Zalai Hírlap, 1959. december (4. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! - A­z A­­ ZALAI HÍRLAP AZ MSZMP ZALA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IV. évf., 282. szám ÄRA 50 FILLÉR 1959. december 1., kedd A párt és a nép közötti kölcsönös bizalom és eleven kapcsolat az a tényező, amely nélkül a párt nem élhet és nem do­gozhat Megkezdte munkáját az MSZMP VII. kongresszusa Hétfőn délelőtt 9 órakor az Építők Rózsa Ferenc Művelő­dési Otthonában megkezdődött a Magyar Szocialista Munkás­párt VII. kongresszusa. A kongresszus termét a Világ proletárjai egyesüljetek! fel­irat,­ a nemzetközi munkás­­mozgalom nagy tanítójának, Marxnak, Engelsnek és Lenin­nek domborművű képe, vö­rös és nemzeti színű zászlók díszítik. A kongresszusi küldöttek és meghívottak hatalmas tapsa közben léptek a terembe az MSZMP politikai bizottságának tagjai és póttagjai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke, az SZKP küldött­ségének vezetője és a többi testvéri kommunista- és mun­káspárt küldöttségeinek veze­tői. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke bejelentette, hogy a kongresz­­szus első teendője a kongresz­­szus elnökségének és bizottsá­gainak megválasztása. Az el­nökség tagjaira Horváth And­rás, Pest megye kongresszusi küldötte tett javaslatot. Az elnökség tagjává válasz­tották Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkárát, Apró Antalt, Biszku Bélát, Fehér Lajost, Fock Jenőt, Kállai Gyulát, Kiss Károlyt, Marosán Györ­gyöt, Dr. Münnich Ferencet, Rónai Sándort, Somogyi Mik­lóst, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjait, Komócsin Zoltánt és Nemes Dezsőt, a Politikai Bizottság póttagjait. Az elnökség tagja Barta Ele­mér, a Kender-Jutagyár párt­­bizottságának titkára, Benke Valéria, a Központi Bizott­ság tagja, Blaha Béla, a Bá­nyász Szakszervezet főtitkára, Bruttyó János, a Központi Bi­zottság tagja, Czinege Lajos, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára, Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Erdei László­­né, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Földes Andrásné, a Baranya megyei pártbizottság tagja, Gáspár Sándor, a Központi Bizottság tagja, Hevesi Gyula, akadé­mikus, Krizsanyik Jánosné, a pásztói Szabadság Termelő­­szövetkezet elnöke, Lombos Ferenc, a Győr megyei párt­­bizottság első titkára, Major Tamás, a Központi Bizottság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizott­ságának első titkára, Nemes­kéri János, a Lenin Kohászati Művek pártbizottságának tit­kára, Nógrádi Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja, Paizer György, a székesfehérvári vá­rosi pártbizottság titkára, Papp Sándor, a Csongrád megyei ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke, Prieszol József, a Központi Bizottság tagja, Ré­vész Géza, a Központi Bizott­ság tagja, Dr. Sik Endre, kül­ügyminiszter, Szakasits Árpád, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke, Tálas László, a pécsi járási pártbi­zottság titkára, Tóth Tiborné, a XX. kerületi pártbizottság titkára, Zala József, a Csepel Vasmű dolgozója. Az elnökség tagjává válasz­tották N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának el­ső titkárát, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökét, az SZKP küldöttségének vezető­jét, valamint a többi testvér­pártok küldöttségének veze­tőit. Az elnökség tagjai a kong­resszus részvevőinek nagy tap­sa közben foglalták el helyü­ket az elnöki emelvényen. A kongresszuson a meghí­vottak soraiban részt vesznek a magyar politikai élet pár­­tonkívüli képviselői is. A meg­nyitó ülésen megjelent a buda­pesti diplomáciai képviseletek számos vezetője is. Miután az elnökség tagjai elfoglalták helyüket, Dr. Mün­nich Ferenc, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke emelkedett szó­lásra. Bevezetőben üdvözölte a kongresszusi küldötteket és vendégeket. Üdvözölte a párt politikai bizottságának tagjait, a Központi Bizottság tagjait, és külön Dobi Istvánt, a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsának elnökét. Ezután javasolta, hogy emlékezzenek meg azok­ról az elvtársakról, akiket az utóbbi időben veszített el a nemzetközi és a hazai munkás­­mozgalom. Elveszítettük Mar­cel Cachin elvtársat, Boleslaw Beirut elvtársat, Antonin Za­­potoczky elvtársat, Giuseppe di Vittorio, Georgi Damjanov és Frederic Joliot-Curie elv­társat. Elhunyt pártunk Köz­ponti Bizottságának három tagja: Fogarasi Béla, Hor­váth Imre és Révay József elv­társ. „Emlékezzünk meg — mondotta — szeretettel az el­lenforradalom elleni harcban elesett szovjet hősökről, akik életüket adták szocialista ren­dünkért, emlékezzünk a ma­gyar hősökre és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár Jó­zsefre, Asztalos Jánosra, Kállai Évára, Sziklai Sándorra, Bik­­sza Miklósra és a többiekre, és adózzunk emléküknek egy perces felállással.« (A kong­resszus résztvevői egy perces néma felállással adóztak az elhunytak emlékének!) Nagy tisztesség számunkra — folytatta Münnich Ferenc elvtárs —, hogy a kongresz­­szusra számos testvéri kom­­­­munista­ és munkáspárt kül­döttsége képviselteti magát. — Engedjék meg, hogy mind­nyájunk nevében, a kongresz­­szus küldöttei nevében szere­tettel üdvözöljem a Szovjet­unió Kommunista Pártjának küldöttségét, élén Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtárs­sal, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkárával, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökével (hosszan tartó lelkes, nagy taps). Münnich Ferenc elvtárs ez­után melegen üdvözölte a kommunista és munkáspártok megjelent küldöttségeinek ve­zetőit és tagjait, majd hang­súlyozta: — Mögöttünk három eszten­dő áldozatokban és küzdel­mekben bővelkedő, de sike­rekben sem szűkölködő mun­kája. Ma, amikor harcaink te­rületét áttekintjük, elmondhat­juk, hogy van erős, harcedzett marxista-leninista pártunk, amelyet megbecsül és biza­lommal követ a dolgozó ma­gyar nép. Szocialista építő munkánk eredményes, dolgo­zóink élete hónapról hónapra, évről évre szépül, javul. Szi­lárd a proletárdiktatúra, amely itthon a munkásosztályra, a dolgozó parasztságra, és a ve­lük tartó értelmiségre támasz­kodik, nemzetközileg pedig él­vezi a hatalmas szocialista tá­bor és a nemzetközi kommu­nista mozgalom támogatását. — Még biztatóbb a kép, ha a jövőbe nézünk. Előttünk a szocializmus építésének, az alapok lerakásának, a gyor­sabb haladásnak sokat ígérő távlata. Népünk a párt vezeté­sével növekvő egységben és nagy szorgalommal dolgozik, mert helyesli pártunk politi­káját és mind világosabban látja a nagy célt: a szocializ­mus teljes felépítését. A kor­mány elnöke befejezésül jó munkát kívánt a kongresszus küldötteinek és a kongresz­­szust megnyitota.­­ Ezután a budapesti kong­resszusi küldöttek csoportjá­nak képviselője, Kiss Dezső elvtárs javaslatára megválasz­tották a kongresszus titkársá­gát. A kongresszus titkársá­gának elnöke Marosán György elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A kongresszus titkárságának tagjai: Kelen Béla elvtárs, a budapesti pártbizottság titká­ra, Orbán László elvtárs, a Központi Bizottság tagja, Sán­dor József elvtárs, a Központi Bizottság tagja, Szilágyi De­zső elvtárs, a Központi Bizott­ság külügyi osztályának veze­tője, Szirmai István elvtárs, a Központi Bizottság tagja, Szurdi István elvtárs, a Köz­ponti Bizottság tagja. A kongresszus ezután ugyancsak Kiss Dezső javasla­tára szerkesztő bizottságot, je­lölő bizottságot, feljebbviteli bizottságot, mandátumvizsgáló bizottságot és szavazatszedő bizottságot választott. A szerkesztő bizottság elnö­ke Kállai Gyula elvtárs, a po­litikai bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, tagjai: Aczél György elvtárs, a Köz­ponti Bizottság tagja, Friss István elvtárs, a Központi Bi­zottság tagja, Gódor Ferenc elvtárs, a Hajdú megyei párt­­bizottság első titkára, Kiss Árpád elvtárs, a Központi Bi­zottság tagja, Kiss Dezső elv­társ, a Központi Bizottság tag­ja, Nemes Dezső elvtárs, a po­litikai bizottság póttagja, Szir­mai István elvtárs, a Köz­ponti Bizottság tagja. A jelölő bizottság elnöke Nógrádi Sándor elvtárs, a Köz­ponti Bizottság tagja, a bizott­ság tagjai: Bruttyó János elv­társ, a Központi Bizottság tag­ja, Czinege Lajos elvtárs, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára, Gyenge Károly elvtárs, a Fejér megyei pártbi­zottság titkára, Horváth János elvtárs, a IX. kerületi pártbi­zottság első titkára, Jakab Sándor elvtárs, a Nógrád me­gyei pártbizottság első titká­ra, Juhász János elvtárs, a sztálinvárosi pártbizottság el­ső titkára, Prantner József elvtárs, a Tolna megyei párt­­bizottság első titkára, Nemes­laki Tivadar elvtárs, a Komá­rom megyei pártbizottság első titkára, Sándor József elvtárs, a Központi Bizottság tagja és Szabó Piroska elvtársnő, a budapesti pártbizottság osz­tályvezetője. A fellebbviteli bizottság, a mandátumvizsgáló bizottság és szavazatszedő bizottság tagjai­nak megválasztása után a kongresszus megkezdte az el­ső napirendi pont tárgyalását. A Központi Bizottság beszá­molóját Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára ismertette. Kádár János elvtárs előadói beszéde Kádár János elvtárs­­beveze­tőben megemlékezett arról, hogy a párt valamennyi szer­vezetében megtartották a kong­resszusi vezetőségválasztó tag­gyűléseket, megtartották a pártértekezleteket. A párttag­ság egységesen kifejezésre jut­tatta: helyesli a három éve folytatott politikát, és azt kí­vánja, hogy ezt a politikát foly­tassuk következetesen a jövő­ben is. Egyértelműen helyesli a kongresszusi irányelveket is. Elmondható, hogy a Központi Bizottság és a párttagság ösz­­szeforrott, az egység pártunk­ban erős, megbonthatatlan.­­ A Központi Bizottság azoknak tulajdonítja az elért nagy eredményeket, akiknek támogatását a három év alatt élvezte. Köszönetet mondunk pár­tunk egész tagságának a bizalomért, amellyel kö­vettek és a támogatásért, amelyben részesítettek bennünket. Köszönetet mondunk pártonkívüli ba­rátainknak, akik a Elnö­ki Tanácsban, a kormány­ban az országgyűlésben, a tanácsokban, a hazafias népfrontban, a szakszer­vezetekben, valamennyi tö­megszervezetben és tö­megmozgalomban együtt dolgoztak velünk és támo­gattak bennünket. Hálás köszönetet mondunk mun­kásosztályunknak, dolgozó népünknek azért a hónap­ról hónapra mélyülő biza­lomért, és fokozódó támo­gatásért, amelyben az el­múlt három év alatt része­sítették a Központi Bizott­ságot, egész pártunkat. Kádár János ezután külpoli­tikánkról, és a nemzetközi­­ helyzetről beszélt. Külpolitikánk célja a szocializmus békés építésének biztosításai . A magyar nép 1945 tava­szán visszanyerte nemzeti füg­getlenségét, az állami szuvere­­nitását. Azóta kivívta saját ha­talmát és a szocialista építés­ben is nagy utat tett meg. Kül­politikánk célja, népünk e nagy vívmányainak megőrzése és a szocializmus békés építé­sének biztosítása. Külpoliti­kánk alapelvei: magyar—szovjet barátság, hűség a szocialista tá­borhoz, imperialistaellenesség, békés egymás mellett élés min­den országgal és néppel, tekin­tet nélkül a társadalmi rend­szer különbözőségére. — A magyar nép büszke ar­ra, hogy a Szovjetuniót — a hétéves terv, a kommunizmus építésének országát, az emberi haladás és a világbéke legha­ta­masabb erejét — barátjának nevezheti. A Szovjetunió­ célul tűzte ki, hogy az egy főre eső termelésben és fogyasztásban 1970-ig utoléri és túlhaladja a legfejlettebb kapitalista orszá­got, az Amerikai Egyesült Ál­lamokat. Nincs ma a világon komoly politikai tényező, amely kételkedne e cél realitásában. Mi magyar dolgozók szívből kí­vánjuk a szovjet embereknek: arassanak mielőbb teljes győ­zelmet e békés versengésben. A békés versenyben a Szovjetunió döntő fölényének záloga, a ka­pitalizmusnál magasabb rendű szocialista társadalma,­­ amely megteremtette a Határtalan fej­lődés lehetőségeit. — Büszkeségünk, a magyar —szovjet barátság, nem újke­letű. Ez a barátság akkor szü­letett, amikor 1917-ben a cári Oroszországba került magyar munkások, parasztok és értel­miségiek széles tömegei meg­értették Lenin szavát és a szo­cialista forradalom lényegét. Tízezrével léptek a Vörös Had­seregbe és a vörös partizán ala­kulatok kötelékeibe, becsület­tel harcoltak szovjet testvéreik oldalán a fehér gárdisták és intervenciósok ellen, a kommu­nizmus győzelméért. Tovább erősödött ez a barátság a Ma­gyar Tanácsköztársaság kikiál­tása és fennállása idején.­­ A Szovjetunió kiverte Ma­gyarország területéről a náci­fasiszta hadakat és fiai élete árán felszabadította a magyar (Folytatás a 2. oldalon.) N. Sz. Hruscsov vezetésével Budapestre érkezett a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttsége Vasárnap a kora délutáni órákban a Magyar Szocia­lista Munkáspárt VII. kongresszusára Budapestre érkezett a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttsége. A kül­döttséget N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke vezeti. A küldöttség tagjai: A. P. Kirilenko, az­ SZKP Köz­ponti Bizottsága elnökségének póttagja, a Szverdlovszk­i te­rületi pártbizottság első titkára, P. N. Gyemicsev, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a moszkvai területi párt­­bizottság első titkára, I. P. Lazanyec, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a sztalinói területi pártbizottság első titkára, J. Sz. Naumova, Moszkva város leningrádi kerülete pártbizottságának titkára és Ty. F. Stikov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Budapesten csatlakozott a küldöttséghez. A szovjet pártküldöttség fogadtatására a Feri­hegyi Re­pülőtéren megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyulai, Marosán György, az MSZMP politikai bizott­ságának tagjai, Gáspár Sándor, az MSZMP Központi Bi­zottságának­ tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Dr. Sik Endre külügyminiszter, valamint az MSZMP Központi Bizottságának több tagja. Fél három után néhány perccel szállt le a Feri­hegyi repülőtér betonján a TU—104-es külön repülőgép. A gépből elsőnek N. Sz. Hruscsov szállt ki, aki már a lépcsőről mo­solyogva, kalapját lengetve üdvözölte a fogadtatására meg­jelenteket. A szovjet pártküldöttség vezetőjét elsőnek Ká­dár János üdvözölte, meleg szívélyességgel a két testvér­párt vezetője megölelte, megcsókolta egymást. N. Sz. Hrus­csov ezután kezet rázott a megjelent pártvezetőkkel, be­mutatta nekik a delegáció tagjait. Szovjet vendégeink ezt követően elvonultak a repülő­téren összegyűlt több száz budapesti dolgozó előtt, akik nagy lelkesedéssel, tapssal üdvözölték a kedves vendégeket. Úttörők virágcsokrokat adtak át az SZKP küldöttsége tag­jainak, akik ezután gépkocsiba szálltak és szállásukra haj­tattak.­­X­A küldöttséget Moszkvában a vnukovói repülőtéren Averkij Arisztov, Leonyid Brezsnyev, Kliment Vorosi­­lov, Nyikolaj Ignatov, Alekszej Kiricsenko, Froi Kozlov, Otto Kuuszinen, Nuru­gyin Muhu­gyinov, Mihail Szuszlov, Jekatyerina Furceva, Nyikolaj Svernyik, Pjotr Poszpelov, Alekszej Koszigin, Dmitrij Poljanszkij és más hivatalos sze­mélyiségek búcsúztatták.­­X­Az MSZMP VII. kongresszusára vasárnap Budapestre érkezett Max Reimann, a Német Kommunista Párt főtit­kára. Vasárnap reggel Budapestre érkezett az MSZMP VII. kongresszusán részt vevő lengyel pártküldöttség: Ignacy Loga-Sowinski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt politikai bi­zottságának tagja, Walenty Titkow és Wladyslaw Kruczak, a központi bizottság tagjai. Ugyancsak vasárnap reggel érkezett hazánkba az Argentin Kommunista Párt képviseletében Paolino Gonzales Alb­ardi, a Központi Bizottság tagja. Vasárnap délelőtt meg­érkezett Magyarországra a Csehszlovák Kommunista Párt delegációja, Karol Bacilek, a Csehszlovák Kommunista Párt politikai bizottságának tagja, a Szlovák Kommunista Párt első titkára, Vratislav Krutina, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára és Alois Indra, a Cseh­szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának pót­tagja, Gottwaldown első titkára. Vasárnap délután megérkezett Budapestre Németország Szocialista Egységpártjának küldöttsége. A küldöttség ve­zetője Walter Ulbricht, a NSZEP Központi Bizottságának első titkára, tagjai: Hermann Matern, a Politikai Bizottság tagja, a népi kamara alelnöke, Paul Fröhlich, a Politikai Bi­zottság póttagja, és Willy Bredel, a Központi Bizottság tagja, a Német Írószövetség elnökségének tagja, a művé­szeti akadémia alelnöke. Yrjö Murto, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a párt alelnöke, vasárnap délben Buda­pestre érkezett. Budapestre érkezett az Osztrák Kommunista Párt küldöttsége is: Friedl Fi­mberg, a Politikai Bizottság tagja és Fritz Heinrich, a Központi Bizottság titkára. Budapestre ér­kezett Larsen Reidar Thoralf, a Norvég Kommunista Párt titkára, a párt lapjának főszerkesztője. Budapestre érkezett az Izlandi Szocialista Egységpárt képviselője, Steinpor Gudmundsson, a politikai bizottság tagja. Vasárnap Budapestre érkezett Ali Jata, a Marokkói Kommunista Párt főtitkára, továbbá Fritjof Lager, a Svéd Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagjai. Vasárnap este Budapestre érkezett az Olasz Kommu­nista Párt küldöttsége: Giancarlo Paretta, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bizottság titkára és Carlo Parodi, a Központi Bizottság tagja. A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusára hazánkba érkezett testvérpártok küldöttségei az MSZMP Központi Bizottsága tagjainak kíséretében vasárnap kirán­duláson vettek részt. Huszonhárom ország testvérpártjának küldöttei gyönyörködtek a Duna-kanyar festői tájaiban, tör­ténelmi nevezetességeiben. Visegrádon megszakították út­jukat, felmentek a várba és megtekintették Mátyás király diszkótját. A vendégek ezután Esztergomba látogattak, ahol a párt helyi végrehajtó bizottságának tagjai fogadták őket. A helyi pártmunkások kalauzolásával ezután a külföldi vendégek városnézésre indultak és megtekintették a várat, a bazilikát, a Bakócz-kápolnát és az esztergomi híres kincs­tárban őrzött ötvös- és hímzőművészeti műremekeket. (MTI) -X­

Next