ma elfogadná az általános és teljes leszere­lési javaslatot, a háború mind­örökre a múltba tűnne, s csil­lagászati összegeket lehetne az emberiség életszínvonalának emelésére, a közoktatás és a közegészségügy fejlesztésére fordítani. Az Indian Express »a jóakarat és az egészsé­ges értelem diadalának« nevezi Hruscsov amerikai útjának eredményeit. Az iraki békeharcosok nyi­latkozata rámutat, hogy a szov­jet javaslatok megvalósítása megnyitja az utat a szabad gazdasági kapcsolatok kiépíté­se előtt, különösen az ázsiai, az afrikai és a latin-amerikai or­szágok között. A Times Of Karachi írja, hogy a látogatás eredménye­képpen »a béke reményei ma erő­sebbek, mint valaha«. A lap szerint elsőrendű jelen­tőségű, hogy Hruscsov és Ei­senhower egyetértett a lesze­relési probléma megoldásának sürgősségében és fontosságá­ban. A pekingi Renmin Ribao ve­zércikkében megállapítja, hogy a látogatás eredményeképpen a Szovjetunió békés külpoliti­kájának elvei elterjedtek az amerikaiak milliói között. A varsói Zycie Warszawy rámutat, hogy Hruscsov ame­rikai látogatása annak a poli­tikának a diadala, amelyet a népe nevében immár évek óta folytat. A látogatás előtt — folytatja a lap — a szovjet tu­dósok kozmikus hidat építettek a Föld és a Hold között. A Szovjetunió Miniszter­­tanácsának elnöke szintén hidat kezdett építeni a Szovjetunió és az Egye­sült Államok között. Reméljük, hogy a közeljövő­ben már biztonsággal járha­tunk ezen a hídon és hogy a­ nemzetközi barátság és egyet­értés mind újabb hídjai épül­nek világszerte, s megszaba­dítják az emberiséget a vi­szálykodástól, a fegyverkezési hajszától és a háborútól. (MTI) Túlteljesítette ///. negyedévi tervét a Zalaegerszegi Ruhagyár A Zalaegerszegi Ruhagyár egész történetében a harmadik negyedév tervének teljesítése mindig gondokat okozott. Ez időszakban általában kevesebb értéket termeltek, a többi ne­gyedévekhez viszonyítva. A szabadságolások miatti terme­lés-kiesés éreztette hatását a tervteljesítésben is. Ez évben a nyár elején is sok szó esett az elkövetkező három »nehéz« hónapról. Az osztályokon már ekkor készül­tek a megfelelő anyagellátásra, a műszaki feltételek biztosítá­sára. A szocialista munkaver­senyben pedig a szalagok célul tűzték ki a lemaradás pótlását. Szeptember 29-én, kedden délelőtt kilenc órakor szétröp­pent a hír: a gyár teljesítette a harmadik negyedévi termelési tervét. 75 millió forint érték­ben 256 ezer darab különféle ruházati cikkeket gyártottak, ebből 24 000 férfi kabátot, 22 600 gyermek kabátot, 2000 leányka kabátot, 67 450 férfi pantallót, sínadrágot és 139 750 gyermek kulikabátot, nadrágot. A gyár a kongresszusi ver­seny során a második félévben négymillió forintos tervtúltel­jesítést vállalt, melyből a har­madik negyedévre arányosan egymillió-négyszázezer forint esett. Teljesítették vállalásu­kat. A hátralévő napok alatt még további hatszázezer forin­tos túlteljesítés várható, amely körülbelül hatezer különböző ruházati cikknek felel meg. A sikeres tervteljesítésben elsősorban a kongresszusi ver­seny segített, jelenleg a gyár­ban csak egy lemaradó szalag van. Ez is önhibáján kívül ma­radt adós. A tervteljesítés gaz­dasági mutatóit a következő hónap első napján értékeli a tervosztály, de véleményük szerint ilyen irányban is sokkal jobbak az eredmények, mint a megelőző évek hasonló idősza­kában. Max Reimann rádióbeszédben követelte, hogy Nyugat-Németországban komolyan vitassák meg Walter Ulbricht békejavaslatait Düsseldorf. (ADN) Max Rei­mann, a Német Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára kedden este beszé­det mondott a »Deutscher Frei­heitssender« (Német szabadság­adó) hullámhosszán. Kijelentet­te, hogy azokat a békejavasla­­tokat, amelyeket Walter Ulb­richt, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának 6. ülésszakáról a nyugatnémet kormányhoz intézett, a bonni parlamentnek és elsősorban nyugat-németországi munká­soknak, szakszervezeteknek, if­júsági és nőszervezeteknek ko­molyan meg kell vitatniuk. "Ha a világban a józan ész érvénye­sül, akkor még inkább érvénye­sülnie kell Németországban, mert a német militarizmus leg­inkább magát a német népet fenyegeti." Reimann hangsúlyozta, hogy a Hruscsov és Eisenhower meg­beszéléseiről kiadott közle­­ményt a nyugatnémet lakosság is helyesléssel fogadta. Csak az Adenauer-kormány kapálózik kézzel-lábbal és tesz egymás­nak ellentmondó kijelentése­ket. Adenauer nem tud beletö­rődni, hogy a helyzet alakulása túlhaladta a háború szélére sodró Dulles-féle politikát. Sze­rencsétlenség Nyugat-Német­­ország lakosságára, hogy a bonni uralkodó körök a hideg­háború utolsó mohikánjai akarnak lenni és továbbra is a világ elsőszámú békebontói­ként akarnak tevékenykedni — tettei hozzá Max Reimann. Az NKP első titkára hang­súlyozta, hogy a munkásosz­tálynak és a békeszerető erők­nek összefogva kell követel­niük: legyen vége az atomfegy­verkezésnek, tegyék lehetetlen­né a revansisták és a militaris­ták működését, induljanak meg a tárgyalások a két német kor­mány között a feszültség eny­hítéséről a béke biztosítására és Németország békés újra­egyesítésének végrehajtására. (MTI)

Next